Délmagyarország, 1953. június (9. évfolyam, 127-151. szám)

1953-06-02 / 127. szám

A minisztertanács határozata 0 "papírgyűjtő hetek* megrendezéséről 'A szegedi gyermekek lelkes, vidám felvonulása a Nemzetközi Gyermeknapon Tito Jugoszláviájában tavaly 250.000 üzemi baleset történt % t AZ MDP CSONGRADMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK LAPJA IX. ÉVF. 127, SZAM tia ARA 50 FILLÉR KEDD. 1053. JUNIUS 2. A szocialista építés rohamcsapata cim elnyeréséért A választási békeverseny során jelentősen fellendült a DlSZ-fia­taJok munkája Csongrád megyé­ben is. Lelkes vállalásokat tettek üzemeink, termelőszövetkezeteink, gépállomásaink, állami gazdasá­gaink disraesei is a választás tiszte, leiére é* e felajánlások teljesíté­sevei igyekeztek bebizonyítani nagy pártunknak, Rákost elvtársnak: harcolnak a termelés rohamcsapata megtisztelő cím elnyeréséért. A ver­Eonylendületliez hozzájárult, mint a termékenyítő eső, a pártszer­vezetek segítő munkája és nemkü­lönben az a tény, hogy a fiatalok igen sokan életük első szavazására készülték. Minden nap termelési sikereikkel, május 17"én pedig sza­vazatukkal járultak hozzá dolgozó népünk fokozatos felemelkedésének nagyszerű útjához. Ez a tudiait is lelkesítette, erőt adott az eredmé­nyek fokozásához, De különösen -ösztönözte a díszeseket Farkas Mi­hály elvtárs a DISZ első országos értekezletén mondott szavai — .elérkezett az ideje annak, hogy munkásifjúságunk aranybetűkkel írja be nevét első ötéves tervünk megvalósításába." A párt, Rákosi elvtárs azt a célt tűzte ifjúságunk elé: 19SS.ban, ötéves tervünk ne­gyedik esztendejében váljék vég­érvényesen a szocialista építés ro~ Jiamcsapatává. Ezért harcoltak a fiatalok a választási békeverseny csatájában és harcolnak most is, hogy eredményeik növekedjenek, mihamarabb teljesítsék a párt ál­tal reájuk bízott nagy feladatokat. A legtöbb üzemből, faluból győ­zelmesen jelentették a DISZ'szer. Vezetek, hogy adott szavukat tel­jesítették. Ha nem is értek el szá­mokban olyan magas teljesítményt, mint a hős bányászfiatalok, vagy nagy vasipari üzemcink fiatal esztergályosai, akik közül többen sokszorosan túlteljesítették normá­ljukat, de a kis győzelmek, a 10— 15 százalékos túlteljesítések azt bi­zonyítják, hogy Csongrád megyében is a textiles, a bőr, a vas, a fa és a'többi üzemekben, a falvakban fel" lendültek a diszesek eredményei, (sokkal lelkesebben, harcosabban, DISZ-fiataloikhoz méltóan töreked­nek a termelési eredmények eme. lésére. Javult a mennyiség mel­3ett a minőségi munkája is a DISZ-fiatatoknak a DÉMA Cipő­gyárban, a Vasöntődében. Többen sztahánovista szintet értek el az Újszegedi Kender. Lenszövőben. És elmondhatjuk, az üzemekben egyre nagyobb megbecsülést szereznek jó munkájuk nyomán az élenjáró diszesek. A harcos akarat, a haza iránti Szeretet, a fiatalok lelkesedése meghozta a gyümölcsét, de a győz­niakarás nagyszerű tettei mellett még jelemlős hibák vannak o DISZ" Ezervezetek életében, amelyek meg­szüntetése egyik elsőrendű fel­adat az elkövetkezendő időben. A lelkesedés nem volt mindent át. fogó és most sem mutatkozik meg mindenütt. Van olyan üzem is, ithol töbl> fiatal kiváló eredménye­iket ért el, — rmint például a Tex­tilművekben — de a felvilágosító, la jó, alapos, szívós nevelő munka hiányában nem zárkózott fel min­den díszes az élenjárók mögé. Nem elég egyes fiatalok lelkesedése, ha­nem mozgósítani kell minden dí­sze. 4, ltogy teljesítse normáját, végrehajtsa tervé!, fegyelmezetten, []líSZ'fialalhoz méltó példamuta­Jtással harcoljon az eredményei "növeléséért, falun a növényápolás gyors elvégzéséért. A helyenldnt megmutatkozó nem­törődömségét a DlSZ-fiajtaioknak a technológiai fegyelem betartása, a szakmai továbbképzés, aiz élenjáró technika elsajátítása iránt meg kell szüntetni, mert pártunk azt kívánja a fiataloktól, hogy sajátít­sák el az élenjáró munkamódsze­reket, emeljék szakmai tudásukat, hogy kiváló építőivé váljanak drá­ga hazánknak. Ahhoz, hogy ezt a feladatot végrehajtsák fiataljaink, elengedhetetlenül szükséges a párt­szervezetek segítsége, a műszakiak, üzemeink élenjáró munkásainak segítő keze. Foglalkozzanak kom­munista szakmunkásaink, műsza­kiak a fiatalokkal, az elmaradók­kal. Bátorítsák szavakkal, segítő tettekkel és necsak a legkiválóbba. kat, hanem azokat is népszerűsít, sék, akik szívós, állhatatos mun­kával, eredményesen szárnyalják túl normájukat, hacsak egy-két százalékkal jg, de ugyanakkor bát­ran, serkentően bírálják az elma­radókat és a bírálat ulán ellen­őrizzék, hogyan javították meg munkájukat. A fiatalok szeretik próbára tenni erejüket és a győzniakarás tüzé­vel nagyra törnek. Fogékonyak minden új iránt és sok helyen har­colnak a maradi nézetekkel szem­ben, át akarják törni a maradiság gátját. Segítsék az üzemek veze. tői a fiatalokat ebben a munkájuk­ban, mert ezzel a harcos akaratjai, fiatal erőkkel nemcsak elősegítik azt, hogy a DISZ a termelés ro­hamcsapatává váljék, hanem jelen­tősen elősegítik a termelékenység emelését, az üzem tervének teljesí­tésé, az időszerű mezőgazdasági munkák gyors elvégzéséhez. A DlSZ-azervezeteknek most az a nagy feladata, hogy támaszkodva, a pártszervezetek segítségére len­dítsék új harcba a fiatalokat, hogy a választási békeversenyben elért eredményeiket túlszárnyalva a Béke Világtanács budapesti ülés­szakának tiszteletére és a IV. Vi­lágifjúsági Találkozó tiszteletére induló békeversenyben még na­gyobb, még jobb eredményeket ér­jenek el, erŐ9ebb hittel, fegyelme­zettebb, szívósabb munkával sok­szorozzák meg erejüket, hogy az ed. digi győzelmek ú|ján új győzelme­ket arassanak. Fejlesszéli tovább az egyéni, és a brigádversenyeket és munkafelajánlásaik teljesítésével te­gyenek hitet a béke megvédése iránti harcos akaratuknak. Több üzemben, termelőszövetke­zetben, gépállomáson már e]hang. zott a DISZ-fiatalok fogadalomté­tele és most az a feladat, hogy ifjú­ságunk e nagyszerű munkalendü­letét győzelemre vigyük. A DISZ­szervezetek állandóan ellenőrizzék a felajánlások teljesítését a ver­seny rendszeres értékelésével lel­kesítsék a fiatalokat és a vezetők járjanak élen ebben a munkában. Az üzemek műszaki dolgozói türel­mesen foglalkozzanak, tanílsák, se­gítsék a fiatalokat a termelés ro­hamcsapata címért folyó küzde­lemben. Pártszervezeteink nyújt­sanak még hathatósabb segítséget a DlSZ.nek, adjanak a fiataloknak pár [megbízat ásókat és kérjék szá­mon tőlük azok végrehajtását. Köz­vetlen előttünk van