Délmagyarország, 1947. január (4. évfolyam, 1-25. szám)

1947-01-01 / 1. szám

filág proletárjai ggygsgijatgki Szeged. 1947 január 1. szerda, IV. évf. 1. sz. ÍPS; 40 fillér. DÉLMAGYAKORSZAG -ftm MAGYAR KOMMÜN13TA FART D ÉLM AO Y ARQRSZÁG1 NAPILAPJA Uj célkitűzések : - " Előre az életszínvonal ihm-f>\ ­felemeléséért! y% Irta: KSvi Béla N ehéz, küzdelmes esztendő áll mö­göttünk. Nem túlzunk, ha azt mond­iute, hogy az elmúlt év a magyar de­.'mokrácia erőpróbája volt. Szörnyű meg­próbáltatások idejét éltük, de éppen e megpróbáltatások közepette bizonyította he a magyar nép nagykorúságát. Nem tehet lekicsinyleni azt, amit szenved­jünk, s amit véghez vittünk. Elveszett » dolgok felméréséhez szükséges mér­ték és sokan ugy érezték, kicsúszik lá­bunk alól a talaj, nincs mibe fogódzni, A háború szörnyű pusztítása mint átok, Ül rajtunk. Nincs kiút számunkra — gondolták. Összfopilott egy régi rend­•ser, de a romok ittmaradtak és a rom­jegyek elállják a demokratikus fejlő­dés útját. Az életszínvonal olyan mély­be süllyedt, hogy kulturember számára .mélyebbre nem süllyedhetett. Ha visz­Szatekintünk az elmúlt esztendőre, minden kritikánk, mellett is egy kicsit büszkék lehetünk a mi magyar demo­kráciánkra. Büszkék lehetünk paraszt­jainkra, kük a főid millió holdjait mun­kálták meg — ma sem tudjuk hogyan. 3üszkék) vagyunk az éhséget és hideget 'Vállaló munkásainkra ési értelmisé­íSeinkre, tudósainkra^ akik egy újságét •em tudtak megvenni,, de .fáradhatat­lanul, jóformán segédeszközök nélkül dolgoztak uj felfedezéseken s müvé­samkzt, aki.- egy szendvicsért, jöttek ű egy kis melegséget lopni a szivünk­be. Legyünk büszkék neves vezetőink­re és a névtelen pártmunkások ezreire, iki-knék hite, lelkesedése, buzdítása nél­kül nem érhettünk volna el eredmé­nyeinket. Egy nemzet jelepét nem a múltja, lanem a jövője határozza meg.. Ha csak sí múltba tekintettünk volna, a kétség­beesés 4a kilátástalanság- rabjaivá sze­gődünk. Nem vissza, hanem előre te­kintettünk és a jobb jövő reménye vál­lalta tta el a jelen szenvedéseit. A kézzelfogható jövőt a stabilizációs ervek jelentették. Az igéretért, amit az i} pénz jelentett, ugy éreztük, érdemes tűrni. A forint, amit „valutacsodának" neveztek, eddig nem bizonyult, hálát­annak. Nem adta magát bőségesen 9 aem adta magát mindenkinek egyfor­mán, de a bánat könnyei helyébe az irömkönnyeit csalta a szemekbe s kis>­rutotta: a 'kétségbeesett arcok ráncait. Aersze, a forintot js megtámadták és ez as.lgáljon figyelmezi etésül arra, hogy iz ellenség nem alszik, csapások érték, de még nincs legyőzve és ezzel a tény­nyel számolnunk kell, ha tervet készi­• tünk a jövőre. , * A stabilizáció lehetővé tette, hogy'lé­iekzethez jussunk, élni tudjunk, hinni tudjunk és észszerű számításokat végezhessünk. A stabilizációs terv után Hkészitette a Magyar Kommunista Párt ; hároméves tervét. Felmérve az ország .eljesitö képességét, egy mindenre ki­erjedő, átfogó gazdasági tervet készi­'.ettünk. Ugy a stabilizációs terv, mint •a is, reális tényeken, számításokon íyuigszik. Kommunista módra optimis­ta, de nincs benne túlzás. Gerő elvtár­sink mondotta: „Mi ultalában ismere­tesek vagyunk arról, hogy javíthatat­lan derülátók vagyunk — de nálunk 'eális tényeken nyugvó, megfontolt kö­vetkeztetésekből származik." Célja a tervnek a dolgozók milliói­"JfV, életszínvonalát az 193»*as életszto­•v .alfa, sőt e színvonal fölé emelni. A '<?