Délmagyarország, 1947. június (4. évfolyam, 122-145. szám)

1947-06-01 / 122. szám

Sfflág proletárjai egyesüljetek! Ma: egésa: l^elí rádió Szeged, 1947 junius 1, vasárnap, IV. évf. 122. sz. ára: 40 DELMflGYAKORSZAG AOYAR KO UNI8TA PÁRT DÉLM AO YAROR8ZÁOI NAPILAPJA. Köszönet Szeged kisiparosságának Irta: Komócsin Zoltán M a délelőtt ünnepélyes keretek kö- iparosság szegénységét, törekvéseit, aött nyit ják meg* a méreteiben,! A következő vasárok akkor jelenlenek változatosságában, az eddigiekben leg- j nagyobb sikert, fejlődést, ha a kis* bikeresebbnck Ígérkező szegedi ipari j iparosság anyagi erősödését, gazda­vásárt Hosszú hetek előkészületei < godását fokozottabb mértékben bizto­után ma diadalmasan nyilvánul megoltjuk. A hároméves terv, a bankók nemzetünk egyik legfontosabb rá le- ' tjének, a kisiparosságnak élniakarása, életrevalósága. A kiállított, eladásra szánt tárgyakon keresztül kicsiben példáját látjuk a hősi erőfeszítés eredményeinek. Minden darab kiállí­tott tárgy bizonysága a nemzeti erők alkotó készségének. A vásáron részt­vevő kisiparosok munkájukkal csa­ládjuknak kenyeret, nemzetüknek anyagi és kulturális felemelkedést akarnak nizlositani. A legkézzelfog­hatóbb, legkifejezőbb módon adják tanúbizonyságát annak, hogy érdemes hinni és bízni saját erőnkben. Szem­léltető .példájuk egyben a nemzeti gondolat, a magyar nép szabadságá­nak és önállóságának védelmét is je­lenti. Annál is inkább öröm és hala tölt el bennünket Szeged kisiparos­sága iránt a vásár ünnepi megnyitója alkalmával, mert tudjuk, honnan in­dultak el. mivel kezdték a műhely, a családi vagyon, a nemzeti újjáépí­tést. N em lesz haszontalan emlékezet­ben néhány hónapot visszafutni Időben és felidézni a szegedi kis­állemositása aZt is kell eredményezze, hogy a kisiparosok vagyontulajdona fokozatosan nő, a gazdagodás utján hiztosan haladnak előre. Ha váro­sunkat, az országot munkájuk ilyen szép eredményével örvendeztetik meg, joggal várják "el a saját, egyéni tulaj­donuk megerősítését. Általános, nem­zeti szempontból is fontos, hogy a kormány politikája, a p ári ok erőfeszí­tése odaüványuljon, hogy nagyobb megbecsülést, több lehetőséget kapja­nak a vagyonosodáshoz azok a kis­iparosok, akik munkájukkái az egye­temes nemzeti felemelkedés, önállósá­gunk és függetlenségünk egyik leg­fontosabn támaszai. A szegedi ipari vásár résztvevői jelentősen megjavították Szeged jó-hir­nevét az újjáépítés erőfeszítésében élő országúimban. Köszönet Szeged kisiparosságának! megalakult az aj kormány Dinnyés Lajos miniszterelnök és kormánya tagjai letették az esküt Tildy Zoltán, a magyar köztár­saság elnöke meghallgatván a nem­zetgyűlés politikai bizottságának az alkotmányban lefektetett ajánlását, miniszterelnökké nevezte ki Diny­uyés Lajos volt honvédelmi mi­nisztert. Szombaton este fél 8 óra­kor Dinnyés Lajos dezignált mi­niszterelnök megjelent Tildy Zol­tán köztársasági elnöknél s ugyan­csak megjelentek a kabinetben részvételre felkért miniszterek­hogy a hivatali esküt a köztársta­sági elnök kezébe letegyék. Az es­kütétel ünnepélyes keretek között iparosság küzdelmeit. Vuhumkor szer- i folyl le és előszűr Dinnyés Lajos szám és nyersanyag nélkül dolgoztukul niiiiiszterclTiök tette lc a hivatali szinte csakis a két kezükre, a saj.u • kQt Az cskülétel utún az ui inL­^ ^ndatfi mimlfa ina "már kitftnö I niszterelnök előterjesztést .tett kor­helyzete lenne a kisiparosságnak, de j manyanak megalakitasára. kerte a tagadhatatlanul nagy, örvendetes vál- köztársaság elnoket, hogy, Rákosi lozáson, javuláson mentünk keresztül két esztendő alatt. F.z a változás első­porban magának a kisiparosságnak kö­szönhető A háborúból a békés vi­szonyok közé majdnem teljesen ki­fosztva, vagyoni helyzetében meg­ingott, majdnem