Délmagyarország, 1952. november (8. évfolyam, 257-281. szám)

1952-11-01 / 257. szám

VILIIG PRQieiaRiai EGYESÜLJETEK! ... Holnap reggel 9 órakor kezdődik a szegedi es a Szeged járási küldöttválasztó békeértekezlet Amit a kukoricaszár és a leveles répafej silózásáról tudni ke:l A pártszervezet segítségével javítsák meg HZ oktatás hiányosságait EZ Erőműben AZ,. MDP CSONGRÁDMEGYEI PAR ZOTTSAGAN AK LAPJA VIIT. ÉVF. 257. SZAM ÁRA 50 FII.1.ÉR SZOMBAT, 1952. NOVEMBER 1. Vasutas dolgosóink hasafias feladata •jA vasút az ország gazdasági vér­"keringésének legfőbb ütőere — ál­lapítja meg pártunk és kormányunk határozati, amelyet a Vasutas Nap megünneplésével kapcsolatban ho­zott. A párt- és kormányhatározat szellemében jelölte meg a VII. Or­szágos Vasútüzemi Értekezlet min­den szolgálati ágnak megfelelően a feladatokat. A határozatok egyik legdöntőbb pontja a kocsiforduló leszorítása az őszi csúcsforgalom­ban. A megnövekedett s-állí'ási feladatok megkövetelik, hogy a ko­esi fordulót három és fél nap alatt bonyolítsuk le. Az idei őszi csúcsforgalom ideje alatt 20—25 százalékkal több árut kell elszállítania a vasútnak, mint az elmúlt évben. E hatalmas fel­adat megvalósítása a vasutas dolgo­zóktól kemény és kitartó munkát követel. Annál is inkább, mert a VII. Országos Vasútüzemi Értekez­let határozaláh'n megállapított ko­csifordulót eddig nem teljesítette a vasúi: a 3—3.4 nap helyett 3.8 na­pos szintet ért el. A nemteljesítés azt jelenti, hogy a napi rakodáshoz szükséges kocsimennyiséget a vasút nem tudta biztosítani. így a táro­lásra szánt készlelek egyrészét csak késedelmesen szállította. A kocsiforduló meggyorsítását se­gítik elő azzal, hogy időben értesí­tik a szállító feleket a vasúti ko­csik érkezéséről, gondoskodnak a ko­csi gyors ki- és berakásáról, az ipar. vágányra történő időbeni kiállásá­ról. A szállító felekkel kötött kom­plex-birgúd szerződések gyakorlati megvalósítása szintén egyik félté, tele a gyors kocsifordulónak. A ko­csiforduló idejének csökkentése te­hát nemcsak a vasutas dolgozók, ha­nem a szállító üzemek, termelőcso­portok, állami gazdaságok feladata is. Ha a vállalatok az időben meg. érkezett kocsit az előítt öt órán be­lül kirakják, vagy megrakják, ezzel elősegítik a többi üzemek gyorsabb vasúi i kocsihoz valló jutását. Me­gyénkben ezen a téren még igen sok hiba van. A Szegedi Kendergyár október 26-án 22 vasúti kocsi ken­derkócot nem rakoti ki időben. A Gyapotfeldolgozó Vállalat kocsijaii különösen Fábiánsebestyénen, Nagy. mágocson és Árpádhalmán ürítik ki késedelmesen. A szombaton és va­sárnap érkezett küldemények időbeni kirakása szintén a vasúti kocsik |gyors továbbítását segíti elő. A vas­át tehát egységes egésszé kapcsolja össze az üzemeket, vállalatokat a fczállítás folyamán. A kocsiforduló idejének csökkenté­ío a forgalmi szolgálat dolgozóilól megköveteli a vonatok morei rend­szerű indítását, a rakodóhelyek, Iparvágányok kiszolgálását; megkö. veteti, hogy ácsorgó, késett kocsikat íie tűrjenek szolgálati helyeiken. A kereskedelmi szolgálat dolgozóinak az előre értesítések terén fennálló hiányosságokat kell kiküszöbölniük. 