Délmagyarország, 1952. október (8. évfolyam, 230-256. szám)

1952-10-01 / 230. szám

I VILIIG PROLETARJfll EGYESÜLJETEK! A Z MD P CSON G R A DMEGYEI PARTB! VIII. ÉVF. 230. SZÁM ARA 50 FIM-ÉR A haza javára, a magad hasznára: jegyezz békekölcsönt! TSAG'ANAK LAPJA SZERDA, 1952. OKTÓBER 1. ELŐRE A NEGYEDIK NEGYEDEI TERV TÚLTEIIE5ÍIÉ3ÉÉRT Tegnap letelt ismét egy ne­gyedév és ma kezdődik az új. A letelt negyedév befejezésével és az új negyedévi terv végrehajtásának küszöbén helyes, ha számba vesz­szük a tapasztalatokat, okulunk az elkövetett hibákból, ismét felmérjük az eredményeket, hogy még lendü­letesebben foghassunk hozzá az el­következő — immár végrehajtás alatt álló — feladatok teljesítésé­hez. ' l£zonyos, hogy az elmúlt negyed­évi terv végrehajtása során üze­meinkben megjavult a termelés. Ez elsősorban abban mutatkozik meg, hogy a termelés egyenletesebbé vált. Szeptember első dekádjában több üzemben, így a DÉMA Cipőgyárban és az Ecsetgyárban lemaradtak a terv teljesítésében. Ekkor azonban számba vették a hibák okait és len­dületes munkával, még jobb mun­kaszervezéssel indultak harcba az üzemek dolgozói a harmadik ne­gyedévi terv teljesítéséért és túltel­jesítéséért. Az Ecsetgyárban csupán 93, a DÉMÁ-ban csak 95 százalék volt a tervteljesítés az első dekád­ban. Példás munkaszervezés és len­dületes munka kellett ahhoz, hogy a havi — és természetesen a ne­gyedévi tervet is határidőre vagv éppen határidő előtt befejezzék. Sőt a Szegedi Ecsetgyár dolgozói nem­csak behozták lemaradásukat, ha­nem jóval a határidő előtt már szeptember 28-án be is fejezték ha­vi tervüket. Ugyanigy a DÉMA Ci­pőgyár dolgozói is következetesen harcoltak a tervek teljesítéséért és Rákosi elvtársnak tett vállalásuk végrehajtásáért. A hónap végére mindkét feladatuknak becsülettel eleget tettek. Vállalásukat túl is teljesítették, a vállalt ötszáz pár női szandál helyett 1300-at készítetíek et terven felül. E két egyszer lemaradt üzem példája bizonyítja, hogy a lemara­dást még akkor is* ha öt-hét száza­lékot tesz ki, be lehet hozni, a dol­gozók lelkes munkájával és a mun­ka jobb megszervezésével. A második főbb hiba a szegedi üzemekben a mult hónapban szín. tén megmutatkozott: néhány üzem­ben igen magas volt a norma alalt teljesítők száma. Különösen feltű­nik, hogy a Szegedi Cipőgvárban a dolgozók harminc százaléka nem teljesiti normáját. Hasonló jelensé. gek mulatkozlak a Szalámi gyárban és a Ruhagyárban. Mindkét üzem­ben aránytalanul magas volt az el­maradó, napi tervüket nemtcljcsílö dolgozók arányszáma. Mrg kell ál. lapftan'i azonban, hogy ebben a két üzemben és egyebütt is kiszélesítet­lek a Rőder-mozgalmat A Szalámi gyárban Nagy József kiváló munkás eredményesen adta át munkamód­szerét dolgozó hársainak és példáját sokan köveitek az élenjáró dolgo­zók közül. TVtr.onyos. hogy a Ttőder­mozgalom kiszélesítésének és a pasztatatátadásnak köszönhetik, még pedig nem kis mértékben az üzem dolgozói, hogy harmadik negyedévi tervüket már szeptember 15-én be­fejezték. Sőt, a harmadik negyedév végére közel hárommillió forinttal túlteljesítenék tervüket. Bizonyos, hogy az ilyen üzemek­ben nem csupán a dolgozókban van a hiba, hanem a vezetésben is. Vég­re már tudomásul kell venniük igazgatóinknak és vállalatvezetőink­nek, hogy a tervek teljesítése érde. kében legfőbb és legfontosabb fel­adatuk a normák teljesítésének és felső batár nélküli túlteljesítésének biztosítása. Az igazgatóknak arra kell törekedniük, hogy a normák túlteljesítésének minden fellételét fel téti