Délmagyarország, 1947. július (4. évfolyam, 146-172. szám)

1947-07-01 / 146. szám

Hazaiérő hadifoglyok névsorál Világ proletárjai egyesüljetek! szeged, 1947 luiins 1, kedd, iv. ívf. 146. sz. MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT DÉLMAGYARORSZÁGI * NAPILAPJA lakosi a demokratikus pártok A választási jog maradjon a lehető legdemokratikusabb — mondotta Baján Rákosi Mátyás Vasárnap délelőtt a Kommunista .Tárt bajai gyűlésén Rákosi Má­tyás nagy beszédet mondott. ' A gazdasági kérdések ismertetésé •ufán foglalkozott a belpoitikai 'helyzettel. . — Ha meg akariuk valósítani a 3 éves tervet, — mondotta ehhez hozzátartozik az is, hogv; ÓUjunk a nép elé és csiuá junk ui -választásokat. Elgondolásunk sze­rint a választáson szövetséget kell alkotniok a valóban demokratikus pártoknak és ezekhez a valóban demokra­tikus pártokhoz számítjuk a Kisgazdapártot is arne y megtisz­títja sorait az összeesküvőktől és helyükre valóban demokra­tikus parasztokat és haladó­értelmJségíeket helyez a jelö­lőlistára. Néhány nappal ezelőtt írásos ja­vaslatot teltünk a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front pártjainak, a Szociáldemokrata testvér pártnak, a Nemzeti Parasztpártnak és a Füg­getlen Kisgazdapártnak — folytat­ta Rákosi Mátyás. — Ebben java­soltuk nekik, hogy a választást 'kö­zösen, a Nemzeti Függetlenségi Front szövetségébe hajtsuk végre. közös programot dolgozzunk ki, az legyen a választás alap­ja és együttes erővel harcol­jon o választáson ez a négy párt, ne egymás ellen, hanem a nép ellenségeivel szemben. Az ilyen szövetség elengedhetetlen feltétele a magyar nép életszínvo­nala emelésének. Nem tudjuk el­Kezaeni a hároméves tervet, ha nem így összefogva indulunk a vá­lasztásra, ha eltűrjük, hogy a de­mokrácia pórijai egymás ellen harcoljanak. örömmel közölhetem—* foly­tatta — hogy n javaslatunk az A miniszterelnök bejelentette összes demokratikus pártoknál megértésre talált. Megvan a re­mény arra, hogy a választáso­kat a négy demokratikus párt szövetségben, egymással váll­vetve és a reakció elleni éí el fogja megvívni. A Kommunista Párt véleménye az, hogy a választójog maradjon a le­hető legdemokratikusabb és abból csak a valóban fasisztákat és re­akciósokat zárják ki. tehát a választójog körülbelül megíoleljen az 1945-ös válasz­tójognak. Különbség talán csak az lesz, hogy ezúttal kölcsönösen megnézzük jól egymás jelöltjeit, nehogy ismét megtörténhessék az, hogy a válasz­tók tudtuk nélkül, Vértesi-féle fe­hérterrorista gyilkosokra, vagy Vi­dovics-féle szélhámosokra ós egyéb a parlamentbe nem való elemekre adják szavazatukat. — Nem szeretnénk, ha a 3 éves terv menetért a választások megsza­kítanák, ezért a választásokat le­hetőleg ínég a tél beátfta előtt, az aratás után kellene megejteni. Találgatások a párisi értekezlet körül Vasárnap Debrecenben a köztár­sasági elnök és a miniszterelnök részvételével tartották meg az ui magyar kenyér ünnepéi. Erre az alkalomra óriási tömegek vonultak fel Debrecen város főutcáján. Ka­tonai és rendőri diszszázadok vo­nultak fel és a városháza előtt felállilott tribün mo'lett Hajdú vár­megye ősi egyenruhájába öltözött városi hajdúk álltak diszőrséget Az ünnepély kezdetét az ősi re­formátus nagytemplom liires Rákó­czi-harangja jelezte. A