Délmagyarország, 1953. január (9. évfolyam, 1-26. szám)

1953-01-01 / 1. szám

1952 december 31-én a Kínai Népköztársaság igazgatásába ment át a kínai Cs3iig-0»»ng vftSiityonal Kendelet az 1953-as évi begyűjtésről Közel 200 építőinari VÚI-á'at fejezte be eddig évi tervét VILÁG PROLETÁRJAI EGYESILJL1LK ! ~ •X ÉYT. 1. SZÁM ÁRA 5(1 FILLÉR CSÜTÖRTÖK. 1953. JANUÁR 1. ÚJÉVI SZÁMVETÉS T)o',dog új évet! — így köszön­^ tik egymást az újesztendő első napján az emberek. Ebben a kössöntesben benne van az a kíván­ság, hogy a ránk következő év bol­dogabb legyen, mint az elmúlt esz­tendő volt. Egy esztendő multán — az új év küszöbén — szokás visszatekinteni a megtett úlra, felbecsülni egy év eredményét, okulni a hibákból. A mi számvetésünk bőséggel zárult. Szép utat jártunk be, jelentés ered­ményeket értünk el 1952-ben ha­zánk fejlesztése, népünk jóléte, bé­kénk védelme érdekében. Egy nup alatt több, nagyobb dolog történik eletünkben, mit a múltban hónapok alatt. Egy esztendő munkájával fel­épült gyárakat, vizek felett kar­csún feszülő hidakat, napfényes, otthonos iskolákat, lakóházakat, kultúroilhonokat és bölcsődéket hagytunk magunk mögött. Mi ma­gunk pedig tudásban, értelemben, politikai látókörben és anyagiakban gazdagodtunk, 1952-veJ ismét távolabbra tűnt a sötét rabszolga mull, az 1939. évi huszonkilencezer csongrádmegyei munkanélküli, az éhezd, beesett., arcú gyermekek sokasága; az az idő, amikor a földesurak uralma alatt nyögő megyében — amint a Csongrádmegyei Hírlap ogyik 3.938­Lól való száma írja — ,,a népbeteg­ségek puszi ítáta nagyobb volt, mint az első világhábprúé...". Az ilyen Sors mg már a muitté. A mi életünkre nem a nyo­mor, nem a munkanélküliség, ha­nem az élet napról-napra való szé­pü't'se, ez alkotás a jellemző, A mi időnk- — a: alkotások kora Szép mp élnj, öröm ma fiatalnak lenni. He ebben az országban az öregek is fiatalodnak, amikor fiaik boldog jelenét látják, amikor mosolygós szemű leányaikra tekintenek, akik előtt tárv&.nyilva áz előrehaladás ílja. j,1 reményekben gazdag év van mögöttünk. Tovább szilár­dult népgazdaságunk, mintegy 22 százalékkal növekedett az ipari termelés, erősödött pártunk és a dolgozó nép kapcsolnia, szilárdult államunk, mögnőlt hazánk békavé­delmi ereje, Az elmúlt évben a fő it nuivalókat a béke védelme szabta meg, ez szabja meg feladatainkat S05Jwbaa is. Hazánk erősítése, öt­< • ts tervünk negyedik évi célkitű­zéseinek megvalósítása, fiatal, de a tapasztalt szovjet harcosok pél­dáján nevelődő Néphadseregünk erejének további növelése, népünk jólétének fokozása, egyet jeleni ha­zánk. békénk védelmével. Erre an­nál i's inkább szükség van, mert J952 nemcsak hazánk nemcsak a szovjet ország és a lobbi népi de­mokrácia nagy' sikereinek esztendeje volf, hanem egyben az amerikai im­perialisták növekvő háborús készü­lődésének éve is. Azonban ,/t nö­•eekvö háborús vpszéllyel kapcsolat­ban Ízibontakozik a népei: békemoz­galom, létrejön a nemzetközi feszült­ség megszüntetésében és az újabb világháború elhárításában érdeke j különböző osztályok és társadalmi rétegek háborúellenes koiitlieioja" amint azt Malenkov elvtárs, a Szovjetunió Kommunista Pártjának XIX. kongresszusán hangsúlyozta. Nemcsak az elmúlt év, hanem a háború utáni éveknek is legjelentő­sebb eseménye Volt ez a kongresz­szus, amelyen a szoc'al<zmu'.st megvalósító, a kommunizmus építé­sének útjára lépő dicső szovjet nép nagy pártja, u Szlál'n vezette