Délmagyarország, 1948. szeptember (5. évfolyam, 200-225. szám)

1948-09-01 / 200. szám

V. éri. 209. sz*m. Átalakult a fugoszfáv kcroíány Belgrád, augusztus 31. A jugoszláv nemzetgyűlés el­nöksége Kardél't felmentette a szövetségi ellenőrző bi­zottság elnöki tisztétől és őt szövetség miniszterelnök­helyettessé és külügyminiszterré nevezte ki. Szimics ed­digi külügyminisztert kormányminiszterré nevezték ki. Változás történt a bányaügyi és a mezőgazdasági mi­nisztériumok vezetékében is. Mindörökre hilségesfík leszünk a ^zovlefunióhoz... Kegyeletes msasitilékezés Hómán Kató hnlá'Apnk 12. évfordulóján Budapest, aug. 31. Hámán jetunióhoz, a bolsevik! párthoz. SARAS fXrn 60 fillér 10 ezer serfésj taizlallat a KÚLBRR1 Szegeden Szegad, iola slgiiíein^ar 1. SzaS) Tvaló, a magyar munkásosztály nagy mártírja halálának 12 ik évfordulóján az MDP kegyele­tes ünnepséget rendezett a rá­koskeresztúri köztemetőben. Az lem lékünnepségen Földes Mi­Jhálv, az MDP közigazgatási cso­B írtjának vezetője mondott em­kbcszédet. — E nagyszerű asszony hare közben, fegyverrel a kezében fcsett ei — mondotta, örök db iesőség lesz osztályrésze. Há­Imáii Kató harcos szettemének 'ígérjük, hogy mindörökre hüsé­mindőrökre követni fogjuk a Rákosi Mátyás által vezetett marxista-leninista MDP-t és minden erőnkker dolgozni fo­gunk magyar népünk felemel­kedéséért. Megőrizzük, fejlesz­szük és teljessé tesszük a mun­kásegységet, felépítjük hazánk­ban a szocializmust és ha keh, fegyvert ragadunk szabadsá­gunkért, a világbékéért az im­perialista rabság ellen. Az emlékbeszéd után a meg­jelentek néma kegyelettel ál­doztak a munkásmozgalom jgesek leszünk a hatalmas SZOY- nagy vértanuja emlékének. A v'láqh'rS szövet orvostudomány Sfépv se!öi ís résztvesznek a centenárium? orvos? nagyhéfen Olt Károly ós Weil Emil a kongresszus jelentőségéi öl A külföldi orvostársadalom osztatlan érdeklődése a kon­gresszus iránt, szellemi éle­tünk újjáépítésének egyik Budapest, augusztus 31. A jícenlenáris év szellemébe il­leszkedik be a szeptember 4 —12. közölt megrendezendő orvosi nagyhét, amelyen íu legnagyobb sikere s egyben magyar orvosok szabad nagy politikai eredménye is szakszervezetének meghívá­sára a külföld számottevő orvostudósai is résztvesznek. Az orvosi nagvhéftel kap­csolatban Olt' Károly mi­niszter az alábbiakat mon­dotta az MTI munkatársá­nak: — A kongresszus jelentő­ségét különösen kiemeli az a tény, hogy azon számos külföldi orvos közölt a vi­fágbirü szovjet orvostudo­mány képviselőit is üdvö­zölhetjük. A kongresszussal egvídőben nyitjuk meg a népjóléti minisztérium egészségpolitikai kiállítását Dr. Weil Emil, az orvos­szakszervezet elnöke nyilat­kozatában hangsulvozta: az orvosi nagyhét bizonysága annak, hogy az MDP-nek a tudomány fejlesztésére és népünk egészségügyi feleme lésére utaló program pont­jai valósággá válnak. Bátran elmondhatjuk,, hogy az or­szág orvostudományi szín­vonala emelkedik. Az orvo­sok együtt haladnak a dol­gozók óriási tempó fival, ott állnak a nép mellett és meg) tesznek mindent az egészsé­ges magyar jöjvő felépítésére Dán tiltakozás az amerikai támaszpontok ellen Kopenhága, augusztus 31. A dán kormány a hitlerista •Németország közötti kap­csolatok megszakításának Angui és amerikai hadihajók tartanak Singapoora falé A csendesóceáni angol hajó­sad, ameíy két cirkálóból és .