Délmagyarország, 1953. május (9. évfolyam, 102-126. szám)

1953-05-01 / 102. szám

YTIÍG Mföttrtlö^r PGttSUOUtílCf EGYSÉG Az ÉPÍTÉSBEN - EGYSÉG A VÁLASZTÁSON! SZAVAZZ A NÉPFRONTRA! IX, EVF. 102. SZÁM (íjaaii iiCT.taBnreiawiBiagMWWi ARA 50 FILLÉR PÉNTEK, 1953. MÁJLS I. A szegedi választási nagygyűlésre készül Csongrád megye dolgozó népe A KILENCEDIK SZABAD MÁJUS Éljen május 1. a békéért küzdő népek seregszemléje, a prole­tár nemzetköziség harcos ünnepel Kilencedszer ünnepeljük szabadon a világ összes munkásainak hagyományos ünnepét. Május elsején ,,a munkások fényre és tudásra való ébredésüket ünneplik, testvéri összefogásukat, a mindenféle kizsákmányolás elleni harcban, Q társa, daium szocialista rendszeréért'' (V. I. Lenin.) A munkások: „úgy döntöt­tek, — tanítja Sztálin elvtárs —, hogy éppsn ezen a napon fogják az egész világnak harsányan és nyíltan tudtára adni: a munkások hozzák az emberiségnek a tavaszt és szabadítják meg a kapitalizmus bilincseitől, a munkások hivatottak megújítani a világot, a szabadság és a szocializmus alapján,,. Hatvanhárom év óta május elsején meg reszketteti a világ dolgozóinak egyszerre dobbanó lába a kapitalizmus egész épületét. 1889-ben n szocialisták párizsi kongresszusán határozta el a nemzetközi proletáriátus május 1 megünneplését. Nem mult el azóta év, hogy ne ünnepel'e volna meg a munkásosztály ezt a napot. De nem mult el év anélkül sein, hogy ezen a napon ne folyt volna munkásvér. A drága vér nem iolyt hiába, A világ lakosságának több, mint egyharmada már szabadon köszönti május elsejét, a dolgozók nemzetközi szolidaritásának nagy napját, a világ munkásai testvéri­ségének fényes ünnepnapját, A mai napot a nagy győzelmek idején a béke jegyében ünne­peljük. De az imperializmus táborának amerikai és angol főkolompo­sea, a megoldatlan ellentmondások zsákutcájába szorulva, csökö­nyösen folytatják az új világháború előkészítésére irányuló politiká. jukat mérhetetlen szenvedéseket zúdítanak az emberiségre. Ezért mutatják meg erejüket május elsején a világ dolgozói, ezért szilár. debb, mint valaha, az az elhatározás ls, hogy kiszélesítik és tovább erősítik a béke hatalmas frontját. Ezért zajlik le május 1 ma, a vi­lág minden részén, a békehaic jegyében. Ma tehát a legszentebb ügyről van szó: a békéről, s a munkások, a dolgozóknak nemzetközi összefogásáról a béke védelmében. A szocialista tábor szabad népei, a békés építő munka terén elért ragyogó győzelmek közepette ünneplik' május elsejét. A világ dolgozói büszkén és örömmel tekintenek a világ békebástyájára, a Szovjetunióra, a kommunizmus hatalmas építkezéseire, s a Szovjet­unió ragyogó győzelmeit, saját győzelmeiknek tekintik. A prole. tár nemzetköziség ünnepén, a világ minden becsületes dolgozója ki. lejezi szeretetét és ragaszkodását a béke, a népek jogainak szilárd védelmezője és az emberiség boldog jövőjét építő Szovjetunió iránt. Dolgozó népünk, — akárcsak a népi demokratikus országok többi népei szabadságát, a szocializmus terén elért sikereit köszön­hetik a Szovjetunió nagylelkű segítségének. Ezért kiáltják ma a ma­gyar dolgozók egységesen, május elsején Pártunk Központi Vezető­ségének jelszavát; ,,Éljen a tartós béke, szilárd erődje, hazánk fel­szabadítója, a kommunizmust diadalmasan építő Szovjetuniói" A magyar dolgozó nép ebben az évben május elsejét az ország, gyűlési választásokra való készülődés közepette ünnepli. És e készü­lődés mérvéről, lendületéről tükörképet ad a választási békeverseny eddigi eredménye, amelyből már is kivilágít, hogy egész népünk, Szagied dolgozói i«: munkások, parasztok, értelmiségiek, városunk minden becsületes polgára testvéri összefogással ünnepel, s készül a választásra, .