Délmagyarország, 1950. október (7. évfolyam, 229-254. szám)

1950-10-01 / 229. szám

VII. ÉVF. 229. SZÁM. ARA 50 FILLÉR Szeged város és a szentesi járás vezet a bókekölcsönjegyzésben 4 kárpátukrajnai magyar kolhozparaszt-küldöttség meglátogatta a debreceni „Dózsa" termelőszövetkezetet J VASÁRNAP, 1950. OKTÓBER 1. Sorakozzék fel a falu is a város mögé! A Békekölcsön jegyzésének ne­gyedik napja folyik az ország ban, Így Csongrád megyében is. A dolgozók lelkesedése, áldozat­készsége megmutatta azt, hogy munkásosztályunk, dolgozó né­pünk harajsan kiáll a béketábcr. a szocializmus, az ötéves tervünk mellett. A Békekölcsön jegyzé sének hajtó ereje, motorja a Párt, amely vezeti a munkásosz tályt, amely bebizonyította már számtalan estiben — és most is — azt. hogy hivatva van az or­szág vezetóséie. Az üzemek dol gozói a Békekölcsön jegyzését lé­nyegében befejezték és számta­lan példa bizonyítja, hogy a munkásosztályunk aktiv harcosa a béketábornak, a szocializmus építésének. Nézzünk egy-két példát, ho­gyan jegyeztek munkásosztá­lyunk öntudatos fiai a Békeköl­csönből. Szentesen Dabóczki Jó­zsef mozdonyvezető 2700 forintot jegyzett, Buza Lajos hódmező­vásárhelyi segédmunkás, akinek heti keresete 150 forint, 1000 fo­rintot jegyzett. Hódi Sándor heti keresete 75 forint és 600 forintot jegyzett. Bécsi Sándorné a Gyár­építő NV dolgozója 1000 forintot jegyzett. Vagy a szegedi Textil­kombinát dolgozói nagyszerű pél­dáját mutatták az áldozatválla­lásnak. amikor célul tűzték azt maguk elé, hogv az üzem félmil­lió forintot jegyez és 510.550 fo­rintot jegyeztek le. Itt az egy főre eső átlag 501 forint. Felsorakozott ifjúságunk ís a Békekölcsön jegyzésénéi a Párt és a béketábor mögé. Ifjúmunká­saink közül jó példával járt elől Maró Ferenc ifjúmunkás, aki 1200 forintot jegyzett. Jegyzés közben azt mondta: Azért jegy­zek, mert tudom, hogy ezzel szebb és boldogabb jövőnk kiala­kítását segítem elő és erősítem a béke táborát." Munkásosztályunk hazaszeretetéről beszélnek á fenti számok és mindazok, amiket hosszú lenne itt felsorakoztatni. Üzemi munkásainkra, üzemi nép­nevelőinkre, a gyárban folytatott agitációs munkán kívül Pártunk most rábízta megtiszelő feladat­ként azt. hogy segítségére men­jenek a falunak a munkásosztály szövetségesei, a do!g>zó paraszt­ság meggyőzéséért, A tavalyi ta­pasztalat alapján biztosan szá­míthatunk arra, hogy a munkás­osztálynak a segítsége nagyban előre fogja lendíteni falun is a Békekölcsön jegyzését. A Béke­kölcsön jegyzése megindult fa­lun is, és egyre fokozódik a len­dülete. egyre nagyobb erővel tör előre. Vannak községek, mint pl. Magyartés. Nagymágoc.:,. Derek­egyháza, ahol igen jól halad a Békekölcsön jegyzése, azonban a falvak többsége még közel sem érte el azt a hatalmas len­dületet, amely az üzemekben mindent elsöprő győzelemmel vi­szi előre a Békekölcsön ügyét, A falu még csak most jött lendü­letbe. Dolgozó parasztságunkat lelkesíti baráti szövetségese, a munkásosztály példája. Falun élenjárnak a iegyzésben a termelőszövetkezeti tagok, a gépállomások és a", állami birto­kok dolgozói Példáikkal mutat­nak utat a dolgozó parasztság­r.a'\ Hódmezővásárhelyen pl. a Csapajev termelőszövetkezeti csoportnak a tagjai 50.000 fo­rintot jegyeztek, összesen és ver­senyre hívták a Marx termelő­szövetkezeti csoportot. A Csapa­jev termelőszövetkezeti csoport­nak 60 tagja 1948-ban még mint nincstelen földmunkás volt. ma pedig