Délmagyarország, 1948. augusztus (5. évfolyam, 175-199. szám)

1948-08-01 / 175. szám

Németh Imre elvtárs arc első ma^vor Páiiokára cseráitégs a lelete biizát Szeged, 11M8 augt 1, Vasurna fiz első tervév eredményei Irta Here! Andor, az Országos Tervhivatal főtitkára A tőkés gazdasági rendben hónapokig, sőt évekig tartott, cmig egy-egy időszak gazda­sági [ojlődésének eredményeit számszerűen megismerhettük. De a demokrácia tervgazdál­kodásában módunkban áll már a tizenkettedik hónap lejárása­kor is megállapítani. elértük-e a iervben kitűzött célokat és ba ige, , milyen mértékbenV Az eredményék időben való megismerése és értékelése nemcsak azért fontos, mert Igv lemérhettük eddigi munkánk helyességé' hanem azért is, mert a most következő Időszak munkáidra vonatkozólag hasz­nos tanulságokat vonhatunk te az eddigi tények, adatok és fcredménvek alapján. Hároméves tervünk célul tűz­te ki a munkásság, a dolgozó parasztság és az értelmiség életszínvonalának emelését á termelés gyors növelése révén A termelés növelését viszont Magyarországon eddig soha nem ismert, nagymérvű Iie.ru­há zárokkal igyekezett előmoz­dítani Ha tehát a hároméves lerv első évének eredményeit nkarjuk lemérni, a vizsgálatot három szempontból kell el­végeznünk: a beruházások, a termel-'s és a" él tv/.'mvonaf Emelkedésének szenwon1 iából Ami a beruházásokat il'etl: *z első tervévben 1 800 mil'ió forint értékű beruházási mun­kálatot Irányozott elő a há­roméves lerv a mezőgazdaság­ban. bánvászatbnn. inarbuu, közlekedésben a aroe'ál's és kulturális jellegű ópilkczések­l>en A ma rendelkezésre álló feda'ok szerint me<ril!ani'hnt­luk hogv ezt az tránvzafot az elmuft tizenkét hónán fofva­mán jelentősen tnlh.a'adíufc II 800 millióval szemben több bilnt oonn mi'Mtó forint értékfl beruházási hai'o'hmk végre és Igv a nernze'"'a-r',aság m'nden érora'árén fr"eljeölle""v a beruházási le-vet \ mezógaz­Wasán,an o beruházások vée>­©cszege r>79 ml"ió forint e'ö­fráo/'zattal szemben köret 7^0 tni'Hó forint Ez nnnrit lelent. bogy nagyobb mértékben fej­lesztettük áMakál'ománvunkaf. jgvorsahh ütemben építettük let öntözőrendszereteket elsősor­ban a Ttsza vidékén. mint pbngv ezt a lerv előírta. Igv vált lehetségessé bogy mező­pautasági szakoktatásunkat k1­feWesszüik s igy ma őR-tal több intézménvben futtathassunk Bzak tudást paraszteágunknnV Igv volt lehetséges hoov megkezdjük az állami mező­pnzdaság) gépüzem és trakfor­rfHomásnink létesítését, ame­lyek a dolgozó narasztság egv­tc szélesebb rétegeit hívatot­tak traktorokkal és mezőgaz­Hasági génekkel ellátni és őket Jgv a zsirosparasztok uzsorá­jától megszabadítani. A há­roméves terv mezőgazdasági beruházása! {elontős mérték­ben hozzájárultak abboz bo-rv Ez tdet termés lényegesen iobh f tajofvfnál és csak kenvérga­5 ^'"fó mázsával lobbet termeltünk mint ta­valy. a k a r>ásn övén véréé! ne­ttet rekordtermésre számitha­tunk. Ahhoz azonban, hogv a dol­gáé parasztság termel ökénes­pegét és ezen kérésziül élet­színvonalát emeljük, nébcülöo­hetetien volt a városi tilolgo­zók. elsősorban az ipara mun­kások áldozatkész munkája, ami fokozott termelésben, raunkaversenyben és a mun­jüáxfel találók" mozgalmában nyilvánult meg. ' A bányászat é* ipar fejlő­dését eredetileg 554 millió fo­rint értékű beruházás révén kívánta fejleszteni a három­éves terv. A valóságban vég­rehajtott be-uházások értéke azonban meghaladja a 784 mil­lió forintot. Nagy összegű be­fektetésekkel biztosi toltuk el­sősorban a bányászat fejlesz­tését. ami szilárd alapja nem­csak az ipar