Délmagyarország, 1948. december (5. évfolyam, 275-300. szám)

1948-12-01 / 275. szám

V. évf. 285. szám. Ara 60 fillér Ujabb hadifoglyok érkeztek Szeged kisiparosai Mindszenty ellen Szsgeri, 3941 Docsmlsar 3, Szefáa Ünnepélyes keretek közöit nyitották meg a nemzetközi demokratikus nőszövetség kongresszusát Rákosi elvtárs is beszédet mondott a kongresszus megnyitásakor A nemzetközi demokratikus nőszövetség budapesti világkon­giesszusát ünnepélyes keretek közölt nyitották meg kedden délulán a parlamentben. A kép­viselőház üléstermét a kon­gresszuson résztvevő nemzetek • zászlóival diszitelték. Az elnö­ki emelvény felelt helyezték et nemzetközi demokratikus nő­szövetség jelvényét: a hatalmas földgömböt, rajta olajágat tartó fi+ér galambbal. Az ülésterem karzatai már Jóval 5 óra elölt zsúfolásig megteltek. Megjelenlek az ün­nepélyes megnyitáson Szaka­sits Árpád köztársaság elnök, Dinnyés Lajos miniszterelnök Rákosi Mátyás miniszterelnök­helyettes, Gerő Ernő, Rajk László, Kossá István, Olt Ká­roly, Ortutay Gyula, Dobi Ist­ván, Vas Zoltán miniszterek és sokan mások. Rajk Lászlóné, az MNDSz el­nöke, a jelenlévők viharos tap­sa közben üdvözölte az MNDSz nevében a kongresszusi küldöt­te' et, a köztársasági elnököt é« a kormány tagjait. Orlulay Gyuláné javaslatára megválasztották az elnökség tagjait. Az elnökség tagjai a je­lenlévők nagy tapsa közben foglalták el helyüket, majd fel­csendült. a Himnusz hangja. Ezután Jóbom Magda az MNDSz nevében üdvözölte a külföldi kiküldötteket. Sokmillió asszony gondja a béke megőrzése Jóboru Magda az MNDSz ne­vében üdvözölte a kongresszus résztvevőit. Miközben ml a béke iés a szaladság megőrzéséről'tár­gválunk — mondotta —, a vi­lág nem out részéhen hnfnimac g nem egy részében hatalmas dolgozó tömege®, köztűk a fér­fiakkal egysorban asszonyok is keményen és elszántan harcol­nak a maguk és a vilóor nrn­uí» tolgtteójd ezanadaagiVr* es tekéjéért. Ma a világ sokmülió dolgozó asszonyának égető gond­ja a béke megőrzése. Sotaa vannaK még, akik azt hiszik, hogy a tokét sóvárgással és vágyódással, a fegyverektől való Irtózással, pacifista jelszavakkal kelt és Jenét megvédeni. A kon­gresszusnak az értelem tiszta fényénél kell megmutatni, hogy a mindenki 4j fccil ACTXT fnem óhajtott béke -~ ^formía csak a világ békeszerető né­peinek szilárd Befogásával és a béke ügyéért való harcos elszántsággal őrizhető meg. Hatalmas erőforrásai a béke és a demokrácia megőrzésének Közép- és Keleteurópa szocializ­must építő népi demokráciái, mindenekelőtt pedig a népek szabadságának és bé­kéjének, legfőbb őre- a hi»*M biaS Sz'»vjctnnlii. Mint ahogy Sztálin mondotta: hiába folytatnak az imperialis­ták állandó háborús uszítást, tervüknek csúfos kudarcba, kell fulladnia, mert erejüknél jóval nagyobbak, elszántaitok világ­szert© a demokrácia és a béfe táborának erői. Ezt a gondola­tot kell tudatosítani az asszo­nyokban, hpgy bitet és bizal­mat oltva szivükbe a demo­kratikus békefront lelkes har­cosaivá tegyük őket. A magyar ztmonyok hálává! gondo'nak a Szovjetunióra es Szféfin goneraiisszímuszra A •a magyar asszonyok hálával gondolnak a felszabadító Szov­tetumöra, annak nagy vezérére, fczlAhn generalisszimuszra Ez a hála ée szeretet az egvik erős kapocs, amely * magyar dolgozó nőket a Szovjetunió vezette békefroiithoz kOti. A magyar asszonyok előtt még feladatok állnak és az MNDSz-nek az a hivatása, hogy hirdesse és terjessze a világos­ságot, a tudást és a kultúrát M. elmaradt asszonyok között és bevonja őket a demokratikus és békeszerető nők táborába. Amikor Jóbom Magda a Szovjetunió küldötteit üdvözöl­te, a kongresszus tagjai he­lyűkről felállva