Délmagyarország, 1948. április (5. évfolyam, 75-100. szám)

1948-04-01 / 75. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! Rákosi Mályűs elvtárs április 4-cn Sáros* patakon 0RSZÁ30S PARASZ f PRO 9RAH0 T AD A gyűlést április 5-én este 1 órakor a rádió közvetíti. - Falusi szervezeteink! szervezzék meg a csoportos rádióhallga­tást. MAGYAR KOMMUNISTA PART O E L M A G f A ft O R S Z 4 G 8 NAPILAPJA V. évf. 35. sz. ARA 60 FILLÉR Szeged, 1948 ápr. 1. Csütörtöki A felszabadulás 3, évfordulóién A szoviet-magyar barátság gyönyörű megnyilatkozása t Szovjetunió visszaadja a negyvennyolcas honvédek vérével megszentelt zászlókat A Szovjetunió és népe ujabb; XVIII. és XIX. század hadjá­bizonyiiíékát szolgáltatta an-1 ratai folyamán az akkori orosz nak a barátságinak, amelyet haderők a magyar csapatok­a magyar demokrácia és a tói zsákmányollak. A szovjet Szovjet és magyar részről magyar nép iránt érez. 1948 ajándékával hazakerül- iahi» HastojI HancMik' el m ön­április 4-én, Magyarország nek a napóleoni hadjárat és felszabadulásának; harmadik az 1848 49. szabadságharc so­évfordulóján rendezett lün- rán zsákmányolt magyar zász- Rlen részlv<^ a rendőrség népség keretéin adja át Ku- lók is. A zászlókat, amelyek a díszszázada is. A magyar nép raszov vezérezredes, a Vörös .magyar történelem ereklyéi mély hálája kísérli a Szovjet­mány és a honvédség nevében Veres Péter honvédelmi mi­niszter veszi át a zászlókat. Szovjet és magyar részrő több beszéd hangzik el az ün népségén, amelyet katonai szemle zár le. Az ünnepsé­Hadsereg központi hadsereg­parancsnoka a magyar nép­nek azokat a zászlókat, szám­szerint 203-at, amelyeket a külön repülőgép hozza Rudá­pestre és Kuraszov ve­zérezredes adja át a ma­gyar népnek. A magyar kor­unió legújabb baráti gesztu­sát, amellyé a régóla idegen­ben lévő ereklyéit juttatja vissza a magyar népnek. A vállalatvezetők kirendelése növelte a termelést és fokozta a munkaversenyt íkakcxós A rádió heti szemléje kere­tében szerdán este Karczag Imre iparügyi politikai; állam­titkár, Gyöngyösi János, a PK elnöke, Haruslyák József, a Szakszervezeti Tanács e1­nöke és Nánássi László or­szággyűlési képviselő, a 'Nem­zeti Parasztpárt főtitkárhe­lyettese nyilatkoztak az álla­mosítás kérdéséről. Karczag Imre hangsúlyoz­ta, hogy az üzemek államosí­tását és a vállalatvezetők ki­rendelését a dolgozók kirob­banó lelkesedéssel fogadták. A vállalatvezetők premier­je ünnepélyes és sikeres volt. Legtöbbjük feladata magaslatán áll. Az őrsége­ket azonnal megszervezték az értékek biztosítása vc­szembeszálltak! a hírekkel, mint például azzal, hogy az államosítás a munkabérek csökkentésével fog járni. Az uj vállalatvezetők megértetlék a dolgozókkal, hogy munka­bércsökkentésről nincs szó. Az államtitkár ezután részle­tesen beszámolt arról, hogy az államosításnak a többter­melésre és a tervszerű ipari fejlesztésre milyen hatása lesz. j A vált a lat vezetők kirendelése nő vette a termelést és fokozta a munka ver sen yt. Programunk: Erősileni népünik iparát és ezzel erősíteni né­pünk erejét. Gyöngyösi János hangsúlyozta, hogy az ujabb államosítás vég­rehajtása igen fpntos pénzügyi gett, hozzáláttak a leltárak téhán^n^alitóS felvételéhez intézkedtek a megálWpithatjuk, hogy az ál­munkaberek zavartalan kr- mmositássai kapcsolatos pénz­fizetéséről, tájékozódtak a ügyi műveletek kitűnő elinté­legl'onlosalijb kérdésiekben, zést nyertek és az államosítást Révai József: fi munkásosztály megosztja a hatalma! más osztályokkal, elsősorban a