Délmagyarország, 1952. január (8. évfolyam, 1-25. szám)

1952-01-03 / 1. szám

ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT NYÍLT MEG SZEGEDEN A „SZABAD NÉP" KIÁLLÍTÁS BAKAITY VERA, A SZEGEDI TEXTILKOMBINÁT SZTAHANOVISTÁJA 10 KILOGRAMMAL EMELI NAPI TELJESÍTMÉNYÉT A MEGYEI LEVELEZŐ ÉRTEKEZLET TISZTELETÉRE AZ MDP VIIL ÉVF. 1, SZÁM, NAK LAP J ÁRA 50 FILLÉR CSÜTÖRTÖK, 1952. JANUÁP. 3. Lelkiismeretes és felelősségteljes gépjavításokat! A gépállomásokon folyó téli gép­Javítási munkálatokat nem lehet egyszerűen, csupán csak technikai feladatnak tekinteni. Politikai mun­ka ez. A termelőszövetkezeti cso­oortok megszilárdításáért, fejlesz­téséért, az egyénileg dolgozó pa­nasztok gazdasági segítéséért, a (jermésátlag növeléséért, a mezögaz. paság fejlesztéséért folyó harc uiind-mind jelentős feladatokkal bízza meg a gépállomásokat- Mind. ^zeket a Pórt, a kormány és az 9gész ország állal rárótt feladato­kat úgy tudja jói végrehajtani a gépállomás, ha becsületes munká­val, jó géppel törekszik erre. Ezért politikai munka most a téli gép­javítás. A tavalyi tapasztalatokból sok példát lehet felhozni arra, hogy mennyi csorba esett a gépállomá­sok tekintélyén a gépek hanyag, felelőtlen javítása miatt. A kiskun­dorozsmai, a királyhegyesi, a ba. tidai gépállomás még mindig csak •10 százalék körül tart őszi terve teljesítésében. A kiskundorozsmai gépállomáson előfordult, hogy 6—8 gép esett ki egy hét alatt a mun­kából műszaki hibák miatt s ezzel 250—300 munkaórát vesztett el a gépállomás. Ugyanilyen esetek ki­jiebb-nagyobb mértékben előfordul­jak a megye valamennyi gépállo­másán, különösen a fentebb már wnlített királyhegyesé és batidai gépállomáson. Ezek a gépállomások most különböző objektív nehézsé­gekre hivatkoznak, holott özeket a >izonyos „objektív nehézségeket" Jnmaguk munkájában találhatják meg, a mult évi gépjavítást mun­kálatoknál. A hanyag munka ké­sőbb mindenütt megbosszul la má. gát a termelési kampány ideje Alatt, a tervteljesítésben- Fej szán­Satlanul maradt földek beszélnek arról, hogy melyik gépállomás ha­nyagolta el, végezte felelőtlenül a gépjavítást. Tanulságot kell levonnunk a ta­valy elkövetett hibákból- S most, amikor gépállomásainkon megkezd­ték a téli gépjavításokat, arra kell gondolnunk, hogy a mos végzet-i munka a lavaszi és a későbbi terv­teljesítéseik lelke. A mostani mun­káktól, a gépek rossz, vagy jó ki­javításától nagyban függ, hogy ho­gyan sikerül teljesíteni a gépállo­mások termelési tervét. Ezért már most fel kell vetni a munkafegye­lem kérdését, amit a termelőszö­vetkezetek és gépállomások élen. járó dolgozóinak országos tanács­kozása első helyen tárgyalt- A munkafegyelem megsz ilárdí tásában a gépállomás kommunista dolgozói­nak kell példát mutatni. A gépállo­más kommunista dolgozóinak keli felelősséget vállalni, hogy a gép­javító brigád minden egyes tagja a legbecsületesebben és legtelkiis­cneretesebben végezze munkáját. Érvényesüljön az a hasznos orosz közmondás, hogy „Hétszer mérd meg, egyszer vá-d le". Vagyis n» sajnáljuk a fáradságot, ne szédít­sen el a rohammunkából fakadó könnyű siker. A csongrádi gépállo­máson annak idején jelentettek elő­rehaladásokat a gépjavításokban. Az ellenőrzésnél azonban kitömi hogy csak kívülről fényesítették ki a gépet, hogy mutasson, de belül, magán a gépen nem javítottak semmit. Szánjunk elegendő időt egy-egy műszaki hiba "kijavítására, de használjuk ki az időt