Délmagyarország, 1948. július (5. évfolyam, 148-174. szám)

1948-07-01 / 148. szám

Szerdán ujabb szegedi hadifoglyok érkeztek Debrecenbe A Szabod Nép. • Magyar Dolgozók Pártja központi lap­jának keddi száma közli: Junius második relében Ro­mániában a Tájékoztató írod* értekezletet tartott, amelyen a kővetkező pártok képviselői vettek részt; Bolgár Munkás (kommunistái Párt: Kosztov T, és Cservenkov V. elvtársak. Román Munkáspárt: Del G.. Luca V. és Pauxer A. elvtár­sak. Mogvar Dolgozók Pártja: Rákosi M Farkas M és Gerő E elvtársak. Lengyel Munkás­párt: Berman J. és Zavndszky A. elvtársak. Szovjetunió Kom­munista fhotsevikl Pártia: Zsdá­nov \„ Málenkov G. es Szusz­lov M elvtársak. Francia Kom­munista Párt: Duclos J. és Fa­8 kommuoisla pártok Iájákoitatá Irodájának határozata Jugoszlávia Kommunista Pártjának Itelvzetérffl jón E. elvtársak, Csehszlovákia Kommunista Pártja: Slánsky R.. Siroky V.. Gemlader B. ós Barés G. elvtársak és az Olasz Kommunista Párt: Togliatti P. és Secchia P. elvtársak. A Tájékoztató iroda megtár­gyalta Jugoszlávia Kommunista Pártjának helyzetét és egy­hangú határozatot hozott. A határozat A Tájékoztató Iroda a Bol­gár Munkás (kommunista) Párt. a Román Munkáspárt, a Mnirvar Dolgozók Pártja, a Lengvel Munkáspárt, a Szov­jetunió Kommunista (bolse­vik1 Pártja, a Franda Kom­munista Párt. Csehszlovákia Kommunista Pártja. Hz Olasz Kommunista Párt képviselői­nek részvéteiével. megtárgyal­va Jugoszlávia Kommunista Pártiának helvzelét és megál­lapítva. hogv Jugoszlávia Kommunista Pártjának kénvi­selői megtagadták' a Táiékoz­líit'^ Iroda üiícén való megje­lenésüfeel. ogvhangulafj az alábbi következtetésekre ju­tott: A Tájékoztató iroda meg­állapítja hogv a Jugosztáv Kommunista Párt vezetőségé­nek az u'óhl>i időtien a knl-és a belpolitika alapvető kérdé­seiben helvtelen az fránwo­nata. et'ér a mnrxizrruis-leni­nízmusiAj F.zz.el knncsotafben a Tájékoztató iroda ióvá­hng-vfn a Szovjetunió Kom­munista tiiolsevikl Pártja Köz­ponti Plzott<tá<tánnfc ceteke Jugoszlávia Kommunista Párt jának vezetői az ország bel­politikájában letértek a mun­kásosztály álláspontjáról és sza­kítsanak az osztályharc mar­xista elméletével. Tagadják, hogy az országban nőnek a tő­kés elemek és hogy ezzel kap­csolatban kiélesedik az osz­tályharc a jugoszláv faluban, eleteit, ame'vekkel /áttolta a ,Ez a tagadás abból az oppor­Irprdeménvezért Jugoszláviai tunista nézetből fakad, amely Kommunista Pártja R ómon ti (szerint a kapitalizmusból asz.o­helvtetan TvoPtiká- claüzmusba vezető átmeneti periallsta hatalmaK külpoliti­kájával ós a Szovjetunióval szemben ugyanolyan magatar­tást tanúsítanak, mint a bur­zsoá államokkal szemben. A Jugoszláv Kommunista Párt Központi Bizottságának ebhő) a szovjctollenes magatartásá­ból következett az ellenforra­dalmi t rockizmus fegyvertárá­ból kölcsönzött rágalmazó pro­paganda elterjedése a SzUK(b)P •elfajulásáról'. R Szovjetunió •elfajulásárólt, stb. A Tájékoztató Irodá elitóti Jugoszlávia Kommunista Párt­ja vezetőinek ezl a szovjetel­íenes magatartását, amely ösz­szecgvezlethetetlen a marxiz­mus-leninizmussal és amely gsak nacionalistáknál található. tn Ve7e'ő<,é.ne jánnk és elsősorban Tito. Kar­rtelf D'ttas