a félévi terv teljesítésének nagy feladata. A Béke VUág|anács ülésének tiszte­letére és a IV. Világifjúsági Talál, kozó tiszteletére indítóit békever­senyben igyekezzen minden fiatal teljesíteni és túlteljesíteni normá­ját, felajánlását. Előre a terme­lés rohamcsapata címért! A Béke Világtanács budapesti ülésszakának tiszteletére harcban a félévi terv sikeréért a Béke Világtanács budapesti ülésszaka tiszteletére lett felajánlás teljesítése nyomán javult a minőségi munka a Szegedi Cipőgyárban A választási békeversenyben el­ért eredményeinkben megmutatko­zott üzemünk műszaki dolgozóinak jó szervező és irányító munkája. Dolgozóink a békeversenyben elért győzelmek után még nagyobb lel­kesedéssel láttak a féléves terv maradéktalan teljesítéséhez. Mind­annyian fogadalmat tettek, hogy június 15-ét, a Béke Világtanács budapesti ülését még több és jobb munkával köszöntik. Tudatában vagyunk annak, hogy az üzem vezetőségének a féléves terv sikeréért, a dolgozók vállalá­sainak teljesítéséért, sőt túlteljesí­téséért, mindenkor a megfelelő műszaki előfeltételek biztosításával kell segítséget nyújtanunk. A bé­keverseny eredményeinek megtar­tására, valamint a június havi első dekádnak zavartalan, zökkenő­mentes áttérésére, már a hónap első felében megtettük intézkedé­sünket. Május 16-án pedig, a vá­lasztási békeverseny befejezésekor, műszaki vezetőségünk es az élen­járó sztahánovisták bevonásával, műszaki konferenciát tartottunk, ahol megbeszéltük, hogyan bizto­síthatjuk és vihetjük át a béke­verseny tapasztalatait a választá­sok utáni időszakra. A konferen­cián feladatokat határoztunk meg, amelyeknek végrehajtásával inái csaknem teljes mértékben felszá­moltuk az üzemünkoen euuorciulo hiányosságokat. Elsőrendű feladatként vettük a gyermekcipő osztály minőségi mun­kájának megjavítását, ahol jelen­leg a munkadarabok befejezése előtt a minőségellenőrző osztály át­vizsgálja a cipőket. Ezzel az intéz­kedésünkkel a gyermekcipő osztá­lyon teljes mértékben megjavítot­tuk a minőségi munkát. A csákózó üzemrészben tervszcrűtlenség volt tapasztalható. A konferencia azt a határozatot hozta, hogy május 20-ig a csákózó üzemrésznek fel kell szá­molnia munkájában mutatkozó ne­hézségeket. Ezt is teljesítettük, amivel elértük, hogy az alja üzemrész is biztosítva van megfe­lelő és kellő mennyiségű anyaggal. A harmadik dekád kezdetekor egy új modell gyártását vezettük be, ami ezideig minden alkalom­mal nagyfokú lemaradást okozott. Most gondosabb műszaki intézke­dések biztosításával elértük azt, hogy az új modellre való áttérés napjaiban is teljesíteni tudtuk napi előirányzatunkat. A jelenlegi fel­adatunk az, hogy még az eddiginél is jobb műszaki feltételeket bizto­sítsunk. Többet törődjünk a szak­munkásképzéssel és a dolgozók át­csoportosítását kellő időben hajt­suk végre. Adott szavunk teljesítése és a mi­nőség területén elért eredmények mind azt bizonyítják hegy üze­münk dolgozói példamutatással áll­nak helyt a béke megvédéséért in­dított küzdelemben. Szőlős! Sándor igazgató Minden dolgozónk tett felajánlást a Béke Világtanács ülésének tiszteletére az Árvízvédelmi és Folyamszabályozási Hivatalnál Az Árvízvédelmi és Folyamiszabá­lyozási Hivatalnál a békeverseny nem