a nagyüzemi gazdálkodás és jö munkájuk eredményeképpen elérték azt. hogy van kenyerük, családjuknak és saját maguknak ,,Mao Ce-Tung elvtársnak. A magyar dolgozó nép és a Magyar Dolgozók Pártja nevé­ben fogadja forró üdvözletünket a Kínai Népköztársaság megte­remtésének első évfordulóján. üadságharcának győzelmét cs a legnagyobb rokonszenvvel kisér­te azokat a hatalmas eredmé­nyeket, amelyeket a Kinai Nép­köztársaság az írjjáépités front­ján az ön vezetésével az elmúlt esztendő alatt elért. Felbecsülhe­rendes ruhájuk éa a békekölcsön­jegyzésből komolyan kivették £ részüket. A dolgozó paraszttársainak mutatott példát Bordás Balázs 17 holdas hódmezővásárhelyi kö­zópparaszt. akkor, amikor 1900 forintot jegyzett Vagy Csa­nádpalotán Ludányi István öt­holdaa kisparaszt 800 forintot jegyzett. Koncz Sándor héthol- . . , . , „ „ das dolgozó kisparaszt 1200 fo- i A magyar dolgozó nép lelkes rintot jegyzett és azt mondta: örömmel latta a kinai nep sza­Büszkék lehetünk mi, dolgozók, arra, hogy saját erőnkből újjá­építettük az országot és van mit visszaadnunk abból, amit mi kaptunk a dolgozók államától. Ezek a példák kell, hogy lelkesít­sék dolgozó parasztságunkat ál­dozatkészségre és hazaszeretetre Egyben tanúskodnak arról ezea a példák, hogy a dolgozó pa­rasztság is felzárkózik a mai nap folyamán az üzemi munkások mögé és helyt feg állni a béke­kölcsön jegyzésben. Eddigi eredményeink elérésé­ben döntő részük volt a kommu­nista és pártonkívüli népnevelők­nek. És a falun is a Békekölcsön diadala a továbbiakban is az c munkájuktól függ. Győzzenek meg a népnevelők minden dolgo­zó parasztcsalAJot arról, hogy érdeke a jegyzés, a bakét és esa iádját védi ezzel minden dolgozó paraszt. Lelkesítse őket az a tu­dat, hogv munkájukkal a béketá­bort erősitik és az, hogy ez a munka nemcsak a mi belső ügyünk, hanem túlnyúlik határa­inkon. Barát és ellenség egyformán figyelemmel kísér, most a mi munkánkat, minden egyes lejegy­zett kötvény csapás az amerikai imperializmusra, és erősíti a bé­kének táborát. Népnevelőink feladata az. hogy a már megindult lendületet a falun fokozzák, kifejlesszék és minden dolgozo parasztot a mai r.ap lejegyeztessenek. Tovább: feladatuk az, hegy kifejlesszék falun a versenyszellemet, az ősz mezőgazdasági munkákra úgy, hogy dolgozó parasztságunk £' őszi szántás-vei,ést. október 22­ére, a tanácsválasztások napjára befejezze. A verseny folyik már a falun mind a jegysésgyú.itésben. mind az őszi mezőgazdasági munkák­ban, de még mfssze van attól amivé fejlődhet és amivé kel" fejlődnie, népneveherk felvilágo­sító munkája nyomán. Meg kei: javítani népnevelői munkánkban a megmutatkozó hiányokat, az általános agitációról térjenek rá népnevelőink a konkrét, közvet­len agitációra úgy, hogv minden dolgozó paraszt érezze, hogy ch­ben az országoan ő is felelős az­ért, ami itt történik Azok a vá­rosi népnevelők, akik ma segíte­nek a falvakban, vigyék át azt £ lendületet, amely az üzemekben győzelemre vitte már a Békeköl­csön jegyzésit; adják át dolgozó paraszt társainknak azokat a ta­pasztaltokat, amelyekkel tó eredményeiket elérték az üze> mekben. El kell terjeszteni és á' kell adni a ;ió tapasztalatokat népszerűsíteni keli a iól jegvző dolgozó parasztokat. De ne elé­gedjenek meg ezzel népnevelőink hanem azt a dolgozó paraszto* aki már lejegyzett, vigyék e' magukkal a többi dolgozó pa raszthoz agitációs munkára, — Kapcsolódjon bele