<' az általános életszinvonalat az el­v végén az 1938-as életszínvonal 85 azalókára irányozza elő, a második végén 100 százalékra és a harmadik av égén 109 százalékra emeli fel. Másfélmilliárd 1938-as békepengő vü ségeg a. három év folyamán beru­•v fásokra.. Ezt a másfélmilliárdot elo f1 terehiterü és nem titok, hogy csak • -icávai, szorgalommal lehet " 12 • A ;el'v áldozatokat kiván gon.jolha tünk addig a „fogy 'k nagyarányú termelésére, iparunkat, mezőgazgaságunlcat meg nem alapoztuk. A dolgozók meghozzák majd a maguk áldozatát, mint ahogy eddig is meghozták, de ennek feltétele van s «z a feltétel: biztosítani a demokratikus kormányzást, a további fejlődést. Bizto­sítani kell Szegeden js s mindenütt az országban, hogy minden a ttép érde­kében történjék. Biztosítékot akarnak a dolgozók, hogy áldozatvállalásaik nem a vagyonokat fogja növelni a másik ol­dalon, hanem fokozatos életszínvonal­emelkedést biztosit. A jövő esztendőben fokozottabb fel­adatok hár ulnak a szakszerveze­tekre és üzemi bizottságokra. A jövő évnek meg kell hoznia az üzemi bizott­ságok hatáskörének kiterjesztését és- a szakszervezetek jogainak alkotmányba való iktatását. A hároméves gazdasági terv keresztülvitelében , oroszlánrész esik a szakszervezetekre. A szakszer­vezetek aktiv és kezdeményező közre­működése és ellenőrzése nélkül non képzelhető el a gazdasági terv sikere. Az elmúlt időszakban háládatlan feladat jutott a, szakszervezeteknek. A stabilizáció csak 50 százalékos életszin­vonalat; tudott biztosítani a békebelihez képest, eiz igen alacsony életszinvona tat jelent, ha tekintetbe vssszük a2l -iz életszínvonal-különbséget, amely Ma­gyarország éa a nyugati államok között már békében is megvolt. Az utóbbi idő­ben bekövetkezett drágulási folyamat még ezt! az életszinvonalat is veszélyez­tette s a tömegek jogos elégedetlensé­gét a reakció a szakszervezetekre akar­ta hárítaná. Nem népszerű dolog a mun­kafegyelmet megtartatni s ezzel az or­szág rendjét megőrizni, sokkal nagyobb népszerűséget jelentene anarchikus megmozdulások szószólóivá szegődni, mint a stabilizációs szempontokra., fi­gyelemmel lenni s igy szolgálni a "nép és az ország tartós érdekeit. Sokszor á lehetetlennel határos feladatokat kel­lett megoldani a sza kszervezetek vezető­ségének, amikor a tömegek'jogos köve­telése és felháborodása közepette kel­lett a termelés szempontjaira tekintet­tel lenni ugy, hogy a pillanatnyi köve­telések kielégítése helyett éppen e tö­megek messzebbmenő érdekeit tartotta szem előtt. ' A szakszervezeteknek vissza kell verni a reakció támadásait, amelyek gá­lád módon a bajok okául a szakszerve­zetek vezetőségét igyekszik feltüntetni. Az elmúlt hetek tapasztalatai azt bizo­nyít ják, hogy ott, ahol. a szakszervezet és az üzemi bizottságok kezdeményező szerepet vállaltak és a munkásság olyan igényeinek kielégítéséért indítottak har­cot, amelynek költségeit nem lehet be­lekalkulálni az „árakba", rögtön a leg­merevebb visszautasításra találtak. Ha. profitjának valóságos csökkentéséről van szó, akkor az adakozó bőkezű nagy­bácsiból azonnal fukar, vagyonát féltő családapává lép elő a tőkés és igy lep­lezi le igazi arculatát. A szegedi szakszervezetek újévi ajándékul uj otthont kaptak s ez máris pezsditőleg hatott a szakszervezeti élet­re. A különböző szakmák munkapro­gramokat dolgoznak ki, számbaveszik a legsürgősebb tennivalókat és a legfá­jóbb problémája a munkapélküliség kérdése. • A szakszervezet