fejeződött be, hanem fokozott lendülettel tovább folytatódik. Párt­csoportunk lés szakszervezetünk fo­kozza a felvilágosító munkát, fel­használva a választási békeverseny tapasztalatait. Hivatalunk dolgozói a Béke Világtanács ülésének tiszte­letére valamennyien megtették fel­ajánlásaikat. Klivinyi János sztahanovista bö­ki rakó brigádja megfogadta, hngy a választási béke-versenyben elért 160 százalékos átlagteljesítményét június 15-ig 170 százal'ékra fokozza Pénteken a brigád tagjai 164 százalékos teljesítésnél tartottak. Németh József sztahánovista bri­gádjának tagjai az uszályok kő­kiürítési munkálatainál vállal­ták, hogy június 15 tiszteletére 175 százalékos teljesítményt ér­nek el. Jelenleg 169 százalékot teljesítenek. Nagy Berta Sándor kubikos brigád, ja arra tett Ígéretet, hogy a töltés domborítási munkálatoknál az ed­digi 110 százalékról 120 százalókra emeli teljesítményét. Hivatalunk minden egyes dolgo­zója elhatározta, hogy június 15-ét, a Béke Világtanács budapesti ülé­sét az eddiginél több és jobb mun­kával köszöntik. Venkel Miklós Ne legyen száz százalékos alnl teljesítő dolgozó üzemünkben A Szegedi Vasöntöde staháno. vislái, május 27-én értekezletet tar­tottak, ahol az üzem legjobb dol­gozói is megjelentek. Kovács Attila e'vtárs, az üzem pártti[kára tartott beszámolót. Beszédében ezeket mondotta: — Sztahánovisláink további fel• adata kell, hogy legyen, hogy a jól dolgozókból új sztahánovistár kat neveljenek. Ez nem kis fel­adat. Komoly, szívós munkát kell végezni ennek elérésére. Azon­ban nem elég új ©ztabánovistákat nevelni, — mondotta a továbbiak­ban, — hanem foglalkozni kell azokkal a dolgozókkal is, akik száz százalékon alul teljesítenek. Min­den sztahánovista harcoljon azért, hogy egyetlen száz százalék alatt teljesítő se legyen június 15'ig. A gyenge szakmai gyakorlattal ren­delkező dolgozóknak adják át mun­kamódszereiket, — mondojta beszé­de végén és tanítsák meg őket szta­hánovista módon dolgozni. A beszámoló után az, üzem szta­hánovistái egymásután szólaltak fel ós leitek munkafelajánlásokat június 15. tiszteletére. Sebő Sán­dor kétszeres sztahánovista vát laltrr. hogy a programm szerint beütemezett munkát 200 száza­lékra teljesíti, a selejtet 4 szá­zaléklcal csökkenti. Richweis Já. nos sztahanovista napi 3 darab öntvény helyetl, 5 darált elkészí­tését vállalta és azt, hogy teljesen selejttnentes munkát végez. Fodor Ferenc a napi teljesítményét 150 százalékra emeli és 4 százalékkal csökkenti a hibás öntvényt.. Pál fi Lajos 11.025 kilométer uton 20 százalékos üzemanyag megtakarítást érnek el a Teherfuvarozási Vállalat kocsivezetői A Szegedi Teherfuvarozási Válla­lat dolgozói a választások tisztele. tére indított munkaversenyben túl­szárnyalták vállalásaikat A fuvar óratervet a vállalt 102 százaiák he­lyett 112.9 százalékra, a'kilométer tervet 109 3, bevételi tervüket pe­dig 123.3 ' százalékra teljesítették. A Nazarova.mozgalomba 246 Gépko­csivezető vesz részt, akik közül szá­zan Nazarova jelvényt kaptak. A Béke Világtiinács június 15-i ülésére 11.025 kilométer békeút megtételét vállalták, azo'K a kocsi­vezetők, akik üzemanyag megtaka­rításukat állandóan 20 százalék fö­lött tartják. A vállalt 11.025 kilo­méter béke.