Délmagyarország, 1948. január (5. évfolyam, 1-25. szám)

1948-01-01 / 1. szám

ptoletifjál egyesültetek i ff. évi. L s/ám. i«A «8 FILLÉR N«|Ü' ülőt. DrUdjesfilf irós jfcotatja: egy nyáj. írj- - ' Egy vallás van a földön: szabadság! Aki mást vall, rettentően lakol. fPetőfi: l*tt) DELMflQTflRO tUftG' NftP'UFJJI Szeded, 1948 jm. 1. Csötttrt&l I SZÁZADIK ÚJESZTENDŐ 4 magyar nemzet legdt­-1 v esőbb korszakához, az "l&ÍJVk'-es eseményekhez vé­set vissza a mai évforduló. \ kormány nagyon helyesen fllhotArozta, hogy a beköszön­tő uj esztendőt, az 1948-ast, a magyar szabadságharc és for­radalom emlékének szenteli. A történelem ajándéka, liogy a centenáris esztendőt olyan körülmények között ünnepel­hetjük, amikor a valóság tisz­ta fényében vizsgálhatjuk a 400 év előtti eseményeket, amikor azt mondhatjuk, hogy elfogadtuk és hűen folytatjuk a nagy forradal­mi évek igazi hagyományaik Ez az újévi beköszöntő ucfu alkalmas arra, hogy aprólé­kjpgau elemezze az 18 !S -10-es riáoményekcí .és megtisztítsa áltól a' salaktól, amit majd­nem száz év lefolyása alatt asc ellentétes szellemit törté­nelmi felfogás reáhaimozott, áfe már ma — mielőtt a ccn­• tenirjs évben minden való­. azjnüság szerint megjelenő űjkkek és könyvek tömege alaposan megvilágítja a kér­dést — néhány ma sem mel­lőzhető nagy tanulságról le­és kell beszélni Tifsősorban és mindenck­előtt a szabadságért való hitor kiállás az, ami em­lékezetessé és követendővé teszi számunkra 1818-at, 18t8­han 300 éves Habsburg ön­kényuralomnak és gyarmati sftnyomisnak ítkart vegetvetni a magyarság olyan körülmé­nyek között, amelyek távol­ról sem mondhatók kedve­zőknek. A szabadsógjuircok és népi forradalmak Európá­ban már mind elbuktak, a • Szentszövetség, amelynek élén az osztrák császár állóit, ha­talma teljében volt Bent oz országban sem volt sokkal kedvezőbb a helyzet Az arisz­tokrácia egy része a császári udvarral tartott, a döntő po­étikai tényező, a köznemes­ség kiváltságaihoz ragasz­kodva, csak felemás módon tudta megoldani a jobbágy­felszabadítást, magyar tx>1 feárság alig volt, a parasztság szab; icfságna r co s 1 e n d ii telét fékeriók a jobbágyfélszabadi­tás körül lapasztalt visszássá­gok. Kossuth Lajos és Petőfi Sándor géniusza egyesitette a nemzetet a nagy tettre, á sza­badság kiharcolására. Az elmúlt háború során a magyar nemzet nem volt ké­pes arra az erőfeszítésre, amelyet lS48-ban oly nagy­szerű formában kifejtett. A busz éves fasiszta uralom megbénította a nemzet hala­dó erőit, félrevezette töme­geit Három év demokratikus fejlődéi* azonban elég volt, hogy a nemzet zöme, a dol­flozo osztályok magukra ta­láljanak. Az ország erélyesen visszautasította az amérika' ifnperiaH/.mus beavatkozási kísérletét, amely többek kö­«öü arra törekszik, hogy az . ősi ellenségünket, a németet Állítsa ismét csatasorba a szabadságszerető népek ellen. 1848-49 hibáiból is tanul­tunk Kossuth nem volt ké­pes a szomszéd népekel, a szerbélcet. horvátokat, romá­nokat, szlovákokat tömöríte­ni a közös ellenség, az oszt­rák elnyomó hatalom ellen s csak jóval Világos után, az emigrációban jött rá arra, hogy a dunavölgyi népek együttes kiállása biztosíthatja a Duna—Tisza táján a sza­badságot és függetlenséget. A népi demokratikus Magyaror­szág a torinói bölcs utasítása nyomán megteremti a baráti jó viszonyt szomszédainkkal és végképpen felszámolja Kossuth Lajos ellenfeleinek, a 07-eseknck, a Hörthyknak s Szikuiaknílk németbarát re­akciós politikáját. A népi de­| mokraljkus Magyarország tu­, datosan követi Petőfit, ki szoli­! daritást vállalt »mindeii rab­szolganéppel, amely jármát megunva sikra lép, pirosló arccal és piros zászlókkal és a zászlókon e;ge szent jelszó­val. világszabadság­jí második nagy tanulsága , 1818-nak; a nemzeti füg­getlenség ügye csak akkor győzhet, a nemzet csak ak­kor képes nagy lettekre, ha a népre támaszkodik. A ma­gyar történelmi tragédiáknak, igv elsősorban