Délmagyarország, 1948. november (5. évfolyam, 252-275. szám)

1948-11-03 / 252. szám

V. év!. 232. szám. Ara 60 fillór Mai számunk 8 oldal Szabotáló kulákokat leplez* lek le Szeged környékén mmabnhhnnkmmhtmm Szeged, 1948 November 3, Szerda Hz imperialisták vonják ki hadseregeiket Görögországból és akkor minden függő kérdés 24 óra alatt elintézhető Visinszkij nagy beszéde az UNO-ban A7. UNO politikai bizottsága •kedden délelőtt a görög-kérdés tárgyalását folytatta. A vita első szónoka Kulisen bolgár kiküldött volt. Hangsúlyozta a bolgár kor­mány ama törekvését, hogy helyreállítsa a jószomszédi vi­szonyt minden országgal, Gö­rögországgal is. El kell azonban Utasítania minden olvan dön­tést, ame'y érinti Bulgária te­rületi épségét és szuverenitását. Ezután l'rohaska csehszlovák kiküldött, Haiti és Ujzéland ki­küldöttei. maid Katz Suchy len­gyel kiküldött szólalt fel." ' A délutáni iilés legkiemelke­dőbb eseménye Visinszkij nagy beszéde volt. Elöljáróban kije­lentette, hogy a vizsgálóbizott­ság jelentése a napnál is vilá­gosabban igazolja, hogy a bi­zottság képtelen megfelelni a reábízott feladatoknak. Visinszkij ezután kijelentette, Loirv a kormánypárti görög ható­ságok kiéheztették azokat a tanokat, akiket a vizsgáló­bizottság elé vezettek. Ez pedig nagyszerű módszer Brrn. hogy egy tanút megpuhít­sanak. Azokat a bizonyítékokat — folytatta —, amelyekkel a viza páiébizottság az Albánia ellen emelt vádakat igyekszik alátá­masztani, rendkívüli- könnyel­műséggel állították össze. Ha ezontan lehetetlennek bizonyul 11 felelősségnek Görögország északi szomszédaira hárítása, akkor azokat a kéréseket sem lehet megfelelő módon igazolni, amelyeket a Kína, Franciaor­szág." Anglia és az USA által közösen előterjesztett határozati javaslat tartalmaz Visinszkij ezután annak a vé­leményének adott kifejezést, hogy ' az ausztráliai kiküldött ja­vaslata. amelynek értelmé­ben Albánia. Bulgária és .Tngosztfiyin kiküldötteinek Párizsban össze kellene ül­niük n nézeteltérések elin­tézése végett, teljes mérték­ben figyelemreméltó Kérem önöket — folytatta — tanulmányozzák figyelemmel az ausztráliai kiküldőit beszédét Ez a beszéd teljes mértékben megerősíti azokat a bírálatokat, amelyekkel a szovjet küldöttség illette a balkáni vizsgálóbizott­ságot. Világosán kitűnik belőle, hogy a Görögország északi Szomszédai ellen emelt vádak egvctlen bizonyítéka csak az a bizonyos .erkölcsi rokonszenv.* Az olvan javaslat, amely apró­cseprő és hiányos btzonyilélco­kon alapul, csak elfogult és ha­uiis lehel. Visinszkij a továbbiakban rá­mutatott arra, hogy hiába igye­keztek Polk amerikai ujságirő meggyilkolását a szabadságba© •cosok nyákába varrni. Ez a bűn 0 görög kormány ügynökeinek a lelkén szárad. »A görög hóhé­roknak olgan sok munkájuk von, hogy még arra sincs ide­jük. hogy áldozataikat fel­akasszák« — mondotta gúnyo­san Visinszkij. Ilyen körülmé­nyek közölt Pitinclli ne beszél­jen nekünk demokráciáról. kellető bizottsággá akarja át­alakítani az Egyesült Nemzetek balkáni vizsgálóbizottságát, csak akkor vezethet eredményre, ha előbb megszűnik az amerikai intervenció. A szovjet javaslat­nak éppen az a cél ja, hogy visz­szaadja a görög népnek azt a helyet, amely megilleti őt saját ügyeinek intézésében.