dolgozó parasztsággal _ A szakszervezetek kómmu- a népi demokrácia között. lista funkcionáriusainak szerdai Ertekezletén Révai József, a Sza­bad Nép főszerkesztője tartolt kül- és belpolitikai beszámolót. Megállapította, hogy a nem­fcelközí helyzet feszült. Újból megélénkül l a háborús rómhir­íerjesztés, Ezután felvetette a kérdést: Lesi-e háborít? Számos ame­rikai" jobb oldalt politikus és közíró azt mondja, hogy nem lesz. Idegháboru folyik, dé nekibik jók aZ idegeink. Nannak erők, amelyek háborút Akarnak, de a háború megin­dításának íelléteíei hiányoznak. Belpolitikai kérdésékre át­térve az egységes munkáspárt megteremtéséről szólva hang­súlyozta, hogy ennek létreho­zása szükségszerű volt, amikor •átléptük a határt a polgári és Az egyesülés a marxizmus­leninizmus alapján jön léi­re, amely a jobboldali erők elleni kérlelhetetlen harcot jelenti eglészen a megsem­misítésiül. De ezen a téren nem szabad túlzásokba menni. A két mun­káspárt egyesülése napirend­re tűzte a többi szövetséges­sel való viszony uj rendezé­sét is. De tudnunk kell: Ez nem jelenti azt, hogy a mun­kásosztály egyedüli birtokosa a hatalomnak Magyarorszá­gon. Magyarországén ma nin­csen pro'e'árdiktatura, hanem népi demokrácia van: a mun­kásosztály megosztja a hatal­mat más osztályokkal és ré­tegekkel, elsősorban a dolgo­zó parasztsággal. pénzügyi szempontból sikerült teljesen megoldani. t far ostyák József hangsú­lyozta, rendkívül jó hatást vál­tott Iki a dolgozókból az államo­sítás. fi romániai magyarság harm ne mandá­tumot kapott a vasárnapi választásokon A népi demokratikusr-nrevo­nal listáján indult Magyar Né­pi Szövetségi jelöltek 30 man­dátumhoz jutottak. A Magyar Népi Szövetség elnöke, Kacsó Sándor Ujhelymegyébep ka­pott mandátumot s vele együtt a megye másik két jelöltje, Csiki János és' Fülöp János is. Fehérmegyében Nagy Lajos, Aradmegyében Csákány Bé­la és Csapos Ferenc, Bacon­megvében a csángók jelölt­je, Duma György, Bihar me­gyében Mogyorós Sándor, Bá­nyai László, Czikó Lőrinc, fás, Gál Márton, Nagy György és Koszti István, Kolozsme­gyében dr. Takács Lajos nem­zetiségügyi államtitkár, Nagy István és Nyilas Ilona, Maros­megyében dr. Czögör Lajos, a magyar egyetem" rektora szerzett mandátumot. Szilágy­megyében Balogh Edgár író és dr. Somlyős Iván, Temes­megvében Juhász Lajos és Szabó Elei, Háromszékmegyé­ben az összes magyar jelöl­tek niandátumhoíZ jutottak, mégpedig Czikó Nándor, Tóth Huszár Sándor és Baff György Géza, Nagy Viktor és Szabó Csikmegyében Kurkó Gyár- i Elemér. Or'ai'ay miniszter üdvözli a szegedi katolikus diákok demo­kratikus kezdeményezését Ortutay Gyula kultuszmi­niszter szerdán a következő Az ujabban államosított 500 i levelet intézte a szegedi egye­válla'al még szilárdabb alapot temi kongreganásták vezetősé­bktos t a szakszerve,elncU a reiéhez­termelés megszervezésére és j Redves Barátaim! Azt;a fel­reSatiSr ; hívást, amellvel Magyarország Az, uj államositás nagy örömet | ^ZTŰ S^Sht jelent a .szakszervezetnek, mert aK.ianoz es egyeiemisia_ianoz minden ilyen intézkedés egy-egy lordultok, örömmel üdvözlöm ujabb lépést jelent a szocialjz- j Kezdeményezésiekben a ma­rmis felé. gyár katolikus öntudatnak azt a jelentős megnyilatkozását látom, amely kéri és sürgeti, hogy végre egyház és állam között a jó együttműködés szervezett formái kialakulja­nak. A magyar demokrácia minden eddigi tette világos és határozott állásfoglalás e bé­ke mellett. Remélem, hogy a ti kezdeményezésiek jelentős segítségére válik a békitő és épitő