Délmagyarország, 1950. április (7. évfolyam, 77-100. szám)

1950-04-01 / 77. szám

Javol a munka az április negyediki munkafeialánlások teljesítése sorén a szegedi Magasépítési Nemzeti Vállalatnál Irányítja, szervezi a munkát a „Villám" VII. ÉVF. 77. SZÁM. ARA 50 FILLÉR Kimagasló eredményeket érnek el A DOHÁNYGYÁR DOLGOZÓI az április negyediki munkafelajánlások teljesülésében Ujabb és újabb sikereket ér­nek el a termelés frontján a sze­gedi Dohánygyár dolgozói, a fel­szabadulásunk ötödik évforduló­jára tett munkafelajánlások tei­jasítése során. ^Országh Barnabásaié, az eiő­készítőosetúlv dohányválogatója januárban még csak 59 százalé­kot tudott elérni. A felajánlások idején már 176 százalék volt a heti átlaga és ekkor megfogadta, hogy április 4-re 200 százalékra emeli termelését. Azóta már volt olyan nap, hogy a 392 százalé­kot is elérte és 500 kiló gépi ph^anentált dohányt válogat ot: nyolc és fél óra alatt. Börcsök Józsefnó vállalta, hogy 20 százalékkal fokozza Vr. melését, 140-ről 160-ra, de ezt a felajánlását 137 százalékkal túlteljesítette és már elérte a 297 százalékot is. Jelenleg már április második felének terve1 ő­irányzatát teljesíti. Török Júlia tíz százalékos ter­melésfokozást ajánlott fel, de ezt már 95 százalékkal túlteljesí­tette és a 257 százalékos heti átlagnál tart, de volt olyan nap hogy 298 százalékot is téliesített. Engi Elérné és Gyöngyi Fe­rencné dohánykeverőnők is tel­jesítették felajánlásukat, mely­ben vállalták, hogy március 31­re befejezik április havi tervü­ket, Mindketten elérték már a 288 százalékot is Szénási Zol­tánné kézicsomagoló is teljesíti felajánlását s volt olyan nnp. amikor 104 ezer darab szivarká* csomagolt be, szemben a sztálini műszak alatt elért legnagyobb teljesítményével, ami 90 ezer da­rab szivarka volt. SZOMBAT, 1950. ÁPRILIS 1. IHPI.M.HMIWHIMIMIIÍIMIIHMI I Eüfnisztertasiács rendelettervezetet fogadott el április eiegyedibésielc nemzeti ünneppé nyilvánításáról Rákosi Mátyás elvtársat a Magyar Munkaérdemrend aranyfokozatára terjesztette fel a kormány A minisztertanács Dobi István sa napjának nemzeti ünneppé elnökletével pénteken délelőtt nyilvánításáról. .... , , , .. Elhatározta a minisztertanács, tartott. hogy a Népköztársaság Elnöki Tanácsához felterjesztést tesz Rákosi Mátjás elvtárs miniszter, elnökhelyettesnek — a Magyar Népköztársaság kiépítése és meg­szilárdítása terén szerzett kiina­A minisztertanács a Népköz­társaság Elnöki Tanácsa elé ter­jesztendő törvényerejű rendelet­tervezetet fogadott el április 4. nek, Magyarország felszabadulá­gasló érdemei elismeréséül — a magyar mnn.mérdemrend arany­fokozatával való kitüntetésére. A belkereskedelmi miniszter előterjesztésére a minisztertanács hozzájárult az ország egész te­rületén a finom lisztjegy meg­szüntetéséhez és a finom'iszt tel­jesen szabad forgalmához. A Diósgyőri Kohászati Üzemek válasza a Rákosi Mátyás Vas- és Fémmüvek dolgozóinak versenyfelhívására Az ötéves terv fel adatait vitatta meg a szegedi közalkalmazottak szakszervezeti konferenciája A Magyar Közalkalmazottak Országos Szakszervezete Szege­den egésznapos megyei konferen­ciát tartott a városháza '•" 'gyű­lési termében. A konferencián kö­rülbelül százötvenen gyűltek