Délmagyarország, 1948. május (5. évfolyam, 101-122. szám)

1948-05-01 / 101. szám

DEMAGYAROMG ÉLJEN MÁJUS 1., a dolgozók seregszemléje! Kossuth, Petőfi, Táncsics szel* lemében előre a népi demo­krácia utján! V. évf. 101. sz. ARA 60 FILLÉR Szeged, 1948 máj. 1. Szombal A Ml MÁJUSUNK Irta; Antalffy György „Mert ott vagyunk mi immár mindenütt Uj a világ nálunk is már, hozsánna." Ady. Száz esztendőnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a ma­gyar nép hazájából végre valóban a dolgozó nép ha­zája legyen. A centenáris esztendő május 1-i ünnepe éppen ezért nemcsak a mun­kásosztály ünnepe, nemcsak hatalmas' demonrstrációja a kettészakított munkásosz­tály egyesülésének, megnö­vekedőit erejének, hanem csakugyan az egész dolgo­zó magyar nép ünnepe. A ma,i napion az egész ország nópo a munkásegység, a munkás-paraszt szövetség, a nemzeti összefogás jegyé­ben ünnepli a száz eszten­dővel ezelőtti forradalom és szabadságharc eszméinek va­lóraválásit. Ünneplik a dol­gozó tömegek azt a letagad­hatatlan tényt, hogy ez az ország, amelyből gyáva meg­alkuvók száz évvel és hu­szonöt évvel ezelőtt rablán­cot kovácsoltak szabadság és függetlenségi törekvései­nek elfojtására földet és jo­gokat adó, kiváltságokat le­romboló, gondolatszabadsá­got és nemzetiségi békét ter­jesztő, társadalmi válaszfa­iakat ledöntő, az ipart fel­szabadító, a munkát és a munkást elsősorban megbe­csülő haza lett. Ezen az uj tavaszi sere© szemlén felvonul az egész magyar, köztük a szegedi náp is, munkás, paraszt, ér­telmiségi, kisiparos, kiske­reskedő, liogy ezzel is bizo­nyítsa ország-világ előtt: a reakció;, ,az ellenforradalom talajt veszített és ebben az országban valóban a hazát látják azok, akik csak ki­taszifottaki lenézettek, jogL foszlottak, kizsákmányoltak és elnyomottak voltak. Hir­detni fogja a mai sere© szemle ,hogy ez a május a mi májusunk és hogy az osztályéi nyom ás, amely Ma­gyarországon 1945-ig fenn­állott, nem a nép bűne volt. De hirdetni és tényekkel fogja alátámasztani azt is, hogy minden aljasság, uszí­tás ós maga a háború is, amelyet a mi népünkkel és a körülöttünk élő népekkel szemben elkövettek, egy ago­nizáló önkényuralom kétség­beesett, esztelen erőlködést: volt düledező kiváltságainak fentarlására. A magyar népi demokrácia azonban éppen a hároméves terv ipunkála­tainak sikéres előrehaladá­sával, immár a parasztságot is megmozdító; munkavter­sennyel, a jobboldali szociál­demokraták feletti győze­lemmel, a munkásosztály egységének megteremtésével egyszer és mindenkorra le­hetetlenné tette, hogy a régi rend urai ráerőszakolják a jognélküli népre és a gon­dolatrost polgárságra a má­sok bőrén szerzett előjogaik fentartását. Az ország' hatá­rain kiviil és belül pedig fe 1­,veszi a harcot azokkal szem­ben, akik a magyar nép ha­tározott békevágya ellenére is ujabb profitszerző, mil­liókat nyomorbadöntő hábo­rút akarnak. Ehhez megvan minden erőnk, mert nem ál­lunk egyedül. Mellettünk van a hatalmas és legyőzhetetlen Szovjetunió, de mellettünk vannak a népi demokráciák országai és az egész világ békét kívánó, dolgozó mil­liói. Mindezt természetesen ugy érhetjük el, hogy mielőbb megteremtjük az egész ma­gyar nép egységéi, amely a rnnlt forradalmi hagyomá­nyaira, a jelen tettfakasztó, a legjobb reménységekkel biztató lényeire épiti pro­gramját. Biztató jel, hogy a koalíciós pártok is részt­vesznek a mai ünnepségen, mert igy még jogosabban számithatunk arra, hogy az ünnepi hangulat után uj len­dületet kap a termelés, ame­lyet ma már a nép szükség­letei szabnak meg. Ez annál is biztosabbnak látszik, mert már maguk a dolgozó emberek érzik, hogy a ki­adott jelszó: Tiéd az or­szág, magadnak építed1!