Délmagyarország, 1947. szeptember (4. évfolyam, 198-221. szám)

1947-09-01 / 198. szám

Rendkívüli kiadás I Világ proletárjai egyesüljetekl A választások országos ered menyei: A MAGYAR KOMMUNISTA PART DELM AGYA R ORSZ A G I NAPILAPJA J Q^ ^ , ARA 40 FILLÉR Szeged, 1947 szeptember 1. Hétfő Országszerte Az ország legerősebb pártja a Magyar Kommunista Párt Értesülésünk szerint (éjjel 1 óra) a Magyar Kommunista Párt az egész országban 30—39 százalékarány­nyal vezet. A második helyért a- Szociáldemokrata ésy a Pfeiffer-párt vetélkedik 25—25 százalékos szavazat­aránnyal. A Dunántulon a második helyért küzd a Barankovics-féle Néppárt is. Budapesten első az MKP A fővárosból lapzártád, csak B három legnagyobb szavazaiurauyt elért párt adatai futottak »tc sierfceszlci ó<«:Üiifche. Első a Magyar Koiim<a;.5sta 1'árl, ..moly a szavazatok 2!i száza­lékát kapta. Másodlik; a Magyar Függetlenségi Párt 24 százalékkal, a harmadik a Szociáldemokra'a Párt. amelyre az összes szavazók 22 százaléka adta le szavazalái. Reggel 3 érakor a következő bu- j dapesti részleleredmények vállak Ismeretessé: MKP FKgP SzDP \PP Schlaehta " Barankovics Pfeifrer Radikális Balogh PDP 35.623, 14.144, 25.312, 4.042, I.238, 16.056, 25.169. 4.175, II.05, 3.358 Reggel 5 órakor a következő eredmények vállak ismeretessé: Az MKP Budapesten 32 százalé­kot kapott. Részletes eredmények: V. kerület 32 százalék I. kerület 12.8 százalék Rákospalota 32 százalék Kispest 25 százalék 1 Csepel 38 százalék Kispesten az SzDP 30 százalék­kal vezet. Csepelen az SzDP 40 százalék kai vezet. Országos eredmények reggel 5 órakor: MKP 25 százalék Pfeiffer, SzDP, Barankovics-párl 17 százalék körűi Kisgazdapárt 12.5 "százalék Parasztpart 7 százalék. A koaíioió abszolút többsége ezek szerint biztosítva van. A kommunista szavazatok százalékos aránya a nagyobb városokban k háPjaviáik kommunista Budapestről nyert értesülésünk szerint Salgótarjánban a Magyar Kom­munista Párt megkapta az összes sza­vazatok 97 százalékát. Baranya me­gyében — Pécs nélkül a szavazók 35 százaléka a Magyar Kommunista Pártra szavazott. Pécsett ,ugyamigy, mint Budapesten, az MKP vezet. Sil­göfaánya 100 százalékig az MKP-ra szavazott. A bányavidék átlagosan 95 százalékban kommunista. & csanád'csongrádi res« eietedményok MKP 39.82G Kisgazdapárt 21.834 SzDP 23.363 NPP 12.954 Barankovics 15.702 Pfeiffer 51.369 Radikális Párt 3.561 Balogh 943 PDP 1.112 ikegodi réssleieredtaények: Szeged 62 belső szavazóköréből a Pécs Fehérvár Diósgyőr Miskolc 24o/o 12o/0 45o/o 27o/o következő eredmények érkeztek MKP 10.1Í0 (18.6«/o) FKGP ' 1343-77.50/0) SzDP 8126 (14.90/0) NPP 746 (1.4 0/0)' Barankovics 4719 (8.70/0) Pfeiffer 27.616 (50.70/oí Radikális Párt 126!) IS-So/oj Balogh 187 (0.3 o/0) PDP 306 (,0.6 0/0)' R nd a pesti eredmények reggel 6 órakor: MKP 105.000 (FKGP 74.000 SzDP 76.000 ' NPP 19.000 ' Barankovics * 40.000 Pfeiffer 69 000 Radikális 6800 Balogh 16.000 PDP 5000 Schlachta 14.000 te: fél A választások tanulsága (F. L.) A Magyar Kommunista Párt hatalmas győzelmét csak az angliai munkáspárt 1945-ös nagy győzelmével lehet összehasonlíta­ni, amelyet az egész világsajtó földcsuszamlásnak nevezett. A Magyar Kommunista Párt rövid két év alatt kisebbségi pártból első helyre küzdötte fel magát. Ez a győzelem éppen olyan váratlan,mint ami­lyen jól megérdemelt. Váratlan, mert az ország közvéleménye nem számolt ekkora győzelemmel és megérdemelt, inert a nemzet nagy­többsége elismerte, hogy pártunk a fejlődés mótorja és egyre inkább benne látja azl az erőt, amely a li ároméves terven kérésziül képes a rombadöntölt országot a lehető legrövidebb időn belül helyreállí­tani és a dolgozó nép számára olyan életfeltételeket biztosítani, ame­lyet az úgynevezett békeidőkben sem élvezett. A magyar nyp ma már látja, liogy a Magyar Kommunista Párt az, amely .a Jegbiggad­tabban kormányozta országunkat a nemzetközi politika háborgó hul­lámain:, jól tudja. Jiogy e politika eredményeként éppen a választás napján az ország elnyerte teljes függetlenségét. Amilyen szép és megnyugtató a Magyar Kommunista Párt és testvér­pártunü, a Szociáldemokrata Párt előretörése .országos viszonylatban, annyira elszomorító a reakció előretörése Szegeden. Kétségtelen, hogy a Délvidék e legnagyobb városának politikai állásfoglalása nem egyezik az ország közvéleményével. Szeged és környékének polgársága még min­dig nem ismerte fel igazi érdekeit és vak áldozatává vált a felelőtlen el­lenforradalmi propagandának. Nem hagyhatjuk szó néjkül azt sem, hogy a kél munkáspárt viszonya Szegeden éppen a választások idejo alatt megromlott s ha talán ez nem is járult hozzá túlságosan a reakció erejének növeléséhez, de feltétlenül ennek is része van abban, hogy testvérpárluuk választási eredményei nem kielégitőek. Mi számtalanszor hangsúlyoztuk, hogy nem Szegeden, ahol a reakció erős, nem az a foptos, bogy egyik vagy másik munkáspárt egy vagy két százalékkal többet kap, hanem az, bogy mind a két munkás­párt megerősödjék. Sajnos, a Szociáldemokrata Párt szegedi szervezete nem tette magáévá ezt a gondolatot és lapjában, a Szegedi Népszavában minősíthetetlen hangnemben alaptalan vádakkal illetetf bennünket. Ez a politika visszafelé sült el. Nem nekünk ártott, hanem elsősorban a 'Szociáldemokrata Pártnak, amelyben a munkásság kénytelen volt a munkásegység lazító tényezőjét lábú. Erősen reméljük, hogy testvérpár­tunk fi szegedi' választási eredményeiből levonja az egyedül helyes és szükséges következtetést. Bármennyire is örülünk pártunk, g munkásosztály, a választási szövet­ség pártjainak hatalmas, országos győzelmének, nem szabad szem elől tévesztenünk azokat az óriási feladatokat, amelyek Szegeden és környé­kén .piőg a munkáspártokra várnak. J

Next

/
Thumbnails
Contents