Délmagyarország, 1952. április (8. évfolyam, 77-100. szám)

1952-04-01 / 77. szám

I ttii DÉLKUTHOBSZ NAGYSZABÁSÚ ÜNNEPSÉGEKET RENDEZNEK SZEGEDEN FELSZABADULÁSUNK 7 ÉVFORDULÓJÁN X NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK FOGADÁSA A BEETHOVENI ÜNNEPSÉGEK ALKALMÁBÓL AZ MDP CSONGRÁD MEGYE! PÁRTBIZOTTSÁGÁN AK LAPJ/ VIII. ÉVF. 77. SZÁM ÁRA 50 FILLÉR KEDD. 1952. ÁPRILIS 1. NÉGY HŐS VÉRE VÁDOL r Vasárnap hajnalban négy hős testé hullt a porba. Négy harcos fezív szűnt meg dobogni, néggyel szaporodott azoknak a mártíroknak 6t száma, akik életüket adták a sza­badságért. Orvgyilkosok golyója dön­tölte ki a békéért harcoló százmil­liók sorából Nikosz Beloianniszt, Ni kosz Kalumenoszt, Elisz Arghi­j iadiszt és Baciszt, a görög nép leg­igazibb fiait, a görög szabadság lánglelkű harcosait. Görögország hóhérai, Plasztirasz és Venizelosz teljesítették amerikai gazdáik pa­rancsát, a világ népeinek felhábo­í'odotlihang'ú tiltakozása ellenére ki­Végezték Beloiannisz elvtársat és társait. Amikor a sajtó, rádió világgá rö­pítette a szörnyű hírt, az első ér­zés a megdöbbenés érzése volt. A Világ minden táján egy kérdési tet­tek fel a becsületes dolgozók: Hát mégis véghez merték vinni a görög mona- jhófasiszta gonosztevők ezt a gyalázatos rémtettet? A megdöbbe­nés é"»'sét azonnal felváltotta a mély fájdalom, a gyász s magasra csapott az emberbőrbe bujt vadál­latias gyilkosok iránti izzó gyűlölet. Milliónyi és százmilliónyi engesztel­hetetlen gyűlölettől izzó szem, fel­háborodástól lángoló arc, haragtól megremegő szó üzente az athéni hó. héroknak: a lemészárolt hazafiak Vére visszaszáll a fejetekre! A gyilkosság méltó volt elkövetői­hez. Az amerikai imperializmus athéni lakájai — bár reszketlek a népek tiltakozó mozgalmától — mégis helyesebbnek vélték, ha ezzel a rémtéttél ismét közelebb nyalják magukat a dollárt jelentő pénzes­zsákhoz. Nem emberek tetteit kell itt mérlegre tenni, hanem emberfor­májú, vérszomjas fenevadak, min­den erkölcsi gátlást félrerugott go­nosztevők mérhetetlen dollárimádalát, a béke legundorítóbb ellenségeinek az aljasságát. Az athéni kormány tagjai még a saját közvéleményük előtt sem tudják elleplezni, hogy nem egyebek, mint az amerikai im­perializmus bérgyilkosai. Február 21-én, az Etnosz, a legreakciósabb görög lapok egyike többek között a következőképpen kommentálta a gö­rög szabadságharcosok ellen folyó pert: „A tárgyalást figyelemmel kí­sérő jobboldali körök érthetetlennek tartják, miért adta át a kormány elsietve g bíróságnak ezt a még meg nem érett ügyet Ez az ügy több olyan tényt vet • dszínre, amelyek kompromittálják a kormány tekin­télyét• A.: a sietség, amellyel a kormány áttette a bírósághoz ezt az ügyet, a kormánynak azzal a törek­vésével magyarázható, hogy az amerikaiak előtt bizonyítsa tevékeny kommunistaellenességét". Ez a re. akciós görög lap a kormány „kom­promittálásáról" beszél s minden­esetre igaza van, ha ez alatt a szó alatt azt érti, hogy Peurifoy, az athéni ameríkaí nagykövet jelölte ki azt, hogy a 93 vád alá helyezelt hazafi közül kiket kell halálraítélni és kivégezni. A világ valamennyi becsületes dolgozója ez alatt a tény alatt nem kompromittálást ért, ha­nem azt érti. hogy a görög kor­mány a Wall-Street urainak min­denre kész vérebe. Vasárnap hajnalban eldördült a halálos sortűz. Az athéni