Mohácsnak, amely a leveri Dózsa-lázadús után következett, nz volt az oka, hogy az uralkodóosz­tály a nép lelkes támogatása nélkül nem tudta megvédeni az -országot, a végzetes ki­menetelű első és második vi­lágháborúba is azért léptünk bc, mert a népnek csak el­enyészően kevés beleszólá­sa volt az ország ügyeinek vezetésébe. Az 1848-as forra­dalom egyik főhibája volt a felemás jobbágyfelszabadítás, de még1 ez is olyan lelkesedés­re bjrta a magyar parasztsá­got — legjobb példa erre Sze­ged, a nagy mezőváros —, hogy a magvar honvédhad­sereg felszerelés és kiképzés nélkül is, nagy - túlerővel szemben győzelmeket tudott aratni és külföldi segítséget kellett igénybevennie az oszt­rák császárnak, hogy a sza­badságharcot elfojtsa. Az uj magyar köztársaság a népi erők felhasználásának tekintetében is levonta negy­vennyolc tanulságait. A fel­szabadulás után kialakult ma­gyar demokrácia a népre tá­maszkodott és fejlődése so­rán egyre inkább kiszélesíti ezt a népi talpazatot. Belpo­litikai életünk legújabb ese­ményei, a választások, mely­ben a Magyáü- Kommunista Pírt lett a legerősebb párt, a nagybankok államosítása a munlcásbiráskortás bevezetése azt jelentik, hogy ugy polili­kni, mint gazdasági téren át­léptük az elválasztó-vonalat a polgári és népi demokrácia között. A fejlődés iránya ar­ra mutat, hogy a jövőben ínég fokozottabban fog támaszkod­ni. mint eddig, a népi erők­be, a munkásságra, u paraszt­ságra és a szellemi dolgozók­ra. Amikor hároméves demo­kratikus fejlődésünknek ezt « nagy eredményét leszögezzük, nem mondhatjuk azt, hegv már nincsenek nagy hiányok ebben a tekintetben is. Amény­nyiben hiba volt 1848-ban a jobbágyfelszabadításnál n nagybirtok meghagyása, a job­bágy telkek megcsonkítása ó® a földesúri hatalom egyéb rekvizitumainak niegtürése, éppoly hiba lenne most, ha meghagynánk mai állapo­tukban közigazgatáSup kat. az iffazsá^szot^»! atúsiu^ j,,"^ oktatásunkat s nem fejleszte­nénk tovább demokráciánkat politikai és gazdaság sikón. Az uj esztendőben arra kell törekednünk, hogy nocsak ajkainkon hangozzanak a 48-as elvek, hanem a mai időknek megfelelően meg is valósítsuk azokat. F. L. Valóra váltjuk Kossutht Petőll, Táncsics eszményeit: a szabad, erős, virágzó Magyarországot S$ákt>si elvtárs újévi nyilatkozata A Szabad- Nép munkatársa fel­kereste Rákosi Mátyás elvtársat, hogy áttekintést kérjen tőte az elmúlt év politikai és gazdasági kérdéseiről és a jövő év kilátá­sairól. Rákosi Mátyás elvtárs n kérdésekre elmondotta, hogy gazdasági ételünk minden terén egészséges fejlődés tapasztal­ható. Egyre iuk'rblt csökken a régi nrrendhez hoz* lökések be­folyása öimníkráeiánfe gazda­sági és p«Hik» életében. Politikai téren is alapvető változás állott be. Ma az or­szág legnagyobb pártja, a Ma­gyar Kommunista Párt, • amely a reakció elleni harcban olyan politikai erélyl, tudást ós óJjer­séget mutatott, nmelv tehető­vé tette a válságok gyors és megrázkódtatás nélküli elintézé­sét. F.zekben a harcokban nőtt a magyar demokrácia öntu­data, önbizalma és erejei. Remény tefiesebb a szlovákiai magyar­ság sorsa »Azok a csapások, amelyeket a magyar demokrácia ellensé­geire inért, gyökeresen megvál­toztatták hazánk nemzetkőzi je­lentőségét is A magyar demo­krácia belső megerősödésével egycsapásra megszűnt a nemzet­közi elszigeteltség.' Rámutatott. Rákosi elvtárs a Jugoszláviával ós Romániával kötött szerződésekre. ameHok­hoz hasonlót szeretnénk létre­hozni -többi szomszédainkkal is. »Bizonyosak vagyunk abban, liogv a magyar demokrácia erő­södése hatással fesz a szlová­kiai magyarság sorsára is. Ila a múltban a Ilunafneden­ce tűzfészek 'volt. ugy a népi demokráciák n béke bástvájává változtatták. A magyar demokráciával pár­huzamosan megerősödött az eu­rópai demokrácia is. Az ameri­kai imperialistákkal szemben olt áll, élén a Szovjetunióval a-né­pek szabadságát, függetlenségét és a demokráciát védelmező erők bíbora és eDben