ösz­nze, hogy meghallgassák a köz­ponti küldöttek beszámolóit. Tas­nádi Lajos elvtárs megyei titkár megnyitója után Tasnádi Sándor elvtárs, országos főtitkár tartott politikai beszámolót. Beszámoló­jában rámutatott az eddig elért eredményekre, azokra a gátló körülményekre, melyek még min­dig akadályozzák a közalkalma­zottak jó munkáját. Egyben vá­zolta mindazokat a feladatokat, melyeknek elvégzése a közalkal­mazottakra vár, ha eredményes harcosai akarnak lenni a szocia­lizmus építésének. Tasnádi elvtárs beszédének tengelyét Rákosi elvtárs február 30-i beszéde képezte. Rámutatott, mennyire előrelendíti a munka eredményesságét a kritika és önkritika állandó alkalmazása. Csak ez teszi lehetővé, hogy ki tudják küszöbölni a közalkalma­zottak szakszervezeti munkájuk­ból is a megmutatkozó szindika­lista jelenségeket s így tudják sikeresen felvenni a harcot a bürokrácia ellen. Felihívta a résztvevők .figyelmét, példamuta­tással hassanak oda, hogy a munkaverseny a közalkalmazot­tak munkájának is állandó haj­tóereje legyen s április 4-ének, felszabadulásunk ötödik évfor­dulójának megünnepléséből az ipar dolgozóinak példájára vegye ki mindenki a részét. Ezután Budai elvtárs, a köz­ponti termelési felelős beszélt. Kiértékelte a sztálini műszak ta­pasztalatait s mint követendő példát állította a kongresszus elé a szegedi törvénvszék dolgozóit, akik munkabrigádokat szerveztek s kifejlesztették a tapasztalatcse­rét. Ezen & vonalon a Vízgaz­dálkodási Hivatal dolgozói is jó munkát végeztek. Budai elvtárs szólt a helytelen míuikafelaján­1 ásókról 8 felhívta a figyelmet, hogy fokozzák az egyéni fele­lősséget és a. takarékosságot Tordai Judit kultúrfelelős a szocialista Imltúra aktuális kér­déseiről beszélt, Krecsfen Imre elvtárs szociálpolitikai felelős az üdültetéssel kapcsolatos lcérdé sefeet ismertette, Oszvald Antal bérfelelős pedig az új illetmény­rendszer tisztázatlan kérdéseit világította meg, A kongresszus délután a belső szervezési kérdéseket vitatta meg. Eí a kongresszus Is nagy­ban hozzájárult ahhoz, hogy a közalkalmazottak munkája egyre inkább olyanná vál.ié]^ mely meg tud felelni azoknak a megna­gyobbodott feladatoknak, milye, ket az ötéves terv végrehajtása, a szocializmus építése ró rájuk. A Rákosi Mátyás Vas- és fémművek dolgozóinak felhívásá­ra a Diósgyőri Kohászati Üze­mek dolgozói röpgyii'ésekct tartót, tak, amelyeken nagy lelkesedés­sel, örömmel elfogadták a kihí­vást. A diósgyőriek annál inkább örülnek ennek a kihívásnak, mert — mint a röpgyűlésen felszóla­lók mondották —, így végre mód nyílik arra, hogy a Rákosi Má­tyás vas- és fémművek és a Diós­győri Kohászati Gyár között az elsőbbség kérdését eldöntsék. A megtartott műhelyi röpgyü­léseken a diósgyőri dolgozók kon­krét_felajánlásokkal feleltek a csepeliek kihívására. A Martin H. számú kemencéjénél a Gácsi­brigád felajánlotta, hogy 1950-es évi tervét nem október 10-én, mint ahogyan az április 4-ére tett felajánlásában vállalta, ha­nem október 1-én fejezi be. A Martin IV-es számú kemen­céjének ifi-brigádja vállalta, miután április 4-ére tett 20 szá­zalékos felajánlását március 29­ig teljesítette, ezt a vállalását május 1-ére még 5 százalékkal túlteljesíti. A kohók dolgozói már