urak or­vul, gyáván, korbács alalt tartott kutya módjára végrehajtották a ten­gerentúli gazda parancsát. A négy hős elvtársat titokban szállították a kivégzés színhelyére s a gyöngék, a saiokbaszorítolti patkányok „hősies­ségével" igyekeztek minél előbb túl­lenni a kellemetlen parancs végre­hajtásán. A halált osztó fegyvert a monarchófasiszlák tartották a ke­zükben, erősek azonban szivük utolsó dobbanásáig azok voltak, akik megrettenés nélkül néztek szembe a kivégzőoszlag fegyver­csőveivel. Beloiannisz elvtárs és tár­sai a sír küszöbén is bátran a hó­hérok szemébe merték vágni: „A Görög Kommunista Párt hazafias párt, mely minden erejével védi Görögországot az idegen hódítóktól. A Kommunista Párt külpolitikai szempontból a Szovjetunió feié orientálódik, elsősorban azért, mert a Szovjetunió fáradhatatlanul harcol a békéért, másodsorban pedig azért, mert Görögország felszabadításáért hálával tartozik a Szovjetuniónak". A véreskezű görög kormány a gyilkosságával kifelé erejéről szere­tett volna bizonyságot tenni. Nem kell azonban sok szó annak a bizo­nyítására, hogy ezzel a gyalázatos tettel éppen fordítva, gyengeségéről fett tanúbizonyságot. Tanubizonysá. got tett arról a világ közvéleménye előtt, hogy gyilkosokból, gonoszte­vőkből összeverbuválódott gyülevész banda, melynek megfékezése köte­lessége az emberiségnek. A görög bandifákkal szövetkezeti amerikai imperializmus azt az ar­cátlan tettét, amit Beloiannisz elv­társ és társai kivégzése jelent, tőr­döfésnek szánla azoknak a szivébe, akik a béke megvédéséért harcol­nak, akii: mozgalmat indítottak a görög hősök megmentése érdekében. A tőrdöfés abban az értelemben si­került, hogy valamennyiünknek vér­zik a szive a gálád módon legyil­kolt hősökért. A fájdalon és a mély gyász azonban nem jelenti azt, hogy sikerült rést üilni a békéért harcolók szilárd és egységes arcvo­nalán. A pestis, kolera és a monar­chófasiszta gyilkos söpredék szövet­ségesei megkapják a méltó választ a béketábor millióitól. Beloiannisz és társai kivégzése intő figyelmeztetés a béke valamennyi harcosa szá­mára. Figyelmeztet bennünket ez a gonosztett arra, hogy még szilár­dabban álljunk őrt a béke ránkbí­zott frontszakaszán, még keményeb­ben markoljuk meg a munkaszer­szám és a fegyver nyelét, mert vesz tűket érző ellenségeink semmitől nem riadnak vissza. Nem, nem fe­lejtünk és addig is, amíg a bűnösö­ket a népek ítélőszéke felelősségre nem vonja, válaszolunk, érdemben válaszolunk a szörnyű bűncselek­ményre. A Szegedi Ruhagyárban például — mint azt levelezőnk je lenii —í feleletképpen a szörnyű gyilkosságra, újabb munkafelaján­lások születtek. A Bbzóki-szalag dolgozói elhatározták, hogy válasz­képpen 10 százalékkal túlteljesítik május 1 tiszteletére tett felajánlá­sukat. Tolnai Lászlóné, a tízes te­rem dolgozója, úgy válaszol a gyil kosoknak, hogy 185 százalékos ter­melési eredményét 200 százalékra emeli fel. Az üzemben ma „Görög. szabadság"-műszakot tartanak, ami kor a dolgozók minden eddigi ered­ményüket túl akarják szárnyalni. íme, ez a mi válaszunk a Wall Street urainak és athéni bérgyilko­saiknak. Dolgozunk, még fokozot­tabban erősítjük hazánkat, a bélre frontszakaszának egyik bástyáját. Az a válaszunk, hogy még sziiár. dabbra építjük a béke várát, mely nek falain kicsorbul a béke ellen fordított fegyver éle, de betörik