szónokok mellett jelen vo'tak a demokrati­kus politikai pártok, hatóságok kül- és belföldi sajtó képvise'ői is. A Kommunista Pártot Horváth Márton nemzetgyűlési képviselő képviselte. A köztársasági elnök beszédében kijelentette, hogy a kenyér ünne­pén és a jövőben ís szeretné, ha népünk, az egész magyar társa­dalom, nem feledkezne meg az in­•ség és nyomorúság idejéről, hogy jobban tudja megbecsülni azokat iiz eredményeket, amelyeket verei­tékesen dolgozó fiainak köszönhet. "Mindnyájan értjük és megértjük — mondotta — mennyire egymás­ra vagyunk utalva, életünk teljes­ségéhez mennyire szükséges mind­-annyiunk munkája. A kenyér iün­•••••••• Megalakult az UFOSz Ósomogyifelepen Ösomogvitelepen most alakították meg az ÍJFOSz-l Bagdi Gyula elv­társ vezetésével. Az egybegyűllek ki­íenc lagu vezetőséget választottak s határozatot hozlak, hogy szervezetten járnak el a kistelekbérlők bizonytalan helvzetének megszüntetése végett. A jólsikcrült alakuló gyűlésen pártál­lásra tekintet nélkül ínegjelent a te­lep lakossága. népén hadd hirdessem én is a be­csületesen dolgozó miliők testvé­ri egységének szükségességét Dinnyés Lajosi miniszterelnök beszédében ismét leszögezte ma­gát a koalició fenntartása mellett, elitélte az összeesküvőket, akik ujjabb tragédiába akarták belevin­tti a nemzetet. »Mi, akik^'Gaál Gasz­tonnal és Tildy Zoltánná' a párt alapitói közé tartozunk, sajnos hiába tiltakoztunk ezeknek a tör­tetőknek a kártékony munkája el­len, mert az akkori pártvezetőség­nek (>k voltak a kedvencei* — mondotta a miniszterelnök. A választásokról szólva kije'en­tette, hogy a Kisgazdapárt telje­sen "külön listával fog indü'ni. A Függetlenségi Frontban tö­mörüli pártoknak azonban az a törekvése, hogy a választá­sok során egymással szemben ne használjanak erős hangol és emiatt ne éleződjék kő az or­szág Jiárára a választási küz­delem. Az ui választójogi törvénnyel kap­csolatban kijelentette ,hogv az sem­miféle jogfosztást nem fog tartal­mazni. Lényegileg csak olyan irány ban lesznek eltérések az 1915-ös választó jogi törvénnyel szem bon, hogy a kitelepítésre kerülő svábok választójogát megvonják és n kép­viselők számát csökkentik. A vá­lasztásokon minden párt résztve­het, amelyik az 1945. *évi válasz­tási törvényben előirt kellékekké? rendelkezik. A választás tiszta és szabad lesz. A miniszterelnök beszélt a fize­tések és státuszok rendezéséről és különösen fontosnak jelentette ki a birói státusz rendezését. A vá­lasztásokra valószínűleg az ujbor előtt kerül sor. A pénteken megnyílt párisi kül­ügyminiszteri értekezlet továbbra is zárt ajtók mögött folyik. A vi­lágsajtó csak találgatásokat közö". amelyek véleményeken és nem je­lenléseken alapulnak. A Times tudósítója szerint "meg lehel próbálni áthidalni a terv ut­jáhan álló nehézségeket*. A szov­jet távirati iroda, a TASS kiemeli, (s ezt hangsúlyozza az egész világ­sajtó), hogy ejlérés áll fenn egy­felől a Franciaország ált a' java­solt és Anglia által támogatott ál­láspont, másfelől a szovjet á'lás­pont között. A Daily Express ugy véli, hogy az ellentétek miatt fo y­tatják titokban a tárgyalásokat. A lap szerint Bevin kénytelen lesz a tárgyalások előtt hazautazni és ki­kérni kormánya véleményét. Ha az értekezlet meg is liiusulna — irja a Daily Express —, az