* •Uraim, vonják ki hadsere­geiket Görögországból, tisz­títsák meg Görögországot jelenlétüktől « nkkor 24 órán belül el lehet intézni minden függő kérdónt Gö­rögország, valamint Jugo­szlávia, Bulgária és Albánia között* — fejezte be nagy beszédét Vi­sinszkij. A politikai bizottság csütörtö­kön folytatja a görög kérdés tárgyalását. A» elnökválasztó elektorkol­lógium 531 tagból áll. A négy évre megválasztandó aj elnöknek tehát 266 sza­vazatot kell megszereznie. Az elnökségért öt jelölt küzd: Truman a demokrata, Dewey a köztársasági párt, Waliace a haladópárt, Thornas a szocia­listapárt és Thurmond a déli állami jogi párt részéről. Az első összesített eredmény szer­dán hajnalban várható. Hányan szavaznak és hányan nem? Továbbterjed a bányászok, kikötő­munkások, tengerészek sztrájkja — csatlakozlak a Sorbonne bölcsészei is minden munkás együtt­erez. velük. Megkezdődött az ame­A francia bányászok ne­héz harcuk ölödlk hetének kezdeten rendületlenül ki­tartanak a sztrájk melleit. A bányászsztrájk kövelkezlé­beu a közeli napokban nagy áremelkedések várhatók ' a közszükségleti cikkekben. 37 — 100 százalékos áremelés­ről beszélnek. A kiskereskedelmi szor­zószám mult év február­ja óta több mini kétsze­resére emelkedett, mig a munkabérek alig négy­ötödrésszel növekedtek. A bányászsztrájk a vasúti forgalomban lényeges kor­látozások életbeléptetésére kényszeritette a kormányt. Tovább tart a tengeré­szek sztrájkja is. Csu­pán a marseillel kikö­tőben 30 hajó vesztegel. Sztrájkba léptek a Sorbon­ne bölcsészeli karának hall­gatói és néhány egyetemi ta­nárral együtt amiatt a kor­mányrendelet miatt, amely ujabb vizsgák beiktatásával hosszabbitja és főként drá­gítja az egyetemi tanulmá­nyokat. A marseiilei kikötő for­galma napok óta telje­sen megbénult. Valószínűnek tartják, hogy a kormány ujabb karhatal­mi akciót indít a sztrájkoló munkások által őrzött tár­nák elfoglalására. A Humanité azt irja, hogy a kormány és a »szocialista* miniszterek a bérharcok tör­ténetében eddig példátlan jogtalanságot követtek el. Katonák ezreivel és tankok­kal sikerült ugyan elfoglal­niok a tárnák egyrészét, de nem sikerült megtör­niük a sztrájkot. A már ötödik hete tartó harcban a bányászok a győ­zelem minden előfeltételét a kezükben tartják. A harmadik utas »Franc Tireur* megállapítja, hogy a bányászok egy hónapja tartják magukat a legkegyet­lenebb megtorló intézkedé­sekkel szemben és a sztráj­kolok harcikedve egyáltalán nem csökkent. A bányászok valamennyi dolgozó elége­rihai elnökválasztás Kedden a greenwichi időszá­mítás szerint 12 órakor meg­kezdődtek az Egyesült Államok­ban a választások. Megválaszt­ják a köztársasági elnököt ós alelnököt, újraválasztják a 96 tagu szenátus kétharmadrészét, azaz 32 szenátort, valamint a 435 tagu képviselőházat, 32 szö­vetségi" állomban uj kormány­zókat és többszáz vezető tiszt­viselőt választanak ujji. A párizsi sajtó foglalkozik az amerikai elnökválasztás kireivel ós a, kilátásokra vonatkozó becs­lésekkel. Sokan azt találgatják, mi lesz az uj elnök első lépése. Politikai körökben rámutatnak arra, hogy ez a talalgatás an­náj 'is inkább korai, mert ha — és ez valószínűnek látszik — egyik párt sem kapja meg az abszolút többséget, akkor január G-án a kongresz­szus választja meg az elnököt guk. a három legtöbb szavazatot ka­pott jelölt közül. A* uj kormányzat beiktatá­sára csak január 20-án keriii sor. Az elnökválasztás eredmé­nyeire vonatkozólag már csak azért is nehéz jóslásokba l>o­csátkozni, mert a szavazásra jogosult 93 millió amerikai állam­polgár közül mindössze 67 millió irutkozott fel a vá­lasztó-lajstromra és a Gallup-infcézet vélemény© szerint ebből is csupán 45—17 millió szavaz. A Gallup-intézet szerint azért maradnak sokan távol, mert a választók közül a tapasztalat szerint körülbelül 21 millió kö­zömbös, 12 és félmillió nem szavazhat a déli államokban előirt különleges adók és a szí­nes fajok ellen irányuló kor­látozó rendelkezések miatt, kb. 3 millió elfoglaltsága miatt ma­rad távol és ugyanennyire be­csülhető az írástudatlanok szá­ma, akiknek nincs szavazati jo­Akkor lesz béke, ha az amerikai nép leleplezi a külpolitika kapzsi cselszövőit Waliace vasárnap Newyork- sült Államokat. Taylor, a i.n közgyűlésen mondott be- ladópárt alelnök