rajta a fegyver tartójának feje is. Beloiannisz, Kalumeinosz, Arghi. riadisz és Bacisz elvtársak! Élelc teket kioltotta a gyilkosok golyója, de a mi szivünkben örökké élni fog­tok. Kihullt kezetekből a zászló, melynek fényét, tisztaságát utolsó leheletig vódtétek. Halálotokkal azonban nem hullt porba, sárba ez a lobogó. Felemeli és diadalmasan meglengeti azt a mi erős kezünk, 800 millió kézi. Ártatlanul kiontott véretek nemcsak a görög, hanem a világ valamennyi népe szabadságá­nak fáját növekedésre, új hajtások meghozatalára serkenti. Egy sorban menetelünk a ti országotok hősi né­pével s megfogadjuk nektek: erőin ket nem kímélve azon leszünk, hogy a mi hazánkhoz hasonlóan, a sokat szenvedett Göröghon felett is kisüs­sön a szabadság éltető napja. .Mil­liók és milliók folytatják az általa tok megkezdett munkál s eljön a: idő, amikor ezek a milliók ítéletei mondanak gyilkosaitok felett- Eljön az idős s akkor ezerszer jajj a bű nősöknek! H görög monarchofasiszta kormány teljesítette amerikai gazdái parancsát A világ dolgozói felháborodással ítélik el a gyáva gyilkosok bűncselekményét A történelem egyik leggyalázatosabb lettére vetemedett a mo­narchofasiszta görög kormány. Vasárnap hajnaliban kivégeztette Be­loiannisz elvtársat és négy társát. Bár a per során a vád valamennyi provokációs jellegű pontja megdőlt, s bebizonyosodott, hogy a haza­fiaknak nincs egyéb „bűnük", mint az, hogy harcoltak a görög nép szabadságáért, az idegen betolakodók ellen, amerikai parancsra mé. gis eldördült a halálos sortűz, a porbahulltak a görög nép legiga­zibb fiai. A gyalázatos tett helyét erős katonai rendőrosztagok Tették körfii Március 30-án hajnalban 4 óra 12 perckor Gudiban. Athén közelé­ben agyonlőtték Beloiajni'Szt, a Görög Kommunista Párt Központi Bizottságának tagját, Baciszt, az Anteosz című folyóirat szerkesztő­jét, Kalumenoszt és Argiriadiszt. E négy hazafi kegyelmi kérvényét a király visszautasította. A gyalá­zatos tett helyét erős kánoni rendőr, osztagok vették körül. Sajtó jelen lésekből kitűnik, hogy a kormányban is vita folyt Be. loianniszék meggyilkolásának „cél­szerűségéről". Egyes EPEK-párt, miniszterek ellenezték Beloiannisz és társai kivégzését, mert úgy vél­ték, hogy ennek következtében az EPEK minden befolyását elveszti i a nép körében. A Görög Kommunista Párt Politikai Bizottságának nyilatkozata A szabad görög rádiió jelenti: A Görög Kommunista Párt Po. Iitikai Bizottsága a következő nyi­latkozatot adta ki: „Beloiannisz elesett! Személyében a Görög Kommunista Párt és az egész görög nép egyik vezetőjét, a békeszerető világ pedig egyik leg­kiemelkedőbb és legbátrabb béke­hareosát vesztette el. Beloianniszt amerikai golyóval gyilkolták meg, amelyet Plasztirasz és Venizelo3z lövetett kl''. Plasztirasz és Venizelosz. Görög­ország hóhérai az éjszakai órákban teljesítették amerikai megbízóik parancsát, bár a görög törvények napfelkelte előtt nem engedélyezik halálos ítéletek végrehajtásált. A monarchofasiszta hóhérok féltek a görög nép és az egész békeszerető világ felháborodásától — jelenti a szabad görög rádió az athéni fasiszták véres cselekményéből. A békéért, szabadságért kfizdő népi harcosokat gyilkolt meg az áldemokrata Plasztirasz gyilkolták Nikosz Beloianniszt, Ba­cisz, Kalumenosz ég Argiriadisz gö­rög hazafiakat. A Hellas Press