többi ágai fel­emelkedésének. hanem a me­zőgazdaság gépesítésének, ker­szeiii szerszámokkal és felsze­reléssel való ellátásának ts A magyar ipar az első terv­évben. az eddigi ?zámitások szerint mintegy 10 százalék­kai haladja tul a tervelőirány­zatot Az év 12 hónapjára elő­irányzott 12 milliárd forint ér­tékű iparcikket üzemeink már az év első 11 hónapjában le­gyártották. Ez annyit jelent, hogy 50 százalékkal terme­lünk többet, mint tavaly és 2—ÍJ százaié,'; lv|j:1n r/ár elér­tük a ItókebeLI ipari termelés mennyiségét. Közlekedésünk újjáépítése rohamtempóban folyt a há­roméves lerv első évében A beruházások az eredeti 427 millió forinttal szemben (óbb. mint 470 millió forintot tesz­nek ld é.s ezzel elértük azt. hogy közlekedésünk teljesítő­képessége megközelíti, sőt egves pontosban túlhaladja a békebelit. A legnagyobb mértékben azonban a szociális ős kultu­rá'is éolfkezések és egvéb be­ruházások tervét haladtuk tul Az elöfránvzott 235 millió fo­rint ér'ékü beruházás helvetl 490 ml'I1Ó forint ériékü muti­kát hattotttmk végre, kórhá­zak. cserc/pmf^fthonQh ^o­Iák. szanatóriumok lakások. Stb érd'é'ével. nffáénttéséve' és fptere-e'é éveb H-ek a be­ruházások kÖ7vef'enüt hozzá­lárrlnak a nén é'etszbivona­lának emefésébez De az élet­színvonal emelkedett a bérek és fizetések, valamint a pa­raszt-ág pén z I övorfe I m ének nö­vekedése révén fs Igaz hom­az árak fs emelkedtek, külö­nösen az év első hón a-faiban de * Dolgozók jövedelmének emelkedése Jóval meghatódta az étetfennlártásl költségek növetevé-ét Ebben különbözik a ma országunk a tőkés orszá­gok e<»ész sorától, ahol az árak gyorsabb ölemben növeksze­nek. mint n dolgozók jövedel­mei Az életszínvonal javulá­sát a dolgozó lakosság azon mérheti le. hogv jövedelmé­ből ma lóval főbb ételmiszert és Iparcikket! tuti vásárolni, mfnl egv esztendővel ezelőtt Mindezek az eredménvel nem hulllak ölünkbe harc és fáradtság nélkül. Hogv Idát" oHussiin'lc. nem egv csapás! kellett mérnünk a demokrácia és a hároméves terv ettonsé­geire, az áruló Nagy Ferenc híveire, a reakció jobboldali szociáldemoktrafa hívéire. Hogv a hároméves tervet eredtaé­BudapeflL Juliu* 31. At MDP-nak központi vezwtA* sége WbftvltvB a közponH el­lenőrző bizottsággal, a narar­budapestl kerületi titkárok­kal, a meqvri párttttkárok­kal éa méa fele'őa funkcio­náriusokkal flléat tartott. Rákosi Mátyás beszámoM­Í a alapján fo^alkowttt a :Ő7társa.«á<J elnök lemondá­sát előidézett kérdésekkel é« határozatot hozott, amely szerint a klhővftefl tritonon® <re. zetö-é? fíitíeenámd mri és > a kőrtársariM elnök lemondásét, he­lyesli és leijei égésiében Kvána-iyja a poliiikaJ tó­zoti ságnak a körlársaaA® elnök lemondásával k*j>­csotates lénybcdését Megállapít jaj hoay slkerftlt meglhiusttaní a* ímperialia­fák ujabb provokációs kí­sérletét a magyar népi de­mokráda e^en, amely népi demokráciánk ifftt ereiét éa srilárdaá^át bizonyítja. Fekozotf éberségre b»v*a fei na MUP-I és a töM* demokrattkm erőket « iniperlalislák én n»«vfreft, de még meg nenj semniA* aetett belső reakvtós eriffa ujabb provokáció* lervrib ve* éa aknaimir.báj4L v«l szomfesn. Tekintve. hogy a Julíua DD-án megártott pártkőeé értekezlet egyhangúlag arvfl a* álláspontra heivczkcdeit hogy a köztársasági elnöki tisztségre a jelöltet az ora szág legnagyobb éa leger®* sebn pártja, a Magyar Dol­gozók Pártja adja, a kllíővlleft köznonl! lö'ég köztársasági elnöktlÉ Szakosít* Árpád elvlűrsá| jelöli Vissza akarjuk ál Utáni a dumai népek jogait V?-?in**k!