március 27-én teljesítették 1950-es évi első negyedévi tervüket. A röp­gyűlésen vállalták, hogy a nagy­olvasztó május l-ig szóló tervét április 24-ére teljesíti. A vasön­tő dolgozói vállalták, a csepe­lieknek azt a felhívását, hogy az április 4-ére felajánlott 30 szá­zalékos megemelt termelésüket az év végére 20 százalékkal még fokozzák, az ötéves terv első évét október 1-ével befejezik és a se­lejtet most 2 százalék alá csök­kentik. A 200-as magkészítő bri­gád nevében Hofmaister János brigádvezető bejelentette, hogy évi tervüket augusztus 20-ra a Népköztársaság alkotmányának ünnepére befejezik. Lehet esetehedui a hehe érdehében - mondotta Frederic Joliot-Curie elvtárs a Béke Hivei Világkongresszusa vezetőségének sajtóértekezletén A Béke Hivei Világkon. greszusának vezetősége Fre­deric Joliot-Curie elnökleté­vel csütörtökön nagyszabású sajtóértekezletet tartott. Akik az atomfegyver be­tiltásával foglalkozó javasla­tokat elutasítják, automatiku­san leleplezik magukat, mint a háborús úszítók cinkosait* — mondotta Joliot-Curie. — Ha viszont megegyezés jönne létre ezekben a kérdésekben, a nemzetközi helyzet azonnal megenyhülne. Ez lehetővé tenné a kölcsönös bizalom helyreállítását. Ez a bizalom azon az igazságon alapulna, hogy igenis, lehetséges a két különböző rendszer békés megmaradása egymás mellett. Ez azután lehetővé tenné a hadiköltségvetések leszállítá­sát, a hidegháború befejezé­sét, a gazdasági kapcsolatok megjavítását és így közvetve a nép jólétének emelését. Be fogjuk bizonyítani a kétke­dőknek, hogy igenis, lehet cse­lekedni a béke érdekében. Ezután Gilbert de Cham­brun képviselő kimutatta, hogy Franciaországban a népi küzdelem az atomfegyver használata ellen máris komoly eredményekre vezetett. A leg­különbözőbb pártokhoz tarto­zó képviselők írták alá a pe_ ticiót, amely háborús bűnös­nek minősíti azt a kormányt, amely az atomfegyvert először használná. A bizottság egyik titkára ezután bejlentette, hogy a Béke Hívei legközelebbi kon­gresszusukat Olaszországban tartják meg az 1950-es év utol­só negyedében. Szorgalmasan teljesiti április 4-i munkafeiajánlásait a megye dolgozó parasztsága A dolgozó parasztság me­gyeszeríe nagy igyekezettel végzi a tavaszi munkákat. Különösen nagy lendületet ad ezeknek a munkálatoknak az április negyedikére vállalt fel­ajánlások minél jobb teljesíté­se. így például a kiskirálysági „Ifjú Gárda" termelőcsoport versenyben végzi a munkát a vásárhelykutasi „Petőfi" ter­melőcsoportlal a 200 mázsás holdankénti cukorrépaátln­gért. A cukorrépa vetését március 17-re már befejezték és most további jó, pontos munkával igyekeznek a 200 mázsás átlag elérésére. A oerekegyházi állami gaz­daság dolgozói a kertészeti munkák terén érnek el szép sikereket. . A „Micsurin" bri­gád Bodnár Mihály munka­csapatának tagjai 95 százaié­kos eredést vállaltak a palán­tázásnál, április negyediki munkafelajánlásukban. 