Délmagyarország, 1950. szeptember (7. évfolyam, 203-228. szám)

1950-09-01 / 203. szám

Amerikai hadirepülőgépek ismét megsértették a Kinai Népköztársaság lég terét Újszegeden tart képviselői beszámolót ifj. Komócsin Miiiáíy elvtárs VII. ÉVF. 203. SZAM ÁRA 50 FILLÉR PÉNTEK. 1950. SZEPTEMBER 1. BIZTOS UTON Kedden este szövegezték meg a gyáiaréti dolgozók táviratukat, melyet Rákosi elvtársnak küld­tek és amely igy kezdődik: „Örömmel jelentjük, hogy köz­ségünk dolgozó parasztsága a Magyar Dolgozók Pánt ja vezeté­sével és a Szovjetunió tapaszta­latit nyomán teljes egészében belépett a termelőszövetkezeti c/oportba." Ha egy okmányról •elmondhatjuk, hogy történelmi jelentőségű — akkor a gyálaré­tiek távirata valóban az. Uj vi­lág kezdetét jelzik ezek a sza­vak Gyálaréten, de tul Gyálaré­ten, az egész magyar dolgozó parasztság megindulását is jelké­pszik az uj világ, a szocializmus felé. Az utóbbi hónapokban, — fő­leg juliustól — az egész megyé­ben — ugy, mint az egész or­szágban is — a dolgozó parasz­tok érdeklődése fokozottan a közös gazdálkodás felé fordult. Ez érthető is, mert meglévő cso­portjaink jó eredményei ismét számos parasztot meggyőztek a társas gazdálkodás helyességé­ről. Most, hogy a csoportokban megtörtént a félévi elszámolás, a közös gazdálkodás előnyei szá­mokban, forintokban, a csoport­tagok életszínvonalának szem­mellátható emelkedésében — ott áll a csoporton kivül levő parasz­tok előtt. Nem egy középparaszt ceruzáit és papirt fogott és hosz­szu estéken, a demokrácia-nyuj­totta villanyfény mellett, tette számítását. Az ujabb és ujabb híradások, amelyek a községé­ben lévő, de a más községbeli csoportot elszámolásáról is jöl­(lek, — ezeknek a számításoknak egyre inkább olyan végered­ményt adtak, hogy nem érdemes egyénileg gazdálkodni. Akárme­lyik községünket megnézzük, azt látjuk, hogy a csoportokba be­lépők száma napról-napra emel­kedik. Itt van Szőreg, ahol a Pe­tőfi termeiőcsoportnak még a nyár közepén csak 42 tagja volt. Azóta a csoport 70 uj taggal sza­porodott. De ha végignézünk az egész megyén, akkor is ezt az ál­landóan emelkedő tendenciát lát­juk. Az utóbbi időben Csongrád megyében 2296 család lépett be a termelőcsoportba, ami hozzá­vetőleges számítás szerinit — családonként három személyt véve — azt jelenti, hogy leg­alább háromszor ennyi egyénileg dolgozó paraszt határoata el, hogy uj életet kezd Es ahogy napról-napra érkeznek a megye falvaiból a jelentések, b'zonyos. hogy még ez a szám :s igen je­lentősen emelkedik az őszi mező­gazdasági munkák zömének meg­kezdéséig. A gyálai 130 család ennek az egyre növekvő közösségnek, a szocializmus utján bátor léptek­kel meginduló parasztságnak csak egy kis hányada. De az a tény, hogy ebben a faluban, — mint a távirat is mondja — minden dolgozó paraszt téeszcsé­be lépett, megsokszorozza Gyáia 130 parasztcsaládja 174 tagjá­nak erejét, megsokszorozza an­nak a 617 holdnak a termékeny­ségét, amelyet egymás mellé tet­tek, hogy azon közösen gazdál­kodjanak. Gémes elvtárs, a gyá­lai Szabadságharcos téeszcsé el­nöke a napokban azt mondita, — mikor az uj csoport, földjeiről esett szó, hogy: „El van itt ásva az arany." Igaz, nem rossz föl­dek a gyálai földek, de az arany nem a földben, hanem a tisztán­látó gyálai parasztokban rejlik. Azokban, akik nem járnak bekö­tött szemmel, akik mikor Farkas Dezső elmondta a Szovjetunió­ban szerzett tapasztalatait, meg­értették, hogy érdemes a szovjet kolhozparasztok kitaposott utján járni. El is indultak ezen az uton. Természetesen ennek az elha­tározásnak a megszületése nem ment egyszerre és nem ment ma­gától. Alapvető