a leggaz­daságosabban. S az idő gazdaságos kihasználásáért folytatott harcban neveljük a dolgozókat munkafegye­lemre, lelkiismeretes munkára. Minden brigád kapja meg egész hétre a feladatát. A brigádon belő! pedig osszák fel egyénekre az el. végezendő munkát, így minden egyes dolgozó személyi felelősséget tud vállalni azért, hogy valóban el­végzi és jól végzi el a lőle elvárt munkát. Ekkor lesz csak meg az alapja annak, hogy a dolgozók leleményesek legyenek, felhasznál­janak minden lehetőséget, hogy a gépállomáson Í9 kiterjedjen és ele­ven mozgatóerő legyen a Gazda­mozgalom- Számtalan félre dobott csavart, könnyen megjavítható al­katrészt lehet találni a gépállomá­sokon. Ezeket mind jól fel lehet és fel kell használni- És fel is hasz­nálják, takarékoskodnak az anyag­gal akkor, ha minden egyes do'_ gozó érzi. hogy felelős a munká­jáért, a kezébe adott gépért. S ez a felelősség neveli a dolgozókat és előkészíti őket a tavaszi kam­pányra, hogy ott is a legfele'ősség. teljesebben dolgozzanak, vigyázza­nak a gépre, vigyázzanak a mun­kájuk minőségére. A munkához való viszony tlykép. pen való szüntelen javulása ered­ményezi aztán a gépállomások egyre javuló eredményét. Miért? Azért, mert a munka új ösztönzőt, új segí'őt is kap. Az új ösztönző, segítő pedig az eredmények állandó növelője, a verseny. Csak az olyan emberek között alakulhat ki egész­séges, jó eredményeket elérő ver­seny, akik felelősséggel végzik a munkájukat és ezért tudatosan, ha­tározott céllal versenyeznek. Tehát összefoglalva: a téli gép­javítási munkálatok elvégzése fon­tos poitikai munka a gépállomáso­kon. Azok a népnevelők, akik vál­lalták a Pártnak, hogy minden erejükkel segítik, hogy a gépek üzemképes állapotban, tökéletesein megjavítva állhassanak majd a ter­melő munkába, végezzék úgy mun­kájukat, mint az olyan nevelő mun­kát, amely a gépállomás dolgozóit öntudaiban erősítik meg. A dolgo. zók szocialista emberré való neve­lésének munkája magában foglalja a munkafegyelem megszilárdítását­a gépállomásokon új kezdeményezé­sek születését, a szocialista munka­verseny kialakítását. S mindez együttvéve azt eredményezi, hogv tökéletesen végzik el a gépek javí­tását és a jól javított gépekkel, fe­lelősségteljes traktoristákkal új győzelmeket kovácsolnak a terme­lési tervek végrehajtásában a gép­állomások. így tudják csak gépál­lomásaink betölteni szerepüket a mezőgazdaság fejlesztésében jó mi. nőséit munkájukkal. Készüljünk há' most fel erre a jó minőségű mun­kára, a tervek teljesítésére, a lei. ki ismeretes és felelősségien jes gép­javításokkal. AZ Ül TERVÉV ELSŐ MUNKANAPJÁN Ujéví üdvez!etvá!tás a fcíaa! népi önkéntesek, Kim Ir hzen tábornok és Peng Tch-Huai tábornok között " lelliosen Mull mei a termelés a szegedi iizemeif&en A szegedi üzemekben igen sok eredményt hozott az elmúlt év. Nincs olyan üzem, vállalat, amely ne kapott volna valamit cz 1951-es évtől. Az üzemek dolgozói tisztá­ban vannak ennek jelentőségével, éppen ezért lelkesen készültek az új tervévre. A vezetők a dolgozók­kal együtt megbeszélték a. mult év hiányosságait és meghatározták a hibák kiküszöbölésének útját. A Szegedi Textiikombinát ,,B"-műsza& dolgozói az 1951-es év üolsó napján, kiemelkedő ered­ményt értek el. A gyűrűsfonó üzemrész napi teljesítménye 111.53 százalék volt, ami annak a jele, hagy az üzemrész dolgozói, minden lehetőt elkövettek az új termelési év sikeres elindítása