munkának. A viláö etívönlefii felháborodása ellenére Az amerikaiak Franco Spanyolorszá­gát is bekapcsolják a Marshall-tervbe Az amerikai képviselőház kétharmad szótöbbséggel meg­szavazta Spanyolország be­kapcsolódását "a Marshall­tervbe. Washingtoni spanyol körökből máris kiszivárgott, hogy Franco kormánya az USA »megértő« gazdasági po­litikájáért, hálából, »kivánat­ra készségesen támogatja a küszöbönálló olasz választá­sokkal kapcsolatos amerikai intézkedéseket*. Az amerikai képviselőház döntését világszerte felhábo­rodással fogad'tákf. Isaacson munkáspárti képviselő kije­lentette, hogy ez a határozat megrendíti az egész világ lelkiismere­tét. A spanyol barátságot sugal­mazó amerikai háborús párt Wallace felé viszii az ameri­kai választókat. Az amerikai nép majd felveti a kérdést, hogy • kormánya miért akar nénzt adni a világ nagy többsé­gétől évek éta gyűlöli és rettegett barbár diktatúrá­nak'. és a választ e kérdésre inkább Henry Waílace-tól, mint Marshalltól várja. Spanyol és francia körök­ben is nagy megdöbbenéssel fogadták a hírt.. Bried'o kije­lentette, hogy Amerika még­szegte 1916 márciusában Fran­ciaországgal és Angliával vál­lalt ünnepélyes kötelezettsé­géit. A francia sajtó pártkülönb­séig nélkül nagyon hidegen fogadta a határozatot. A bal­oldali lapok a legélesebben támadják Marshallt. Amerika újjáépítési pro­gramját arra használja fel, hogy beavatkozzék Nyugat­európa legbensőbb ügyeibe — írja a Humanité. Angol részről Crosmann munkáspárti képviselő foglalt először állást e kérdésben. Amerika világszerte támogat minden klommunistaellenes erőt — mondotta. — A brit kormány ne engedje meg, hogy politikáját ilyen szempontból az USA irá­nyítsa. Az angoloknak önálló politi­kát kell folytatni és* a mun­káspárton múlik, hogy ez a politika a demokrácia szelle­mében és a fasizmus elleni harc jegyében érvényesüljön. Olaszországban az Unita c. lap megállapítja, hogy a Fran­co támogatására vonatkozó határozat halálos döfést ad a Marshall-tervnek­Újjáalakult az MKP és a Parasztpárt nagyszegedi osszekölőtfzotfsága A Nemzeti Függetlenségi Front újjászervezése szükségessé teszi a koalíciós pártok közötti szo­rosabb együttműködést. Ennék egyik fontos állomásához értünk el szerdán délelőtt, amikor újjá­alakult a Magyar Kommunista Párt és a Nemzeti Parasztpárt nagyszegedi összekötő bizottsága. Az összekötő bizottság üléséről a következő sajtónyilatkozatot adták ki: Az összekötő bizottság tagjai a Magyar Kommunista Párt ré­szérői:" Tombácz Imre, dr. Zöld! Sándor, Komócsin Zoltán, Kövi Béla, Erdős János. A Nemzeti P arasz Lpárt részéről: Császár Balázs, Gváni Imre, Báthori La­jos, Juhász János, dr. Lőkös Zoltán és Székely Lajos. Az összekötő bizottság meg­állapította, a Nemzeti Függet­lenségi Front újjászervezése szükségessé teszi, hogy a Iklét párt között a politikai és gya­koriali együttműködés a jövő­ben sokkai inkább elvi alapon történjék. A gyakorlati munka­terv jó elkészítése szempontjá­ból szükséges a két párt veze­tői és tagjai között fennálló ideológiai különbségek tisztá­zása. A két párt és a magyar dolgozó nép előtt álló felada­tok jó és gyors megoldása ér­dekében a Nemzeti Parasztpárt vezetői és tagjai meg akarják ismerni a Magyar Kommunista Párt világnézetét. Az összekötő bizottság alld­zottságokat küld ki egyes rész­letkérdések kidolgozására. A Iá­zott ság ezentúl rendszeresen, minden héten ülést tart, ezek levezetésére elnökül Tombácz Imrét és Császár Balázst vá­lasztották meg.

Next

/
Thumbnails
Contents