en ül biztosítsák. Az elért kiváló eredmények an­nak is köszönhelők. hogy íjZ elmull negyedév alatt tovább javult mű­szaki értelmiségünk és üzemi dolgo­zóink közötti együttműködés. Szám­talan üzemben bebizonyosodott az, hogy a munkaszervezés megjavulá­sa döntő mérlékben az együttműkö­désen múlott. Ahol ai műszaki veze­tők a munkásokhoz, az sztahánovis­tákhoz fordultak és velük együtt vitatták meg a felmerülő problémá­kat, olt igen nagymértékben sike­rült behozni a lemaradást. Ilyen iizom az Újszegedi Kendergyár, ahol atz augusztusi tervet nemi tel­jesítették. Nem teljesítenék ennél­fogva Rákosi elvtársnak tett válla­íflftlikat Az t1 jnui szaki dal gozói ebbe nem nyugodtak bele és értekezleten vitatták meg az üzem termelési problémáit. Megállapítot­ták, milyen rendszabályokat és in tézkedéseket tegyenek és az érte. kezlet határozatainak következmé­nyeképpen szeptember 16-ra behoz­ták augusztusi lemaradásukat. Bizonyos, hogy még jó néhány üze­münkben vannak hibák a felsorol­takon kivül is. De ezek csak majd a negyedévi terv végleges mérlegének elkészülte után mutatkoznak meg. Már most fel kell hívnunk atz igaz­gatók és műszakiak, de elsősorban az üzemi pártszervezetek figyelmét arra, hogy a tervek mérlegének el­készülte ulán alaposan tanulmá­nyozzák át az eredményeket és a mutatkozó hibákat. Milyen ered­ményt érlek el az önköltségcsökken­tési lerv. a szabadságolási terv vég­rehajtásában? Hogyan használták fel a munkabéralapot? Hogyan tel­jesítették a munkaerőiervet? Mind­ezeket és még sok más kérdést ala­posan elemezzenek, hogy az elkö­vetkező. már meg is indult negye­dik negyedévi terv végrehajtása so­rán az eddiginél is szebb eredmé­nyeket tudjunk felmutaini. Igen fonlos feladata pártszerve­zeteinknek a szociáldemokralizmus elleni még élesebb, még következe­tesebb harc megszervezése. Több üzemünkben mutatkozik meg a szo. dáldemokratizmus. Néhol a női munkaerőket lebecsülik, máshol, vatgy éppen ugyanott a szakmunkát tabunak tarlják. amelyet csak hosz­szú évek alatt lehet elsajátítani. Előfordul, hogy bérdemagógia is mutatkozik, elég gyakori a fegyel­mezetlenség, akár a munkában, akár a gyakori elkéséíben, kimaradásban mutalkozik ez. E jelenségek elleni harc párlszervezeteink egyik fontos feladata. Nem szabad azonban megfeled­keznünk az ellenség elleni harcról sem. A Postai Hálózatépítő Válla­latnál igen sok beépült ellenség volt, horthysta csendőrök, sőt alez­redesek, volt gyárosok dolgoztak a vállalatnál, másutt, igya DÉMA Ci­pőgyárban szintén egy volt gyáros. Gombkötő lazította a munkafegyel­met és rontotta a dolgozók államhoz és munkához való viszonyát. Ha kö­rülnéznének üzemi pártszervezete­ink tagjai, bizonyos, hogy még sok befurakodolt ellensegről húznák le a leplet. Nem szabad elfelednünk egy pillanatra sem. hogy az ötéves terv részleteinek pontos és mara­déktalan végrehajtása nem képzel­hető el az ellenség elleni szakadatlan harc nélkül. Olyan harc nélkül, amelyben még szorosabb egységbe kovácsolódnak össze üzemeink dol­gozói. A szegedi üzemek dolgozói har­madik negyedévi tervük befejezése ulán most lendületesen fognak neki negyedik negyedévi tervük teljesíté­séhez és túlteljesítéséhez. Ebben a negyedévben a feladatok természet­szerűleg tovább nőnek, h'szen hó­napról-hónapra egyre nagyobb fel­adatokkal kell megbirkóznunk a gazdasági élet minden terülelén Ezeket a feladatokat azonban csak úgy tudjuk megoldani, ha még jobb munkaszervezettel, a munka még jobb megszervezésével, a Rő­der-mozgalom