« készül as ezt megelőző május 3-i választási nagy­gyűlésre. E készülődés eredményei mutatják Szeged dolgozói meg­valósítják pártunk' Központi Vezetőségének május elsejei jelszavát: ,,Egység a termelésben, egység a választáson!" A választási béke­versenyben Szegted dolgozóinak nagy többsége kérdést intézett önma­gához: mivel járulhatok hqzzá a Magyar Függetlenségi Népfront programmja, a munka, a béke, a jólét, felemelkedés programmjának megvalósításához? Elmondhatjuk ma, ahogy közeledtünk a má­jusi ünnepségekhez, a választási nagygyűlés és a választás napjához, napról-napra többen és többen ismerték fel az összefüg. gést Szegeden a mindennapi apró munkájuk és nagy tervünk, s a béke megvédése feladata között. A választási békeverseny eddigi eredményei mutatják, üzemi dolgozóink, parasztok, értelmiségiek terve egy: mi nem pihenünk a már elért eredmények babérjain, a párt, Rákosi elvtárs vezetésével mindig előra megyünk, célunk felé. Számunkra nincs legyőzhetetlen akadály, nincs lehetetlen. A tegnapi álmaink, ma valóságok. A jövő tervei a népfront programmja vonzóerő részünkre, amely új, még nagyobb sí kerék elérésére buzdít bennünket és e terv megvalósítása nyomán népünk boldogabb jövőjét alapozza meg. A kilencedik szabad május elsején együtt zeng Csongrád megye dolgozóinak hangja a világ jobbik felének hangjával. Az egész megye és különösen Szeged arculata május 1-én, a zászlók, feL iratok' rengetege, a házak ünnepi dísze és a 3J választói nagygyű­lésre felvonuló tömegek nagysága- ereje, harcossága és lelkesedése — a látható, lemérhető jele lesz annak, hogy egyemberként követi Cson­grád megye népe a Magyar Dolgozók Pártját, népünk bölcs vezérét, Rákosi Mátyás elvtársat. Lemérhető jele lesz annak, hogy milyen szé­les, milyen hatalmas és harcrakész a békéért küzdök serege ha. zónk déli határán. Minden egyes ember, eki részt vesz a felvonulá­son, nyoin valamit a béke serpenyőjében. Nem kétséges, ellensége­ink mérlegelik majd erőnket a május 3-i felvonuláson. Mindez tu­dott dolog. Mi csongrádmegyeiek tegyük soha nem látott méretűvé, hatalmassá, fegyelmezetté és szervezetié ezt a télvonulást, a válasz. tói nagygyűlésen való részvételt. Vágja ez a felvonulás az imperia­listák és bérencük, Tito szemébe: nincs Csongrád megyében olyan be­csületes ember, aki-ne tudná, hogy az imperializmus a háborút, a népi demokrácia a munkál, a békét, a jólétet és telemelkedést je­lenti. , , ' Legyenek ott a felvonuláson tehát munkások, parasztok, értel­miségiek,'" dolgozó kisemberek, fiatalok és öregek egyaránt. Hirdesse felvonulásunk, magasra emelt zászlóink., valamennyien minden erőnk, ké! részt veszünk népünk harcában, szabad hazánk erősítéséért, a béke megvédéséért. Beszéljenek a felvonuláson vitt feJiratok a vá­lasztási békeverssnvben elért sikereinkről, jelentsük ezekkel a feliratokkal