kizárólag erkölcsi erejére, munkába vetett hitére utalva került. Az infláció tőkéjének meg­maradt töredékét morzsolta fel. Nem anyagi rök, a bizalom, hit saját erejében, alkotókészségében segítet­ték hozza, hogy most ehhez az ujabb állomáshoz az ipari vásárhoz elér­kezzünk. Tálán nem egészen véletlen, hogy az erőfeszítések nyomán létrejött al­Mátyást és S^akas-üs Árpádot mi­niszlerelriökhelyeltes állam miriisk­terré, Dobi Istvánt államminiszter­ré, Rajk Lászlót belügyminiszterré, Nyárádi Miklóst pénzügyminiszter­i ré, Bán Antall iparügyi minisz­terré. Rónai Sándort kereskedelem és .szövetkezetügyi miniszterré, Ge­'rő'Ernőt közlekedésügyi minisz­terré, dr. Bárányos "Károlyt föld­művelésügyi miniszterré, dr. Or­tutav Gyulát vallás- és közoktatás­ügyi miniszterré, dr. Ries Istvánt igazságügyminiszterré, dr. Molnár Eriket népjóléti miniszterré, dr. Erőss Jánost közellátásügyi mi­, I az or- í niszterré, Veres Pétert épités- és válság kotás, kisipari munka bemutatása olyan időpontra esik. amikor szág belső politikájában újra válság közmunkaügyi miniszterré, dr. van. Egybe oldalon a szegedi ipari Mihályffy Ernőt pedig tájékozta­váseíron. kiállítóit termékeken keresz-1 tásügyi miniszterré kinevezze. Kér­tül litjulk: a nemzet lelkiismeretes dol- te toVábbá, hogy mint miniszter­gozóit alak .mmmjul^al a jobb hol-! elnököt a honvédelmi mimszté­dogalte magyar jövendőt szolgálták . ábbi vezetésével Mihálví­Velük szemben a belpolitikai válság . ^ ei, i\unai> i mutatja az árulók. a nemzetet piacra fy Ernó tajekoztatásugyi minisz­dobni .szándékozók klikkjét a volt; tert pedig a külügyminisztérium minisztereim kel az élen. A jelen | ideiglenes vezetésével bizza meg. Tildy Zoltán köztársasági elnök Dinnyés Lajos miniszterelnök elő­terjesztését elfogadta és a kabi­net tagjait kinevezte. A kineve­zés megtörténte után a kabinet tag­jai letették az esküt, illetve foga­dalmat. Ugv az eskümintát, mint a fogadalom szövegét Jékelv László miniszter olvasta fel. az két különböző képe ez. Egyesek hagy hangosan döngették mellüket, így bi­zonygatva haza fiságukat és közben a föld alatt összeesküdtek annak meg­döntésére, amit Kisiparos, munkás, értelmiségi, parasztkmok keservével, hősi önmegtagadással teremtett a há­ború romjaiból. Legtelsősorban mint magyar hazafiak és' csak másodszor mint. haladó demokraták, szenvedélye- j sen utasítjuk vissza az idegen hatal­mak ügynökévé szegődött hazaárulók kísérletéi! Egynek érezzük azonban magunkat azokkal, akiknek bazafisága oly ékesen nyilvánul meg teltekben a szegedi ipari vásáron. A kisiparosságnak nagy országos jelentőségű erkölcsi győzelme a ma megnyíló vásár. Ugy tekintjük, mint egv korszák lezárását 'és uj kezdetét. Eddig a munka, az erőfeszítés azért folyt, hogy a létfenntartáshoz szük­séges anyagiakat előteremtsék. A ki­állított tárgyak mögött az anyagi fel­emelkedés eddig elérL eredményei mellett meg kell látnunk azt is, amit az érem másik oldala mutat, a kis­tagadta az azonnali hazatérést kor­mányának, saját pártjának,, az egész dolgozó magyar népnek. Le­mondása kibújás a felelősségválla­lás alól és. egyértelmű a bűnösség teljes beismerésével. A demokratikus Magyarország leküzdhetetlen erejét bizonyítja az a" tény, hogy a legmagasabb polc­ról. á miniszterelnöki székből is eltávolította az összeesküvők, az ellentétek s^i tóinak cinkosát. A párlok békéjéért, a nyugodt terme­lő ftiunkáért kell a továbbiakban dolgoznunk, mert csak igy való­ul'hai meg g hároméves terv, a dolgozók életszínvonalának emelé­se. Ebben a kérdésben megbont­hatatlanul nyilvánul meg minde­nütt a munkásegység hatalmas ere­íe. Bízunk benne, hogy ezután a vezetőiben megújhodott Kisgazda­várttal őszinte és szoros barátság­bún haladhatunk előre a magyar nép jövőjéért. Hisszük, hogy eb­ben az esetben a magyar koalíciót nem a válságból-válságba bukdá­csolás. hanem a feladatok sikeres, gyors megoldása jellemzi majd.