kifejlesztésével, újí­tásokkal, észszerűsítésekkel harcol­nak minden üzemünkben a tervek mindennapi túlleljesítéséért. A szegedi üzemek dolgozói az el­múlt hónapok során 6zámos, igen szép győzelmet arattak a munka frontján. Üzemeink többsége nem­csak teljesítette, hanem jóval túl is leljesítette harmadik negyedévi tervét. Ez mindenek fölött bizo­nyítja, hogy üzemeink dolgozói egyre ön tudatosabban, lelkesebben harcolnak az ötéves terv végrehaj­tásáért. Egyre szélesebb tömegek ismerik fel, hogy országépitö, a szociá­lizmus alapjait lerakó ötéves ter­vünk végrehajtásában résztvenni dicsőség, szép, nagy és megtisztelő feladat. Oly nagyszerű célkitűzése­ket szabott elénk pártunk, amilye­nek még soha nem voltak hazánk dolgozói előtt; a iartós jólét, a bol­dog és egyre szépülő életünk alap­jait. ragyogó jövönk gyönyörű táv­latait teremtsük meg mi most. Szebb célok, szebb tervek még soha nem álltak előttünk; előre a negyedik negyedévi terv sikeres túlteljeoi­liinW.t. Egyre több üzem jelenti: Minden dolgozó jegyzett békekölcsönt A szegedi üzemekben, hivatalok­ban. iskolákban továbbra is nagy lendülettel folyik a harmadik béke­kölcsön jegyzése. Egyre több üzem jelenti, hogy minden dolgozó jegy­zett békekölcsönt. A Szegedi Szalámigyárban a dolgozók mindannyian jegyez, tek. A népnevelők külön foglalkoztak azokkal, akik a gyűjtés kezdetén keveset akartak jegyezni. A Postán a népnevelök mutattak jó példát. Kovács Mihály népne­velő például 600 forintos fizetése mellett 800 forintot jegyzett. A jó politikai munka, a személyes pél­damutatás eredménye, hogy a Pos­tán a kölcsönjegyzés lendületesen folyik. A Gépipari Technikumban a dolgozók fizetésük 116 százalékát jegyeznék. Javul't az agitációs mun­ka a 65/1, Építőipari Vállalatnál. Ennek következtében jobbak a gyűj­tési eredmények is. Jó példát mutatnak a jegyzés, ben és a felvilágosító munkában a békebizottsági tagok is. A Szegedi Bútorgyár békebizottsá­gának egyik tagja, Bodó Mihály 1000 forintot jegyzett. A jegyzés­kor elmondta, hogy igen sokat ka­pott már az államtól. Éppen a nyár folyamán kéthetes ingyenes üdülés, ben volt része az ország legszebb üdülőjén. Galyatetőn Ezért jegy­zett ezer forintot- A Fényképész Szövetkezetben a harminc tag átla­gosan egyénenkint 1580 forintot jegyzett. Simon Mihálynémak bá­rom kisgyermeke van, akiket — el. lentétben a múlttal — gond nélkül és miniden nehézség nélkül tud ne­velni. Régen mint munkavállaló állandóan anyagi gondokkal küz­dött. Ez vezette arra, hogy olyan lelkesedéssel és örömmel jegyzett békekölcsönt. A Fényképész Szö. vetkezet más'ik dolgozója Rechniczor Vilmosnak egyik fia elvégezte a gépészeti technikumot, jelenleg a Ganz Hajógyárban technikus, a lá­nya elvégezte a dolgozók gimnáziu­mát szintén tagja a Fényképész Szövetkezetnek. Jólétét pártunknak és államunknak köszönheti, s hálá­ját akarta kifejezni azzal, hogy békekölcsönt jegyzett. A Szegedi Nemzeti Színházban Bálint György igazgató 2760 forintos fizetése mellett 5000 forintot jegyzett, Hollós Róbert dramaturg 1400 fo­rintos fizetésére 2000 forintot jegyzett. Erdősi József szervező titkár 1300 forintos fizetése mellett 2000 forintot jegyzett­A kölcsönjegyzés utóbbi sza. kaszaiban javult az ellenség el­leni harc. Az ellenséges elemeket, akik gátol­ták a jegyzés sikerét, eltávolítot­ták a, üzemekből. A DÉMA Cipő­gyárból eltávolították Gombkötő Istvánt, volt nyilas gyártulajdo­nost. a Szegedi Kendergyárból Dobó Jánost és Virágh Józsefet távolították el. Eltávolításuk után megjavult a munka, sikeresebben folyik