Délmagyarország, 1952. augusztus (8. évfolyam, 179-204. szám)

1952-08-01 / 179. szám

DELHlCYlttOftSZAG VILÁG PROLETARIIll EGYESÜLJETEK! A Szovjetunió képviselője leleplezte a Vöröskereszt úgynevezett nemzetközi bizottságának bűnös tevékenységét Napközi otthont kaptak a szegedi MÁV dolgozóinak gyerekei AZ MDP CSÖNG RA DMEGYE1 ,P,A RT 5 ! Z OTT S NAK LAPJA Vin. ÉVF. 179. SZÁM ÁRA 5(1 FILLÉR PÉNTEK, 1952. AUGUSZTUS 1. A megalkuvás ellen Akik könnyű létről álmodoztak, most nehéz harcokról beszélnek. Ne­hezek ezek a harcok? Dehogy nehe­zek. Ha egyeden egy embert is meg­kérdezünk, aki olvasta a Bolsevik Párt Történelét, az azt mondja; mi magyarok, mi csongrádmegyeiek véghetetlenül könnyen, kimondha­tatlanul gyorsan haladunk előre a jólét útján. Igaz ez? Még a kérdés is opportunizmus. Hiszen erre a kér­désre felelnek városamik, gomba­ként növő új munkásházaink. Felel­nek új falvaink; Szikáncs, Dóc és még vagy tizenkettő. Felelnek erre a kérdés-e új gyáraink füstölgő ké­ményei. Felelnek és megalkuvással vádolják a kérdezőt új gépállomá­saink zúgó traktorai. A szocializmusba fejlődő magyar nép élete zúgva hömpölyög. Árada­tában szétzúzza maga előtt az osto­baság s a babonák kevély tornyait, ahogy azt megálmodta Ady Endre. Valóra váltjuk mi most mindazt, amit történelmünk legnagyobbjai, Dózsa György, Matinovics Ignác, Petőfi Sándor. Kossuth Lajos meg­álmodtak. De csak amit megálmod­tak? Nem; többet, sokkal, de na­gyon sokkal többet alko.unk. Ha­zánkat, e szép magyar hont, a nép, a dolgozók boldog országává vará­zsolja munkás kezünk. Aki nem úr s nem bitang volt — az mind kí­vánta mindazt, amit valóra váltunk. Egy évezred dolgozóinak vágyait vasba, acélba, gépbe, épületbe, vil­lanyba, ku'.úrába öntjük mi, ma­gyar kommunisták. Szántó Kovács János, Árvái Bál'nt lázadó, forra­dalmár népe hazát nyert. S a föl­dön, melyen egykor Árvái Bálint forró vére kifolyt, ma ha'almas termelöszöve'kezet hirdeti a szocia­lizmus diadalát. Hi"deti a termelő­szövetkezet. hogy Árvái Bálint éle­tét kiolthatták a Francia Kiss Mihá. lyok, de emléké', a forradalmi vá­gyakat, a szoc alizmus akaratát meg pem semmisíthették. / Mi itt Csongrád megyében pa­rasztősök unokái vagyunk. Azoké, akik a századforduló tájékán hősi elszántsággal megrohanták a vásár, helyi városházát. Azoké, akik da­colva Horthy pribékjeinek szörnyű saját magukat, mint Oláh Mihály elvtárs, tanácselnököt véresre verték ugyanazok a csendőrök, akik Szántó Kovács János unokáit kényszeríteni akarták a szabad életért vívott har­cuk abbahagyására. Voltak olyanok, akik elárullak megtagadták a munkásokat. Takács Ferenceknek, Kiss E nőknek. Túri. aknak hívták őket. Közismert nevü­kön jobboldali szociáldemokraták­nak. Ezek és tanítványaik ma épülő, szépülő hazánk vívmányai ellen törnek, összefogva a kleriká lis reakcióval ós a kuláksággal. Egyik helyen Détár Jánosnénak hív­ják a jobboldali szociáldemokratát, más:k helyen talán nincs is neve „csak bent ül a tanácsban". Bent ül Ó3 arról beszél, hogy a begyüj tést teljesíteni lehetetlen. Feltétlenül szociáldemokratizmus ez? Nem! Nem fel étlenül szociáldemokratiz­mus! De feltétlenül jobboldali elhaj­lás. Még az üzemekben, olt, ahol a munkásosztály a legerősebb, ott is felüti fejét a burzsoá osztály ideoló. giája, a megalkuvás, a szociáldemo­kratizmus. Üzemeinkben ez úgy je k-ntkezik, hogy a munkásokat, az