vezetősége tervet dolgoz ki, amelynek alapján a szegedi épitő munkásságot munkához lehet juttatni. Nagy a munkanélküliség a bőriparban, és a ruházati iparban is. Ezen feltétlenül segíteni kell és lehet is, mert pl. a ruházati ipar teljesítmé­nye a békebelinek 94 százaléka és igy a szegedi munkanélküliség nem indo­kolt. A vegyi iparban a kollektív szer­ződések szerzett jogokat biztosítanak a munkásságnak, amelyeknek kielégítésé­ről tőkéseink „megfeledkeztek". Minden szakmának meg vannak a maga speciá­lis problémái és ezek megoldásáért, számbavéve a reális lehetőségeket, har­cot kell indítani. Mindenkinek, aki még távol tartotta magát "eddig a szakszer­vezetektől,-- látnia fceJl, hogy a szakszer­vezetek nem egyszerű befizető nelytk, hanem a dolgozók hatalmas harcos ér­dekvédelmi szerve, amely demokratikus rendszerünknek súlyánál fogva hatha­tós tényezője. * A a üzemi bizottságok támogatást ta­lálnak Szociális programjuk végre­hajtására a szakszervezetekben. A ma­glukat megmakaésoló tőkéseknek érez­niök kell, hogy itt nemcsak egy üzem munkásságával és üzemi bizottságával, hanem egy egész szakmával, sőt az egész munkássággal találják szembe magukat. Ezen a téren még sok tenni­való van. A legtöbb szegedi üzem ugy épült, hogy abból minél több profitot lehessen kihozni, de arra, hogy aki a profitot termeli', szintén ember és em­A miniszterelnök rádiószázaíol intézett a nemzethez télességét, paraszt, munkás, értelmiségi ember, író és művész egyaránt, hogy az a lelkes szorgalom, amely az elmúlt év eredményeit hozta, ne csökkenjen és az 1946-os eredmények alapján állva, fokozott szorgalommal gyarapithassuk demokráciánk alkotásait. A miniszterelnök kedden éjfél előtt 23 óra 45 perckor mondta el rádiószó zatát, amelyben visszapillantást vetett az elmúlt esztendőre és vázolta a jövő év kormányzati terveit. Tildy Zoltán köztársasági elnök Új­év napján este fél 10 órakor intéz rá­diószózaitot a világ magyarságához. (Budapest,^ december 31.) Nagy Fe­renc miniszterelnök egyik lap munka­társának kérdésére a következőket mon­dotta: — Óriási terhekkel indultunk az 1946-os esztendőnek. Amint az eredmé­nyek mutatják, a terhekkel jórészt meg­birkóztunk és alkotások eredménye sok reménységet sűrített össze. Az uj 'esz­tendő felé sokkal több bizakodással in­dulhatunk el, mert tudjuk, ha terveink az elmuilt évhez hasonlóan valóra vál­nak és jó termésünk lesz, akkor a jövő esztendő közelebb visz bennünket a bté­keáillapoihoz.- Mindenki tegye meg kö­/.ggfWlWBffrTMgWI A Kommunista Párt javasolfa, hogy a családi pótlékot minden gyermek után IS forintban állapítsák meg (Budapest, december 31.>. A Sza- I riyulő földe la ti i szervezkedések ügyét bad Nép irja: A Magyar Kommunista ; is. A munkások életszínvonalának Párt politikai bizottsága hétfőn fog- emelésére javasolni fogják, hogy asfcaz.;,. ' belpolitikai hely'" riüdnM gyermek • családipót­Kttet, MegtáV(:"vatto » reakció sl.'eni j!