Délmagyarország, 1947. április (4. évfolyam, 74-97. szám)

1947-04-01 / 74. szám

Világ proletárjai egyesüljelek! /^'oo.vj^ Szeged, 1947 április 1., kedd. IV. évt. 74. sz \ fira: 40 fillér & MAGYAR KOMMUNISTA PART D ÉLM AOTARORSZ AQ1 NAPILAPJA Rákosi Mátyás: Nem elég következetes az a karc, amit a Kisgazdapárt viv Sulyokék ellen 9,A Szabadságpárt nem szabadságot, hanem rabszolgaságot akar hozni a magyar népnek Ha a reakció áskálódásai veszélyeztetik az ujjáépilés rendjét, a nép elé megyünk: válasszon n (Budapest, március 31.) A Ma­gyar Kommunista Párt zalamegyei szervezete vasárnap Zalaegersze­gen na^-gyülést tartott, amelyen megjelent és beszédet rattott Rá­kosi Mátyás miniszterelnökhe­lyettes, a párt főtitkára. Rákosi elvtárs az egybesereglett óriási tö­meg szűnni nem akaró tapsvihara közt kezdte meg beszédét. . Rámutatott arra, hogy a mun­kásság, parasztság és haladó ér­telmiség az elmúlt két esztendő alatt heroikus küzdelmet folyta­tott, hogy az .ország, kiheverje a háborusujtotta károkat és elindul­hasson a felemelkedés utján. Az egész magyar életet átfogó tervet a Kommunista P&rt a magyar pa­naszt és az ipari munkás szol­galmára, a haladó értelmiség tu­dására alapította. A terv megva­lósítása érdekében nem kell más, mint béke, nyugalom és rend, amit, mint a közelmúltban bebizonyoso­dott, a régi rend hivei nem akar­nak s aminek megdöntése érdeké­ben összeesküvést szőttek. Szabotáló összeesküvők — Az összeesküvők minden áza­vából és a náluk talá't Írásokból csak ugy dőlt a parasztság iránti gyűlölet. Az egész magyar népet ismét rabságba akarták vissza­lökni. Minden eszköz jó volt ne­kik árra, "hogy a magyar népet zaklassák. Kiderült, hogy a leg­nagyobb magyar gépgyár igazga­tója és főmérnöke is bent volt az összeesküvésben. Olyan traktort gyártottak, ami tulnehéz volt a magyar viszonyokat illetően. <18.000 forintos cséplőgépet is gyártottak, amit a gazda nem tudott megvenni. Ez a szabotázs más területre is kiterjedt. Megnyerték céljaiknak a legnagyobb kormányzópártot, a Kisgazdapártot. Sikerült nekik ki­neveztetni, munkájuk szolgálatába állítani a Kisgazdapárt főtitkárát, Kovács Bélát. Az összeesküvést lelepleztél; és dicsérő szót kell mondani az any­nyira ócsárolt demokratikus rend­őrségről. Most már látjukv bogy miért szidták a rendőrséget. Azért, mert az összeesküvők érezték, bogy előbb vagy utóbb a demokratikus rendőrség elfogja őket. Megint hiba van a kisgazdapárti kréta körül — A Szabadságpárt nem sza­badságot, hanem rabságot akar hozni a magyar népnek. Tud­juk, hogy Sulyokék ma, 1947­ben ugyanazt a munkát végzik, amit 7—8 évvel ezelőtt a Ma­gyar Megújhodás és az egyéb hangzatos nevii pártok végez­lek. Megpróbálják összeugrasztani a munkásokat vezetőikkel, agitálnak gazdapár? vezetői okulni fognak a jövőben és éberebbek lesznek a demokrácia megvédése céljából. Ebben £ reménybén egyeztünk meg vélük. Reméltük, bogy ez az okulás alapos lesz. meg Jtell azonban mondani, hogy ebben a várakozásunk­ban helyenként kezdünk kétel­kedni. ITjra mutatkoznak olyan jelek, amelyek azt mutatják, hogy hiba van a kisgazdapárti kréta körül. az államosítás elten, felhántorgnt­ják a bajokat, amelyeknek pedig túlnyomó többségét éppen tőlük és az ő barátaiktól kaptuk örök­ségül. Rákosi Mátyás" a továbbiakban a Sulyok-párt és "a