percekig leiké­sen ünnepelték Sztálin genera­lisszimusz/, a Szovjetuniót és a szovjet küldöttség tagjait. Lel­kes taps zúgott fel a többi kül­döttség üdvözlésénél is, vala­mint a hősles francia bányá­szok emiilésekor. A percekig (ártó lelkes taps­sal fogadolt beszéd utáu Diuy­nyés Lajos miniszterelnök 'a kormány nevében üdvözölte a kongresszust. A béke erő: nagyobbak Ezután zugő taps közben Rá­kosi Mátyás miniszterelnökhe­lyellcs, az MDP főtitkára üdvö­zölte a kongresszus résztvevő­ik Hangoztatta, hogy még jó­formán be sem hegedlek a má­so.iik világháború szörnyű se­bei. a demokrácia, a béke hívei­nek már ú jra frontot kell aikol­niok az imperialista bujtogatok e'ien. aldk egy harmadik, az előzőeknél még szörnyűbb vi­lágháborúra izgatnak. Háborút azok akarnak, akiknek számára az első világháború aranycsőt je­lentett, akik a második világháború szörnyű szenvedéseiből, vér­tengeréből még nagyobb hasznot harácsoltak össze és akik azt remélik', hogyi egy harmadik világháború ször­nyű szenvedésein még töb­bet kereshetnek. Ezeknek a bomba- és mumciógyáro­soknak a kezében van az imperialista országok sajtó­ja. a mozi, a rádió, ők irá­nyítják a közvéleményt és a kormányt, ők azok, akik gyűlölnek minden szabadsá­got minden demokratikus fejlődést. Lázasan gyűjtik a katonai bázisokat, támadó szövetségeket, blokkokat szerveznek a béke és a de­mokrácia hatalmas bástyá­ja. a Szovjetunió és a népi demokráciák ellen. Lázasan igyekeznek talpraállitani ,a szétvert fasizmust és min­den reakciós, népellenes uralmat támogatnak. Sze­rencsére a béke, á demokrá­cia. az emberi haladás erői nagyobbak, mint a reakció, az imperializmus erői és a béke erői folyton növeked­nek. Büszkén valljuk magunkat a békefroni katonáinak A hékefront élén a hatal­mas Szovjetunió áll, amely legfőbb harcosa a demokratikus baladásnak, a legkövetkezetesebben küzd a b<?ke megőrzéséért, a népek szabad, önálló, független fej­lődéséért. A Szovjetunió a békés szocialista fejlődés hazája, ahol nincsenek vé­res háború profitjára Szom­jazó muníció- és bont bazá­rosok és mellette állnak a népi demokráciák felszaba­dult nemzetei, de világszer­te mindazok, akik az impe­riags'ta orszá^kLA is'.szí­vós, elkeseredett küzdelmet vivnak a béke és a nép? sza­badságának megőrzésééit. Mi. a Magyar Dolgozók Párt­jának tagjai, magyar kom­munisták büszkén valljuk magunkat a hékeíront katonáinak. Rövid 3 és fél év alatti a há­ború sebeinek legtöbbjét be­hegesztettük, termelésünket és a dolgozók életszínvona­lát a békebeli fölé emeltük és egyenletesen építjük jö­vőnket, a szocializmust. Eb­ben az újjáépítő munkában az Egyesfiit Államok impe­rialistái mindent megteltek hátráltatásunkra. A Magyar országon dolgozó amerikai Csaug-Mal-Selí mit oem tarlatja Hankiogof A Ce Malin Írja, hogy Csang-Kai-Sek mind diplo­máciai, mind katonai vona­lon a bukás szélén áll. A lap ugy vili. hogy n kinai diktá­tor 60.093 főnyi rosszul fel­szerelt seregével aligha lesz képes Nankingol tartani. A londoni Daily Tclegraph is igen súlyosnak tartja Kína helyzetét és attól tart, hogy a néphadsereg győzelmei végzetes következményekkel járhatnak a nyugati hatal­mak számára. Hongkongi jelentés sze­rint Szunro nankingi minisz­terelnök Hongkongba érke­zett. Az amerikai nagykövet­ség és a konzulátus tisztvi­selőinek hozzátartozóit a Ftilöp-szigotelC főv árosába, Maní'lába köröztették. A kinai néphadsereg egyik csoportja megkerülte Pengput és Wuhn felé" tör előre, amely Nankingtól 50 mérföldnyire dél­keletre fekszik. Ha elérték ÁVu­liut. a népi hadsereg csapatai patkóa! akton csoportosulnak Naaking körül. 