úlat megtakarított üzem­anyaggal akarják megtenni. Végeiért az emberi jogok kérdésével foglalkozó ENSZ-bizottság ülésszaka Hazaérkezett a Szovjetunióból a magyar filmművészkiildöttség Hétfőn reggel visszaérkezett Bu­dapestre a magyar filmművész­küldöttség, amely résztvett a Szov­jetunióban rendezett magyar film­héten. A küldöttség vezetője Szán­tó Miklós, a népművelési miniszté­rium filmfőosztályának vezetője vott. A küldöttséget a ferihegyi re­pülőtéren Non György, a népműve­lési miniszter első helyettese, Maj­lát Jolán, a Kultúrkapcsolatok In­tézetének főtitkára, Gyetvai Irén, a művészeti dolgozók szakszerveze­tének elnöke, Révai Dezső, a Ma­gyar Filmgyártó Vállalat vezér­igazgatója és kulturális életünk több más képviselője l'oaadta. Bem (TASZSZ). Az emberi jogok kérdésével foglalkozó ENSZ-bizott­ság 9-ik Genfben megtartott ülés­szaka május 30-án befejezte mun­káját. Az ülésszak napirendjének főkér­dése az emberi jogokról szóié egyez, ménytervezetek előkészítésének foly. tatása volt A bizottság a szovjet küldöttség javaslatára a többi között megvi­tatta azt a kérdést, hogy minden állampolgárnak joga legyen minden megkülönböztetés nélkül résztvenni faz állam vezetésében, valamint, hogy az általános, egyenlő közvet> len és titkos választójog alapján a hatalom összes szerveibe joga le­gyen választani és választható le. gyen A francia és jugoszláv kül­döttség e javaslat ellen tervezetet nyújtott be, amelyben emlvés sem vott az olyan demokratikus elvTől, mint amilyen az általános és egyen­lő választójog. A Szovjetunió kép­viselője állal benyújtott tervezet mellett több küldöttség, ellene 7 küldöttség szavazott. A szovjet ja­vaslat elvetése után a bizottság a chilei és uruguay-i küldöttek javas­latára 10 szavazattal (így többek között a Szovjetunió- az Ukrán SZSZK, Lengyelország szavazató, val) elhatározta, hogy lényeges mód-o,sítást eszközöl a francia.jugo­szláv javaslaton és beiktatta azt a rendelkezést, hogy a választójog­nak általánosnak és egyenlőnek kell lennie. Az emberi jogok kérdésével fog­lalkoző bizottság a kisebbségek megkülönböztetésének kiküszöbölésé­ve] és e kisebbségek védelmével foglalkozó albizottság javaslatára az egyezménytervezetbe beiktatta azt a cikkelyt amely szerint a nemzeti, faji, vagy vallási viszálykodás szí­tására irányuló minden tevékenysé­get, amely gyűlöletre és erőszak al­kalmazására gyújtogat, ál*ami tör. vénnyel meg kell tiltani. Tízen (töb­bek között a Szovjetunió, az Ukrán SZSZK, Lengyelország) a javaslat mellett, hárman a javaslat ellen (az Amerikai Egyesült Államok, Anglia és Ausztrália) szavaztak. Hárman tartózkodtak a szavazástól. A bizottság 10 szavazatta] (így a Szovjetunió, Egyiptom, Chile és más országok szavazatával) határo. zatot hozott, hogy az emberi jo­gokról szóló egyezménytervezetbe bele kell iktatni azt az utasítást, hogy a tervezetben lefektetett ösz­szes állampolgári és politikai jogok­kal a férfiak és a nők egyenlő mér­tékben élhetnek. Ez ellen az Ameri. kai Egyesült Államok, Anglia, Bri. gium és Svédország képviselői sza­vaztak. Az emberi jogok kérdésével fog­lalkozó ENSZ bizottság úgy határo­zott, hogy a következő ülésszakát 1954 tavaszán tartja Genfben,

Next

/
Thumbnails
Contents