Délmagyarország, 1950. március (7. évfolyam, 51-76. szám)

1950-03-01 / 51. szám

Hazautazott a szovjet küSdöttség SZERDA. 1950 MÁRCIUS 1. UJ TAPASZTALATOKKAL — UJ FELADATOK ELŐTT (F. J.) A magyar Sztahánov mozgalom kialakulásával, az el ső sztahanovista kezdeményezé­sek átütő sikerével új fejezet nyilt szocializmust építő népi demokráciánk történelmében. És most visszatekintve a Magyar Sztahanovisták Első Országos Tanácskozásának tanulságaira megállapíthatjuk, hogy a ma­gyar sztahánovisták első orszá­gosméretü tapasztalatcseréje, újabb jelentős állomása a ma­gyar népi demokrácia életének A tanácskozáson az ország minden részéből gyűltek egybe az ország gazdáinak legjobbjai. Azok, akik úttörői a mindinkább tömegmozgialommá szélesedő Sztahánov-mozgalomnak, azok, akikről Harustyák József elv­társ mondotta a tanácskozáson: „Nagy Pártunk, dolgozó né­pünk szeretelt és bölcs vezető­jének, Rákosi elvtársnak tanít­ványai, neveltjei — ezek vannak itt együtt." A magyar dolgozók­nak a legjobbjai gyűltek össze, azok, akik felismerték Rákosi elvtárs szavainak jelentőségét: „A kommunista jó munkájának próbaköve a termelés eredmé­nye" — akikben egyre erősödik az a tudat, „hogy most már — mint az ország gazdáinak -­megnőtt a felelősségünk." A tanácskozás jelentőségét és a Szovjetunió, a szovjet sztahá­novisták önzetlen támogatását messzemenően aláhúzta és ki­domborította az a tény, hogy a kongresszuson résztvettek szovjet sztahánovisták, azok akik nem egysáer ellátogattak már üzemeinkbe, hogy tapasztó lataikat átadva előrelendítsék és továbbfejlesszék ma még a kezdeti nehézségekkel küzdő, de a holnap számára még gazda­gabb gyümölcsöt ígérő fiatal Sztsháiiov-mozgalmunkat. A ta nácskozás résztvevői különös­képpen megtiszteltetésnek érez­ték. hogy résztvehetnek a ta­nácskozáson, hiszen á szovje sztahánovistákkal együtt vitat­hatták meg a Sztahánov-mozga­lom eredményeit és hibáit. A küldöttek tisztában vannak azzal is, hogy küldetésük, a nagy kitüntetés — igen nagy felelős­séget ró rájuk. Mindennél job­ban bizonyítják ezt Gráf Nándor elvtárs, a Szegedi Kenderfonó sztahánovista küldöttjének Sza­vai, aki a tanácskozásról haza­térve ezeket mondotta: „Amikor megkaptam a meghívómat, el Sem. tudtam mondani, milyen boldog voltam. Szinte nem is akartam elhinni, hogy n meghí­vó nekem szól. Azu'án, amikor felmentem a kongresszusra és a beszédekből megértettem, mi mozgalom kialakulásának és fej lődésének feltételei országunkban is adva vannak, amint, azt Gerc elvtárs beszédében részletesen ki fejtette. Bebizonyította továbbá a tanácskozás Pártunk politikájának helyességét, magyar sztahá­novista mozgalom rövid története újra bebizonyította, hogy Pár tunk olyan feladatokat tüz dolgo zó népünk elé, melyek helyesek, időszerűek é$ megoldhatók" — mondotta Rákosi elvtárs. Ujabb élő bizonyítéka volt ez a kongresszus annak az önzetlen baráti támogatásnak," amelyet a Szovjefúnió nyújt a magyar dol­gozó nénnek. Ha a tanácskozáson elhangzott beszédek és felszólalá­ok tükrében megvizsgáljuk Szta­hánov-mozgalmunk eredményeit, méginkább beigazolva látjuk Rákosi elvtárs megállapítá­sát, amelyben elmondotta, hogy: ezen a téren nincsen olyan kéré­sünk, amit „ Szovjetúnió készsé­gesen. a legnagyobb segíteni aka rással ne teljesítene^." Azok az útmutatások, amelyeket a tanács kozáson résztvevő szovjet sztahá­novisták bemutattak az üzemek­ben