­Kovács Béla vallomása A AV'gvar Távirati Iroda illeté­kes helyről közli a szovjet Hatósá­gok által Kovács Béla ügyével kap­csolatban felveit és a kihalljgatot­lak által sajátkezüleg aláirt jegyző­könyvek egy részét,. Kovács Béla letartóztatott kihall­gatása alkalmával a következőket vallotta: A Kisgazdapárt vezetősége, töb­bek között én. Nagy Ferenc, Var­ga Béla hibásak és felelősek azért, liogv a mi pártunkból kerüKek ki a köztársaságellenes összeesküvés szellemi vezetői. Az, hogy a Kis­gazdapárt a reakciós erők sorako­zásának központja és a köztársa­ságellenes összeesküvés tagjainak fészke lett, a párt elitélendő és meg nem engedhető politikai eszközei­nek tudható be. A pártvezér Nagy Ferenc 1916-ban a párt propagan­da osztályának fezelője, Gyulay László révén részletesen tájékozva volt Raffay Sándor bűnös tevé­kenységéről. Ennek ellenére nem telt lé.péseket Raffay Sándor bű­nös tevékenységének megszünteté­sére. A Kisgazdapárt vezetősége az én személyemben, Varga Béla, Nagy Ferenc és mások személyé­ben hibás és felelős azért,, hogy a pártközpont apparátusába,, vezető állásokba összeesküvőket állított. Nagy Ferenc velem együtt felelős azért, Jiogy azután, miután tudo­mást szerzett Raffay bűnös tevé­kenységéről és a magyar köztár­saság elleni káros, illegá'is tevé­kenységről, pem tette meg a szük­séges ellenintézkedéseket. Én és Nagy Ferenc működésűnkbenlneg­engedtük magunknak a szoros ba­rátságot a köztársaságellenes ösz­szeesküvés vezetőivel, mint például Szentiványi Domokossal,. Arany Bálinttal, Saláta Kálmánnal'. Ezekkel a személyekkel együtt részlvettünk nemhivatalos megbe­széléseken magánlakásokon, .ahol bel- és külpolitikai kérdéseket* Magyarország helyzetét beszéltük meg és olyan kérdéseket, amelyek nem képezték volna legális meg­beszélés tárgyát. Szombaton 1700 magyar hadilogoíy érkezeit Focsaniba A népjóléti minisztérium által Foc­saniba kiküldött bizottság szombaton ujabb értesítést küldött a miniszté­riumnak. Ebben közlik, hogy Focsa­niba 1700 magyar hadifogoly érke­zett, útban Magyarország felé. Köz­lik ezenkívül azt is, hogy a hadi­foglyok szállítása ügy énen a román hatóságokkal folytatott tárgyalások a legKcdvezőbbcn haladnak előre. Nagy Ferenc bűnös Nagv Ferenc ellen sulyos'vádak vetődtek fel, amelyeknek minden részlete még nem került a nyil­vánosság elé. Minden esetre az biz­tos, hogy Nagv Feyenc. a magyar köztársaság miniszterelnöke el­árulta a magyar demokráciát. A kormány, amikor hazahívta, tulaj­donképpen első kérdését tette fel számára, hogy vájjon bűnösnek ér­zi-e magát. A felelet megjött és ami eddig gyanú volt. most bizo­nyítékká vált: Nagy Ferenc meg A pártközi értekezlet jóváhagyta a hároméves tervet (Budapest, május 31 A három­éves gazdasági terv Kidolgozására ki­küldött pártközi értekezlet május 30-án délután ülést tartott. Az érte­kezlet végleges megállapodásra jutott a hároméves terv keretén belüí tör­ténő beruházások összege és annak felosztása tcKÍnletébcn. Megállapo­dott ezenkívül az értekezlet a terv­gazdálkodást irányító állami szervezet tárgyában. A határozat értelmében tervgazdasági tanácsot és tervgazda­sági hivatalt kelL felállítani. Pártközi megállapodás jött léire a tervgazda­sági hivatal és tanács szervezetére nézve is. A párlközi értekezlet külön bizottságot küldött ki, amelynek fel­adata a hároméves terv végleges for­mában való megszövegezése és a terv végrehajtásához szükséges jogszabá­lyok előkészítése. A szerkesztőbizott­ság munkájának eredményét junius 9-én fogja a pártKözi értekezlet elé terjeszteni. . j

Next

/
Thumbnails
Contents