'A mozdonyvezetők és fűtök harcol­janak a menetrendnek, mint vaslör­vénynek szigorú betartásáért és ezen keresztül segílsék az 500 kilométe­res mozgalomban résztvevő gépek Ukadálytalan vezénylését. Továbbít­sák vonaljainkat felemelt sebesség­gel, vállalják a túlterheléses vona­lok közlekedtetését, tartsák gépüket jókarban. A pályafenntartási dolgo­zóknak pedig forgaJombiztos pályá­val kell elösegíteniök a kocsiforduló idejének csökkentését. A kocsifor­tíuló meggyorsítása tehát minden szolgálati ág jó együttműködését követeli meg. Ehhez hozzájárul még az Is, hogy emelni lehet tehervona". jaink eddigi alacsony, 13 kilométe­res óránkénti utazási sebességét 17 kilométerre. A vasutas dolgozók megértették az &szi csúcsforgalom jelentőségél és megfeszített erővel küzdenek a fenti feladatok megvalósításáért. Ebben a harcban a kommunista vasutasoknak kell elsősorban élenjárni, példát mutatni. Vasutas pártszervezeteink­nek a dolgozók között végzett nép nevelő munkával kell elösegíteniök a határozatok végrehajtását. Minden pártszervezet — városi, járási és községi pártbizottság — feladata, hogy a Központi Vezetőség 1952 május 10-i határozata értelmében jobban segítse a vasüias pártszer­vezeteket. Vasutas pártszervezeteteknek a pártépítési feladatok mellett na­gyobb gondot kell fordílaniok a ter­melés pártellenőrzésére úgy, aho­gyan azt Szeged-állomás forgalmi pártszervezete végzi, amikor beszá­moltatja a szakvezetőket; ellenőrzi a szolgálati helyek tervteljesítését; a vasút és a szállító vállalatok népne­velőivel közös értekezletet tarl. A fű­tőházi pártszervezetek ellenőrizzék a gépek jobb kihasználását, karban­tartását. A forgalmi pártszerveze­tek mozgósítsák a dolgozókat a baJ. esetmentes szolgálat elvégzésére, a pályafenntartási pártszervezetek pe­dig gondoskodjanak a pályajavítási munkák ellenőrzéséről. Ma már vasutas pártszervezeteink egyre job­ban megé.tik, hogy a termeléspárt ellenőrzése nem a szakvezetés egy­személyi vezetés elvét ássa alá, ham nem a pártszervezet a tervteljesítés állásának ismeretében mozgósítani tudja a dolgozókat a további ered­mények elérésére. Gyors és biztonságos szállítás úgy érhető el, ha a vasutas pártszerve­zetek az egész pártmunka színvo­nalának emelésén keresztül harcol­nak a fegyelem megszilárdításáért. Ahol jó a pártélel, ott a dolgozók fegyelmezetten, öntudatosan dolgoz, nak. Fegyelmezett, példamutató munkán múlik a terv teljesíiése. Ép­pen ezért a terv teljesítéséért folyó harcot pártszervezeteinknek politikai kérdésként kell kezelniök és a párt. munka középpontjába kell állíta níok. Az őszi csúcsforgalom sikeres le­bonyolításában a vasutas szakszer­vezetre is nagy feladat hárul. A szakszervezet feladata, hogy az őszi csúcsforgalom egyik legfontoaibb versenymozgalmát, az 500 kilométe­res mozgalmat kiszélesítse. Segítse a szakszervezet a bizalmiakon ke­resztül az eddiginél jobban a ver­seny szervezését, a vállalások nyil­vántartását, lexemtse meg a verseny nyilvánosságát, népszerűsítse a ter. melésben élenjáró dolgozókat. Hely­telen az, amikor egyes vasutas párt­szervezet a szakszervezet feladatát maga akarja megoldani. A párt­szervezetnek kötelessége, hogy na­gyobb politikai segítséget adjon a vasutas szakszervezet munkájának megjavításához. Ugyanígy segíta. nlök kell a pártszervezeteknek n DISZ-szervezetóket is. A DISZ If­júgárdisták bekapcsolása az őszi csúcsforgalom nagy munkáiba len­dületet ad az előttünk álló feladatok sikeres megoldásához. Az őszi forgalom sikeres lebonyo. lításáért folyó harc eredményes lesz j és a vasutas dolgozók Rákosi elv­társnak tett fogadalmukat maradék­talanul végre tudják hajtani, ha a vasutas pártszervezetek, üzemi bi­zottságok és DISZ-szervezelek hoz­zálálnak a politikai nevelőmunka megjavításához. Az idei őszi csúcs forgalom lebonyolítása vasutas dol­gozóinknak nagy nemzeti feladata. Ezeknek a hazafias feladatoknak jó végrehajtása pártszervezeteink jó politikai munkáján múlik. Olasz István, a szegedi MÁV igazgatóság nevelési alosztály