Kom­munista Párt tanácskozott a felada­tokról. Az SZKP XIX. kongresszu­sa a szovjet nép diadaImainak nagy seregszemléje, de egyben a nemzet­közi munkásmozgalom, a bekéért küzdő százmilliók tanítója volt. A „Szovjetunió Kommunista Pártjá­nak XIX. kongresszusa világtörté­nelmi jelentőségűi hatal mas meg­nyilvánulása volt a Szovjetunió megdönthetetlen erejének, a szocia­lizmust építő, ítOO mi'liá főt szám, látó nemzetei: egységének és össze­forrott igánál:, az egész íö'dkerel:­ségre kiterjedő felszabadító mozga­tom és a legyőzhetetlen hék-túhur jelentőségének — hangsúlyozta liá­kosi elvtárs a kongresszusról mon­dott beszámolójában. — Ez a kon­gresszus új energiát, új lendületei, új bizalmút és elszántságot ad az egész ha adó emberiségnek. A mi feladatunk, hogy ebből az új erőfor­rásból bőven merítsünk. hogy ta­pasztalatait, útmutatásait követke. zetesen használjuk fel és alkalmaz­zuk a magyar népi demokrácia megerősödésére . .." A tapasztalt testvér, barát, elv társ segítsége, tanácsa óriási erő. És mi szüntelenül érezzük a nagy szovjet nép féltő, gondoskodó szeretetét é's segítségét. A lenini­sztálini tanítások alapján, a szov­jet ipar példája nyomán építjük iparunkat naggyá és erőssé. Az új esztendőben működni kezd új szo­cialista városunk. Sztálinváros szá­mos üzeme, tovább épül a borsodi iparvidék, befejeződik a kazincbar­cikai nitrogénművek építése. 1953­ban a borsodi ipartelepek építésénél már annyi munkás dolgozik, mint Sztálinvároshin 1952rben dolgoz,uh Új bányászvárosunk, Komló, láO százalékkal ad több szenet Sztálin­városnak ebben az évben. Annyi acéhal gyártunk löbbet. hogy a ter­melt acélból háromszázezer trak­tort készíthetnénk. Csupán kom­bájnból 1200-at adunk a mezőgaz­daságnak. Fejlődik megyénk ipari is, új, modern gépekkel és egyéb ie.szere­lésekkel. 1953 növekvő jpari fel­adatait sikerrel valósíthatjuk meg, ha szem elöli tatájuk Rákosi elv­társ útmutatásét, amelyet az or­szággyűlésen mondott beszédében ndott; ,,Fejlesztenünk kell államunk gazdasági erejét, hogy szocialista építésünk fontos szakaszát jeleidé negyedik tervévünket is jól teljesít­sülé. ,1: ipari termelés terep a terv­fegyelem megszilárdítása melu II különös figyelmet szenteljünk az alapanyagok, a szén, a fén/kohászat, 0 termelés emelése kérdéseinek''. 1953-ban iparunk termelését tovább! lű százalékkal ke] | növelnünk'szén­termelésünket pedig 4.6 millió ton­nával. Fejlődésünk ütemére jellem­ző, hogy széntermelésünk egy esz­tendei növekedése több, mint 1938­ban hazánk egész széntermelése volt. I párunk ilyen ütemű fejlődése A teremti meg az előfeltételt, hogy további lépéseket tegyünk a mezőgazdaság szocialista építésének Útján. 3 952-ben az állami gazdasá­gok és termelőszövetkezetek szántó­területe az ország szántóterületének 37.3 százaléka volt. Az elmúlt év­ben fejlődött szocialista várossá Makó, szocialisUi községgé Tömör­kény, Áecithalom, Sándor falni és K'skirélyság. Az -aszályos év elle­nére tovább fejlődött termelőszövet­kezeteink gazdasága. Termelőezü­vetkezotajnk és állami gazdasága­ink nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy az aszály ellenére jó erőben teleltessék át áil&tábományukuh Az új esztendőben „a mezőgaz­daság terén állítsuk figyelmünk központjába a terméseredmények fokozását és a falu szoaiuUsta épí­tivének, a termelőszövetkezetik to­vábbi egyenletes, szervezett fejlesz* fásének tervév — hangsúlyozta Rákod elvtárs. 