'A levelényi állami gazda­ság a rizstermelés terén akar bekapcsolódni a versenybe, ezért versenyre hívtále ki az ország valamennyi rizster­mesztő gazdaságát. A levelé­nyi állami gazdaság 700 hol­don termel rizst és az elmúlt évben holdanként 20 mázsás átlagtermést értek el. Ezt az átlagot most 26 mázsára akar­ják emelni. Dorozsma dolgozó paraszt­sága is lelkesén dolgozik ápri­lis negyediki felajánlásának teljesítésére. Mindazokat a nö­vényféleségeket, amelyek ve. tését a minisztertanács hatá­rozata április 25-ig írja elő, ők negyedikéig akarják telje­síteni. A kisparasztok közül különösen kitűnt Maróti Já­nos. aki az Árpán és a zabon kívül elvégezte a cukorrépa és zabosbükköny vetését, és elkészítette a talajt a kukorica ,-alá is. ; _ „Rankovics jobban hazudik, mint Gyilasz, Gyílasz jobban, mint Göbbels, de a hazugságokban Tito áll vezetőhelye!" A „Scánteia", a Román Munkáspárt központi lapja „A Júdás Tito árulásának 80 ezüstje" című cikkében rámu­tat arra az égyre jobban fo­kozódó belső ellenállásra, ami Tito véreskezű terror uralma ellen Jugoszláviában meg­nyilvánul. Belgrád koránkelő lakossága — írja a lap — nap-nap után szórakoztató látványban ré­szesülhet. Egyes kerületekben a házfalakon Tito karikatúrá­ját láthatják, amelyen az el­hájasodásban szenvedő fasisz­ta diktátor dagadt testét szu­ronyhegyeken pihenteti. Háta mögött ugyanilyen pózban Pijade látható, aki véreskezű gazdájának fülébe súgja: „A Tito-rendszer egyre erősebb." A karikatúra a következő ma­gyarázó szö_veggel van ellát­va: „A szuronyokkal mindent lehet csinálni, csak rájuk ülni nem lehet." Ezeket a karikatúrákat, amelyek minden reggel meg­jelennek a belgrádi házfala­kon, Rankovics Gestapojának szolgái nagy ecsetekkel igye_ kéznek eltüntetni. Andh'ó Jjaguerre francia újságíró a közelmúltban Bel­grádban járt és „Titotalitaria" című, igen elmés cikksoroza­tában egy Belgrádban élő amerikai véleményét közölte Titóról, aki szószerint a kö­vetkezőket mondta: >,Tito disznó kutya, de az a fontos, hogy ez a kutya a mienk!" Ebből az egyetlen, de találó kijelentésből is kiviláglik, hogy Tito az amerikaiak hű­séges házőrző kutyája. Tito rémuralmáról a Bel_ grádban járt újságírók rész­letes beszámolókat adnak és még a nyugati lapok is elis­merik, hogy Tito rendszerét csak a terroreszközök igénybe­vételével tudja fenntartani. Titóról egyre több éles, de őszinte bírálat forog közszá­jon. Ezek közül a legjellem­zőbb a következő: Rankovics jobban hazudik, mint Gyilasz, Gyilasz jobban, mint Pijade, Pijade jobban mint Göbbels. de a hazugságok terén Tito áll vezető helyen. Tito kizsákmányoló tevé­kenysége eredményeként kül­földre indított faanyagokat tartalmazó vagonokra isme­retlen tettesek a következőket írták fel: „Jugoszlávok! Ezekbe a vagonokba a mi fáink és a mi ifjilságunk élete van berakva! Ezek a vagonok a mi koporsóink!" Tito úgy hiszi, hogy ural­mát tovább folytathatja — írja a Scánteia. Rövidesen azonban meg fogja tudni, hogy a becsületes és öntuda­tos dolgozók milliói, akik fegy vérrel a kezükben védték ha­zájuk becsületét, fizetni tud­nak az árulóknak is. Senki és semmi nem tudja meggá­tolni őket az ítélet Végrehaj­tásában. Harminc ítélet sem lesz elég ahhoz, hogy kiegyen­lítse azt a harminc eziistö'. amelyet a jugoszláv népnek ez a Judása kapott árulásá­ért. GvPzöit a japán villamos munkások sztrájkja A japán villamosmunkások sztrájkja csütörtökön a munká­sok győzelmével végetért. A mun­kások megkapják a 16 százalé­kos béremelést, amelyet köve­teltek.

Next

/
Thumbnails
Contents