1 1 1 vállalatok, ahol csak lehe­tett. szabotálták, visszafej­lesztették termelésűinket. Bizton számi!ha?unfc m Szovjetunió iámojaJásAzn Nyugatra elhurcolt javaink zömét visszatartják az ame­rikai megszállási övezetbea Ugyanakkor minden eszköz­zel folytatják hazánkban .a háborús és demobráciacllc­nes uszítást, a magyar fa­sisztáknak és a demokrácia ellenségeinek minden támo­gatást és bátorítást megad­nak. Szercncsére#mellettünk áll felszabaditónk, a. hatal­mas Szovjetunió és vezére: a ipagyarság nagy barátja, Sztálin. Valahányszor komoly ne­hézségeink voltak, bizton számíthattunk a Szovjet­unió nagylelkű támogatá­sára és segítségére. Kérte a kongresszus tagjait, nézzenek szét Magyarországon és meg fognak győződni arról, hogy » nálunk valóban egészséges népi demokrácia épül, ahol a nők egyenjogúsága nem­csak papíron, de egyre kikább az éleiben ís megvalósul. Győ­ződjenek meg róla, hogy s bé­ke, az emberi haladás megőrzé­sének azon a frontján, amelyei a magyar demokrácia véd, erős jo­kézzel, mélv gyökerekkel, vőbe vetett hittel és b'zíosan áll őrt a maggat dolgozó nép. élén párlitn lat, a Magyar Dolgozók Várijával. Legyen a kongresszus világító oszlop a béke, az emberi bala­dás és a nők egyenjogúsításá­ért folytatott gvőzcimes küzde­lem utján. Rákosi Mátyás szűnni nem akaró telkes tapssal fogadott beszéde nlán Klarcr Arán ka, a Munka Érdemrenddel kitünte­tett munkánő, a magyar pá­rás/'asszonyok nevében Berki Mibályné, a MINSz nevében Urhán Mária, nógrádmezyel fi­atal pabsszUcány üdvöz'" ne a kongresszust. Utána két pöttömnyi ultörA, egy kisfia és egy kisleány lé­pett a szónoki emelvényre. Sze­retettel hoztuk el 3CO.OOO ma­gyar úttörő üdvözletét a világ haladó asszonyainak kougresz­szusára — mondották. A nemzetközi demokratikus nőszövetség nevében Eugénia Colion válaszolt az üdvözlé­sekre. Rajk I.ászióné zárla be sa ünnepi filóst. A küldöttségek a Rákóczi In­duló hangjai mellett hagyták el az üléstermet Este 8 órakor as Operaházban a kongressz küldötld díszelőadáson részt. vettek A felhalmoioil tőkék mos! mér végleg a magyar nép is a sioslalizmiis ügyéi szolgálfák Vas Zoltán elvJárs felszólalása az MDP Központ Vezetősé­gének ülésén Az MDP Központi Veze­tőségének ülésén Vas Zoltán miniszter, a Gazdasági Fő­tanács főtitkára az ország pénzügyi helyzetének alaku­lásáról beszélt. Elmondotta, hogy amig 1946—47-ben az államháztartást csak 605 millió forintos kölcsönnel tudtuk lebonyolítani, az 1917—48-as költségvetési év már 103 milliós felesleggel zá­rul! és a kölcsönből visz­szatérilcttünb 50 milliót. Az 1948 augusztus—decem­beri áthidaló költségvetés során bevételeink máris meghaladták a 2 milliárd foriutot. Első Ízben mutatkozik an­nak a nagylelkű gesztus­nak a hatása, amellyel a szovjet kormány 5f száza­lékkal csökkentette Jóvá­tételi terheinket A növekvő eredményekkel azonban egyre nagyobb fel­adatok is járnak. Az 1949-es költségvetési javaslat 9.4 milliárd forint, ami 132 szá­zalékkal múlja felöl az utol­só békeév színvonalát. Ez az emelkedés a tervberuhá­zás számlájára írandó. 191!)-bm ir Ine. 3.1 mil­liárd forinttal szemben 4.2 milliárd forintot fordí­tunk tervberuházásokra. Ez jóval több az eredeti elő­irányzatnál, de hároméves tervünk során sok. előre nem látható szükséglet me­rül fel: főként nehézipari termelésűnket fejlesztjük. Ezeknél a beruházás az ide! 300 millió forintról a jövő évben 750 millió forintra emelkedik. Emelni kell m honvédelmi költségvetéseket is, mert ha igazán szeret­jük szabadságunkat, azt meg is kell tudnunk védeni. A szorosan vett közigazgatás nál egymillió forint emel­kedés mutatkozik, amely az államosítások következuiu-

Next

/
Thumbnails
Contents