és elmondottak élőszóval a tanácskozáson. nem kétséges hogy hatalmas mértékben előre lendítik Sztahánov-mozgalmun­kat a fejlődés útján. Nemcsak a kongresszuson résztvevő sztahánovisták nagy száma, hanem az óUlionma.radt. a gépek mellett tcmlSamunká jukat végző ezer és ezer sztahá­novista öntudatos jó munkája is mindennél ékesebben igazolja Rá­kosi elvtársnak azt a megállapítá­sát, hogy „a szocializmus a kor látlan lehetőségek rendszere".Más­részt igazolja azt ls. hogy „c sztahanovista mozgalom az egész szocializmust építő dolgozó nép mozgalma, melyben • növekvő számmal fognak kitűnni nem párftag újitók, élmuhkások, ész szerűsítők." A magyar sztahánovisták elsc országos tanácskozásának ered­ményen: vizsgálva megállapítjuk máj most. a tanácskozás után első napokban is, hogy ez az or szágosmérefű tapasztalatcsere újabb lendületet, újabb serken­test adott a további munkához, Sztahánov-mozgalom eddigi ered­ményeinek továbbfejlesztéséhez Íme a tanácskozáson résztveti Petrik elvtársnő, a Magyar Ken der dolgozójának példája: Petrik elvtársnő a kongresszus­ról hazatérve kijelentette, hogy Pártunk bizalmát azzal hálálja meg, hogy mostantól kezdve Se­gédmunkás nélkül kezeli majd a nyolc szövőgépet és eddigi átla­gos, 170 százalékos teljesítményéi 200 százalék fölé emeli. Vájjon lehetséges ez? Petrik elvtársnőnek, de egyetlen ön­tudatos dolgozónak sem lehet kétsége eziránt. Hiszen a tanács­Leszállítják a Szovjetunióban az élelmicikkek és az iparcikkek árát A Szovjetunió miniszterta­nácsa és a Szovjetunió Kom­munista (bolsevik) Pártja Köz­ponti Bizottságának határoza­ta alapján az 1949-ben clcrt új hatalmas termelési sikerek következtében 1950 március 1-től leszállítják a Szovjet­unióban az élelmicikkek és iparcikkek állami kiskereske­delmi árát. Az 1950 március 1-i árleszállítás számszerint a harmadik a Szovjetunióban. Ennek eredményeképpen a la­kosság egy év alatt nem ke­vesebb, mint 110 milliárd ru­bel nyereségre tesz szert. A Szovjetunióban a rubel árfolyamát aranyalapra helyezik és ugyanakkor a külföldi valutához viszonyitva felemelik az árfolyamát A Szovjetúnió minisztertanácsa elrendelte, hogy 1950 március 1-től kezdve megszünteti a rubel árfolyamának dollár-alapon való meghatározását és a rubel arany­forgalmának megfelelően áttér a sokkal szilárdabb aranyalapra. Ezáltal a rubel árfo­lyama a külföldi valutákhoz viszonyítva nagymértékben emelkedik. „Megkapott bennünket a magyar sztahánovisták rendkívüli lelkesedése" Bárgyin és Tyihonov olvfáisak nyilatkozata magyarországi tartózkodásukról A Magyar-Szovjet Barátság Hónapja alkalmából hazánkba ér­kezett szovjet küldöttség Ivan Pavlovics Bárgyin, a Szovjet­unió Tudományos Akadémiája al­elnökének vezetésével elutazott Budapestről. A szovjet vendégek elutazásuk el"tt nyilatkoztak a Magyarországon látottakról. IVAN PAVLOVICS BÁRGYIN, Az üzemekben fokozott súlyt kell helyezni a munka tervszerű, sítésére. Az üzemvezetőségek ké­szítsenek grafikonokat és foko­zottabban juttassák érvényre a teljesítményszerinti elszámolta­tást. " • h/en kötelesség hárul rám a I kozáeon bebizonyosodott, hogj Sztahánov-mozgalom kiszélcsité-1 eredményeink még messze elma se torén, még boldogabb lettem­Mit bizonyítanak ezek a sza­vak? Azt, hogy sztahánovistáink örömmel vállalják az újabb fel­adatokat, az újabb kötelezeítsé geket, mert tudatában vannak annak, — amint azt Gyurkó