állam vezető osztályát szembe akar. ja állítani saját hatalmával. Falun a kulák, a klerikális reakció, a jobb oldali szociáldemokrata a „paraszt, védő" álarcában lép fel. A kulák, aki elárvereztette a középparasz'ot aki kiszipolyozta a szegényparasztot, most igyekszik beférkőzni a dolgozó parasztok közé hogy mintegy csepp­nyi méreg a pohár borban, ezrekcl rontson meg. Erre megyénkben jó­néhány példa van, de elég Csotvát említenünk, ahol Kiss Imre elvtár­sat vadállati kegye.lenséggel meg gyilkolták a kulákok — s ab ol 35 kulák férkőzött be a termelőszövet­kezetbe. Csorvától réhány kilomé­terre van Asotthalma és Ásolt. halma vezetősége nem tanult Csórva példáján. A kulákok ott is beférkőz­tek a termelőszövetkezetbe. Mi ebből a tanulság? Az, hogy nem elég har­colni az ellenség ellen, nem elég a ku Uikot adminisztratív inlézkedé. sekkel „megtörni". Mindenekelőtt le kell őt, mint osztályt leplezni Leleplezés!? Legnagyobb hibánk, kegyetlenkedéseivel, magasra emel. i k'anyo-'sagunk eppen ezen a terei, . „ , . vrtn Tulfm* íríV V»<-«ni»vT „nwiinl/- L-MrrM' 4­ték fejüket akkor, amikor a sza­badság hirdetőire csak bitófa várt. Mi, csongrádmegyeiek, büszkék va­gyunk azokra a kommunista parasz­tokra, azokra a kommunista munká­sokra, akik a fasizmus rettenetében hősök, a cél emberek voltak. Büszkék vagyunk rájuk, mert a népért küz­döltek. A mi hagyatékunk, mely apáról­fiúra száll drága hazánk e vihar­sarki részében: küzdeni a népért. Értem — mondja ezt Csanytelek, Makó, Szentes-, Szegvár és Mind­sízent dolgozó parasztja —, de ho­gyan? Hogyan küzdjek én, Árvái Bálint és Szántó Kovács János ké­sői unokája itt,1, ma, most a paraszt érdekeiért, az urak ellen? A válasz erre ez; a nép hazájának, a szocia­lizmusnak felépítésé vei. Aki ma a nép, a munkások és a dolgozó parasztok szabad állami el­len tör az mind a szocializmus fel­építését akarja hátráltatni. Kik ezek az emberek? Falun kulákoknak hív­juk őket, városban bukott burzsoá­ziának. És valóban csak ezek? Az, hogy a kulák, a burzsoá ellensége a szocializmusnak, ez minden dolgozó ember előtt világos. Azonban a ku­lák és a bukott burzsoázia ravasz, mint a róka. Tévúlra tereli azokat, akik hisznek neki. Ebben van a leg­főbb veszély. Abban, hogy becsüle­tes dolgozó parasztok hajdani ki­zsákmányolójukra. a kulákra úgy néznek, mint „szegény" kulákra, úgy néznek, mint „volt" kizsákmá­nyolójukra. Mindez nem más, mint a kulákok által terjesztett (tisztes­ség ne essék szólva) „ideológia". A kulák — kulák marad mindörökké, mint ahogy a farkas sem válik bá­ránnyá, ha karámba zárják. Mégis — bármilyen furcsa — megesik Árvái Bálin; és Szántó Kovács Já­nos megyéjében, hogy például a vá­sárhelyi tanácsházán, ahová hatvan évvel ezelőtt a régi parasztvezér rohamra vezette a szegényparaszto­kat, „szegény" kulákokról beszél­nek. Nem hallja már Szántó Kovács János lázadó népe e szavakat, de hallják azok, akiknek apját g akiket van. Eltűrjük, hogy soraink közölt olyan „elméle;ek" terjedjenek, mint például az „elszegényedett" kulák „elmélete". A kulák, miközben gát lás nélkül lopja a dolgozó parasztok földjéről a kereszteket, rémmeséket terjeszt az alacsony termésátlagról. Ilyen példa is nem egy volt már megyénkben. Forráskúlon Borbola Illésnek hívták, Csanádon talán másnak. Nem, egyáltalán nem „sze. gény" a kulák, hanem a falu egyik legveszedelmesebb ellensége. Az