Délmagyarország, 1948. június (5. évfolyam, 123-147. szám)

1948-06-01 / 123. szám

} __ 4 vmm • m | Nagylakai a szegedi ügyvédi kamaráöaa Szeged, 1948 jun. 1. Kedd. Hatalmas győzelmet aratott Csehszlovákiában a Nemzeti Arcvonal Prága, május 31. Cseh­szlovákiában vasárnap tar­tották nieg a nemzetgyűlési választásokat, amelyeknek egyben népszavazási jelle­gük is van a Nemzeti Arc­vonal politikája mellett vagy ellene Az ellenzéki csopor­tok sehol sem tudták meg­szerezni az önálló jelölőlista benyújtásához szükséges aláírásokat. Igy a Nemzeti \rcvonal pártjainak közös listájával szemben szavazást csak üres lappal lehetett fo­ganatosítani. Az egységes lista igen sok helyen "a sza­vazafok\száz százalékát meg­kapta. i Mint a belügyminisztéri­um közli, az ország egész tcrülelén 7,204.000 érvényes szava­zatot adtak le, ebből 6,4.11.000, azaz 80 százalék a Nemzeti Arcvonal jelö­lőlistájára esett. Az üres lapok száma 772.300 volt. A végleges eredményt kedden délelőtt hozzák nyil­vánosságra.'A választás nap­ján több mint 70 külföldi újságíró tartózkodott Prá­t ában és közölték az angol s francia újságírók, hogy a szavazás rendzavarás nél­kül történt. ujabb hadlffogolyvonatof vár Debrecen Máramarosszigeiről jcloulik :Az átvevő állomáson négyszáz hadifogoly tartózkodik. Debrecenbe érkezésiik kedd estére várható. Ujabb hadifogoly szerelvények érko zését is jelezték, főleg Moszkva és Leningrád kör­nyékéről. Farkas Mihály: Az általános nevelés a népi állam feladata Megalakult az MDP nagybudapesti és pestmegye' szervezete Telaviv körül tombol a harc Gromiko az angol álszenteskedő politika ellen A Biztonsági Tanácsban Gromiko szovjet kiküldött a palesztinai harcok azonnali beszüntetését kövelelte, ez a javaslat azonban, dacára an­nak, liogy Amerika és Fran­ciaország csatlakozott az in­dítványhoz, Anglia mester­kedése következtében nem kapta meg a szükséges két­harmad többséget. Igy az­tán a tanács azt az angol javaslatot fogadta el, hogy -n hadviselő feleket fel­hívják: rendeljék el négy hétre az ellenségeskedé­sek beszüntetését. Gromiko az angol javasla­tot álszenteskedésnek minő­sítette, amelynek végső cél­ja az, hogy az araboknak időt engedjen további táma­dások előkészítésére. Ugyan­ennek az álszent politikának megnyilvánulása volt az Is, hogv Austin amerikai dele­gátus az arab államokra ls ki akarja terjeszteni a had­köteles korban lévő ifjakra vonatkozó palesztinai beu­tazási tilalmi javaslatot. Ez a beutazási lilalom egyedül a zsidók ellen irányuk Az amerikai fegyverszállítás! ti­lalom is az araboknak ked­vBz. Igy készíti elő Anglia a fegyverszünetet Ugyanakkor, amikor az angolok a fegyverszünetről tárgyalták, Basra kikölőjén keresztül 30 páncélost és tö­mérdek más fegyvert szállí­tottak a Palesztinában har­coló iraki hadsereg számá­ra, Telavíví jelenlés szerint a palesztinai hadműveletek súlypontja Telaviv felé to­lódott cí. Az iraki csapatok megközelítették ujabb tíz kilóméterrel Tclavivot, vi­szont a várostól északra a zsidók egy katonai támasz* pontot foglaltak el. Ugyan­csak Telaviv felé tőrnek a I ransjordániai arab légiók, valamint az egyiptomi csa­patok is. A súlyos harcok mindinkább légierőktől tá­mogatott páncélos csata jel­leget öltik magukra. Jeru­zsálem óvárosának elestével a városban elcsendesült a harci zaj, az újvárost a Ha­gana,csapatai tartják kezük­ben.) Az angol sajtó Bevin eilen Az angol sajtó élesen tá­madja Bevin Palesztinával szemben követett politiká­ját. 'A Tribüné egyenesen megdöbbentőnek látja a helyzetet és erélyesen köve­teli az angol politika meg­változtatását. A Times and Tide egyenesen becstelen­nek minősiti Bevin politi­káját. A Daily Worker az angol külpolitika gyökeres megváltoztatását követeli. aranykoszorúval iilnfeffe ki Dinnyést egyéves miniszterelnöksége alkalmából a köztársasági elnök Balatonlelle, május 31. Tildy Zoltán köztársasági elnök hétfőn ünnepélyes ki­hallgatáson fogadta Dinnyés Lajos miniszterelnököt, mi­niszterelnökségének első évfordulója alkalmából. Üd­vözlő beszédében kiemelte azokat a nagy eseményeket, amelyek a magyar demo­krácia elmúlt "esztendejét emlékezetessé teszik. Minde­nekelőtt megemlítette a há­roméves terv megindítását és annak megvalósítását alá­támasztó gazdasági intézke­déseket, a bankok és nagy­vállalatok államosítását Szólott az év folyamán kö­tött nemzetközi szerződések­ről, kiemelve a Szovjetunió­val kötött barátsági szerző­dést. A köztársasági elnök ez­után átnyújtotta a minisz­terelnöknek kiváló érdemei elismerései jeléül a köztársa­sági elnöki