é« Ránk ovi es elv­társak helvtelen po'itikájának leleplezésére. H A Tájékoztató iroda meg­állapítja hogv a Jugoszláv Kommunista Párt vezetősége barátságtalan politikát folvtat a Szovjetunióval ós a SzUK fb'P-vai szemben Jugoszlávíá­ban a szovfel katonai szakem­berek hefeketitésóuek ós a szoviethadsereg diszkreditó­lásánnit méltatlan nolitikálát követfék A szovjet polgárt szakembereket Jugoszláviá­ban különleges rendszflbá'volc­tiafc vefetfék. alá. a jugoszláv államvédelmi szervek fetfigve­lete alá helvezték ós megtt­pveltófe őket. Ugvanilven fel­figve'etnek ós megfigyelésnek vetették alá a jugoszláv ál­lamvédelmi szervek a SzUK (T)iP-nak kénviselöjét a Tá'é­koztatö irodában. JuiT'n elv­társai és a Szovjetunió szá­mos hivatalos képviselőjót Jugoszláviában. Ezek és ezexhez hasonló eg-éb tények arról tanúskod­nak, hogy Jugoszlávia Kom­munista Pártjának vezetői korszakban nem élesedik az osztályharc, mint ahogy ezt a marxizmus-leninizmus tanítja, hanem ellanyhul, ahogy a Buc­Iiarm-félo opportunisták állít­ják, akik azt az elméletet hir­detik, hogy a kapitalizmus bé­késen be enő a szocializmusba. A jugoszláv vezetők helyte­len politikát folytatnak a falu­ban, szcmethunynak a falun végbemenő osztálytagozódás előtt és ugy tekintik az egyéni gazdálkodást folytató parasztsá­got, mint egységes egészet, el­lentétben az osztályokról és az osztályharcról szó ó marxi-le­ni tani lássál, el entétben Lenin ismert téte ével, amely szerint az egyéni kisgazdaság állandó­an, napról-napra ói á. ói-órára, magától és tömegesen termeli ki a kapitalizmust és a bur­zsoáziát. Pedig a po'iiikai hely­zet a jugoszláv íahiban,sem nyújt semmiféle alapot meg­nyugvásra és gondatlanságra. Amikor Jugoszláviában luku y­bau van az egyéni parasztgaz­daság, a föld nincs nacionali­zálva, vau iöldmagáutu.ajdon, a földet adják-veszi!:, a gazdag parasztok kezén jelentékeny kommunistákhoz nem méltó , , , /^'T1' álláspontot foglaltak el ami- lüldtCruI,elek vannak, van ber­f. — .. , .... * .. mililL, ne in\T (nvó 1\1, kor azonosítani kezdték aSzov let unió külpoli fixáját az im­munka és igy tovább, akkor neux szabad a pártot az osztály­harc leplezésének és az osztály­ellentétek összebékitésének szel­lemében nevelni, andlköi, hogy ne fegyvereznők le a pártot szemtől-szembe a szocializmus építésének nehézségeivel. A Jugoszláv Kommunista Párt vezetői a munkászosztály vezető szerepének kérdésében a marxista-leninista útról a na­rodnlk kulákpárt útjára térnek, amikor azt látják, hogy a pa­rasztok »a jugoszláv állam leg­szilárdabb alapja« Lenin arra tanit, hogy »a proletáríátus mint a modern társadalom egyetlen következetesen forra­dalmi oszlálva.. kell. hogv az egész nép harcának Irányítója, vezetője legyen a teljes demo­kratikus átalakulásért, minden dolgozó és kizsákmányolt küz­delmében az elnyomók és ki­zsákmányolók ellen«. A jugoszláv vezetők megsér­tik a marxizmus-leninizmus e tételét Ami a parasztságot illeti, többsége, — a szegény- és kö­zénparasztság — szövetségben lehet, vagy rttár "szövetségben van a munkásosztállyal, ugy, hogy a vezető szerep o szövet­ségben a munkásosztályé. A Jugoszláv vezetők fenti né­zetet megsértik a marxlzmus­!cinizmus e