ékpt'í8 foratto?r .apitaák meg. i-Kcot ós a köztíasaság ellen íré- i — imi rumi. herí szükségletei vannak, nem voltak tekintettel. Nincsenek fürdők, Sincse­nek öltözők, ahova; utcai ruháját el­zárhassa, a munkatermek egészségtele­nek, nincsenek sze Llőzőkészülékek, por­azivóberendezések. Ezeh a téren egyesi üzemekben középkori. állapotok ural­kodnak. Arról nem is beszélünk, hogy bölcsődék, ahová a dolgozni kénysze­rülő anya gyermekét- elhelyezze, csak egyes helyeken vannak és ott) i® a mun­kásság és az üzemi bizottságok áldozat­készsége tette* lehetővé létesítésüket és nem a tőkések jóakarata. Kulturterem sok helyen még mindig nincs, dacára, hogy á koliekiv szerződések kötelezően előírják azok létesítését. Nyilvánvaló, hogy a kollektív szerződések betartási mellett is még rengeteg tennivaló jü* a szervezeteknek és üzemi bizottságok­nak. Munkásnak és tőkések ' egyaránt éreznie kell, hogy ezt az erőt számítás­ba kell venni. A stabilizáció lehetővé tette máris egyes szakmai szervezeteknek, hogy a, segélyezési rendszerüket ugy, mirii a jnultaan volu, éietbelépiessek es min­den. egyes szakmában tehetővé .váljék különösen akkor, ha még a szervezetle­neket is beszervezik a szervezetekbe és mindenki eleget tesz tagdíjfizetési &Ő­lelezeitségénett. A szakszervezetek vezetése állandóan ujaoo és ujabb le^adatokiat ro ki a ve­zejosegeuue es ez megnoveked-tt sze­lep, amit betöltenek az ország gazda­aagii, eteteben, uj szakszervezeti Kaae­retí kmeveieset es a regiek auandó kép­zését is szüksegessé teszi, üztnunartu­mokon 'tanurnaK a vezetosegek, a'jövo­oen megsokszorosodik a szemináriumok száma. így nevetődnek ki a tegnap el­nyomott munkasaiDoi a demokráca* leiikészüit harcos, müveit munkásveze­töi es gazdasági szakemberei. Az uj helyiség lenetővé fogja tenni, hogy szakmai kuiturgárdák alakulja­nak, szavaiókórusok, dalárdák, színját­ázó csoportok külonöst.n kisipari szak­mákban, és a szellemi foglalkozásúak­nál, anol üzemi kulturgárdák nincse­nek a ezek a dolgozók kulturális neve­lését fogják szolgálni. H a szakszervezetekről beszélünk, el­engednetetienüi szükseges, nogy, a munkasegység kérdéséről' Dfctzéij ünn-, mert a kev pártnak az együtümukod-eso a szakszervezetekben ölt testet, válik valósággá. Nem teszi meg a két mun­kátpáni azt a szívességet a tőkéseknek, hogy egymással harcoljanak á szerveze­zeleken beiül és ezzel gyengítsék a dol­gozók erejét a nagytőkével szemben. Harcot folytatni a drágaság letörésére, a termelés fokozásáért és ezzel párhu­zamosan az életszínvonal állandó eme­iéseért első vonalban' harcolni, hogy rö­videsen visszatérhessék minden téren a békebeli, állapotokhoz, SZÍVÓS harcokat vivni a mindegnapi kis kérdések meg­oldásáért igen nagy feladatokat rónak a * szakszervezetek vezet őségeire és eze­ket csak ugy tudja megoldani, ha a leg­nagyobb egyetértésben együtt dolgoz­nak a két párt emberei. Ha vetélkedés van a két párt között, az csak abban nyilvánulhat, hogy ki tesz többet, ka dolgozik jobban, ki harcol bátrabban a. dolgozók- érdekeiért, ki vezeti körülte­kintőbben a szervezeteket. Nem volt célunk, hogy most, uj esz­tendő napján lapunk első oldalán kro­nologikus sorrendben elmondjuk az el­múlt év történetét. Csak röviden rámu­tattunk, mi fájt legjobban, mik voltak H'Z eredményeink, milyen kilátásokkal indulunk á jövő esztendőbe és ugy éxer.­tük, Újév napján az első oldal a szak­szervezeteket illeti meg. Az ő segítsé­gük néíükl nem állnánk itt, ahol ál­lunk. Az inflációg téboly idején és az­óta'is igazi példáját adták annak, ho­gyan kell a pillanatnyi demagóg nép­Í szerüséghajhászás helyeit a nép és az ország törtós és messzemenő érdekeit szem előtt tartva dolgozni. És ha sok­szor a két malomkő között őrlődök kö­vettek is él hibákat, ez nem csökkent heti elismerésünket, Újév napján annál is inkább, mert ez az elismerés egyben a szervezetekbe tömörült egész mun­kásosztálynak szól. _

Next

/
Thumbnails
Contents