ebbe a harcbr minden becsületes magvar do'.go zó, kommunista és pártonkívüli | egyformán. Munkájuk nyomán szülessenek újabb eredmények a falvakon, sorakozzon fel a falu is méltó szövetségese, a munkás­osztály mögé. Népnevelőink ebben a harcban ne feledkezzenek meg és ne té­Rákosi elvtárs táviratot intézett Mao-Ce-Tung elvtárshoz a Kinai Képköztársaság megteremtésének egyéves évfordulója alkalmából tetlen az a harc is, amelyet a kínai nép a béke megvédéséért, az imperialista hatalmak gyar­matosító politikája ellen foly­tat. A magyar dolgozó nép nevé­ben további sikereket kívánunk a Kinai Népköztársaságnak és Önnek a béke megvédése és az országépités nagy munkájában. Meleg kommunista üdvözlettel a Magyar Dolgozók Pártja Köz­ponti Vezetősége nevében RÁKOSI MATYAS főtitkár." Üdvözlő táviratot küldött Mao Ce-Tung elvtárshoz Dolüi István, a Magyar Népköztársaság mi­n'sztertanácsának elnöke is. Kállai Gyula külügyminiszter Csu En-Laj-nak, a Kinat Nép­köztársaság külügyminiszterének küldött üdvözlő távira'ot. A Magyar Szakszervezetek Országos Tanácsa az összkinai Munkaszövetséget, a Magyar Nők Demokrat:kus Szövetsége a Kinai Nőszövetséget üdvözöld táviratilag az évforduló alkal­mából. A békekölcsönjegyxés harmadik napja tovább erősítette a békefront magyarországi szakaszát A szombaton beérkezett jelen­tések szerint a megyék verse­nyében ismét jelentős változások következtek be. Az élenhaladók között ma délig Győr megye ért el kitűnő eredményt, ahol a jegy­zés összege 22,845.000 forint­Ugyancsak jó eredményt ért el Veszprém megye. ahol ma délig összesen 20,460.000 forintot gyűjtöttek. Jó eredményt értek el még Zala, Hajdú és Vas me­gyék. A versenyben még erősítenie kell Somogynak, Szabolcsnak és Szolnoknak. ha utol akarja érni az élenjáró megyéket. A békekölcsönjegyzés har­madik napján tovább foko­zódott a nemes verseny a vi­déki üzemek között. A jelentések is azt mutatják, hogy a .borsodmegyei üzemek dolgozói az első sorokban harcol­nak a békéért. A diósgyőri üze­mek eredményei országos vi­szonylatban Is élenjárnak. Szep­tember 30-ára a kohászati üze­mekben, a nemesacél kovácsmű­hely és a nagyolvasztó a le^obb üzemrész. A nagyolvasztóban Za­vadovics János 'lmunkás 1600 forintot. Oravecz András 1300 forintot, Német Gásnáv 1300 fo­rintot jegyzett. Az ifjúság is példamutatóan kivette a részét a jegyzésekből. így például a nemesacél kovácsműhely 35 ifjúmunkása fejenként 1000 forinton felül jegyzett. A diósgyőri Gépgyárban Koval­csik Gusztáv népnevelő 1000 fo­rintot je»vzett és 18 dolgozótól 16.100 forintot gyűjtött. A diós­győri üzemekben helyesen moz­gósították a népnevelőket. A legkiválóbb népnevelöket azokra a helyekre küldték ki, ahol lemaradás mutatkozott. Az első napon 75 villámot adtak ki, amelyben megdi­csérték a kiváló eredménye­ket. A har.goshiradóban csasztuskákon keresztül egész r.ap ismertették a dol­gozókkal a jegyzés állását, A dióagyőri dolgozók felhívá­sa. melyet tegnap az ózdiakhoz intéztek, nem maradt válasz nél­kül. Az ózdi dolgozók, jegyzés­gyűjtők. békebizottságok vállal­ták. hogy behozzák lemaradásu­kat és nem lesznek az utolsók Borsod megyében. Mára már Ózdról több olyan hír érkezett, amely a diósgyőriek versenyfel­hívására jelzi az ózdiak válaszát. Vannak azonban borsodi üze­mek, amelyeknek jól rá kell kap­csolniok. hogy a következő na­pokban behozzák lemaradásukat. Ezek közé tartozik a borsodná­dasdi Lemezgyár