« va­lósággá vált. A mindennapi gondok csökkennek, az élet­szinvonal emelkedik, a mun­kás már a létminimumot meghaladó szükségletei ki­elégüéséről is gondoskodhat és Játja, hogy minden, ajni itt történik, azokért van, akik nem mások, hanem a saját munkájukból élnek és tartják fenn társadalmunkat. Látják, hogy a haza bilin­cseit Petőfi értelmében le­ráztuk, látják, hogy vissza­tér Lünk a forradalmi tradí­ciókhoz, igazi történelmi hi­vatásunkhoz, amely többé nem a feudalizmus és a ka­pitalizmus védelme, hanem a haladás, a szocializritus építése az egész magyar nép érdekében. Élihez a seregszemléhez csatlakozik az ui Délma­gyarország is, amelynek pro­gramja nem lehet más, inint a dolgozó - nép szolgálata. Ezen tulmenőleg ez az új­ság' szervezője és nevelője szeretne lenni Szeged összes dolgozóinak, .hogy együtt oldhassuk még az előttünk álló feladatokat, hogy együt­tesen teremtsünk ebben a városban is szélesebb kul­iurát, ipart és felekezeti bé­két, megbecsült müvészetet­és tudományt. A fejlődés, a haladás, a beke, a munka és a tudomány munkásai aka­runk lenni. Mert csak igy tudjuk lehetővé tenni annak a "jövőnek bekövetkezését, amelyet Petőfi Sándor me© énekelt, munkás- és jobbá©1* mártírok százezrei vérükkel pecsételtek meg és amely­nek kialakításában hasznos láncszem "akarunk lenni. Kedden vagy szerdán érkeznek meg az eiső szegedi hadifoglyok Újonnan berendezett otthon, tiszta ágy, meleg étel és szerető gondoskodás várja a hazatérőket Még több mint ezer sze­gedi hadifogoly van lávol otthonától és igy érthető iz­gnhuul kelteit a városban az a hír, hogy eddig 4:5110 hadi­fogoly már megérkezett Má­ramarosszJgoire. A Szovjet­unió nagylelkűi ége lehe'.ové lelte, hogy a régóta nélkülö­zött apák. férjek, fiak, test­vérek ismét együtt lehesse­nek hozzátartozóikkal. Szegeden minden előké­születet meglettek az érke­ző hadifoglyok fogadására. A szociális felügyelőség az állomás elsőemeiell váróter­mében rendezle he az uj hadifogolyszállást. Vele szo­rosan együttműködik a Volt Hadifoglyok Bajtársi Szö­vetsége és az MNDSz, mely­nek asszonyai jövő héttől kezdve állandó inspekciót tartanak az állomáson. Ugyanitt az érkezőket ké­pesített ápolónő várja, az alagsorban pétiig már be­rendezlek a konyhát és az ebédlőt, biztosítottak min­den szükséges élelmiszert. Mosdó, tusoló áll a hazaté­rők rendelkezésére, frissen huzoll ágyak várják őkel, hogy fáradalmaikat azonnal kipihenhessék. Ha tömege­sen érkeznek, a jugoszláv hadifogolyotthonban bőven van ínég hely. A rászorullak! ruhaneműt is kapnak, ezen­kívül minden hadifogoly szükséglete szerint 20-tót 200 forintig lerjedő egyszeyi se­gélyt kap a szociális fel­ügyelőség utján. Természe­tesen ingyen orvosi, fogor­vosi kezelésben és jogi ta­nácsadásban is részesülnek'. A szegedi hadigondozó nyilvántartó közlése szerint az első szegedi hadifoglyok megérkezése a jövő hét keddjén, vagy szerdáján vár­ható. . Szívből köszöntjük a megujult Délmagyarországot Révai József elvtárs, a munkáspárfok nagyszegedi egység­bizottsága, a város, az üzemek dolgozói üdvözlik az egységes munkáspárt lapját A kSÍ munkáspárti napi- j távirataiból ineieg szeretet lap, a Szegedi Népszava és . és megbecsülés sugárzik az Délmagyarország május el- j egységes munkáspárt egysé­sejei egyesülése osztatlan ges lapja, az újjászülető Dél­örömet váltott ki Szegeden. Szerkesztőségünkbe órán­ként érkeznek az üdvözlő táviratok és levelek. A város vezetői, pártok, üzemek, tö­megszervezetek, egyesülelek magvarország felé. Révai