hírügynökség közli, hogy a monarchofasiszták al­jas gyilkosságot követtek el: meg­„Az áldemokrata Plasztirasz a választások előtt megbékélést és közkegyelmet igért — írja a Hír­ügynökség. Mosl engedelmesen követve ame­rikai gazdáinak parancsait, a bé­kéért, a szabadságért és a demo­kráciáért küzdő görög népi har­cosokat gyilkollak meg. Az athéni rádió vasárnap regge­li jelentése szerint Nikosz Beloian­niszt, a görög nép hősét, a béke é® a szabadság nagy harcosát és három társát: Baciszt, Kalumenoszt, valamint Argiriadiszt vasárnap haj­nali 4 órakor az Athén közelében lévő Gudi helységben kivégezték. Ezt megelőzően a királyi ügyes* 3.30 órakor az Athén melletti Ka­litea börtönben, a halálraítélt görög hazafiak elölt felolvasta a kegyelmi tanács határozatát, A határozat fel­olvasása után a halálraítélt haza­fiakat erős katonai őrizettel Gudi­ba szállították. A négy népi harcost fényszórók világításánál végezték ki". Tfibb jjöröjj miniszter lemondott 9 A Hellas Press hírügynökség je­lenlése szerint Szakellarius görög hadügyminiszter benyújtotta lemon­dását. Ezzel kapcsolatban a hír­ügynökség megállapítja, hogy a mo­narchofasiszta kormány bomlik. Plasztirasz miniszterelnök miniszte­ri rangban lévő kabinetfőnöke be­nyújtotta lemondását, tiltakozásul Nikosz Beloianmjsznak és három (ártanak kivégzése miatt. Vasárnap — mint az AFP Athén­ből jelenti — lemondott Kartalisz gazdasági egyeztetési miniszter éa Papaszpiru igazságügymini6zter, , Es a név tegyen figyelmeztetés, hogy a szabadságért harcolni és küzdeni keli A dolgozók kérésére Nikosz Beloiannisz elvtársról nevezték el a budapesti Standard Gyárat Megérkeztek a külföldi küldöttségek az Albán Munkapárt II. kongresszusára Az Albán Munkapárt március 31-én kezdődő II. kongresszusára Albániába érkezett a Iíínai Kommu­nista Párt, a Koreai Munkapárt, a Bolgár Kommunista Párt, a Fran­cia Kommunista Párt, a Csehszlo­vák Kommunista Párt, az Olasz Kommunista Párl, a Román Mun­káspár, a Mongol Népi Forradalmi Pált, a Német Szocialista Egység­párt és a Görög Kommunista Párt küldöttsége. (MTI). A Budapesti Standard gyár dol­gozói hétfőn izzóhangulatú röpgyű­lé-seken juttatták kifejezésre felhá­borodásukat a hős görög hazafiaik kivégzése miatt. Valamennyi röp­gyűlésen elhangzott a kérés, hogy a gyár Beloiannisz elvtárs nevét viselhesse. A gyár dolgozói délután nagy­gyűlést tartottak, amelyet Vigh Pál, a gyár nagyüzemi pártbizottságá­nak titkára nyitott meg. Bejelentette, hogy a dolgozók ré­széről javaslat érkezett, hogy az üzem rosszemlékű nevét a Stan­dard-et dobják le a gyár tetejéről és helyébe vegyék fel a hősi halált halt görög hazafi, Beloiannisz ne­vét. A pártbizottság titkárának beszé­de ulán Nagy Mária, a Budaipesti Pártbizottság másodtitkára emelke­dett szólásra. Az egész haladó emberiség mélységes felháborodása és gyűlölete áll szemben az újabb gyilkosságokat elkövető ameri­kai imperialistákkal — mondotta. Mint ahogy Hitlert és fasiszta bandáját utolérte a népek haragja, úgy ők sem fogják elkerülni az emberiség ítélőszékét az elkövetett gyilkosságért. Sokkal hamarabb lógja őket utolérni a népek bösz­szúja és haragja, mint ahogy gon­dolják. Vegyék tudomásul az amerikai imperialisták és láncos kutyáik, elmúlt az az idő, amikor bün­tetlenül bitófa ahí lehet állí­faui a "zabadságért. hazájukért kiizdő