11 songrád megyében egyes áru­féleségekbe! példásan eleget teltünk az ál'ami begyűjtési terv célkitűzéseinek, de kukoricából, bur­gonyából, napraforgóbál m&g nem teljesítettük beadási tervünket. Az Új évben az « kötelességünk, hegy következetesen valósítsuk meg Rá­kosi elvtárs rzwvait: „k'i ősit síik meg mindi n eszközzel a népi de ma. kráciu állampolgári fegue wi-i . . . fejlessziilf tovább népitlll: politikai öntudatát, hi'izafifágát". Hazánk, békénk erősítése nem kíván lehetet­lent, csupán annyit: tartsa tiszte­letben minden dolgozó a nép képvi­selői által hozott törvényeket, ren­deleteket. A hazafiúi példamutatás számos példájával találkoztunk me­gyénkben, amikor munkáról vagy az állammal szembeni kötelezettség teljesítéséről volt szó. A hazafiúi példamutatás nagyszerű példáját I-­1 mertük meg a szuhakállói 17 bá­nyász helyi állásában, akik a föd 'alatt, v'zzul és.mérgcsgázokkal kö­rülvéve sem adták fel életükért a harcot. Bíztak pártunkban, népünk ere jóban, amely ki js mentett,? őket a veszélyből. Ebből az esetből min­denki megtanulhatja: aki hü a "''-éli­hez, hü a párthoz, a dolgozók ügyé­hez, az a legnehezebb helyzetben sem marad magúra, az mindig szú. mjthat a közösség segítségére. Jól tennék, h;j ezt íigyelembevennék azok a dolgozó parasztok, akik még adósat az államnak, valamint azok a munkások, akik nem teljesítik a rájuk bízo't feladatokat, mert ezek­nek a dolgozóknak addig nincs er­kölcsi alapjuk arra, hogy élvezzék népi demokráciánk gondoskodását. A növekvő gazdasági ersdmé­nyeket népünk kultúrájára1;, szociális e.látatrságának fejlődése követi. Az elmúlt évben további si­kereket értünk el elsősorban a mű­vészet elvi kérdéseinek tisztázásá­ban. Ebben is — mint mindenbein — i.sméft pártunk mulatóit utat. Nagy sikerrel és a tavalyinál lényegesen nagyobb létszámmal kezdődtek meg a kultúrversenyek. Nemrégiben avattuk fel megyei könyviárat több mint húszezer kötet könyvvel, azonkívül két járási könyvtárat. Az idén érettségizik az ifjúságnak az a korosztálya, amelyet mar az álta­lános iskolákban népi demokráciánk nevelt. Minden páti és á lnmi szerv­nek az a kötelessége az új eszten­dőben is, hogy -,a kultúra, népmű­velés, a közegészségügy s a sport terén szüntelenül gondoskodjék a továbbfejlődés előfeltételeinek biz­tosítósáról''. Í J a fe adatainkról beszélünk. • akkor mindenekelőtt nagy pátiunk erősítéséről kell elsősorban gondoskodnunk. Az <Imult osztan­dó eseményei ísmei bebizonyították, hogy dolgozó népünk bízik a párt­ban, követi nagy tanítónkat, Rákosi elvtársat. Elsősorban urrti ke/l tö­rekednünk, liouy növeljük a párt­tagság aktivitásút. Január első napjaiban ür.nepi taggyűléseken osztják ki az új párt­tagsági könyveket. A párttagsági könyv a legféltettebb okmánya min­den kommunistának; büszke lehet az a dolgozó, aki birtokosa ennek a könyvecskének Ez azonban nsmeaak megbecsülést jelent a párttag szá­mára, hanem fokozott követelményt is. A kommunistákat az jellemzi, hogy egy lépéssel mindig elóbb jár­nak a munkában, a hazaszeretet­ben, az áldozatvállalásban, A lelet jól fel kel] használnunk arra, hogy a Szovjetunió Kommunista Pártja XIX. kongresszus t, anyagának ta­nulmányozásán keresztül méginkább kifejlődjenek a párttagságban ezek a kommunista tulajdonságok. Ta­nuljunk példamutatást a szovjet ember nagyszerű helytállásából; t.a. i u junk az amerikai imperialisták ellen ltüzdö koreai nép hősiességé­ből; tanuljunk a nyugati országok azon békeharcosailó!, akik a fa­siszta önkény ellenérc bátran küz­denek a béke megőrzőiéért, hazá­juk háborúba sodrása ollen. 