•fcat rombolóból áll, megkétsze­rezi létszámát és buvámaszá­"tíokkai egészül ld. A hajóhad ?fcll>cszakitva a japán partok jtoicllelt végzett gyakorlatait, Sin­'jgapoore felé tart, hogy résztve­fcyen a maláji nép eüeni gyar­mati háborúban. Ilároui ame­"íikai hadihajó hétfőn kifutott jfiombeyböl és ugyancsak Sin­jfcapoore fcU tart ötödik évfordulójáig cg/ész Dániában emlékeztető ün­nepségeket rendezett. A szó­nokok hangsúlyozták, hogy Dániának az amerikai csa­S átoktól is meg kell szaba­ulnia és követelték az Egyesült Államok grönlandi támaszpontjának megszün­tetését. A Kopenhágában rendezett kommunista nagy­gvülés 40 000 résztvevője ha­tározatban kimondotta, hogy továbbra is törhetetlen aka­rattal küzd az ország füg­getlenségéért és tiltakozik a Dánia ügyeibe való minden idegen beavatkozás ellen és követeli, hogy az amerikai csapatokat vonják vissza Grönland bóL A németországi katonai mázems 20-a éta eíőszür Berlinben kormányzóig fatáikoztak Berlin, augusztus 31. Né­metország négy megszállási övezetének katonai kormányzói kedden délután Berlinben" ér­tekezletre üllek össze. A szö­vetséges ellenőrző tanács mű­ködésének március 2Ötén tör­tént megszakadása óta ez volt a négy katonai kormányzó első találkozása. Szokolovszki szovjet tábor­nagy, Cíav amerikai. Rofcertson angöi tábornok és Kőnig fran­cia tábornok tanácskozása egy órahosszat tartott. Utána hiva­talosan közölték, hogy további értekezleteket tartanak. A nyugati hatalmak katona! kormányzói kedden délelőtt a brit nagykövetségen külön ta­nácskoztak. Moszkvából Ber­linbe érkezett Sefdoux Kőníg francia katonai korpiányaó po­litikai munxatársa, aki a most folyó moszKvni tárgyalások so­rán a francia nagykövet ta­nácsadója voiL Seidoux be­számolt a nyugati katonai kor­mányzóknak az eddigi moszk­vai tárgyalásokról. A négy szö­vetséges Katonai kormányzó értekézletét délután a szövet séges ellenőrző tanács berlini épületében tartották. A Reuter-iroda szeríht Szo­kolovszki tábornagy hagyta el elsőnek az értekezlet helyisé gét és derűsnek látszott. A má­sik három katonai kormányzó szintfai jó hanga lat ban távo­zott. A berlini rádió szerint a katonai kormányzók a moszkvai tárgyalások alapján kormányaiktól kapott utasítások értel­mében tanácskoztak, * Mint a Telemess közli, kedd esli londoni lapjelen? lések szerint a nyugati kai tonai kormányzók utasi­tásl kaptak kormányaiktól tegyenek elökfszfleltv ket a nyugati márka berlini forgalmának a megszüntetésére és r néűv megszállási öveze közölt a közlekedés uj bóli megnyitására. Az amerikai és francia kori mánvzat pénzügyi szakértéi utasítást kaptak, hogy nf hagyják el a német fővárosi További pénzügyi szakértői érkezését várják Washio*. tonból és Londonból. lem lehet fi fordítani a ler eisen ormányrui Sonyolödik a francia belpolitikai ho'yzet Párizs, «?.0g. <?chu>w"ji miniszterelnökiétől t kedden este lép a parlament elé, hogy felhatalmazást kérjen a kormányalakításhoz, hól­értesült parlamenti körök szerint Schuman hétfőn esle azon a pon­ton volt, hogy visszaad­ja megbízatását, mert nem látta tervelt meg va­lósithatóknak. Csak az utolsó percben, az MRP vezetőségének rábeszé-. I lésére határozta el hogv el­fogadja a jelöltséget. Ke­meny alkudozások folynak a kulisszák mögött radiká­lis párt támogatásáért, de Schuman a jobboldaliak tá­mogatását is el akarja érni. Legnagyobb