a kölcsönjegyzés. Vannak azonban olyan üzemek, ahol a kölcsönjegyzés nem kielégí­tően folyik, mert nem megfelelő a szervezés és nem megfelelő a poli­tikai munka Sem A Textilművekben gyenge a "1 szervezés és gyenge a politikai ) munka is. A Textilműveknek el kell érni, hogy megváltozzék az üzemben a hely­zet. Több gondot fordítsanak a poli­tikai munkára, jobba,, szervezzék meg a népnevelők irányítását, 3 akkor a Textilművekben is sikere­sen és eredményesen fejeződhet bet a kölcsönjegyzés. A dolgozó parasztság között is lelkesen folyik a jegyzés. A kerüle­tekben falitáblákon értékelik az eredményeket. Ennek nyomán a Ságvári telepen eredményesen je­gyeznek. Dolgozó parasztságunk látja a kölcsönjegyzés jelentőségét és éppen ezért örömmel adja fo­rintjait kölcsön népi demokratikus államunknak. Alsóvároson az Uj Élet ízes­ben azonban gyenge a politikai munka, s ennek következménye, hogy a jegyzés gyengén halad. Hasonlóan Szentmihályteleken sem eléggé tartalmas a népne­velők agitációja. Ha azt akarjuk, hogy miniiten dol­gozó paraszt méltóképpen vegye ki részét a kölcsön jegyzés sikerének biztosításából, népnevelőinknek jó sigitációs érvek felhasználásával, tartalmas politikai munkával kell megmagyarázni az ötéves terv eredményeit, s el kell érni, hogy minden dolgozó paraszt belássa, fel­ismerje azt az összefüggést, amely a kölcsönjegyzés és a.r ötéves terv hatalmas alkotásai, az ő jóléte k n zött van. GYŐZELMI JELENTÉSEK ÜZEMEINKBŐL A Szalámigyár dolgozói közel hátommtllió forinttal túlteljesítették vállalásukat A Szegedi Szalámiárugyár dol­gozói szeptember 15-én fejezték be harmadik negyedévi tervüket, 30-án már október 16-i tervükön dolgoztak. Rákosi elvtársnak megfogadták, hogy a harmadik negyedévben terv­előirányzatukat 3,983.000 forint ér­tékben teljesítik. Vállalásukat szep­tember 29-ig 6.827.000 forintban teljesítették. Az üzem dolgozói meg­fogadták, hogy jó munkájukkal nap. mint nap a tervük túlteljesítéséért harcolnak. Az elmúlt három hónap tapasztalatait felhasználva dolgoz­nak, hogy a negyedik negyedévi tervüket a kiiűzött határidő előtt befejezzék. A szocialista munkaver­senyben példát mutat dolgozótársai­nak az árumozgatóban Barabás Kálmán 157 százalékos állagteljesít­ményével. A henles üzemrészben Kiss János 145 százalékos teljesíi. ményt ért el. Kertész István zsírol­vasztó 141 százalékra fokozta tel­jesítményét. A töltő üzemrészből K'ss Feren ifjúmunkás jó munkájá­val példát mulat dolgozótársainak, átlagteljesílménye 143 százalék. A Bútorgyár szeptember 24-én fejezte be tervét A Szegedi Bútorgyár dolgozói is méltón kivették részüket a munka­versenyből, amelyet a harmadik ne­gyedévi tervük határidő előtti befe­jezéséért indítottak. Harmadik ne­gyedévi tervüket szeptember 24-én befejezték, a tegnapi nap folyamán október 7-i tervükön dolgoztak. Négy napos tervelőnyre vállalták, hogy 119 ezer forint értékű áruval termelnek többet. 28-án vállalásu­kat 135 ezer forinttal túlszárnyal­ták. Harmadik negyedéves tervüket 105.8 százalékban teljesítették. Ah­hoz, hogy a dolgozók szép eredmé­nyeket tudtak elérni, nagyban hoz­zájárultak a művezetők, akik a munka jó megszervezésével biztosí­tották 'az anyagellátást és a zavar­alan munkamenetet. Szeptember hónap harmadik dekádjában 131 százalékos üzemi átlagteljesítményt ártok el A Ruhagyár harcba indul ezévi terv haláridő előtti befejezéséért A Szegedi Ruhagyár dolgozói szeptember 30-án fejezték be har­madik negyedéves tervüket. Az üzem dolgozói a harmadik negyed­évi terv határidő