tételeit. Következésképpen e nézetek Idspolgári nacionalisták néze­tei, de nem marxista-leninistá­ké. A Tájékoztató Iroda szerint Jugoszlávia Kommunista Párt­jának vezetősége reriziönak vc'f alá a pártról szó'ó marxista-le­nista tanítást A marxizmus-le­ninizmus elmélete szerint a párt a döntö vczclö és iránvltó erő az országban, amelynek kfi­lön programja van és amely nem oldódik fel a pártonkivü'i tömegben. A párt a munkás­osztály legfe'sőbb szervezett formája és legfontosabb fegy­vere. Ezzel szemben Jugoszlá­viában nem a kommunista pár­tot teldntik az ország döntő ve­zetőerejének, hanem a Nép­frontot. A jugoszláv vezetők 1e­csökkentik a Kommunista Párt szerepét, valójában felotoják a pártot a pártonkívüli Népfront­ban. ame'y osztálvszempontból fölöttébb különböző e'emeket foglal macában (munkásokat, egyéni gazdaságot folytató dol­gozó parasztságot, kulákokat, polgári értelmiséget, stb.) va­lamint sokféle po [likai csopor­tot, még bizonyos btírzsoápár­lokal is. A jugoszláv vezetők csökönyösen kitartalak amel­lett a hibás nézetük metiett, hogy Jugoszlávia Kommünt ta Párijának jicm lehet és állítólag nem Is kell, hogy legyen külön programja, hanem be kell érnie a Népfront programjával Az a tény, hogy Jugoszláviá­ban a politikai színpadon csak a Népfront szerepel, a párt és szervezeti pedig nem lépnek fel nyiltan, saját nevükben a nép előtt, nemcsak lecsökkenti a párt szerepét az ország politi­kai életében, hanem aláássa a pártot, mint önáttó politikai erőt, amely arra hivatott, hogy ayilt politikai tevékenységével, nézeteinek és programjának nyilt hirdetésével mindinkább megnyerje a nép bizalmát és n dolgozók mind szélesebb töme­geire terjessze ki befolyását A Jugoszláv Kommunista Párt vezetői megismétlik az orosz mensevikek hibáit, feloldják a marxista pártot egy pártonkí­vüli tömegszervezetbeaL Mindez arról tanúskodik, hogy Jugo­szláviában irányzatok varrnak a Kommunista Párt felszámolá­sára. A Tájékoztató Iroda szerint a Jugoszláv Kommunista Párt Központi Bizottságának ex a politikája magát a kommunista párt létét fenyegeti és végső so­ron a Jugoszláv Népköztársaság e'fajulásáoak veszélyét rejti ma­gában. Szeged. 1948 Jul. I., CrttUMIW rútsága mellett szálltak síkra. A Tájékoztató Iroda vélenri­nye szetrint nem lehet megtűrni kommunista pártban Ilyen gye* lázatos törőkbasa terroristát rendszert A Jugoszláv Kom­munista Párt létérdeke és fej­lődése megköveteli, hogy az ilyen rendszernek véget vesse­nek. m A Tájékoztató Iroda szerint a jugoszláv vezetők által a pár­ton belül megvalósított bürok­ratikus rendszer végzetes a Ju­goszláv Kommunista Párt éle­tére és fejlődésére A pártban nincs belső demokrácia, nincs választás, nincs bírálat és ön birálat A Jugoszláv Kommu­nista Párt Központi Bizottsága Tito és Kardelj elvtársak üres bizonykodása ellenére, löob­ségben nem választott, hanem beliivott tagokból áiL A kom­munista párt valójában féllegá­lis helyzetben van. Nem tarta­nak pártgyüléseket, vagy ha tartanak, akkor Utkosau, ami­ivek alá kell ásnia a párt befő lyását a tömegekre. A jugoszláv Kommunista Pártnak ezt a szervezeti típusát csak szekta­szerü-bürokratikus típusként le­het jellemezni Ez a pártnak, mint cselekvő, öntevékeny or­ganizmusnak leszámolására ve­zet, a pártban a katonai vezetés módszereit fejleszti ki, olyan módszereket, amelyeket annak idején Trockij honosított meg. Tűrhetetlen, hogy a Jugo­szláv Kommunista Pártban a párttagok legelemibb jogait lábbal tiporják, hogy a párton be.