év­iekében. Az üzem dolgozói a gé­peiket tirrfén, jó állapotban hagy­tak el. Míg az öltözőbe értek, azon grndolkoztiak. ho.iy vájjon kiháez­lál'ák-e a lehetőségeket ebben az évben. Volltak akik úgy érezték: Igen. Részt vetitek a politikai és a szak­mai oktetáeban, gépeiket rendben, lisztén kezelték. Voltak, akik be­smertélk, hogy bizony jobban, is dolgozhattak volna. De azért vala­mennyien arra gondoltak, hogy jövóre jobban fognak dolgozni, még többet termelnek, hogy Pár­tunk iránti hálájukat leróják. Szerdán reggel jókedvűen áll­tak a dolgozók gépeik mellé. Az arcukon az öröm ragyogott és a megelégedés. Az óévben megfo­g dák, hogy még többet, még job­ban dolgoznak ezután. Most hozzé fogtálé a fogadalom beváltásihoz. A Déma Cipőgyár dolgozói .tegnap reggel kis ünnep­séggel kezdték meg az 1952-es évet. Az ünnepségen elhangzott egy szava'at, majd a vállalatve­zető ismertette a dolgozókkal az 1952-es év feladatait. — Ebben az évben a mennyiségi munkánkon kívül — mondotta — a m'nőségi munkánknak, döntően kall kifejezésre jutnia. A Szegedi Késárugyár vállalatvezetője ezerdán reggel a vállalat dolgozóival megbeszélte az 1951-es év hiányosságait, egy­ben ezeknek a hiányosságoknak a a kiküszöbölésének módját jelölte meg és lelkes eredményes murikát kivánt az 1952-es évhez. Kérte a dolgozókat, legyenek segítségére, hogy az üzemvezetés problémái 1 ós nehézségeit sikeresen legyőzzék. A Szegedi Kenderfonégyár udvarán az üzemi zenek ir fc-gadla a munkába jövökel. A vállalatve­zetőrég dísztáviratokat küldött a termelésben élenjáró dolgozóknak. A dolgozók fogadalmat teltek, hogy ebben az évben még jobban, még többet fognak termelni, mint az elmúlt évben. A Szegedi Gyufagyár dolgozói tegnap reggel béke-mű­szakkal Indultak az új győzelmek felé. A gépek virágokkal díszítve várták a dolgozókat. Igen sok dol­gozó kereste fel az üzemi bizottsá­got és felajánlást tett az új év első napján Czakó Gyuláné sztaha­novista például felajánlotta, hogy — hulladékot egy százalékkal csök­kenti és munkamódszerét átad a Szirovicza Lajosné munkatársának. • ... sorolhatnánk itt tovább <n üzemeket, üzemek dolgozóit, akik mind ilyen lelkesedéssel indultak harcba az új év feladatainak meg­oldásáért, azért, hogy ebben a/, esztendőben még sikeresebben tud. junk őrt állani a béketroht ránk­eső szakaszán. A mult év tapasztalatainak felhasználásával akarják megtartani az első helyet az tfjszegedi Kenderszövő dolgozói Koreai arcvonal (Uj-Kína). A linai' népi önkéntesek egyzégei­aek p-rtecsrickai és harcosai új­évi üdvözl-te1 intéztek Kim Ir Szen rivtarshez, valamint a koreai nép­Isdcereg valamennyi rarancsnohá­508 és harcosához. Üdvözletükben megígérik hogy tov íbbra is egysé­? :een kitartanak a koreai nép mel­et és m'g sélyoeabb csapásokat fognak m érni az angol-amerikai agi-esszoTokra és cinkostársukra Li £zin Manra. * Kim Ir Szen elvtárs, a koreai tiéphadesreg főparancsnoka a Irina' önkéntes cgycé"->k parancsnckai­Jicz és harcosaihoz intézett újév" Szenetekéin többek között ezeket ín ne'ja: — E'ben a harcban a kínai népi önkéntesek és a koreai néphadse­és kitartásukról. Nagy harci ere­jük biztossá teszi az igaz ügyért küzdő, forradalmi fegyveres erők győzelmét. * Peng Tch-Huai tábornok, a kínai népi önkéntesek parancsnoka, a parancsnoksága alatt álló tisztek­hez és kalonákhoz intézett újévi üzenetében beszámolt a kínai nepi önkéntesek eddigi sikereiről, e a többi között ezeket mondotta: „A győzelem biztosan kezünkben van. Ha az amerikai agresszorok ragaszkodnak támadó háborújuk­hoz, teljes ver-ség vár rájuk. Nap­ról-n-pra éleződnek és mélyüknek a viszályok és az ellentmondások — az apresszlós tömbön belül '. Perg Teh-Huai tábornok végül hangsúlyozza, hegy a népi önkén­í-eg katonái tanúbizonyságot let- ' tcsek továbbra is hősiesein teljesí­folc- hősiességükről, bátorságukról t'ik' feladataikat. Az ŰjsBegcdi Kenderfonógyárban a mult bélen pénteken reggel fu.