jelöltje i AJ~L Á rendőrség becslése -*''"'1" ° ™r->"-=«•—<»• * ban szedet, szerint legalább félmillió ember ün­nepelte Wallaoet, amikor egyik ülésről a másikra haj­tatott. Waliace beszédeiben elitélte a két főpárt külpolitikáját, ame­lyek — mint mondotta — a háború felé sodorják az Egye­ha­az/at vádolta, a Wall-streetfet és as amerikai köröket, bogy szándé­kosan támasztották a világom uralkodó feszültséget. »Azok a« emberek, akik a háborús hisz­tériát élesztik, ugyanazok, akik annakidején Hitlert habalomra segítették. Addig nem lesz béka, amig az amerikai nép le nem leplezi külpolitikánk kapzsi osel­szöVőit.* A kinai néphadsereg eüaglaSta Meikdent Csang Kai Sek a lemondás gondolatával foglalkozik A Kuomintang haderő so- elemezve megá lapítja, hogv Ausztrália javaslala, amely hé- detlenségét képviselik és Mukdent a kinai demo­kratikus néphadsereg teljesen elfoglalta. A Kuominlang csapatok el­vesztették ezzel utolsó mandzsúriai támasz­pontjukat és az egész északkinai arc­vonal összeomlás elölt áll. Mukden elestével az Egye­sült Államok ellenőrzése Kuomintang katonai ügyei felett teljesen közvetlen és nyilt lett. Nankingban amerikai ta­nácsadó szervet állitol­lak fel, amelynek teljes ellenőrzési joga van. Az amerikai légi szállítási parancsnokságot több repü­lőrajjal crősitették meg, Csang-Kai-Sek elfogatási parancsot adott ki a mand­zsúriai kinai kormánycsapa­tok főparancsnoka ellen. A főparancsnokot, pekingi je­lentés szerint, Mukdenből történt szökése ulán őrizet­be is vették. Csang-Kai-Sek miniszterelnöke Vongvenbas benyújtotta lemondását. Utá­na a pénzügyminiszter is le­mondott. Legújabb hirek szerint Csang-Kal-Sck (áhornok maga is a lemondás gon­dolatával foglalkozik, látva csapatainak dön­tő vereségét. Lemondása esetén valószí­nűen koalíciós kormány ala­kulna. raiban napirenden vannak az éhséglázadások és töme­gesen állnak át a demokrati­kus néphadsereg soraiba. A néphadsereg eddig 1G8 müüó kínait szabadított fel és bekerítéssel fenye­geti Mukdentől északra a Kuomintang mandzsú­riai központjának mint­egy 23 hadosztályra bo­csült maradványát. Az Egyesült Nemzetek Szer­vezetének folyosóin már nyíltan beszélnek róla. hogy Mandzsúria elvesztésével Kuomintang-Kina megszű­nik nagyhatalom lenni és igy kérdésessé válik az ezen könnyen lehetséges, bo^'y a világpolitika súlypont­ja Európából Kínába U> lyeződik át. A köztársasági párt és a cl mokrata párt kü'politikai el­gondolásában eddig a kinai segély kérdése volt az egye­düli ütközőpont. Marsba! nem nagyon lelkesedd! Csang-Kai-Sek kormányáért, a Dewey vezetése alatt álló köztársasági párt azonban minden kövei megmozgatott, bogy kí­nai segélytervet la fo­gadtasson el a kongresz­s zus S <11© a címen viselt tagsága is \ " . , a Biztonsági Tanácsban. Dewey egyik választási be­szédében kijelentette, hogy elnöksége esetén minden 1c­Dultes megszakította skandináviai útját Dulles hirtelen megszakí­totta a skandináv fővárosok­ba vezető útját és visszatért Párizsba. Visszatérésének oka a kinai demokratikus hadsereg mandzsúriai győ­zelme következtében meg­változott távolkeleti helyzet Visszatérése ulán Marshalral tanácskozott, majd telefonon hosszú eszmecserét folyta­tott Dewey-vei, A BBC hírmagyarázója a néphadsereg mukdeni győ­zelmének következményeit helőt elkövet Csang-Kai-Sek támogatására. A filszabadiiolt görög ieriitefsn befeiezléh a földosztást A Szabad Görög Rádió je­lentése szerint a Felszabadított görög területen eddig 232 köz­ségben tartották meg a demo­mokratikus választásokat At egész területen újból megindult az oktatás és a földosztást is befejezték. Athén város pa­rancsnoksága megtiltott min­dennemű közlést- a görög ható­ságok által végrehajtott •biz­tonsági intézkedésekről*.

Next

/
Thumbnails
Contents