pártunknak, Rákosi elvtársnak, hogy n csongrádnre. gyeiek minden eddigieknél szebb eredményeikkel, a begyűjtést kö­telezetlséigük teljesítésével, a mezőgazdasági munkák idöalőtti el­végzésével járulnak hozzá ötéves tervünk megvalósításához és ké­szüknek' a Magyar Függetlenségi Népfront választási felhívásában vázolt második ötéves terv célkitűzéseinek megvalósítására. Mutassa meg ez a felvonulás hálánkat és szeretetünket felszabadítónk, sza­badságunk és függetlenségünk fő támasza, a kommunizmust építő Szovjetunió iránt. ünnepeljük a kilencedik szabad májust elsején boldog örömmel, vidámsággal, s a 3-i választási nagygyűlésen való szervezett, fegyel­mezett felvonulással. Legyen ott mindenki, aki a béke oldalán A választói nagygyűlésre színpompás menetben vonulnak fel a Textilművek dolgozói A Szegedi Textilművek dolgozói hatalmas lelke­sedéssel készülnek a május harmadiki választói nagy­gyűlésre. Valamennyi dolgozó tisztában van az or. szággyűtési választások nagy jelentőségével és ma­gáévá tetfo a Függetlenségi Népfront választási fel. hívását. A Textilművekben — ahol az első negyedév, ben adósak maradtak dolgozó népünk államának —. az adósság törlesztésével, a tervelőirányzat túltelje­sítésével készülnek erre a napra, amikor hitet tesz. nek a szocializmus építése, a béke mcfleft, A Textilművek dolgozói fogadalmukhoz híven megjavították munkájukat Az elmúlt napokban ál­landóan túlteljesítették tervüket Nem volt rilka v 105, 106. sőt a 108 százalékos tervteljesítés sem. Igen sok fiatal dolgozik tervünk nagyszerű alkotá­sában a Szegedi Textilművekben. Sok százan vannak olyan fiatalok, akik most szavaznak először és nagy örömmel készülnek a választásokra. Igein sokan jól­sikerült békeőrségeket tartanak, mint például Baka­csi Júlia és Szabó Erzsébet, aki jelentős mértékben túlteljesítette tervelőirányzatát A választói nagy. gyűlés napját száz és száz dolgozó köszönti terve túlteljesítésével. Papp Viktória gyűrűsfonó például 109.9 százalékkal, Bugyi Mária 106.8 és Berta Anna lánccsévélő 121.3 százalékkal. Külsőségeiben is ünnepei a Szegedi Textilművek. Az üzem homllokzatán zászlók lengenek, hatalmas földgömb — békegalamibbaj hirdeti, hogy a dolga, zók a béke lelkes ós odaadó harcosai. A válasz'ói nagygyűlésre színpompás menetben vonulnak fel a Szegedi -Textilművek dolgozói. 11 í­romszáz nemzetiszínű és vörös lobogót visznek ma­gukkal, harminc darab felirat — pártunk központi jelszavai — tanúsítják, hogy egy emberként állanak pártunk és a Függetlenségi Népfront mögött, tizenöt díszes tábla hirdeti a választási békeverseny során elért nagyszerű eredményeket, huszonöt pártjelvény, három transzparens, választási felhívásokká! és az üzem gyönyörű felirata teszik még díszesebbé és ünnepélyesebbé a menetet. A Textilművek dolgozói az Uttörőház előtt gyü­lekeznek s onnan indulnak a választói nagygyűlésre. A dolgozók géposoportonkint, üzemrészenkiat már megbeszélték, mikor találkoznak, ki mit visz magá­val. Mindegyik örömmel várja a nagygyűlést ég nagy érdek!