Kisgazdapárt vi­szonyáról beszélt. Megállapította, hogy az a harc, amelyet a Kisgazda­párt Sulyokék ellen viv, nem elég következetes. Reméltük és reméljük, hogy.a Kis­R demokrácia eszközeit nem engedjük a magyar nép ellen felhasználni szonvt akar fenntartani az egy­házakkal és nem célja eltörölni a vallást. Az, bogy a riPhfrcíÖ a sza­bad vallásoktatás kérdését a de­mokrácia ellen igyekszik felhasz­nálni, annak bizonyítéka, hogy a regi rend hívei nem alszanak és minden eszközt megpróbálnak, hogy ártsanak fiatal demokráci­ánknak. hogy tekintélyét csökkent­sek a dolgozók felé. — Budapesten a nyomdászok <fi­határozták. hogv a "Sulyok-párt na­pilapjai, A Holnapot nem fogják kinyomtatni mindaddig, amig biz­tosítékot nem kapnak arranézve, bogy ez a párt nem folytatja to­vább Bemokráciaellenes működé­sét. Nem fogjuk engedni., hogy a demokrácia eszközeit, köztük a sajtószabadságot is, a demokrácia és a szabadság ellenségei a ma­gyar nép ellen használják fel. Ezért helyeseljük azt, amit a nyomdá­szok tsinállak. Rákosi ezután az amerikai jegy­zékkel foglalkozott. Megállapítot­ta, hogv annak célja n£m volt más, "ínint bátorítani a régi rend hiveit. Mind a bárom baloldali párt rámutatott arra, hogy az ameri­kai jegyzék téves, egyoldalú infor­máció alapján Íródott. A Kisgazdapárt annak ellené­rc, hogy neki is világosan le kellett volna szögeznie á'fás­pontját, nem adott ilyen félre­érthetetlen nyilatkozatot. Reakciós ránalmak a vallás eltörléséről — A reakció most ismét támad­ja a demokráciát azt állítván, hogy a fakultatív bitoktatás bevezeté­sére tulajdonképpen meg akarják szüntetni a vallást. A Kommunista Párt már többizben bemutatta, hogy egészséges, demokratikus vi­llj választásoké! — Mi azt mondjuk, ba ez igy. folytatódik, ha nem tudjuk biz­tosítani a régi rend1 liiveinek áská­lódásai ellen a nyugalhnat,, békét és .rendet, amire a magyar nép felvirágoztatása érdekében szük­ség „van, akkor menjünk újra a nép elé, kér­jünk uj választásokat és kér­jük á' magyar népet, hogy ma­ga csináljon demokratikus vá­lasztás utján rendet és löbbel ne küldjön a parlamentbe olyan tagokat, akik a nép ügyét nem előre, hanem! hátra 'akarják vinni. — A magyar népnek békére, rendre és nyugalotnra van szük­sége. Ezért küzd a Magyar Kom­munista Párt és kíméletlenül visz­szautasit minden olyan kísérletek, amely ennek a békének és nyuga­lomnak megzavarását cElozza. Csak a doSgozók társadalmában­lehetséges hatásos egészségvédelem Vikol János dr. államtitkár előadása a Szovjet ötéves és a MKP hároméves tervének egészségüg/i vonatkozásairól (Szeged, március 31) A Magyar­Szovjel Művelődési Társaság szegedi csoportjának székházában szombaton a termel zsúfolásig megtöltő közön­ség előtt tartott előadást dr. Vikol János népjóléti államtitkár a szovjet ötéves terv és a mi hároméves ter­vünk egészségügyi vonatkozásairól. Hangsúlyozta, hogy az egészségvéde­lem alapfeltétele a dolgozók életszín­vonalának megjavítása, munkafeltéte­leinek rendezése. — A múltban azért nem beszélhet tünk komoly egészségvédelemről, mert ez az előbbiek alapján egyet jelen­teit volna az uralkodó osztály ural­mának megdöntésével — mondotta. A sokat hangoztatott szociális jelsza­vak igy csak üres frázisok maradtak és a rendszeres munkásegészségügyi gondozás helyett legfeljebb csak