| fe?sxé*slás8 a befarádi Ourta-érfskeiSelen Belgrád, Julius 31. Szőrre baton a Duna-értekezlet má» <?<>l!ik napján a francia kül­döttség vezetője nyllalkozo tot olvasott fel. amely sze­rint a francia kormány csak akkor egyezfk bele a szer­zett jogok megváltoztatásá­ba ha ehhe valam-muvj ér­rie' «tt ors'á'thc'e gy-rik Ausztria, Csehsr'oválda. Románia. Anglia kénvIseiA 'ének felszőla'áva ulán Mol­nár Frfk kfi'ügvmjniszter. a magvnr delegáció vezeője rámutatott arra. hogy a múltban kötött dttnal meg­állapodásokat a nagyhatal­mak kénys7eritetlék a kö-» vétlenül érdekelt dunai á'« lamokra abból a cé'hó!. hogy fmnerialísta érdekeik­nek érvénvt szerezzenek, de a helvzet azóta alaposan megváltozott. A dimat néoek löhhé nem epz''ő'ők az imuerlapsta hítt-lmak kezében. erő­sek, sr.shadok és fRígíö-J írnek, hal grdók minden I kivel eg-< fjl míTödnt, de' nem egyzne'Q hele s- nim*­féle b"avaltezásha az perlalteüf hata'mak résrö­röl. Visinszkij, a szovjet kül­döttség vezetője rámutatott arra. hogv a francia nyilat­kozat amelyet Angtta éa az Egvesült AHamok osztanak, ulttmá'um jellegű Er annál különösebb, mert hiszen még nem ís tudják, milyen elv nlaplán Indul ej a tára crvaláa. Ez nem at egvütt. működés nyelve^ hangra dil<» talórjkus nyelv amelyet a Szovjetunió a leghatározot­tabban visszautasít Ultimá­tumot nem fogadunk el és nem veszünk tekintetbe Nvittan meg keh mondani: az nttá nvttva volt bog* n? Rtiypsuin AHamok, An a és Franetáorvzág bo­jőyjen'/k, azonban ugvan­e» az ajtó nyttra ls VK*K hogy ki I* menjenek, htf ezt akarják. Mi nem kényszerítjük , Egyesült Államokat, AngHft és Franciaországot, hogf j részt vegyenek ezen az érte* kezlofpn EgyültmüklVHí •akarunk, azért jöttünk id®, de az ultimátum n vei vél kfc vüJ kell hagyni. Nem tá*» ' gvaluuk pressziók hatáag alatt. Ex nem értrkexlel, amfe íren » >Benelux-országok* somiak Jelen. Itt effyenlf felekről van sió és enn«fc kifejezésre h kell Jufni® E-zulán Visinszkij az nd» lok sorozatával meg ne» ráfolhatóan beb1zonvIlott%, hogy az 1921 -cs szerződé* amelvre a nvugattak hivate koznak, jogilag sem létezi* lóhhé. Idézie Molnár Eri* szavait arról, bogi- a matt gvnr békeszerződésbe bo» nyesen végre lehessen hallani, a népi demokrácia államának saját kezébe kellett vennie a gvrtrmarnait és a hitelszerve­zetnek azokat a kntespowrió't amelvek még egv évvel ezelőtt a nagvtőke érdekelt szolgál­ták Ma már az összes fontos bankok állami vezetés alatt ál­lanak: gvártnan munkásságunk 80 százaléka, a gyáripar erő­gépeinek 00 száza'éka a táü­sadaimasllott szektorhoz tar­tozik. E történett jelentőségű vál­tozások mellett a munkásság. a technikai és egvéb értelmi­ségi dolgozók és velük együtt a dolgozó magyar parasztság akaraterejének, munkabírásá­nak és fepvelmezettségének ­ami légionban a termelési és munkaversen \ ben nvert ktfe­tezést — köszönhetjük, hogv a sok s7ém#vonthó! kedvezőt­'en Körülmén.vek körött, a kez­det temérdek nehézsége elle­nére ezeket tr hatalmas ered­ménreket el tudtuk érni. Jogos önérzettel tekinthe­tünk vissza az első tervévre és bizalommal fordulhalunk ^következendő nagy feladat Iáink: az Alhónapos teT. mnjff a hároméves tery utolsó évé* nrk végrehailása felé. heg* igv k év és 5 höuan alatt megvaiósiteuk a lc- ->t. Azután megkezdjük Wt ni öléves nemzetgazdasági terú vö'?rc- :>i'á"át amehmek fo'va* mán rí" az eddiginél öss-eha* sortllfoua'lPnui széleset'h «» szpírdabh gazítasám alanokrfl beivezzük az. országot (_ '-1­dle soha nem ismert élettel e­teleket biz'o<i!unk dolgozó né­pünk szántára.

Next

/
Thumbnails
Contents