vezetője. Győzelmi jelentések a november 7-i felajánlások teljesítéséről Déma Cipőgyár Tervük határidő előtti befejezé­sével, felajánlásuk túlteljesítésével készülnek november 7-re, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom megünneplésére a DÉMA Cipógyár dolgozói. Megfogadták, hogy a negyedik negyedévben terven fe­lül 1400 pár női cipővel gyúrta, nak többet. Ebből október 28-ig 953 pár cipót készítettek el, 174.000 forint értékben. Vállalták, hogy a hulladék felsőbőrből a negyedik negyedévben 300 pár cipőt gyárta­nak. Fogadalmukat becsületesen teljesítették október 28-ig 419 pár cipót gyártottak 75 ezer forint ér­tékben. Október hónap második dekádjában 108.9 százalékos iizem­átla-ggal dolgoztak. Az egyéni fel­ajánlások megvalósításában is ki­emelkedő eredményeket érlek el. A szabáSEaton Sós Imre megfo­gadta, hogy 132 százalékos átlagát 142 százalékra emeli, 29-ig 138 százalékban teljesítette vállalását. A csákázó üzemrészből Tóth And­rásáé ígéretet tett, hogy 135 szá­zalékos átlagát továbbra is megtart­ja, de 142 százalékra emelte telje­sítményét. Angyal Jótzsef vállalta, hogy 112 százalékról 117-re emeli teljesítményét. Október 28-ig 138 százalékot ért el. A gépteremből Kocsi® János megfogadta, nogy 144 százalékról 146 százalékra növeli teljesítményét. Jelenleg 150 szá­zalékkal dolgozik. Balázs Mihály november 7. tiszteletére Ígéretet tett, hogy 94 százalékról 100 száza­lékra eimel! teljesítményét. Októ­ber 28-án 132 százalékot ért el. A kikészítő üzemrészből Hegedűs Józsefné vállalta, hogy 91 száza, lókról 100 százalékra fokozza telje­sítményét- Október 27-ig 127 szá­zalékot ért el. Szegedi Vasöntöde Az üzem dolgozói értékes fel. ajánlásokat tettek a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom 35. év­fordulójának tiszteletére. Megfc­' gadták, hogy november 7-re terven felül 20 ezer forint értékű árut gyártanak. Ebből 20-ig már 17 ezer forint értéket teljesítetlek. A műszakiak és művezetők »-'géretet tettek, hogy a felajánlások meg­valósítása érdekében mindenben segítik a dolgozókat, hogy vál­lalásaikat teljesítsék, illetve túl­teljesítsék. Október hónap má­sodik' dekádjában 107 százalékos ' üziemátlagot értek el. A vállalások teljesítésében példát mutat az ön. ' tődében Barabás István segéd­munkás. Vállalta, hogy 121 száza­lékról 125 száizalékra emeli telje­sítményét. Jelenleg 142 százalékos teljesítménnyel dolgozik. Fodor Ferenc formázó megfogadta, hogy 117 Százalékos átlagát 125-re nö­veli. Október 27-ig 132 százalékra teljesítette vállalását. Szeles Mi­hály megígérte, hogy 154 száza­lékát "164-re emeli. Vállalását be­csülettel teljesítette: 190 százalékot ért el. A gépműhelyből Czalbert Ferenc sztahánovista november 7-re megígérte, hogy 130 száza­lókról 140 százalékra emeli telje­sítményét. Vállalását túilejesítve, 182 százalékot ért el. Kószó László ifjúmunkás ígéretet tett, hogy 96 százalékát 100 százalékra emeli. Október 28-ig 116 százalékra nö­velte teljesítményét. Eagi Imre szerelő vállalta, hogy 121 száza­lékát 125 százalékra emeli. Eddig 128 százalékos átlagga dolgozott. Szegedi Seprőgyár Az üzemben kialakult egyéni brigádversenyben egyre jobb ered­mények születnek. A versenytábla napról-napra újabb kiemelkedő munkasikerekröl számol be. Az üzem dolgozói megfogadták, hogy jó munkával és több termeléssel köszöntik november 7-ét, a Nagv Októberi Szocialista Forradalom évfordulóját. Vállalták, hogy ne­gyedik negyedévi tervüket 104 szá­zalékra teljesitik. Már október hó­nap első Ó6 második dekádjában kiemelkedő eredményt értek el. 105.4 