kari­tatív tevékenységek történtek. Komoly egészségvédelem csak olyan társadalomban képzelhető cl, ahol a dolgoz kn.tú döntő be­folyások van a társadalmi élei irányításába. A továbbiakban részletesen kitért mindarra, amit az orosz szocialista forradalom után elsősorban fontosnak tartottak megvalósítani és ismertette a szovjet egészségügyi kormányzat most megvalósulás alatt levő negye­dik ötéves tervének programját. Jellemző adatként emiitette meg Vikol államtitkár, hogy a cári Orosz­országban összesen 12 ezer orvos volt csak és a vidék jóformán teljesen or­vosi ellátás nélkül áilott. Ezzel szem­ben a szovjet ötéves terv csupán a körzeti orvosok számát a jelen­legi 9500-ról "15.500-ra akarja emelni, szakorvosi segítséget a vizsgáló­állomásokon pedig 63 ezerrői 77 ezerre. Általában az egészségügyi dol­gozók hadseregét 900 ezerről két­millióra akarják növeszteni. A még számtalan más érdekes adat­tal megvilágítóit szakszerű előadás be­fejező részében a Magyar Kommu­nista Párt állat előterjesztett három­éves terv egészségügvi alapjairól szólt. — A mult Magyarország egészség­ügyi politikája: o'szlálvpolitika volt — mondotta. — A hárommillió mező­gazdasági nincstelen és a gyári mun­kásság életnívójának megjavítása je­lentette volna első alapfeltételét az eredményes egészségvédelemnek. Ezt a kérdést ugylátszik azonban nem tar­tották fontosnak, mert például egyet­len egészségvédelmi tanszéket sem lé­tesítettek az egyetemeken akkor, ami­kor a Szovjetunióban töblv mini száz ilyen tanszék álí a. orvosok rendel­kezésére és a nyugati államokban is működnek mindenütt ilyen tanszékek Végül a kórházak szervezetének és munkamódszerének átalakításáról szólt ezeknek az uj szociális szempontoknak megfelelően. Vikol államtitkár előadását az or­vosokból és nagyszámú érdeklődőből álló közönség hosszantartó tapssal fo­gadta. Az előadást Dénes Leó pol­gármester, a Magyar-Szovjet Művelő­désié Társaság elnöke vezette be és egyben üdvözölte, a Budapestről meg­jelent dr. Merényi Gusztáv orvos­vezérőrnagyot. A Szegedi Nemzeti Szinház művészei külön műsorral szó­rakoztatták a közönséget'. Lázár Márta, Dénes Erzsi zongorakiséreté­vel énekelt nagv tetszés mellett rész­leteket a Bohéméletből, Gyulai Lenke pedig hatásos szavalatívafara­tott sikert. Medikusok egészségügyi előadása a külvárosokban (Szeged, március 31.) Beszámol­tunk róla, hogy a Medikus Kör,fel­ajánlotta Segítségét a Magyar De­mokratikus Ifjúsági Szövetség_ne­vclőmunkájához és máris több al­kalommal tartottak előadást a Me­dikus Kör hallgatói a külvárosok­ban különböző egészségügyi kér­désekről. Pénteken Sas Mihály or­vostanhallgató a Medikus Kör egyik kiváló tagja, a szegedi tudomány­egyetem 1916. évi szülészeti pálya­díjnyertese tartott értékes előadást a MaDISz felsővárosi székházában. A megjelent nagyszámú közönség nagy érdeklődése mellett népszerű formában beszélt az emberi szer­vezetet irányító belső anyagokról. örömmel látjuk, hogy ebben a szerencsésen indult kezdeménye­zésben éppen a legjobb képességű orvostanhallgatók megtalálják az utat a külvárosok munkásfiataljai felé. Reméljük, bogy munkájuk to­vábbi Sikerekre vezet nemcsak a külvárosi munkás- és parasztfia­talok tanítása terén, hanem a ve­lük való közvetlenebb kapcsolatok megteremtése terén is.

Next

/
Thumbnails
Contents