elv­társ a tanácskozáson elmondot­ta: „A sztahánovis ta munka ju­talma még Szebb, még boldogabb még vidámabb élet." És ez a boldogabb, vidámabb élet, az egész magyar dolgozó nép bol­dogságát jelenti. Felismerték ezt már a magyar sztahánovisták, felismerték, hogy nemcsak saját családjuknak, nemcsak az egész magyar dolgozó népnek, hanem az ecész nemzetközi munkásosz tálynak tartoznak felelősséggel, amint erre Rákosi elvtárs, a ta nácskozáson rámutatott: „Hány­szor hallottuk például ennek a tanácskozásnak folyamán, hogy: tudatában vagyok annak, hogy jobb munkámmal védem a békét, jobb munkámmal harcolok az im­perialisták ellen." Mit. bizonyított he a magyar sztahánovisták első országos ta­nácskozása? Mindenekelőtt be­jgazolta azt, hogy a Sztóhánoy® radnak a szovjet sztahánovisták eredményei mögött s már maga ez a tény is újabb buzdítást, újabb lendületet ad a magyai sztahánovistáknak. De ugyanak­kor Pártunk, amely eddig is a legmesszebbmenőkig támogatta a magyar Sztaihánov-mozgailmat ezután is minden segítséget meg ad sztahánovistáinknak. Tud ír ezt minden magyar dolgozó é: ennek tudatában tette meg újabb felajánlását Petrik elvtársnő is. Ezért jelentette ki öntudatosan Petrik eívtársnő: „Tudóin, hogy a vállalt feladatot végre tudom hajtani, mert segít a Párt, segít Dubjága elvtársnő és a többi sztahánovisták példája." A ta­nácskozáson résztvett sztaháno­visták nemcsak a saját egyéni munkájukat kívánják megjavíta­ni, hanem minden eddiginél fo­kozottabb támogatást nyújtanak majd dolgozó társaiknak, hiszen ezen a téren is követik a szov­jet sztahánovisták példáját és még jobban megértik, hogy á szocialista munkaverseny alapja: a küldöttség vezetője a követke­zőket mondotta: — Számos üzemben jártam Magyarországon és mindenütt •zagyon szorgalmas munkával ta­lálkoztam. | — Meglátogattam a tervezési intézeteket is, megtekintettem az átépítési terveket és az a véle­ményem, hogy — bár az intéze­tek ügyes és jó terveket dolgoz­tak ki —, sokká] mélyrehatóbban kellene a problémákhoz nyulni­ok. Az összefüggések nagyobb áttekintésére, bátrabb kezdemé­nyezésekre van szükség, ha az üzemeket a szocialista társadal­mi rend követelményeinek meg. felelően akarják átépíteni. Fon­tosnak tartanám, hogy a Szov­jetunió fokozottabb mértékben nyújtson technikai segítséget eh­hez és erre meg is van a mód. Különösen nagy szükség van er­re a segítségre az acélöntés te­rén. Biztosítani kell a szovjet szakirodaiam megfelelő számban való behozatalát és a dolgozók között széles körben való elter­jesztését is. Éppen csepeli látogatásom so­rán győződtem meg arról, hogy a szovjet műszaki könyvek, fo­lyóiratok széles körben való el­terjesztése és ismertetése első­angú követelmény a magyar •par fejlődése "zemnontiából. — A legnagyobb elismerés hangján kell nyilatkoznom a munkásság és műszaki értelmi­ség nagyszerű munkájáról, akik mindent elkövetnek, hogy a meg. lévő adottságok mellett a leg többet és a legjobbat teljesítsék Ez annaJk köszönhető, hogy t dolgozókban tudatossá vált: Im­már saját maguknak termel nek. Az első magyar sztaháno­vista tanácskozásiul mind én magam, mind a delegáció többi tagjai a lehető legjobb benyo mást szereztük. Megkapott ben­nünket a magyar sztahánovisták rendkívüli lelkesedése. Az a he­nyomásom, hogy a magyar mű szaki értelmiség igen nagy meg­értéssel fogadja a sztahánovista mozgalmat. — A műszaki