százalékos üzemátlag teljesít, ményükkel. Az egyéni és brigád­versenyből kitűnt Joo János élen­járó dolgozó, aki a seprőkölő-brt­gád nevében ígéretet telt arra hogy 110 százalékra emelik telje­sítményüket. Eddig 119 százalékot értek el. Jáksó László megígérte, hogy 104 százalékra emeli teljesít­ményét. Eddig 119 százalékra nö­velte eredményét. Szűcsén Púlné. az adagoló-brigád nevében vállalta, hogy a brigád teljesítményét 127 százalékra növeli, 6 138 százalékos átlagot ériek el. Varga István no­vember 7. tiszteletére megígérte, hogy 175 százalékos átlagteljesít­ményét továbbra is megtartja. Ok. tóber 28-ig 181 seázalékra emelte teljesítményét. A seprővarró-bri­gád nevében Szélpal Istvánné sztahánovista ígéretet tett, hogy a brigád 118 százalékra emeli telje­sítményét. Tegnapig 123 százalékot értek el. Nagy Irén sepróvarró megfogadta, hogy 117 százalékos átlagát megtartja. Jelenleg 130 százalékra növelte eredményét. A szalagfűrész-brigád nevében Len. dánszki Rezső vállalta, hogy 120 százalékra emelik teljesítményüket. Október 28-ig 126 százalékot telje­sítetlek. Egyénileg is példát mutat dolgozó társainak. A Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom évfor­dulója megünneplésére megígérte, hogy 180 százalékra emeli teljesít­ményét. Eddig 216 százalékos át­lagot érj el. AZ ŐSZI VETÉS SIKERES BEFEJEZÉSÉÉRT A jövőévi jó termés egyik alapja: jól előkészített talajba idejében ves­sük el az őszi kalászosokat. Tudják ezt Mórahalom községben is. ahol a tanács idejében mozgósította a dol­gozó parasztokat és az őszi vetése­ket már befejezték. Előnyös a ko­rai vetés, mert gyorsabban, egyen­letesebben kell ki, jobban bokroso­dik és nagyobb termést ad- A kései vetés viszont gyengébben csírázik, sokat elpusztítanak belőle a mezei kártevők és fejlődése lassú. Éppen ezérl a kései vetéshez tíz-tizenöt százalékkal több vetőmag szüksé­ges. mint az idejében, korán elvég­zett vetéshez. Nemcsak Mórahalom fejezte he eddig a vetést, hanem Kistelek, Ószentiván. Forráskút és Csen­gele is. Ezek a községek is kö­vettek el azonban mulasztást: nem határidő előtt vagy határ. idó're fejezték be a vetést. A néhány jó példa mellett több rosszul dolgozó község van a Sze­gedi járásiban. Algyőn a búzánál: még csak 40 százalékát, Szőregen még ennél is kevesebbet, csupán 31 százalékát, Kübekházán szintén 31. Üjszentivánon pedig 75 százalékát vetették el. Ezek a községek nem fejezték még be az ősziárpa vetéset és a vetőszántást sem. Homokos te. riile'ű, rozstermő községeink közül Ásotthalom 74 Balástya 90 száza­lékig teljesítette még csak rozsve­tési tervét. Ezekben a községekben még mindig a vetőmaghiány miatt siránkoznak. A tanács még min­dig nem számolta fel ezt a ka­likóktól terjesztett siránkozó hangot, hanem a megtévesztet; dolgozó pa­rasztokkal együtt siránkozik, hogy nincs vetőmag. Pedig ha a panasz, kodás helyett szétnézne mindenki a házaiáján, rájönne, mennyire ha­mis és alaptalan siránkozásuk, hogy ezzel csak az ellenség malmára hajtják a vizet, a vetési terv telje­sítése pedig nem halad. A lemaradt községek ne tűrjék ezt a szégyenfoltot, hanem vegye­nek példát azoktól * a községektől, amelyek már befejezték a búzave­tést. A tanácsok minden megalku­vás és lazaság nélkül dolgozzanak, mozgósítsák a dolgozó parasztokat és tszcs.ket a vetési munkák sürgős befejezésére. Nagy lemaradás tapasztalható Szegeden is. A búzavetést a tszcs-k 82, az egyénileg dolgozó parasztok 56 százalékig végez­ték el. Az egyénileg dolgozó parasztok na. gyon elmaradtak a vetőszántással is. Hogyan akarnak bő termést