a funkcionárius, aki megbékél a ku­takkal, megalkuszik vele és megbo­csát neki, az ahhoz a fiúhoz hason­lít, aki megtagadja édesanyját. Le­mondani a kulák elleni harcról annyi, mint fejet hajtani a fasiszta terror előtt. Ehhez pedig nincs joga senkinek. Elsősorban annak nincs joga, aki maga is hősiesen küzdölt a fasizmus, az urak és a kulákok hatalma ellen. Ilyen dolgozó parasz­tok, ilyen tanácstagok pedig sokan vannak. Ezek ne felejtsék el; az osztályharcban nincs és nem lehet senkiföldje. Az osztályharcban csak egyetlenegy kérdés merülhet fel: Ki — kit győz le. Számunkra már nem vitás; mi győzzük le a burzsoáziát — a kulákokat is. A tanácsok és n párt tagjai azonban ne felejtsék el, hogy csak az ő segítségükkel győz a nép. Csak rajtuk keresztül valósul meg apáink akarata, hogy a nép c szabad hazában boldogan éljen. Aki ma engedékeny azokkal Szemben, akik megalkuvók az el­lenséggel, az épp olyan bűnt követ el, mintha nyíltan pártolná az el­lenséget. Mi tehát a feladat? Keményen harcolni nemcsak a megalkuvás, hanem a megalkuvókkal szembeni békülékenység ellen. is. Aki enyht •kézzel bánik a járásánál, vagy a megyei tanácsnál a. meghátráló, megalkuvó községi tanácselnökök, kel özemben, az lényegében táp­lálja az opportunizmust, táplálja a reslkciót. Tehát a feladat; harcolni nemcsak a megalkuvók, hanem a megalkuvókkal szemben engedéke­nyekkel ia* M A RUHAGYÁR DOLGOZÓI VALÓRAVÁLTJÁK AUGUSZTUS 20-ÁRA TETT ÍGÉRETEIKET „ígérjük Rákosi elvtársnak, hogy | a harmadik negyedévi 1ervünket 1 millió 400 ezer forinttal túlteljesít jük" hirdeti a felirat a Szegedi Ruhagyár bejáratánál. A munkába jövő, a munkából menő dolgozók i nap, mint nap olvashatják az üzem 1 vállalását, amely nrntegy figyel­meztetés is; vállaltuk, tehát telje­síteni kell. Nemcsak a bejáratnál, hanem az üzem minden területén, a munkatermekben a gépek fölött fe találunk hasonló feliratokat, amelyek az augusztus 20-i munka, felajánlások teljesítésére ösztön­zik a dolgozókat. Még 3 hét választ el bennünket ez. Alkotmány ünnepétől, a Ruhagyár dolgozói között azonban már szá­mosan teljesítették, illetve túltel­jesítették vállalásukat. Hegedűs Mihály szabász 15 százalékkal tel­jesítette túl vállalását. Eredményé­hez dörKően hozzájárult az, hogy | munkájához mindenkor biztosítva 1 volt a nyersanyag. Nagy Jánosné gépmunkás 185 százalékos teljesít­ményére 5 százalékot ajánlott fel. Nagy Jánosné ezenkívül hetenkint : ket békeőrseget vállait. A békeőrség Ideje alatt úgy dol­gozott, hogy előbbi eredményeit jó. val túlszárnyalta. Teljesítménye eddig 243 százalék s most azon igyekszik, hogy ezt az eredményt augusztus 20-ig megtartsa. Kovács Lászlóné is azok a dol­gozók közé tartozik, akik már túl­teljesítették felajánlásaikat. Három héttel ezelőtt Kovácsné elvtársnő 150 százalékra teljesítette tervelő­irányzatát. Felajárilotta, hogy au­gusztus 20-ig termelését 155 szá­zalékra reméli. Munkájához nagy segítség nyújtott a teremmester, aki . a géphibákat azonnal megiivította. Kovács Lászlóné a 163 százalékos teljesítményével jóval túlhaladta vállalását. A dolgozók között vannak azon­ban még olyanok, akik még nem teljesítették teljes egészében vál­lalásukat. A jó eredmények mö­gött ők sem akarnak elmaradni. Heiédi Lászlóné kézimunkacsoport­ja azt vállalta, hogy augusztus 20-ig 158 munkadarab helyett 190 munkadarabot készítenek el. Jelen, leg 