4 jövő nekünk épül. A szocia­A llzmu's épülete olyan lesz, amilyenné áldozatos munkával, a nehézségek előtt meg nem hátrálva mi építjük. A mullban új esztendőnek napján csak- óhajuk volt n dolgo­zóknak a boldog új évre; ma biz­tosak vaR-yunk abban, hogy nz 1953-q-s év újabb sikereket, nagy győzelmeket hoz minden dolgozó számára, mert sorsunk kovácsalói mi, munkások, dolgozó parasztok, értelmiségiek, katonák vagyunk. Voltak nehézségeink az elmúlt esztendőben és losznak 1953-ban is. A szoc'allzmu* építésének Útja. az osztályharc útja nem sfnta, hanem akadályokkal teletűzdelt. He a bó­kéért, hazánk erősítéséért való ál­dozatos küzdelmünket megkönnyíti az a ludak hogy elődünk halad és példát mulat a. kommunizmust építő szovjet n'-p és á latnunk kormány­kerekénél olyan tapasztalt kormá­nyos átl, mint pártunk, népünk sze­re'stt tanítója; Rákosi Mátyás elv­társ. Ma. amikor boldog újévei kívá­nunk egymásnak, egyben fogadjuk meg, hegy kemény, áldozatos mun­kával mi magunk kovácsoljuk ki pártunk vezetésével a maityar nép még baldatitiHü 'üesajemleiáL, A Szegedi Városi Páribizoiiság távirata Rákosi Máiyás elvtárshoz Drága Rákosi Elvtárs! Szeged város kommunistái és minden becsületes dolgozója nevé­ben jó erőt és egészeégei kívánunk úgy Önnek, mint a Központi Ve/.e. tőség minden tagjának az új esztendőben. Kívánjuk, hogy népünket tovább vezesse új, még eddig cl nem ért győzelmek felé. , Igérjiilc, hogy itt 'ent a Ttto-hptár kezeiében erőnket nem kí­mélve, a politikai munka színvonalának emelésével is harcolunk azért, hogy a párttagok és pártcnkivűljek fokozott ébereéggel küzdjenek a* ellenség mindennemű kártevése cUen. Politikai munkánk állandó javításával elérjük, hogy dolgozóink megértve a cárt- és kormányhatározatok jelentőségét, legjobb tudásuk szerint hajtják végre azokat. Ezzel bizonyítva pártunk iránti szertte. tűket és hűségüket. Városunk könnyűipara az új esztendőben a termelési tervek fo­kozott túlteljesítésével járul hozzá a szocializmus további sikeres épí. téséhez. Éljen Rákosi Mátyás Elvtárs, pártunk bölcs vezére, mindannyi­unk tanítója és példaképe! Éljep pártunk, a szocializmus építésének motorja, eredményeink legfőbb szervezője! Éljen felszabadílónk, a hatalmas Szovjetunió és Kommunista Pártja! Éljen a világbéke legfőbb őre, a bölcs .Sztálin! MAGYAR DOLGOZOK PÁRTJA SZEGED VÁROSI PÁRTBIZOTTSÁGA « :•»• . . - - — 1952 december 31-én a Kínai NéaStáztámság igazgatásába mersi át a Kínai Csang-Csung vasútvonal Harbin (Cj.Kína). Az 1950 febru­ár 14-én a kínai Csang Csüng vasút­ról, Port.Arthurról ' és Dainyijröl kötött kínai-szovjet egyezmény, va­lamint a kínai Csang-Csung vasút­vonalnak a Kínai Népköztáivasár kormányának átadásáról szóló 1952 szeptember 15_i kínai-szovjet közle­mény értelmében a Szovjetunió kor­mánya 1952 végén ellenszolgáltatás nélkül a Kínai Népköztársaság kcr. mányának teljes tulajdonába adja át a kínai Ctang' Csüng vasútvonal kö­zös igazgatásával kapcsolatos min­den jogát a vasúthoz lar'ozó Összes javakkal együtt, 1952 december 31-én 18.00 óra­kor (pek'ngi idő) véget ér ; kínai Csang-C.ung vasulvou i közös kínai-szovjet igazgatósa. A va&utvonal átadásával megbí­zóit kínai-szovjet vegyes bizottság december 31-én Harbinban ünnepsé­get rendez, amelynek keretiben alá. írják a vegyesbizottság Uléeeiröl ké­szült jegyzökönyveket. 