elérni a jövő évben, ha a búzát nem üle­pedett talajba vetik. Mindenki vad­ja. hogy ha a tajaj vetés után üle­pedik, akkor a kelésben lévő növény gyökerei erősen megrongálódnak, elszakadoznak és ez akadályozza a növény fejlődését. A gyengén fej­lődő növény nehezen telel át és sok­kal nehezebben viseli el a férgek kártevését is. Ezek figyelembevéte­lével igyekezzék minden dolgozó paraszt jól előkészített talajba mi­nél rövidebb időn belül elvetni a búzát. Lelkes munkával szedik a cukorrépái a deszki Kossuth tszcs tagjai Koncentrációs táborban sínylődő fiatal görög hazafiak levele a DIVSZ-hex és a NDSZ-hes (TASZSZ.) Az ..Agiosz Evsztra­tiosz'4 koncentrációs táborban sínylődő fiatal görög politikai fog­lyok egy csoportja levelet intézett a Demokratikus Ifjúsági Világszö­vetséghez és a Nemzetközi Diák­szövetséghez. A fiatal görög haza­fiak beszámolnak azokról a borzal­mas viszonyokról, amelyek ebben a koncentrációs táborban uralkodnak. Az Agiosz-Evsztratiosz táborban sínylődő ifjak a levélben kérik az ifjúság nemzetközi szervezeteit, hogy tiltakozzanak a görög hatósá­gok terrorja ellen. A Demokratikus Ifjúsági Világ­szövetség titkársága e levelet kö­zölve. felhívja a világ ifjúságát, hogy követelje a görög kormánytól a hazafiak kivégzésének megszűnte, lését, valamennyi fogoly és számű­zött azonnali szabadJábrahelyezését A deszki Ill-as típusú Kossuth­tszcs tagjai nagy igyekezettel láttak hozzá az őszi munkákhoz. A nagy tábla cukorrépát szorgalmasan sze­dik. hogy a répa idejében beszállí­tást nyerjen a gyárba, hogy dolgo­zóink jövő évi cukorellálását már előre biztosítsák. A cukorrépasze­désnél a tszcs egyik legszorgalma­sabb tagja, Frár.iyó János, 64 éves kona ellenére a fiatalokkal együtt halad a répaszedésnél. Azérl, hogy idős, nem riad vissza a munkától, sőt lelkesíti a Fiatalokat, hogy szor­galmasan dolgozz) nak, mert szor­galmas munkájukkal vihetik előbb, re a szocializmus ügyét. Nemcsak a cukorrépaszedésnél fo­lyik szorgos munka. Ugyanezt lát­juk a gyapotszedésnél is. Úttörő pajtásaink önkéntes segítségükkel igyekeznek elősegíteni, hogy a gya­potot minél jobb minőség-bein. le­szedjük. A szorgos kis kezek mun­kájának meg is lett az eredménye. Egy nap alatt 51 kilogramm gyapo­tot szedlek le. A 78 katasztrális hold árp;vetést befejeztük. A búza. veléssel is készen vagyunk a héten. M leden dolgozónk lásson hozzá az őszi vetési munkához, hogy jövő­évi kenyerünket biztosítani tudjuk, amivel nemcsak saját jóllétünket emeljük, hanem egész dolgozó né­pünkét és becsületes, szorgalmas munkánk tévén a béketábort is ere. síljük. Korom Istvánné, DexZk. Nam Ir tábornok tiltakozása a Jongcso-szigeli hadifogolytáborban megsebesített őt hadifogoly ügyében Kesz<>n (Üj-Kína). Nam Ir tábor, nok, a fegyverszüreti tárgyalások koreai-kínai küldöttségének vezetője erélyesen tiltakozott az amerikaiak, nál a koreai-kínai fél öt fogságba­esett emberének a Jongcso szigeti hadifogolytáborban október 27-én történt megssbesítése miatt. Nam Ir tábornok rámutatott, hogy az ame­rikai félnek viselnie kell a teljes felelősséget a hadifoglyok szaka­datlan üldözésének háborús bűncse­lekményéért. A Saint Etienne-i bányászok 24 órás munkabeszüntetéssel követelik a kormány terrorpolitikáiának aionnali megszüntetését Párizs (MTI). A Saint Etienue-i bányászok pénteken egésznapog munkabeszüntetéssel tiltakoznak a kormány terrorpolitikája, az ország fssizálása ellen- A bányászok ugyanakkor követelik jogos bérkö­veteléseik teljesítését és a szakszer­vezeti jogok ti&zteletbeivtartását^ 4

Next

/
Thumbnails
Contents