179 munkadarabnál tartanak. Herédiné a hozzá beosztott dolgo­zókat gyorsabb munkamozdulatokra, az idő jó kibaszna fására tanítja. Minden lehetőséget biztosít, hogy augusztus 20-ig valóraváltsák igé. relüket. A Varga-szalag dolgozói arról ismeretesek, hogy előirányzott ter. vüket állandóan túlteljesítik. Az Alkotmány ünnepére lett vállalá­suknál is megfogadták, hogy fel­ajánlásaikat maradéktalanul végre, hajtják. Az igért 6 munkadarab helyett hetet készítettek el a Var­ga-szalag dolgozói. Az eddigi eredmények az bizo­nyítják, hogy a Szegedi Ruhagyár dolgozói felajánlásuk maradéktalan teljesítésével ünneplik augusztus 20-át. Előirányzott tervük túltelje­sítésével bizonyságot tesznek ar­ról, hogy a békeharcban számitha­tunk további jó munkájukra fe. Harc a sztahánorlsfa szint eléréséért az Újszegedi Kender- és Lenszövőgyár szövődéjének 6-os partijában Az Újszegedi Kender- és Lenszö­vőgyár dolgozói célul tűzték ki, hogy üzemüket sztahánovista szintre rmelilc. Elhatározták, hogy a szö­vődé 6-os partijában — ahol leg­rosszabbak voltak a műszaki félté te­leír a legtökéletesebb munkamód­szerek, a szovjet tapasztalatok fel­használásával elsőnek érik el a sztahánovista szintet. Tizennégy művezető bevonásával munkabizotleágojí alakítottak özek­nek a módszereknek kidolgozására. Június l-ig az üzemrész mind a 34 szövőgépét generútozták s a szövő­nők a Nazarova-mozgalom keretében szocialista megőrzésre vették át gépeiket. \ gépek javításával párhuzamosan állandóan növelték azok fordulat­számát is. Márciustól augusztus l-ig 115-ről 142-re emelték a percen­kénti fordulatszámot. A 6 os parti szövőnőinek átlagos normateljesítménye áprilisban 118.6, májusban már 136.5, júniusban pe­dig 140.2 százalék volt. Ekkor el­határozták, hogy az Alkotmány ün­nepének tiszteletére tovább növelik teljesítményüket, hogy augusztus 20-ra már valamenyien elérjék a sztahanovista szintet. A műszakiak a vállalás teljesítésére még tökélete­sebb gépbeállításokon kísérleteznek. Az eddiginél nagyobb Vetüléket és újfajta kopszokat alkalmaznak. Ennek eredménye az, hogy amíg az­előtt egy műszakban százszor, most ötvenszer kell a szövőnőnek csévét váltani. Az új eljárás 8 óra alatt 13 perc megtakarítást és jelentős löbbtermelést eredmé­nyez. Az üzemrész békebizottságának jó munkája is segíd a dolgozókat vállalásuk mielőbbi teljesítésében. Az itt dolgozó 20 szövőnő közül 16 aktivan résztvesz a békobizottságok munkájában. A legjobb dolgozók tartják a hetenkinti kisgyűléseket. Közöttük van Fogas Andrásné szta­hánovista. aki mint békebizottsági tag, példái mutat a termelésben ls. Normáját állandóan 160 százalék fölött t&ljesíti. Augusztus 20-ra tett felajánlását — hogy 16 ezer 903 ve­téssel szárnyalja túl napi tervét —4 már túlteljesítette. Július 30-án, szerdán 52 ezer vetéssel termelt többet az előirányzatnál. Július el­sejei 37 napos tervelőnyét eddig 43 napra növelte. Példamutatóan dolgozik III. Nagy Erzsébet ifjúmunkás, a békebizott­ság titkára is, aki július 30-án 7 ezer vetéssel termelt többet, mint amennyit napi terve előír. Tervelő­nyét júliusban 24-ről 28 napra nö­velte. Május óla az üzemrészben kélsze. resre emelkedett a sztahanovista szinten dolgozók száma. Azokat az új módszereket, amelyeknek alkal­mazása itt jó eredményeket hozott, rövidesen másik szövődé üzemrész­ben is bevezetik, hogy azt is sztahá­novista