fordulatot jelen­ített valóban Farkas elvtárs ha­zaérkezése és elbeszélései a Szovjetunióban látottakról, ta­pasztaltakról. Naponta tizen, ti­zenketten is felkeresték őt, — még a csoporltos megbeszélése­ken és előadásokon tul is, hogy egy-egy részletkérdésre adja meg a felvilágosítást. „Hogy illesz­kednek be a kolhozok munká­jába az öregek, — milyen a gyerekek ellátása, — milyen a kolhozparaszt háztáji gazdálko­dása 1... és még számos kérdés­sel jöttek. Farkas elvtárs min­den esetben megadta a meggyő­ző választ. Ezt bizonyltja Erdö­di János 67 éves gyálai paraszt kije'entése is: „Nem tudtam azt azelőtt, hogyan biztosítják az öregek megélhetését a kollektív gazdaságokban. Moslt azonban Farkas Dezső felvilágosítása után már ezt is tudom. Még egy jó­darabig dolgozni akarok és tu­dom, hogy a csoportban megtalá­lom a magamnak való munkát..." De Erdődi János mellett még számos gyálaréti paraszt hivat­kozik Farkas Dezső felvilágosí­tására, akin kereszitül a Szovjet­unió kolhozparasztjai üzenetet, A Szovjetunió minisztertanácsának rendelete sztálingrádi vizierőmü építéséről a Volgán és a Káspi menti vidékek öntözéséről és vizetlátásáról A Szovjetunió minisztertaná­csa nagy népgazdasági jelentő­séget 'tulajdonit a Káspi-tenger környéke éghajlati viszonyai megjavításának. Fontosnak tart­ják a Káspi-tengermenti sikság puszta és félpuszta vidékeinek meghóditását az állattenyésztés és földmüvelés számára. A Vol­gán-tuli terület déli vidékeinek öntözése elengedhetetlen a bel­terjes és állandó földművelés fejlesztésének szempontjából. A Szárpin-alföld, a feketeföldek és Nogai-szltyeppe vizzel való ellá­tása döntő fontosságú az állat­tenyésztés széleskörű fejlesztése, ipari jelentőségű erdők és az aszálytól védő erdők telepítése érdekében. A Szovjetunió mi­nisztertanácsa lényegesnek 'tart­ja a Volgamenti terület központ­jának és a központi feketeföld nálása alapján 1,500 000 hek­tár föld öntözésére. Ugyancsak csatornákat és víz­ellátó rendszereket létesítenek a Szárpin-alföld, a feketeföldek és a Nogai sztyeppe földjeinek vizzel való elláitására és öntözé­sére. A Szovjetunió minisztertaná­csának rendelete intézkedik ar­ról is, hogy a vizzel ellátott te­rületeken homokmegkötő erdőt létesítsenek. A sztálingrádi vizierőmü épí­tésének elvégzésére „Sztálin­grád—Gidrosztoj" néven külön épitőszervezetet létesítenek, amelynek vezetőit is a minisz­tertanács nevezte ki és egyben gondoskodik a vizierőmü, a fő­csatorna és az önitözőcsatorna építésével kapcsolatos tervező és kutató munka elvégzésére alkal­övezet területeinek elektromos mag szakember kinevezéséről is. energiával való pótlólagos ellá­tását, valamint a Volga alsó fo­lyása hajózási viszonyainak megjavítását. Ezeknek a szempontoknak a szem előtt tartásával a Szovjetunió minisztertaná­csa elhatározta, hogy Sztá­lingrád kerületében a Vol­gán 1 millió 700 ezer kilowatt teljesítményű vizi­erőmüvet építenek. Az erő­mű évi átlagos teljesítménye kb. 10 milliárd kilowattóra lesz. — igen fontos üzenetet — küld-1 Az építkezéseket 1951-ben kez­tek Gválarétre. dik és 1956-ban teljes kapacitás­tek Gyálarétre. A Szovjetunióból hozott üze­netek, felvilágosítások nemcsak azért voltak igen jelentősek, mert tájékoztatták a gyálaréti parasz­tokat a társas gazdálkodás lé­nyegéről, hanem azért is, mert alapvetően megjavították a két gyálaréti termelőcsoport tagjai nak felvilágosító munkáját. A Szabadságharcos és a Komszomo csoportok tagjai eddig is be­szélgettek az egyénileg do'.gozó parasztokkal a termelőcsoportok­ról, ajánlgatták a termelőcsopor­tok-nyujtotta előnyöket, de az agitációjukban alapvető