ó­űzként terjedt el a hír, hogy a mi. niszlertiarjács vándorzászlajáért fo­lyó versenyben üzemük az első hely­re került. Nem ki-s dolog ez, mert kemény versenytársakkal kelleit i.megíküzidemiöfc az első helyéri. Olyan versenytársiakkal, mint a Szegedi Textilkomibinát, amely jelenleg is tulajdonosa a versenyzászlónak. 119 nsátnlfil-oii átlagteljeiít m"n\ A hír hatalmas lelkesedést vál­tott ki a dolgozóból. Nyomban meg­fogadták, hogy ezen a napon mű­szakot tartanak az első hely meg­tartásáért. Fokozottabb gonddal vé­gezlek munkájukat e napon s kü­onböző üzemrészek versenyeztek egymással a magasabb termelési eredményekért. Az üzem a gépha­'ásfdkot az átlagos 55.40 százalék­ról 61.69 százalékra emelte és 119 -zázalékos 'átlagtelj esítméinyt ér­lek eL A munka lendülete azóta sem csökkeni, a dolgozók tisztában van­nak azzal, hogy milyen halalmas kitüntetés lenne számukra, ha az 'lüzem-csillag mellé most elnyer, kelnék a minisztertanács vándor­zászlaját is. Ml volt a legdöntőbb? Hogyan jutottak az első helyre? Azóta erről beszélnek az üzem dol­•ozói és műszaki vezetői. Találgat­lak. hagy mi is volt tulajdonkcpnen a döntő ebben a harcban, amelyet május 1-én indítottak meg a hibák, hiányosságok felszámolásáért. Az egyik legdöntőbb az volt. hogy a különböző üzemrészek között meg­javult a kapcsolat s így biztosítják az egymásután következő üzemré­szek zavarta len anyagellátását. A műszaki vezetők mind nagyobb gonddal készítették elő a munkát és minden műszaki fe'téfe't igyekeztek biztosítani dolgozóik számára. Az élüzem-jelvény elnyerése után a dolgozók még lelkesebben végezték munkájukat és még maga. aabb termelési eredmények elérését lűzlék ki maguk elé célul. A 160 százalékon alul teljesítő dolgozók nagy száma azonban fé­kezte az üzem termelésének foko­zását. Az volt a döntő feladat, hogy ezen s. téren minél hamarabb javu­lás álljon be. Ezérl meászerve i'ák a Kovai jov-rtndszarű m-unkamódszer­áladást, melyn-k keretén belül több szakaszra oszlolIák a munka folya­matát. Jelenleg a negyedik szakasz­nál tartanait, de eddig is hUailmas utat tettek meg, mert a 100 száza­lékon alul teljesítő dolgozók száma mind kisebbre csökkent. Kihn»fí*ftik a munkafegyelem laxítóit Másik nagy eredményt a munka­fegyelem megszilárdítása terén ér­ték el. A népnevelők felvilágosító) munkájának nyomán a dolgozókéi­jutottak oda, hogy a partikból kikö­zösítik azokat a társaikat, akik fe­gyelmezetlenek. sűrűn elkésnek, vagy ai munkájukat hanyagul vég­zik. Jelenleg nagyon csiekiély a ké­sőnjövök száma és a termelésben sem igen akadinak lógósok. A fegyelem megszilárdításán kí­vül még nagyban hozzájárult a ter­melés növekedéséhez az elmóleli tu­dás államdó fejlesztése, az, hogy szaktanfolyamok, sztahanovista is­kolák állnak a dolgozók rendelke­zésére. A lehelőség megvan adva mindenki számára, hogy politikai­lag, szakmailag fejlessze magát. Ezek a feltételek teremtenék meg