szintre emeljék. Önmagákat károsítják meg azok, akik húzzák-kalasztják a tarlóhántás munkáját Szeged 103 százalékra teljesítette másodvetési tervét Sokféle szovjet termelési mód­szert honosítottak már meg a sze­gedi termelőcsoportok és példáju­kat követve az egyénileg dolgozó parasztok is. A takarmánytermelés szempontjából reniikívül nagyjelen­tőségű a másodvetésű növények ter­mesztése. A szovjet kolhozok példá­ján termelöcsoportjaink kivétel nél­kül valamennyien üzemtervüknek megfelelően készültek fel a másod­vetésre és vetettek is magokat. A másodvetésű növények termesz­tésére Rákosi elvtárs így hívta fel a figyelmet: „... A mi éghajlati viszonya­ink mellett a kalászosok leara. tása után legalább három millió holdon lehetne másodnövényt tarlórépát, cettamádét, muhart, kölest vetni. Ha ezeket az ered­ményeket el tudnánk érni, köny­nyen 50 százalékkal emelhet­nénk állatállományunkat." Az állatállomány szaporítása, az állati termékek minél bőségesebben való termelése fontos érdeke min­den dolgozó parasztnak, termelő­szövetkezetnek és elsősorban nép­gazdaságunknak. Az állatállomány szaporítása feltételének biztosítására szegedi dolgozó parasztok is nagyszámmal vetettek másodnö­yénjtekefe Az elmúlt héten újabb területe, ken tették földbe a másod,er­melésre szánt magokat s így Szeged másodvetési előirányza­tát 103 százalékra teljceítetto. A tarlóhántás jelentőségét jövő évi termésünkkel kapcsolatban már saját tapasztalataikból ismerik^ a szegedi dolgozó parasztok, mégis nagyszámmal vannak, akik elmu­lasztott álc a kötelező tarlóhántást. A minisztertanács határozata elő­írja, hogy az aratás után kötelesek az egyénileg termelők 15 napon be­lül, tíe legkésőbb július 31-ig befe­jezni a tarlóhántás munkáját. Elér­keztünk a végső határidőig, mégis azt kell megállapítanunk, hogy bár az elmúlt öt nap alatt 20 százalék­kal emelkedett a tarlóhántás terv­teljesítése, mégis mindössze 82 szá­zaléknál tartunk. A tanács az elmu­lasztókkal szemben a törvény szigo­rával járt és jár el. Sóikat a mu­lasztók közül megbüntetett. Ezek közé tartozik Szekeres Lászlóné kulákasszony, Vásár­helyi-sugárút 45. szám alatti fakos, Lippal Mihály, Szécsi István, Havranek Orbánná, Ki­rály András kulákok. A városrészek közötti versenyben a kis- és nagyszilléri diilö tört az éitok a lerebjümi ítü'őfeeUak *í 1 ítáriófaá^tefe elmúlt htóten a tarlóhántás befeje­zésével, a másodvetés túlteljesítésé­vel akarták visszaszerezni az első­séget, mégis megelőzte őket Kis- és Nagyszillér, sőt a Franciahegy, Róma Jerikó és Hernyós dülőbeliek is. Az első helyet Kis- és Nagy­szillér tartja, ahol a tarlóhántást 98 százaiékig, a másodvetést 105 százalékban végezték el. A második helyen a 16-oS körzet. Franciahegy áll. Bt a tarlóhántás teljesítése 90 százalékos, a másod­vetési is 100 százalékig teljesítet" ték. Harmadik a Róma, Jerikó és Hernyós dülő 88 százalékos torló­hántási tervteljesítéssel és 100 szá­zalékos másodvetési tervteljesítés­sel. Pillanatnyi késedelem nélkül vé­gezzék el Szeged dolgozó parasztjai a tarlóhántás^ m-ossák le azt a szé­gyent, amely most emiatt a városi nevéhez tapad, önmagukat károsít­ják meg azok. akik húzzák-halasz*-­ják a tar]óhántás munkáját, mern jövőévi terméseredményük sinyi i meg. Téhát minden dolgozó paraszt mind maga, mind népgazdaságunk érdekében mielőbb végezze el a

Next

/
Thumbnails
Contents