József elvtárs, a Szabad Nép főszerkesztője, városunk országgyűlési kép­viselője elsőnek üdvözölte lapunkat: Szivböl köszöntöm a Délmagyarországot abból az alkalomból, hogy immár nemcsak a Magyar Kommu­nista Párt szegedi lapjaként jelenik inegl, hanem a szo­ciáldemokrata testvérpárt lapjával, a Szegedi Népszavá­val egyesülve május elsején elsöizben jelenik meg a sze­gedi dolgozók, a szegedi munkásság, az uj egyesült párt, a Magyar Dolgozók Pártja hivatalos szegedi újság­jaként. Kívánom és remélem, hogy a Délmagyarország to­vábbra is betölti hivatását: harcos lapja lesz a/ egysé­ges munkásosztálynak, szervezője és nevelője Szeged dolgozó népének, hirdetője a népi demokrácia, a szo­cializmus győzelmes eszméinek. A két munkáspárt nagy­szegedi egységbizottsága táv­iratában a D élm agyar orszá­gét, mint a munkásmozga­lom élharcosát szívből kö­szönti és sok sikert kiván további munkájához. »A magam és pártom, á Nemzeti Parasztpárt nevé­ben demokratikus sajtónk uj, erős lapját, az egyesülő munkáspártok sajtóorgánu­mát .az uj Délmagyarorszá­got őszinte örömmel üdvöz­löm* — irja ugyancsak az elsők között Gyáni Imre fő­ispán. »Szeged város nejében kö­szöntöm az egységes mun­káspárt szegedi harcos lap­ját* — táviratozta Dénes Leó polgármester elvtárs. »E lap az uj történelmi korszak kezdetén irányitója és vezetője lett a helyes né­pi politikának* — irjaDlcz­falussy Ferenc rendőrvezér­őrnagy a demokratikus rendi­őrség nevében. •Meleg szeretettel zöljük a D élmagyarorszá­got* — irja id. Komócsin Mihály elvtárs, megyei szak­szervezeti titkár. — •Hu­szonhatezer szervezett sze­gedi d'olgozó nevében sze­rétettel üdvözöljük a ma­gyar dolgozók pártjának uj lapját« — hangzik a Szak­maközi Bizottság távirata. A Szabadságharcos Szö­vetség helyi csoportja a de ­mokratikus erők összefogá­sának pillérét látja az uj Délmagyarországban. : Kí­vánjuk, hogy a lap továbbra is harcos szócsöve legyen a kisemberek érdekeinek* —< Rürgönyzi az Ipartestület. Ehhez csatlakozik Tarján Tibor főtanácsos a kézniü­iparosság nevében. ->A kis­kereskedők harcos orgánu­mát* köszönti lapunkban a kiskereskedők érdekképvise­lő. ! A Magyar Nők Demokra­tikus Szövetsége, a Szegwl­Csongrúdi Takarékpénztár, az orvosi szakszervezel, a magánalka'mazotl ak szegedi kerületi titkársága helyi cso­portja, az egyelem központi iizemi bizottsága, a pénzügy­igazgatóság dolgozói, a Mun­kaszolgálatosok Országos Antifasiszta Szövetségének helyi csoportja, az Újságíró^ otthon vezetősége, Both Bé­la, a Nemzeti Szinház ve­zetőjének távirata mellett ott sorakozik a Gyufagyár, Már­kus fatelep, Pick szalámi­E tár dolgozóinak távirata is. aptársunk, a Szegedi Friss Ujságl is elsők között küldte baráti üdvözletét. Orfutay kultuszminiszter leplezi le Radnóti Miklós szobrát Elfelejtett nagy fiát ünnepli szervién Szeged. A Dóm-téri emlékcsarnokban ezen a na­pon leplezik le Radnóti Mik­lósnak, a volt Szegedi Fiatalok kiemelkedő iróegyéniségének szobrát. Radnóti Miklós költői és irodaimi tevékenysége szo­rosan összefügg Szeged életé­vel. Verseiben az Alföld han­gulatának pompás visszatükrö­zéseit adta. Baloldali, haiadó­. szellemű magatartása miatt üdvö- egyÍK verseskötetének kiadása után bíróság elé állították. Vé­(gülis a fasiszta terror több mád naiactó szellemű irótársávaj együtt tarkólövéssel vetett vé­get életének. A modern irodalmi szemlélet egyik kialakítójának: Radnóti Miklósnak szobrát' régji barátai és IkoHéitól készíttették el Bu­oapestén. Szerdán délelőtt fél 12 órakér Ortutay Gyula mond ünnepi beszédet a szobor íe­lep.ezésénéi.

Next

/
Thumbnails
Contents