azt a kedvező helyzetei, ami a ván. dorzászló eléréséihez szükséges voli. AmirSl a levelek beszélnek A dolgozók lelkes munkájának, a munkafegyelem megszilárdulásának és a jó szervező munkának ered­ményeként születtek meg Sztálin elvtárs 'születésnapjára a kiemelke­dő teljesílmóniyek. Ezekről az ered­ményekről számtalan dolgozó szá­mol be levelében szerkeszlőségünk­nek. Lelkeshangű levelet írt Obis En.dréné pártonkívüli dolgozó és Igaz Imre, az üzem új ÉZlaháno­vústája is, aki Sztálin elvtárs szü­letésnapjára kapta meg az okieve. let. Levelében beszámol arról, hogy a jövőben iparkodik újabb munka­módszereket alkalmazni, hogy ed­digi eredményeit is túlszámyalhns­aa. írja, hogy ő is csatlakozik Rő­der elvtárs felhívásához és munka­módszerének áladásával segíti dol­gozótársai munkáját. Rőder elvtárs felhívása nyomán egyre több szlahánovista vállalt az Új szegedi Kendeirszövőben is véd­nökséget a 100 százalékon alul tel­jicsítőlc felelt. Ezzel is segíteni akar­ják azt a harcol, melyet az első hely megtartásáért indítottak. Szép eredményt ért már el Kisipéler Fe­renicné sztahanovista szövőnő, aki Bügyi Józsefné és Kálló Mária fe­lett vállalt védnökséget. Azóta Bü­gyi Józsefné 79 százalékról 100 százalékra, Kálló Mária pédig 82 százalékról 129 százalékra emelte teljesítményét. Az Új szegedi Kenderszövőgyár dolgozód most még jobban összefog­nak. A sztahámovistákkal, műszaki vezetőkkel az élükön még fokozot­tabb jó munkát akarnak végezni a hátralévő 15 nap alatt, hogy az első helyet továbbra is megtarthassák és elnyerhessék a minisztertanács vándorzászlaját, mely méltó bizo­nyítéka lesz annak, hogy az 1952.es év, öléves tervünk hairmadik éve nagy feladatainak végrehajtásához jó termelásd eredménnyel és fokozod harccal fogtak hozzá. Napi 10 kilogrammal emelem teljesítményem a megyei levelező értekezlet tiszteletére Közel másfél éve annak, hogy első levelemmel felkerestem az elvtársa, kat. Eleinte bizony nehezen ment az írás, idegenkedtem tőle. Később a.zonban egyre világosabbá vált előttem, milyen nagy jelentősége van annak, ha üzemünk életében történő eseményekről rendszeresen értesítjük a pártsaitót Az utóbbi időben több levelet és tudósítást küldtem a szerkesztőségnek, amelyben eredménycinkről szá­moltam be. Levelezés közben meg­tanultam bírálni is. a hiányosságo­kat és a nehézségeket is nyiltan ftkárom. liogy a pár'sajíó közlése után mielőbb kt tudjuk javítani azo­kat. Megtisztelő feladat munkásleve­lezőnek lenni és én büszke vagyok, hogy annak vallhatom magam. Még nagyon -.ok értékes levéllel szeret­ném gazdagítani a pártsajtó A to. vabbi munkámhoz nagy segítséget nyújt majd a január 6-lki megyei levelező értekezlet. Nagy érdeklő­déssel várom ezt a napot. Mégis­merkcdhelem majd a többi levelező elvtársakkal és azoknak munkamód­szereivel is Én magam ís jól fel­készülök az értekezle're, tapaszt; luía'maf fissz-iviijröm ég elm"" doni majd, milyen terveim vannak. A megyei levelezői értekezlet si­keréhez jobb munkámmal is hozzá járulok. Napi teljesítményem eddig átlagosan 600 kg, ami 127 százai, kot jelont. Most vállalom, hogy a levelezést értekezlet tiszteletére 1(1 kg al emelem (eliesí'menyemet, A löbbferme'ésemmpl akarom üdvö zöini az értekezlet résztvevőit, hogy a jövőben még eredményesek'' munkát (udiuuk végezni. BAKAITY VERA. a Szegedi Textillcombinát kormánykltüntetett sztahanovista előfonónője

Next

/
Thumbnails
Contents