értelmiség a sztahánovista mozgalomban fo­kozott feladatokhoz jut, hogy a munkásság műszaki ismereteit minél magasabb színvonalra fej­lessze. Ezzel párhuzamosan a munkások üzemi tapasztalatai gazdagítani fogják a műszaki értelmiség elméleti színvonalát. A magyar műszaki értelmiség megértette, hogv mélyreható köl­csönhatás kifejlesztéséről van itt szó. Ez a kölcsönhatás nagy­mértékben fokozza majd mind a munkásság, mind a műszaki értelmiség munkájának terme'é- ni. kenységét és ezzel életszínvonal" lát is. — Búcsúzóul sok sikert krvá® nok a magyar dolgozóknak a szocializmus építésében és ezt üzenem nekik: több bátorságot, merészebb kezdeményezést. A problémák megoldásánál, a ne­hézségek leküzdésénél cseleked­jenek bátran, merészebb lendü­lettel építsék országukat, az új emberhez méltó életet. ; NYIKOLAJ TYIHONOV, I a Szovjet írószövetség főtitkár­helyettese így nyilatkozott: — A mai magyar élet igeit gazdag anyagot nyújt a költők és írók számára — kezdte nyi­latkozatát Tyihonov. — Be kell vallani, hogy a magyar iroda­lomban az újtípusú emberek, például az első országos sztahá­novista tanácskozásukon is túl lévő sztahánovisták, vagy a ki­alakuló újtípusú magyar dolgo­zó parasztság, még nem tükrö­ződnek kellőképpen vissza. ^Tyihonov ezután a magyar új­jáépítés hatalmas sikereiről be­szélt, amelynek eredményeivel lépten-nyomon találkozunk, i J — Meggyőződtem — folytattat —, hogy a magyar nép minden dolgozó rétege, munkások, dol­gozó parasztok és értelmiségiek igen nagy szeretettel fordulnak a Szovjetunió felé. A magyar nép olyan szilárdan lépett rá szocializmust építő útjára, hogy az ellenség semmiféle kí­sérlete sem tudja erről letéríte­taknak, hogy ezzel általános én is sztahanovistákat fogok emelkedést érjünk el. Jól tudja nevelni. ezt Gráf elvtárs is, a Szegedi ' Kender sztahánovista küldötte, aki a tanácskozásról visszatérve a következőket mondotta: ,JtákoSi elvtárs azt mondotta nekünk, azon kell lennünk, hogy minél több sztahánovistát nevel­jünk a szocializmus mielőbbi megvalósítása érdekében. Ezt a feladatot végre is hajtjuk, mert Pártunk mondja és eddig elér: eredményeinkel neki köszönhet­jük. Ugy érzem, nincs nagyobb megtiszteltetés, mint a sztaháno­vista nevet viselni. Megfogadom A Magyar Sztahánovisták El ső Országos Tanácskozása újabb lendületet adott annak a már tő megméretekben kibontakozó mozgalomnak, amellyel a ma­gyar dolgozók hazánk felszaba dulásának ötödik évfordulóját, április 4-ét akarják megünne­pelni. A sztálini munkafelaján­lások nyomán — amelyek a Sztá lin elvtárs iránti mély szeretet és hála jegyében kibontakoztat­ták Sztahánov-mozgalmunkat — biztosra vehetjük, hogy április Íj-e a magyar Sztahánov-mozga elvtársi segítség az elmaradót- Rákosi elvtárs útmutatásait és lom történetének újabb nagy je­lentőségű állomása lesz. Sztahá­novistáinknak az a feladatuk, hogy a kongresszus tanulságai' alapján hozzájáruljanak az or­szág felszabadítása ötödik évfor­dulójának jó előkészítéséhez, a verseny lendületének fokozásá­hoz, újabb tanúbizonyságát ad­va annak, hogy a magyar dol­gozó nép a Szovjetunió dolgozói­nak példáját és Pártunk, Rákosi elvtárs útmutatásait követve kí­ván hozzájárulni országunk meg­erősítéséhez, a nemzetközi béke­tábor erejének további növelésé­hez és a nemzetközi munkás­osztály napról-napra fokozódó' harca sikerének biztosításához. \

Next

/
Thumbnails
Contents