1053 január í-én avatják fel Harblpban azt az emlékosz'opot és csat-pakct. amely a vasittvo. rcal közös igazgatása során Kína és a Kzuv'eti'ntö között kialakult őszinte barátságot hir­deti Mao Ce-lunQ lánitatbnn mondott, kiiiziinetet J. V, Sztálinnak a Csanu-Cmna vasútvonal átadása alkalmából Peking. (Új-Kína). Mao Ce-tung, n. Kínai Népköztársaság központi népi kormányának elnöke, december 31-éu táviratát intézett .1, V. Szlé­linhoz. a Szovjetunió Miniszterta­nácsának elnökéhez, amelyben kö­szöntet' moítd Sztálinnak, a szovjet népnek és a szovjet kormányo k a közösen igazgatott kínai Csang­Csung vasútvonal átadásáért. Mao Ce-tung elnök táviratának szövege a következő: „Sztálin Elvtársnak, a Szovjetunió Minisztertanácsa Elnökének, .4 kínai Csang-Csung vasútvonul Kinn és a Szovjetunió által történt közös igazgatása alatt a szovjet fél igen nagymértékben hozzá­járult a kínai nép vasútépítési program-injához. A kínai nép sohasem feledkezik meg ti,-öl ti testvéri, u baráti támogatásról. Őszinte nzivböl jövő köszönetet mondok a nagy szovjet népnek, a szovjet kormánynak ér Önnel; ohMl az alkalomból, hogy a szovjet kormány — az 1960. éri egyezménnyel és az 195.2. éri közte ménnyel összhangban — ellenszol­gáltatás nélkül a Kínai Képköztársaság kormányánál; tu ajdonába adja ál a kínai C'••ang-Csung vasútvonal közös igazgatásával' kapcsaiét is minden jogát a vasúthoz tartozó összes javakkal együtt. Kívánom, hogy a Szoi-jelinnót és Kínái egybe fűző nagy Imréit, súg napról-napra még jobban elmélyüljön és erősödjél;, 1953 december dl. IAO CE-TUKG", A Szegedi Textilművek dolgozói közel 100,000 ftfjj ruha el készít étiéhez, cSegendű fonalat gyártottak 1952. éri terviikon felül értek el. Az előfonó dolgozói d. oomber 99 ig már 73,500 kiló árut terme tek terven félti'. A SztúPn elvtárs születésnapján ik tiszteletére indított ninnkuverso: v továbbvitelének köszönhető, hogy . /. üzem dolgozói nemcsak behaztáU harmad k negyedévi lemaradó ukat. hanem évi tervükön fe'iil már nay nyi ki'p fon a a t gvéitof A Szegcdi Tisxö'művck dolgozói n harmadik negyedévben adósai ma­radtak államunknak. Sz'áini elvtárs szüli tésnr.pjánnk tiszteletére l clajáiH lottiík, hogy behozzák lemaradásu­kat, évi tervüket határidő előtt be­fejezik s az év végéig több mint egynegycdmilüó forint értékű állit gyártanak. V v.üla'ás teljésf ésérc kiszélesítették a mgnkavii senvl ennek eredményeként a : dl Textilművek d cember 21-én le t.' jc/te évi tervét. A december '-'t i verseny szakasz tapasztnatainnk felhasználásával 24-e után azért fetizdöMek, hogy év' tervüket jelentősei) túlteljesítsék. A munkaverseuy szervezésébe most az üzem valamennyi művezetője le­kapcsolódott s a verseny eredmé­nyéit nan, mint nap ismertettél; a dolgozókkal, A gyűríísfonől «n. :,l)p| 81 do'gozó kötött párost ersenys.'"r, zőtiést. az évi terv befejezése után is napról-napra nnv'lked-'tt p ter­melés, 20-án 109.2 vzázr-'ékci lelje siieiték napi tervük d. Titán mir bő! közel 10't (JU0 női It hot készíteni kart im-h Megnyili a Szovjetunió 1952 évi kép7Őművés7eíi kiaUítasa Moszkva CfAS/SZ). Moszkvában az Állami Trjtyakov ké; t ir termi" ben december SC-At) nnynyih u Szovjetunió 1952. évi képzőmé' . / •­ti kiállítása A káplár 19 terméken 'übb m tit 709 fi s niényt. ,-> "ut és - . ! I.. : 110.1, 27-én pedig 110.7 százul, i.ot müvet mu.aln

Next

/
Thumbnails
Contents