előtti befejezésére tett vállalásukat becsületesen telje­sítették. Vállalták, hogy tervelő­irányzatukat egymillió 400 ezer fo­rintban teljesítik s 27-ig ezt teljesí­tették. A Szegedi Ruhagyár dolgo­zói harcba indulnak az évi tervük batáridő előtti befejezéséért. Meg­fogadták, hogy az eddiginél még sokkal jobban végzik munkájukat, hogy negyedik negyedéves tervüket jóval a határidő előtt befejezhessék és még szebb túlteljesítést érje­nek el. A szocialista munkaversenyben példát mutat dolgozótársainak Ku­runczi Eta gépes dolgozó 246 szá­zalékos teljesítményével. A kézi munkások közül Ilarszki La.josné 175 százalékra teljesíii normáját. Számos dolgozó föbbtermeléssel és munkafelajámlásokkal készül a Bol­sevik Párt XIX. kongresszusára. A Szilkai-szalag vállaltai, hogy 500 darabos tervelőirányzatukat 520 da­rabra emelik. Papp Ferencné gépes dolgozó vállalta, hogy teljesítmé­nyét l^O százalékról 150 százalékra fokozza. Barlucz Rozália a Kon­gresszus tiszteletére 150 százalékról 160 százalékra emeli fel teljesítmé­nyét. A Szesedi Kender fonó teljesítette felajánlását A Szegedi Kenderfonógyár dolgo­zói 27-én délután két órakor fejez­ték be harmadik negyedéves tervü­ket. Az elmúlt három hónap harcos munkája nem maradt eredmény nél­kül. A dolgozók Rákosi elvtársnak megfogadták, hogy harmadik ne­gyedévi tervüket a határidő előtt két nappal befejezik. Vállalásukat túlszárnyalták, mert már 27-én há­romnapos tervelőnnyel fejezték be előirányzott tervüket. Vállalták, hogy tervelőirányzatukat 550.000 forinttal túlteljesítik, 27-ig 730.000 forintos teljesítményt értek el. A gzcjtpedi Kenderfonógyár dolgozói közül sokan vannak olyanok, akik a harmadik negyedévi tervüket jóval a határidő előtt befejezték s már al negyedik negyedévi tervüket teljesí* tik. Ezek közé tartozik Krajkó Jó­zsefné, aki augusztus 20-án fejeztei be harmadik negyedévi tervét s szeptember 27-én már novemberi 30-i tervén dolgozott. Jó munkájuk, kai kivették részüket a munkaver* semyből a préselők közül Gráf Nán­dor. aki példát mutat dolgozótársai, nak, átlagteljesítménye 150 száza, lék. A vizesfonóban Klivinyi László, né 115 százalékos teljesítményt ért el. Juhász Andrásné 110 százalékos átlagteljesítménnyel dolgozik. X kötélverők közül kitűnt jó munkájú, val Balázs Pál 196 százalékos átlag­teljesítményével. Molnár II. József 187 százalékos teljesítményt ért eí« UjílásoUkal a terv végrehajtásáért A Szegedi Szőrme, és Bőrruha, készítő Vállalat dolgozóinak lelkes munkája eredményeképpen szeptem. ber 26-án részleteiben! is befejezte harmadik negyedéves tervéi. A dol­gozók további munkájukban új len. dülelet merítve harcolnak, hogy a negyedik negyedéves tervük teljesí­tésében az eddig elért eredmények et jóval túlszárnyalják. A Szegedi Szőrme- és Bőrruhakészítő Válla'at dolgozói az anyagtakarékosság te­rén kimagasló eredményeket érlek el. Vállalták, hogy a harmadik ne. gyedév végéig 44 ezer forint érté'KŰ anyagot takarítanak meg. A leg­utóbbi értékelésnél 85 ezer forint­ban teljesítették vállalásukat. Az üzem számos dolgozója értékes újí­tással segíli elő tervünk győzelmét. Dobó István os Fehér Rozália újí­tása egyike a legjobbaknak. Az ed­dig kézi munkával végzett munkál géppel végzik, amely 53 százalék­kal kevesebb időt vesz igérjyba. A vállalatnak évi 100 ezer forintos megtakarítást jelent. Buknilz Sán­dor többszörös újító legutóbbi újíi í. sával módosította a borruha gall 1 varrását, amely a vállalatnak 4mi(1 forintos évi megtakarítást jelent, i

Next

/
Thumbnails
Contents