elismerés arany­koszoruját. Ezúttal első íz­ben adományozta ezt a ma­gas kitüntetést. Kommunista előretörés a bajor választásokon München, május 31. Ba­jorország 41 városában va­sárnap tartották a törvény­hatósági választásokat. A vá­lasztások eredménye a kö­vetkező : Szociáldemokrata párt 275.776, Keresztény szo­cialista egyesülés 165.157, Bajor párt 139.113, kommu­nista párt 89.883, demokrata párt 67.758, több kisebb párt 155 .357 szavazat. Csak röviden Alsóközpoiitoii vasárnap délelőtt a Nemzeti Bizott­ság, az UFOSz és az MNDSz táviratilag foglalt ál­lást az iskolák államosítása mellett. Az arab légióban szolgáló brit tisztek és műszakiak szá­ma 225, nem pedig 37, mint Bevin mondotta. Julián Huxliy, az UNESCO vezetője, felesége és munka­társai kíséretében junius 12-én hivalalos látogatásra Budapestre érkezik. Komaromi László rend őr­alt ábornagy két éve vezeti a vidéki főlmpitánvságot, eb­ből az alkalomból sokan üd­vözölték. ' lliri-arcslbcíi megkezdik a törvénykönyvek és a közér­dekű közlemények magyar nyelven való közzétételét s egyben tervbevették román­magyar jogi szótár készítését. Az 1941 elölj beszarábiai és északbukovinai elköltözött la­kosok repatriálhatnak a Szov­jetunióba családjukkal együtt a Szovjetunió költségére. Budapest, május 31. A Magyar Kommunista Párt és "a Szociáldemokrata Párt pestmegyei szervezetének funkcionáriusai vasárnap tartották cgyesitő konferen­ciájukat. iA konferenciát Há­zi Árpád alispán nyitotta meg, majd Farkas Mihály elvtárs, a MKP főtitkárhe­lyettese mondott beszédet. Hangsúlyozta, hogy nem kommunista erőszak" hozta létre Magyarország legna­S obb szervezett ereiét: a agyar Dolgozók Pártját, hanem/ a munkásosztály harca a soraiba furakodott ellen­sellen, A' Magyar Dolgozók Párt­ja biztos kézzel vezeti majd a magyar munkásosztályba magyar dolgozó népet a szebb, boldogabb' magyar jövő felé. A haladás ügyét az szol­ja, ha gyermekeink ne­sét kivesszük a reakciós papok kezéből és átadjuk a demokratikus népi állam­nak. Szabadságol és lehetősé­get adunk az egyház Szá­mára, hogy a vallásokta­tást elvégezze, 'de az álta­lános nevelés a demokrá­cia. a népi állam feladata. A Szociáldemokrata Párt képviseletében Marosán György elvtárs kijelentette, hogy "a pestmegyéi szociál­demokratáknak most az a feladatuk, hogy nemcsak jó marxistákká, hanem jó leninistákká Is váljanak. A konferencia ezután meg­választotta negyvenhárom rendes és hét póttagbői álló vál asz tm ánvát. Egvh a ngu lelkesedéssel kimondották a Magyar Dolgozók Pártja megalakulását "Pest megyé­ben. Mindszenty hatmillió dollárja A munkáspártok nagybu­dapesti. szervezetei vasárnap tartották az Újvárosházán egyesítő küldött közgyűlésü­ket. A kormány tagjai közül Szakasits Árpád miniszterel­nökhelycttes, Rajk László belügy-. Molnár Erik kül­ügy- és Gerő Ernő közleke­désügyi miniszter jelentek meg a fellobogózott díszte­remben. K'öböi József elnöki meg­nyitója után Horváth Már­ton elvtárs, a Szabad Nép felelős szerkesztője hangsú­lyozta, hogy az egyesülés nem old meg egyszerre min­den kérdést. A tömegek a megvalósulás közben értik meg csak igazán a párt programját. Az egyik fel­adat az egyház paktálja mögé bújó reakció megsemmi­sítése. Horváth Márton ezután, ismertette Pál István tolna­némedi római katolikus is kolaig'azgatő és Szegedi Margit római katolikus isko­lai tanítónő nyila '.kovatálj amely közli, hogy a lielyf E lébános iskolasztrájkra szó­lotta fel a felekezeti peda­gógusokat/ — Megkérdeztem: mi lesz a fizetésűn té -k plébános ir, — folytatja a két katolikus pedagógus nyilatkozata. — na sztrájkolunk ? A plébá­nos kijelentette: bízzanak Mindszenty!,on, akt erre a célra Pimll ó dollárt kapott Ami rik d é»», ebből fogja fizetni a laniló­kat. — Hogy Lénylcg kapott e vagy sem Mindszenty Ame­rikából pénzt — folytai la Horváth Márton,—azt nem tudjuk, d!e tény, hogy még a hatmillió dollár sem elég csalétek az egyházi tansze­mélyzet számára. Ezután Vágvölgyli Tibor beszélt a szervezési kérdé-1 sekről. Bejelentette, hogy a taglétszám Nagy-Budapc.sl cn az" egyesülés után megha­ladja a négyszázezret. Ne hátrafelé nézzenek — Kaposvárott az egyesítő konferencián RéVal József elvtárs beszélt. — A Kommunista Part tagjainak azt üzenem — mondotta —, kövessenek el mindent, hogy a szociálde­mokraták ne érezzék : uj szervezetbe, lépnek be. A szo­ciáldemokratáknak pedig azt üzenem, liogy ne hátrafelé nézzenek, ha­nem előre .. . A Szociáldemokrata l'á 4 központi kiküldöttje, Ré\ é ; *. Ferenc beszéli ezután.

Next

/
Thumbnails
Contents