ül ura lcodó helytelen viszo­nyok legcsekélyebb bírálata ldméllen megtorlást von maga ulán. | A Tájékoztató Iroda gyalá­zatnak tartja, hogy ijsujovics és Iltbrang elvtársakat, a Jugo­szláv Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának tagjait ki­zárták a pártból és klarlóztat­lák azért, mert bírálni meré­szelték a Jugoszláv Kommunis­ta Párt vezetőinek szovjetelle­nes magatartását és Jugoszlávi­ának a Szovjet-Unióval való ba­m A Tájékoztató Iroda szerbi* a SzUK(b)P Központi Bizott­ságának és a többi kommunista párt központi bizottságának bí­rálata a Jugoszláv Kommunista Párt Központi Bizottságának Irf­bá! felett a Jugoszláv Kommu­nista Pártnak testvéri segítség, mely a JuKP vezetősége számá­ra megteremti az összes felté­teleket az elkövetett hibák gyors kijavítására. Azonban a JuKP vezrtöl, ahelyett, hogy becsületesen elfogadták volna ezt a bírálatot és bolsevik mód­ra az elkövetett hlbfik kijavítá­sának ntjára léptek volna, eltel­ve mérhetetlen becsvággyal fennhéjázással és gőggel, szu­ronyt szegezlek n Mrálók felé, ellenségesen fogadiák a bírá'a­tot, saját hibáik kerek letaga­dásának párfrtlenes ntjára lép­tek, megszegték a marxizmus­leninizmus tanítását politikai nártok viszonyáról saját hibá­ikhoz és ezzel mégínkább elmé­lyítették pártellenes hibáikat. Minthogy ucm tudtak hcÍrt­ál! n! a SzUKfböP és a tóbbbf testvérpártok Központi Bizott­ságainak bírálatával szemben.* /ngoszláv vezetők pártjuk és né­nük egyenes becsapásának út­jára léntek, ellltfcolvai a Jugo­szláv Kommun'sta Párf előtt « JuKP Központ! Bizottsága hely­telen politikájának blrátáláb el­titkolva a párt és a nén előtt • Zsujovlcs és Ilebrang elvtársak­kal való erőszakos leszámoló* valóságos okait Is. Az utóbbi ldőb*n. már az­után. liogv a SzUKHUP és a testvérnártok Központi bizottsá­gai bírálatot gyakoroltak a ju­goszláv vezetők hibái lölőtt. • jugoszláv vezetők egész sor n| túlzó-hátoldal! rendszabály tör­vény dekretá'ásával próbálkoz­tak. A Jugoszláv vezetők elsiet­ve uj rendeleteket hoztak a kis­ipar és kiskereskedelem racio­nalizálásáról. melynek megva­lósítása egyáltalán nincsen e'V készítve és amely e kapkod áa révén csak megnehezíti a jugo­szláv lakosság élelmezését Ugyanilyen elsietve adtak uj törvény! a parasztság gaI>o« naadójáröl, amely szintén ninci előkészítve, és amely ennek kö­vetkeztében csak szétzülleszt* heti a városi lakosság kenyéreW látását Végül a jugoszláv veze­tők nemrég teljesen váratlanul lármás nyilatkozatokban fejes* ték kl szeretetüket és odaadáso­kat a Szovjetunió Iránt, bár két­ségtelen, hogy mind a mai na­pig a gyakorlatban barátságta­lan politikát folytanak a Szov­jetunióval szemben. De ez még nem minden. Mi JuKP vezetőd az utóbbi Időben nagyhangon meghirdették a tő­kés elemek felszámolásának po­jlitikáját Jugoszláviában. A' SzUK(b)P Központi Vezetőségé­hez április 13-án Intézett levo. lükben Tito és Kardeli elvtár-

Next

/
Thumbnails
Contents