nem jelenti az amerikai javaslat elve­tését. A Daily Herald, a munkás­párt lapja szerint »képtelenség a mostani órákban zsákutcáról be­szélni*. A Daily Mail szerint Bevin hét­fő délután terjeszti csak tervét kol­légái elé. »A terv fő célja — írja a konzervatív lap —, hogy az eddigi megbeszélések során fel­merült ellentéteket e'similsa. Az egyik legfőbb nehézség az,, hogy a három külügyminiszter egyike sem tudja ,hogv pontosan mi lesz a Marshall-terv természete és ter­jedelme*. A New-York Times vasárnap ve­zércikkben foglalkozott a párisi ér­tekezlettel. "Lehetetlen távo'tartani a politikát — irja a lap. — Épp Európa súlyos helyzete jogosit fel a reményre, hogy a fárgvalások si­kerrel fognak járni.*. Európa nem lesz képes talpraát'ni, ha nem te­kinti önmagát gazdasági egység­nek. Tehát még az amerikai sajtó is belátja, hogy megosztva nem le­het Európát újjáépíteni, aki tehát •fheg akarja osztani Európát, az nem akarja újjáépíteni, hanem saját ha­talmi céljait tartja szem előtt! Az arnsrikai sztrájkok A Hartley—Taft-féle munkásel­ellenes, úgynevezett »rabszolgatör­vény* miatt kitört sztrájkhullám tovább terjed. Pittsburg bányavi­dékén 55 ezer munkás hagyta ab­ba munkáját a bányászok sztrájk­ja miatt. A gépkocsiiparban 37 ezer munkást elbocsátottak. Az acélgyá­rak csökkenteti üzemmel dolgoz­nak. Hat nagy kohó tüzét ki kel­lett oltani. Truman már gondol a választásokra ... Truman elnök * a szines népek sorsának megjavítására alakult or­szágos egyesület értekezletén, Wa­shingtonban beszédet mondott. Felszólította a közönséget, hogy jót bánjon az "Egyesült Államok néger lakosságával. P. " G. Ma délelőtt 10 perces zárással tiltakoznak a kereskedők az álszövetkezeiek ellen A kereskedelmi érdekképvisele­tek hétfőn délután a Sportcsarnok­ban nagygyűlést rendeztek az ál­szövetkezetek ellen. A kiskereske­dők hatalmas tömege vett részi a nagygyűlésen. Több felszólalás után előterjesztették a kiskereske­dők határozati javaslalát, amclv követeli többek között, hogy zárós határidőn belül hajtsák végre a szövetkezelek felülvizsgálatát an­nak megállapítása céljábó', hogy a fogyasztási szövetkezetek köziül me­lyik az álszövetkezet. A felu vizs­gálatok befejezéséig Szüneteljen a fogyasztási szövetkezetek nyitásá­ra szóló iparigazolványok kiadása. Követeli a nagygyűlés, hogy a fo­gyasztási szövetkezetek csak ugyan­olyan feltétetek mellett kaphassanak . iparigazolványt, mint az egyéni ké­'relmezők. A nagygyűlés a határozati javaslatot elfogadta, " r majd viharos jelenetek közepette elhatározta, ho«y a kiskereskedők kedden délelőtt 11 órakor az or­*Zág egész területén 10 perre* űrie!zárással tiltakoznak az rl­Irorfájuolt szövetkezelek és az él­szövetkezelek ellen. Ugyancsak elfogadta a nagygyűlés a vezetőségnek azt a javaslalát,* amely szerint keden délelőtt 11 órakor, a tiltakozás időjiontjában 100 lagu kis­kereskedői küldöttség keresi fel hiva­talában a miniszterelnököt és a sző­ve tkezetügyi minisztert 6s a minisz­tereknek átnyújtják a nagygyűlés ha­tározati javaslatát. Ezután Vas Zoltán, a Gazdasági Főtanács főtitkára felszólalásában hangoztatta, szükségesnek tartja, hogy a szövetkezetek a jövőben adót fizes­senek. Ezt a kérdést le^iözelebfa a Gazdasági Főtanács elé visei. y

Next

/
Thumbnails
Contents