hiba volt: az, hogy túlnyomórészt ál talánosságokban beszéltek, azl magyarázták, hogy ez az e«"'edti­li helyes út a dolgozó parasztság részére, hogy ez a jó út, ez a felemelkedés útja. Ami niind igaz és mind helytálló is. De a gyálaréti egyénileg dolgozó pa­rasztok azt is tudni akarták, hogy ennek az útnak, ennek a felemelkedésnek milyen állomásai vannak ? Egyszóval részletekre egyéni vonatkozású kérdésekre is kíváncsiak voltak. Az agitáció általános jellege azonban az egyéni parasztoknak ezeket a problémáit nem hozta felszínre. Csak a Szovjetunióból hozott konkrét tapasztalatok ha­tására vetettek fel konkrét, helyi, és egyéni vonatkozású kérdése­ket, amelyekre az utóbbi időben a gyálai termelőesoport tagjai már feleletet adtak. Elmondták, hogy akár a Szabadság, akár a Komszomol termelőcsoportban, hogyan történt meg a félévi el­számolás, elmondták, hogyan osztják be az egyes munkákat, hogyan szervezik a munkacso­portokat, hogyan hasznosítják az egyes csoporttagok szakképzett­ségét — és ami a legjobban tet­szett az egyénileg gazdálkodó parasztoknak —, a csoportok tag­jai őszintén elmondták a saját hibáikat is. Nem egy beszélgetés ágy végződött, hogy a csoporton sal üzembehelyezik. A sztálingrádi vizierőmü elek­tromos energiáját Moszkva, a központi feketeföld övezet terü­letei, a sztálingrádi, szarátovi és asztraháni területek, a Volgán­tuli és a Kaspi-tenger környéke között osztják el. A vizierőmüvel kapcsolatban a minisztertanácsi rendelet in­tézkedik a különböző építkezé­sek elvégzéséről. Igy megépül a sztálingrádi szabadesésű főöntöző csatorna és vízellátó rendszer. Öntözőrendszert építenek ki a sztálingrádi vizlerőmüte'Iep elektromos energiája felhasz­Intézkedik a rendelet arról, hogy a villamoserőmüvek minisz­tériuma dolgozzon ki tervet az energetikai rendszerek fejlesztésére. A Szovjetunió mezőgazdasági miniszltériumára hárul a feladat, hogy végezzen kutatásokat, ál­lítson össze tervet és hajtsa vég­re az épitőmunkálatokat a külön- 1 ság feladata. bűző területeken lévő földek ön­tözésére, vizzel való ellátására vo-a'tkozólag. A rendelet ugyan­akkor figyelmezteti a Szovjet­unió mezőgazdasági minisztériu­mit, hogy legyenek figyelemmel a tervek kidolgozásánál a villa­mosenergia bevezetésére a föld­müvelésben (villamos szántás, stb.) elsősorban az újonnan ön­tözött földeken. A rendelet megállapítja, hogy a Szovjetunió szovhoz­iigyi minisztériumát meg kéli bizni nagyszabású állatte­nyésztő szovhozok létesítésé- , vei az újonnan vizzel ellátott és öntözött területeken, a Szovjetunió erdőgazdasági, szovhoziigyi és mezőgazdasági minisztériumát pedig azzal, hogy a Szovjet Tudományos Akadé­miával és a Leninről elnevezett Országos Mezőgazdasági Akadé­miával együttesen dolgozzanak ki terveket olyan erdőültetvények létesítésére és erdőgazdasági in­tézkedések megtételére, amelyek megkötik a homokot. Az erdőültetési és erdőgazda­sági intézkedések általános veze­tése és a tervek összeállításának összehangolása a Szovjetunió mi­nisztertanácsa mellett működő mezővédő erdőövezeti főigazgató. A Finn Kommunista Párt fennállásának 32. évfordulóját ünnepelte Helsinkiben kedden nagyszabá­sú ünnepség volt a Finn Kommu­nista Párt megalapításának 32. gosabb pillanatokban árul­ták el a munkásosztály érdekeit. Most a miniszteri tárcáért vi­évfordulója alkalmából. Felsző-1 vott küzdelmükben akarják fel­laltak Herta Kuusinen és Mauri Ryomia elvtársak. Kuusinen szólt a jobboldali szociáldemokraták áruló politikájáról és sok példá­val bizonyította, hogy a jobb használni a munkásosztályt. — Kuusinen felhívta Finnország dolgozóit, hogy folytassák