népek hős fiait. Az a lény, hogy az üzem dolgo­zóinak javaslatára eltörlik a gyű­lölt Standard nevet, azt bizonyítja, hogy Magyarországon, felszabadult, független hazánkban ennek a volt amerikai • tőkés vállalatnak még a nevét sem tűrjük meg. A Standard dolgozói legyenek büszkék arra, hogy üzemük a már­tírhalált nalt hősnek — a görög nép nagy fiának: Beloiannisz elv­társnak nevéről van elnevezve. Mutassák meg, hogy méltóak erre a névre, harcoljanak min. den eddiginél jobban a tervek teljesítéséért. az ellenség lelep­lezéséért. Ez a név legyen fi­gyelmeztetés, hogy a szabad­ságért, a szabad életért har. colni és küzdeni kell, mint ahogyan haláttmegvető bátor­sággal, a szabadság nagy ügyébe vetett hittel hősies har­cot folytatott élete utolsó pil­lanatáig a görög nép nagy fia: Beloiannisz elvtárs. Mi jól tudjuk, hogy az afnCrikai imperialistáknak e gyalázatos tette gyengeségüket, gyávaságukat, elve­temültségüket árulja el. Ezek az aljas cselekedeteik még jobban a békelábor mögé sorakoztatja a ha­ladó emberiséget, amely gátat fog vetni további gaztetteiknek. Nagy Mária hatalmas tapssal fo­gadott beszéde után Atoxisz Kosz­tudisz a Görög Kommunista Párt magyarországi pártbizottságának tagja szólalt fel. Beloiannisz elvtárs kionto'1 vére, a Koreában és Kínában ledobott pestis- és kolera-bombák a világ népeit arra késztetik, hogy még éberebben őrködjenek és a békééit vivott még fokozottabb küzdelmük­kel megakadályozzák az imperialis­ták aljas háborús terveit — mon­dotta. Rettegjenek az Imperialisták, mert a békelábor győzni fog. hiszen velünk van a nagy Szovjetunió, s annak bölcs ve­zére. Sztáün! Ezután Bacsó Ferenc, a DISZ fő« tilkárhelyettese szólalt fel. Ezután emelkedtek szólásra 8 gyár dolgozói, hogy kifejezzék az amerikai imperialistág s görög cin­kasaik iránti izzó gyűlöletüket é« megfogadják: jó munkájukkal fog­ják bebizonyítani, hogy üzemüic méltó Nikosz Beloiannisz nevére. A felszólalások után a gyűlés részvevői egyhangú lelkesedéssel határozták el: táviratot küldenek az Egyesült Nemzetek Szervezeté­hez. A község dolgozóinak kérésére Nikosz Beloianniszról nevezik el Görögfalvót A magyar dolgozó nép a világ valamennyi becsületes emberével együtt mélységes felháborodással és az imperialisták elleni izzó gyű­lölettel ettelve értesült a görög mo_ uarchófasisztáknak az amerikai im­perialisták utasítására végrehajtott aljas és gyáva merényletéről, hogy •íikoiz Beloianniszt és három hő:: társát koholt vád alapján kivégez­ték. A fejérmegyei Görögfalva köz­ség lakói sorra keresték fel a köz­ségi tanácsot éa kifejezték felhábo­rodásukat. Valmennyien helyeselték egyiküknek azt a javaslatát, hogy községüket Nikosz Beloianniszról, a szabadság és a béke ügyéért már., tirhalált halt hős görög hazafiról nevezzél: el. A község dolgozóinak kérését a tanács elnöke továbbí­totta a belügyminiszterhez, aki hozzájárult a község kérésének tel. jesítéséhez. A budapesti városi tanács végrehajtó bizottságának határozata Nikosz Beloiannisz emlékének megörökítéséről A budapesti városi tanács végre­hajtó bizottsága a nemzetközi munkásmozgalom és békeharc nagy vértanúja, Nikosz Beloiannisz em. lékére a következő határozatot hozta: a jövőben a Montgomery­úlat Beloiannisz-rakpartnak. a Zol, táruutcát Beloiannisz-utcán«k ne. vészük. i

Next

/
Thumbnails
Contents