gondja a pénzügy miniszter sze­mélyének kinevezése. Erre a tisztségre René May­ert gondolja. Miközben a parlamenti körökben alku­dozás folyik az uj knrmány­A SZOVJET szakszervezetek Szövetsége felhívással fordult a világ népeihez a görög szak­szervezeti szövetség halálra­ítélt főtitkárának megmentése érdekében. BRONNING volt német kancellár egyhónapos né­metországi tartózkodás után visszatért az Egyesült Alta­mokba, hogy Nvugatnémet­országnak á Klarshall-sc­gélyben való részvételéről tárgyaljon VEZETŐ angol lapok nagvon meleg hangon írnak Kodály Zoltánról, a nagy magyar ze­neszerzőről legújabb angliai szereplése alkalmából, amely a Háry János szvit vezény­lésével kezdődött a londoni szlmfónikus hangversenyen. AZ AMERIKAI katonai kormányzat nácitlanitási osztályát felosztatták azzal a megokolással, hogy nz igen költségesnek bizonyult ) A BUDAPESTI öszi Vásár színhelyén szeptember 3-tót 13-ig különleges xcletbéivegző használatával alkatod posta­hivatal fog működni. BÉCSBEN a munkanél­küliség az elmúlt három hó­nap alatt 287 százalékkal emelkedett. — BERLINI LAP JELENTÉS szerint Zvoíinszkinak, a szo­ciáldemokrata parlamenti frak­ció elnökének szökése után a szociáldemokrata párt több ve­zetője. akik kifejezték felhábo­rodásukat amiatt, hogv Zvo­linszki cserbenhagyta őket — szintén szökni próoálnai. BENES volt elnök egész­ségi állapota az utóbbi na­pokban hirtelen nagvon megromlott. Orvosi jelentés szerint érelmeszesedése van. Először a bajt igen súlyos­nak látták, de az utóbbi 24 órában a javulás jelei mu­tatkoztak és hétfőn megál­lapították, hogy a gyógyulás utján van A PÁRIZSI lözsdén az arany árfolyama nagymértékben emelkedik, amit párizsi pénz­ügyi körök aggodalommal fi­gyelnek. TBIGVE- LYE, az Egye­sült Nemzetek rőttikára Két főn délután titkárának fa hat tábornoknak kíséreté­ben repülőgénen elindult Párizsba. Az. Egyesült Nem­zetek szeptember 23-án kez dőtlő közgyűléséről Lye ki­jelentette, hogy annak sike­re a nagy hatalmak közötti összhangtól föca. alakítás körül, a francia d gozók százezrei munka' szüntetésekkel és gyüic ken követelik a dcmokri tikus kormány felállítását ~ Párizs, augusztus 31. francia KP kedden kiad­közleményében! megálló pl ja, hogy Franciaországi! dem okra! ikus egyséqkoi irányra van szűksé e. nme a munkásosztály és a né bizalmát élvezi és a nép él dekeit tartja szem etőtl Nem lehet hatmillió frak cia ellen fordítani * koi rnányrudat — hangozta' ja a közlemény ­olyan franciák ellen, aki kommunisták, vagy ko munistákra szavaztak s a mindig bebizonyították francia nén iránti odaadás kat. A közlemény köve demokratikus cgységk. mány felállítását, mert az tömegmozgatom, amely i előző kormányi megbuktál ta. kibővülve röflvreható lítikai változásokat Idéz elő az országban. A berlini dolgozók Kotikov vesérönmoyBn Berlin, augusztus 3L berlini szakszervezetek hü dőltsége tájékoztatta Kot bov vezérőrnagyot a rárxx tanára szociáldemokrata < polgári többsége ellen in nvuló tüntetések okalró valamint a dolgozók követ® léseiről. A töbht között aJ akarják, hogy létesítsenek ( városháza IrőrÜi srir.Trpcí övezetei A küldöttség élesd elitéti • városi tanács poi| Ilkáját fa követelte, hogy f város veztrővége Ugvenmcj mindent abban az iránvtiajt bogy a megszálló hatosaitól Berlint egész Kémeink «áf? tÓvá-n-ává Ismerték <1

Next

/
Thumbnails
Contents