harcu­kat a békéért, az ország politi­kájának megváltoztatásáért, a oldali árulók mindig a legváisá- nép érdekében. Ujabb fasiszta intézkedések Japánban A japán jogi főigazgatóság kü­lönleges nyemozó irodája szerdán elrendelte a szakszervezetek kö­zötti kapcsolatokat fenntartó ja sát. A tanács 12 vezető tagjának megtiltották, hogy közéleti tiszt­séget töltsön be. A japán rend­őrség vandá! módon megrohanta pán országos tanács feloszlató- a tanács tokiói titkárságát. kívüli paraszt azt mondta a cso­porttagnak: „Ezeket a hibákat majd közösen kijavítjuk." Persze komoly agitációs erőt jelentett a csoportok teljesítménye is. Az egyéni parasztokét jóval felülmú­ló gabonaátlag mellett nagy ha­tással volt a kívülállókra a két és félméteres kender, a gyönyörű tenyészbaromfiak és a közös mun­ka többi kimagasló eredményei is. És még egy igen jelentős tény, ami elősegítette Gyálarét szocia­lista községgé válását: az. hogy az ottani pártszervezet amellett, hogy irányította az agitációt, el­sősorban arra fektetett sú'vt, hogy a párttagok, a pártaktivak lépjenek be a csoportba. Elvetet­ték azt a szinte nevetséges in­gadozást. amit több hei.vep — ígv Szeged-Alsóvároson, ia — tapasz 'altunk. Itt egy megbeszélésen felállt az egyik igen tekintélyes paraszt és ezt mondta: ..Lépjetek be a csoportba, hadd kövessem a példátokat." Gyálaréten a tekin­télyes párttagok és pártonkívü­liek elsőnek írták aiá a beléoést nyilatkozatot, Csamangó Mihály Vecsernyés Imre DÉFOSz-tiikár. Tirbes Edéné MNDSz-ügyvezcő nem úgy akartait meggyőzni má­sokat, hogy maguk kívülmarad­nak, hanem jó Dsldamutatásuk­kal vitték maguk után a többie­ket a csoportba. Természetesen, mikor megyénk első szocialista községének útjá­ról beszélünk, nem szabad hall­gatnunk az ellenségről sem. Az ellenség nem nézte tétlenül, hogy a gyálai parasztoknak egyre job­ban lehull a mult sötét hájoga a szemükről — minden rendelke­zésére álló lehetőséget felhasz­nált arra, hogy eltérítse őket a helyes útról. Pár hónappal ez­előtt Gyála utcáin is szorgalma­san tekerték a kerékpárt a i'ehér­fityulás apácák. Itt sem volt rit­kaság a különböző rémhíreket suttogó házaló szerzetes. De a környék kulákjai sem fukarkod tak a „jó tanácsokkal" és külön­böző rémhírekkel. Most . >edig, amikor már látták, hogy minden dolgozó paraszt csoportba lép. megkísérelték, hogy ők is be­férkőzzenek a termeiőesoportba Nem rajtuk, hanem a gyálaréti pártelnök, Szabó Mihályié, a I dolgozó parasztok éberségén mu páltszervezet gazdasági vezetője, I iott, hogy ez ne msikerült nekik. Elmondhatjuk tehát, hogy a ryá­laiak harcokon keresztül érték el eredményüket. Az ellenséggel — és tegyük hozzá, önmagukkal is — komoly csatákat, de győztes csatákat vívtak. De nem mond­hatjuk el, hogy a harcnak vége. Az ellenség ezután sem ölbeiett, hanem ökölbeszorult kézzel szem­léli a gyálaréti eseményeket és a csoport tagjainak, tehát az egész községnek ezután is éberen szem­mel kell tartani az ellenséget, sőt bátran mondhatjuk, hogy ezután még fokozottabb éberséggel A gyálaréti dolgozó parasztok a szocialista társadalomért ví­vott harcukban, mint eddig nem voltak, — úgy ezután sem lesz­nek egyedül. Ha kedden távira­tukban Rákosi elvtársnak --f Ír­ták, hogy a Magyar Dolgozók Pártja vezetésével és a Szovjet­unió tapasztalatai nvomán a köz­ség dolgozó parasztjai beléptek a termelőszövetkezeti csoportba, most az új élet felé is a Ma­gyar Dolgozók Pártja vezetésé­vel és a Szovjetunió kimeríthe­tetlen tapasztalataival, meg nem szűnő segítségével kell megin­dulni. Mert ez az egyedüli biztos titka a sikernekl

Next

/
Thumbnails
Contents