a harc­ban 'hatalmas uj erőforrást je­lent a k'fenc európai kommu­nista párt összefogása. JVo a munhásegység híveinek tábora A munkásegység kérdéséről Rákosi elvtárs elmondta, hogy a magyar munkásosztályra mély hatást gyakoroltok a francia, o'asz és görög események, to­vábbá a reakció elleni harcunk­ban elért sikerek. Peyer és hár­sainak a< szégyenletes szerepe, továbbá az ismeretes memoran­dumot benyújtó szociáldemo­krata jobbszárny fellépése is sok munkásnak felnyitotta a szemét. Mti«k következtében nyii­getllan el lehet mondani, hogy a muirküsesTSéji híveinek tá­bora ma nagyobb és széle­sebb. nifnl hármtkor az utolsó két esztendőben. Ma már minden öntudatos mun­kás megérti, hogy a demokrácia erőinek felmérhetetlen növeke­dését jelentené, ha a munkás­ságnak nem két egymással ver­senyző, hanem egyetlen egysé­ges pártja lenne. Azt is megér­tik, hogy a történelmi fejlődés elkerülhetetlenül az egységes párt felé visz. Ez a felismerés természetesen erősíti a munkás­egységet. A főnő év teendőit Rákosi elvtárs a következőkben foglalta össze: | El keh mélyíteni a termelési 'versenyt, nini meg fogja erősi­i leni a munkafegyelmet is. Az Szeged üdvözli a román nép! köztársaságot Román Kommunista Párt tc mesmegyei Meoltsága, Iliescu elvtú rsnak Thnisoar» Abból az alkalomból, hogy Románia uépi köztársaság­gá alakul', fogadja a Magy ar Kommunista Párt nagyszögé­ül szerve elélnek Jókívánság ait, egriben boldog ujeszlen­rtöt kívüliünk, éljen » román- magyar barnlság. I)r. Zöld Sándor ti k ár. orszó ggyü l é si képviselő I)r. Ti tus Ionr.scu prefeelul Jud Tbuis-Toronlal Timis ©ara A román nép nagy történel­mi jelentőségű eseménye: a demokratikus népi köztársa­ság megalakulása alkalmából Szeged város közönsége é.s a magam nevében fogadd őszin­te jókivinsiígjainkat. Dénos Leó, Szeged város polgárai este re. l)r. Tiíus Ioncséu prcfectui Jud Tiuiis-Torontaí Timiso»ra A román nép előre halad a fejlődés utján. A népi köz­társaság megalakulása nagy örömmel tölt el. Ebből az alkalom bő I jókj vánságai m a I küldöm. Gyáni Imre, Szeged város főispánja. államosítást végre kell hajtan* és gondoskodni kell arról, nugyr megszűnjék az államosított Ozc;­mek deficitje. Az 1948-as évben a szövetke­zetek fejlesztéséhek kérdése elő­térbe kerül. Különösen a fóld­müvesszövetkezetek fejlesztésé­re keh nagy gondot fordítani. A jovo évi x^n bizonvosan erő­södni fog a munkásegytiég és» a fűggclk*ns<'gt l'ront pártjamíikt együttműködése. Erre szükség isi van, mert a demokrácia erő­södött ugyan, de ellenségei még nem adtak fel a harcot. A .belső fronton vereséget nzcnvixttek. cíe« a nemzetközi reakciótól segítsé­get remélnek és ezért tovább* szövik ellenséges terveiket. Rámutatott Rákosi elvtárs ar­ra, bőgj' a magyar külpolitika tovább fogia járni a szomszé­dokkal való megbékélés és együttműködés ulját. Pártunk feladatai Végül a Magyar Kommunista Párt helyzetéről és feladatairól beszélt: Az elmúlt évben pár­tunk tekintélye, súlya, ereje, befolyása, önbizalma megnőtt Bebizonyítottuk, hogy érdemesek? vagjnmk a magyar nép bizalmá­ra. A párt nemzetköcci jelentő­sége is megnőtt. Ezt mutatja az. hogy ott voltunk a kilenc kom­munista párt konferenciáján. Mindez arra kötelez bennün­ket, hogy még többel dolgoz­zunk a nemzet javárg, még több áldozattal, fegyelemmel, önkri­tikával építsük és crősitsük n magvar demokráciát és benne pártunkat. Még többet kell ta­nulnunk. még többet keli szol­gálnunk a magyar népet és még következetesebb. ' szívóssággal kell harcolnunk a reakció, a régi urirend maradványaival, szemben. Az 1848-as renienái'hniMit pe­dig használjuk fet arra, hogj tettekkel ifiazoJjuk, a magyar demokTáeián fve! ö | ml va­gvunk a/.ok- akük tejfkiiverke­zetesebben é* legeredménye­sefcbei: váftja!; valóra Kos­suth. PetőF, Táncsics eszmé­nyei! és vágyait: a szaftod,, erős, virágzó, népi Magyar-, ország megteremtését. f

Next

/
Thumbnails
Contents