és a Szerencsi Cukorgyár is. Dolgozó parasztságunk köve­ti szövetségese, a munkás­osztály példáját. A megyék, járások, községek között fo­lyó verseny egyre szélesedik. Különösen élénk verseny folyik a zalamegyei járások között. Eb­ben a versenyben ma a zalaeger­szegi járás tört az élre, maga mögött hagyva a nagykanizsai járást, amely két napik tartotta az első helyet. Nem szabad azon­ban, hegy a járás elbízza magát, mert bár az élre tört, az egy főre eső átlag visszaesett ezért fokozni kell a felvilágosító mun­kát. | A zalaegszentgróti járásban emelték tegnap óta az átlagot, de még mindig messze el vannak maradva a többi járástól. Csöde község dolgozó pa­rasztjai táviratot küldtek Ráko­si Mátyás elvtársnak. Táviratuk­ban a következőket Írják: „Mi, Csöde község dolgozó paraszt­jai, tettekkel mutatjuk meg izzó gyűlöletünket a háborús uszítók­kal szemben. Tettekkel bizonyít­juk be, hogy szabadságunkért és békénkért Rákosi elvtárs vezeté­sével még tovább fokozzuk har­cunkat." A csongrádmegyei állami gazdaságok versenyében az első helyen a Földeák-Igás­kuti állami gazdaság van 772 forintos jegyzési át­laggal, második a szőlősi gazdaság hatszáz forinttal. Szabolcs megyében Tiszadob község dolgozó parasztjai ed­dig 137.400 forintot ajánlották fel kölcsönre. Beregsurányban Jánoshalmi József 10 gyerme­kes agrárproletár 150 forintot jegyzett. Odor Gyula mérgesi egyhol­das dolgozó paraszt 400 forintot jegyzett és levelet irt Rákosi Mátyás elvtársnak: „Mint egy holdas paraszt, három gyermek apja, öröm­mel fogadtam és szívügyem­mé tettem a békekölcsön­jegyzést — Írja —• Kérek minden dolgozó parasztot, hogy tőle telhetően a leg­több Békekölcsönt jegyez­ze. A bckekölcsönjegyzéssel építjük hazánkat, megszi­lárdítjuk a munkás-paraszt­szövetséget. Éljen a magyar nép nagy vezetője, Rákosi elvtárs." A körmenci járásban lévő Is­pánk községben Nemes Dezsőné a Békekölcsönnel kapcsolatos agitáció során öt dclgozóparasz­tot szervezett be a tszcs-be, ezenkívül 24 mázsa burgonyára köttetett szállítási szerződést é3 ugyanakkor lejegyezhetett 6000 forintot. Tömeges munkáselbocsátások Genovában Az Ansalflo-míivsk munfeössőga válaszul megszállta az üzemeket A genovai Ansaldo nehézipari kombinát fokoza'og leépitése miatt már hónapok óta fenyege­tő összeütközés pénteken teljes erővel kirobbant. Az Ansaldo-müvek igazgató­sága csütörtökön azonnali ha­tállyal elbocsátott 4000 mun­kást. A munkásság ebbe a dön­tésbe nem nyugodhatott bele. Az elbocsátott munkások meg­jelentek munkahelyükön folytatták a munkát. Az igazgatóság erre elrendelte az üzemek bezárását. A mun­kásság azonban munkahelyén maradva folytatta a termelést. Pénteken a déli órákban Ge­novában a munkások csoportok­ban tüntettek és felhivták a la­kosságot, hogy nyuj'son támo­gatást a kenyérért és Genova és i gazdasági életének jövőjéért I folytatott harchoz. vesszék szem elől az osztályellcn­séget, a kulákokat. akik most két irányban támadnak. Az egyik irány az, hogv alacsonv jegyzé­sekkel nevetségessé akarják ten­ni a Békekölcsönt, a másik pedig az, hogy igyekeznek úgy feltün­tetni a jegyzést, hogy ez kény­szer Népnevelőink ügyeljenek arra. hogy a jegyzés az önkén­tesség és a politikai meggyőzé­sen alapuljon. Ettől egy hajszál­nyira se térjenek el. meggyőző munkájuk, igazságérzetük vigya győzelemre falun is a mai nao a Békekölcsön ügyét. Jegyirák János, megyei titkár

Next

/
Thumbnails
Contents