ődéssel tekint Révai József elvíárs beszámolója elé. Bózsó Istvánná ezt mondotta a nagygyűlésről: „Betekintünk majd a Függetlenségi Népfront pro­grammjába, amely azt • célt tűzte ki, hogy gond. tailan, boldog életet teremtsen számunkra hazánk, ban. Jóleső, lelkesítő érzés lesz ezt hallani, hiszen mindannyian tudjuk: a programm minden pontja megvalósul, mert pártunk őrködik fölötte és mi egy emberként harcolunk annak valóra váltósáért.'' A második helyezés elnyerése után újabb sikerekkel köszöntik Révai elvtársat a Szegedi Gőzfűrész dolgozói (Tudósítónktól) Az Állami Gazdaságok 'és Erdők Minisztériuma. Fűrész, és Lemez, ipari Igazgatósága most értékelte az 1953. év első neigyedévének ered­ményét Az ország összes fűrész­és lemezipari vállalatai közül a 2-i]c helyet a Szegedi Gőzfürész üzeme nyerte el A Szegedi Gőzfűrész az I. ne­gyedévi tervét 103.9 százalékra teljesítette. Ez az eredmény an­nál ls inkább szén létesítmény. miután az üzem ebben az évben tért át teljesen új cikkek gyártására. aminek a technológiáját a termelő munkásoknak és a művezetőknek is „egyrészt menetközben kellett elsa­játítani. Nagyban hozzájárult a &*ép ered­ményekhez az is, hogy a nagy munkaigényességet igénylő cikkek — donga, parkettal'éc — termelését jó munkaszervezéssel haj'ották végre. Az üzem dolgozói a ne­————— gyedév folyamán több o!ya„ újí­tást és észszerűsítést adtak be. me­lyek az egyik legnehezebb problé. mát az anyagmozgatás leegyszerű­sítését oldották m»g. A gyártás egész területén a dolgozók segít, s'égére voltak a vezetőségnek és ma már zökkenőmentesen végzi az üzem a termelést, A Szegedi Gőzfürész I. negyed­évi tervének voltak hiányosságai is. Globálisan a tervet teljesítette az üzem, de egyes cikkekben lema­radás volt. Dolgozóink vállalták, hogy má­jus 17-re befogják hozni a lema­radást Az üzem fizikai dolgozóinak 23 százaléka sztahanovista, akik köziil 8-nak 1 jelvénye 'és háromnak két jelvénye van. A műszakiak közül egy kétjal vényes, munkaérdemren­des, egy egyjelvényes sztahanovista. A kormányzatunk alta| adott ki­tüntetések bizonyítják, hogy a Sze­gedi Gó'zfíírész dolgozói egyre in­káhb elsajátítják a szocialista ter­melés módszerét. Lebák Lajoj, Sü­rög Ferenc Daróczí János, Tóthpál Imre, Németh Mihály Hegyközi Pál, L'éderer Ferenc elvtársak a sztahá. novlsta. kitüntetésen kívül a szakma legjobb dolgozója címet is elnyert ték. A srtahánovisták vezetésével, a Szegedi Gőzfürész minden dolgo­zója egy akarattal harcol a fel­ajánlás teljesítéséért, hogy a va­sárnapi nagygyűlésen úgy állhas­sunk Révai elvtárs elé, mint akik. nek nincse„ sz'égyelni valójuk. Mindannyian oii leszünk a nagygyűlésen áll a háborúval szemben- C-z Legyünk: ott mindannyian!' élet oldelán a pusztulással szemben. A szegedi Táncsics termelőszö­vetkezet nagyban hozzájárul a város dolgozóinak Ifriss zöldséggel, Jöze lékfélékkel való ellátásához. Min­denki szívesen vásárol tőlük a pia­con. Terményeiket általában 10—15 százalékkal olcsóbban árusítják a napi piaci áraknál. Tavaly a közel harminc holdas öntözéses konyhakertészetükből S17 ezer forintos jövedelmük volt s el. nyerték a. ,,Csongrád megye Tegjobb konyhakertészeti termelőszövetkeze­te" címet. Az idén sem akarnak lemaradni: most választási békeversenyben ké­szül a tsz kertészeti brigádja a ta­valyinál még szebb eredmények él­érésére. Május 17 tiszteletére a többi között azt vállalták, hogy a kitűzö't határidő előtt két nappal befejezik a korai káposztafélék, o kalarábé kiültctéséf. Káposztából az előírt 80 helyett 85 mázsás, kala­ulbból 65 helyett 70 mázsás holdan­ként/ átlagtermés elérését tűzték ki célul. A Táncsics termelőszövetkezet tag­jai, amikor értesüllek arról, hogy május 3-án Révai elvtárs beszél Szeged dolgozóihoz, elhatározták, hogy az eddiginél is jobb munká­val készülnek erre a nagygyűlésre és a kertészeti brigád tagjai újabb pótfelajánlást tettek, hogy felemelt fejjel állhassanak majd Répái elv. társ elé. Az azóta eltelt idő alalt a kertészeti brigád tagjai felépítettek egy színt, amelyben az idő viszon­tagságaitól mentik meg a kertészeti munkákhoz szükséges nádiakarókat és szerszámokat. A szín felépítése mellett terven felül kiültettek 700 fözctökpalár.tát is. A három kertészeti munkacsapat tagjai egyénekre is felosztották a területet s a munkacsapatok ver­senyre keltek egymással a magasabb terméshozam elérésére. Új módsze­reket alkalmaznak 30 holdas kony­hakertcszetükben, ilyen például a szovjet rendszerű barázdás öntözés. A barázdákat tavaly még kapával húztál:, ami lassú és fáradságos volt. sok dolgozó munkaerejét le­kötötte. Most ezt fli -műnkét is új módsz&rel végezték: saját műhe­lyükben ékala'.rá vasakból lövunta. tású baréizdaszántó ekét készítettek, amellyel naponta mintegy két hol­dat ké*:íi:ttck elő az öntözésre. Utána nagy lendülettel láttak a kalarábé és káposzta kiültetéséhez. A legjobb eredményt özv. Kivi Szit­vcszterné női munkacsapata érte el. Tagjai közül Kotogán Józsefné két­ezer helyett négyezer háromszáz, Bóka Jártosné pedig több mint öt­ezer palántál ültetett ki naponta. A kitűzött határidő előtt két nap he­lyeti egy héttel hamarább már be­fejezték ezt a munkát. Mintegy százezer kalarábé• és káposztapalán­tát üttettek el s csütörtökig az első kapálását is elvégezték, A tsz'nek az idén már eddig is sokezer forint bevételt jelentett a kertészeti brigád szorgalmas mun. kúja. Hatvan darab — összesen több mint fél kilométer hosszú— meleg. éigybál csütörtökig mintegy 12 ezer fej salátát szedtek fel. Énnek eoy­részéi a szegedi piacon értékesítct. ték, többezret pedig Budapestre szállítottak. Szorgalmas munkát végeznek a tsz többi brigádjainak tagjai is. A 12 hold borsót és két és fél hold mákot már másodszor megkapálták, néhány napon belül a másodvc'ést is megkezdik: lekaszáltak 12 hold takarmánykeveréket, amelyn'k he. lycre burgonyát és rövidtznyésf idejű kukoricát vetnél:. A munkák végzése mellett azon. ban külsőségekben is készülnek a május 3-i felvonulásra• A csoport tagjai röppyiUést tartottak s elha­tározták. hogy a tsz épületei' is szé­pen feldíszítik május 3 tiszteletére. Május 3-án reggel mindenki elmegy a nagygyűlésre. Csak az ágyban fekvő betegek maradnak oHkon. Határozatot hoztak arra is, hogy a zászlókat és a transzparenseket a munkaidő befejezése után hozzák írndbe, amelyeket magukkal visz­nek majd a vasárnapi felvonuláson a nagygyűlésre, A zászlók és a transzparensek mellett a csoport élenjáró tag fal az élen viszik majd Lenin, Sztálin, Malenkov, Beriia, Vorosilov, Molotov, Rákosi, Farkas és Révai elvtársak fényképét, majd pedig utána nagy táblára írva azoknak a csoporttagoknak neveit és teljesítményeit, akik élenha'adnak a munkában és a tavaszi mezőgazda­sági munkák végzésében becsülete­sen állták meg helyükclt

Next

/
Thumbnails
Contents