Délmagyarország, 1943. március (19. évfolyam, 49-72. szám)

1943-03-02 / 49. szám

fícflfl 1943 marciis 2. xix évi 49 sz. . Ara 12 mer Havonta 3 20. ne0ued£vre 9-20. P fontos elhatárolások születtek meü Ribbentrop négynapos romai tanácskozása alkalmával A Duce és a német külügyminiszter négy allalommal történt megbeszélésén kívül ta­nácskozások {olylak katonai és politikai szaktanácsadók között — Moszkva beismerte, hogy a Donecnél több helyen áttörtek a németek fédelm! készenléti állapotra va 10 hivatkozással naáparánuo hehivások történlek Svédországban - A Szeiflotga ma vagy holnap fogadta bucsnhlhailgatáson Spellmant Róma, március L A Német TI je­lenti: Ribbentrop birodalmi kül­ügyminiszter négynapos tartózko­dás ntán vasárnap, február 28-án elutazott Olaszországból és vissza­tért Németországba. (MTI) i magánkihallgatást tett gróf Ciano' volt olasx külügyminiszternél, va­sárnap délelőtt pedig fogadta a ja­pán ügyvivőt, a spanyol nagykő ve­, tet, valamint Finnország, Magyar­I ország, Románia, továbbá Szlovákia Róma, március L A Duce és Rib- köpeteit és a bolgár ügyvivőt Va­sárnap este Ribbentrop elutazott Olaszországból és visszatért Német­országba, ahol jelentést Führernek utja eredményéről. (MTI) Róma, március L Ribbentrop né­met birodalmi külügyminiszter olaszországi tartózkodása alatt az olasz király és császár kihal Iga tá son fogadta és hosszú szívélyes megbeszélést folytatott vele Ugyan­csak fogadta a német birodalmi a piemonti her­bentrop közötti megbeszéléseken ki­vül a Duce és a birodalmi külügy­miniszter jelenlétében megbeszélé­sek folytak katonai és politikai szaktan ácsadók között. Ribbentrop négyizben vot a Dúcénál, azonkivül a Duce szükkörü villásreggelit adott a birodalmi külügyminiszter tiszteletére. Ribbentrop a Dúcéval folytatott tárgyalásokon kivül meg­beszéléseket folytatott Bartianiui államtitkárral is, az olasz külügy­minisztérium uj vezetőjével, azon- .külügyminisztert kivü! a birodalmi külügyminiszter eeg is. (MTI) A tengely a győzelemig fo ytatja a harcot Berlin, máreius L A Német TI diplomáciai munkatársa irja: Ribbentrop birodalmi külügymi­C*.szternek a Führer megbízásából Olaszországban folytatolt többna­pos megbeszéléseiről kiadott közös Démet—olasz hivatalos közlemény különös figyelmet érdemel, mert abban kifejezésre jut a tengelyha­talmakban az a megalkuvás nélküli elszánt akarata, hogy folytatják a harcot a győzelemig. A német­olasz hivatalos közlemény valóban több mint egyszerű jegyzőköny­szerü közlés. Ez a közlemény bizo­nyos értelemben a nagy európai térség Magna Chartája, amey a végső győzelem után kapja majd meg bizonyos határait és azt az uj rendet, amely miden európai nép­nek megadja a biztonság és együtt­működés légkörében a biztosított életlehetőségeket, valamint a pro­duktiv munka lehetőségét és a szo­ciális igazságot. E cél elérésének minden eszközét, amint az a né­met—olasz közleményből kitűnik, minden részletében megvitatták és összhangban hozták a három szer­ződéses hatalom közös hadviselésé­vel. Igy tehát a német—olasz meg­beszélések politikai, katonai és gaz­dasági téren mindazoknak a kérdé­seknek tisztázására és összegyez­tetésre vezettek, amelyek a jele a pillanatban a hármasszerződés ha­talmainak hadviselését általában, különösképpen pedig az európai politikát irányítják. (MTI) romai Fontos ematározások szü'ettek a tanácskozáson Ribbentrop a Yaitk.nban nem tett látogatást Róma, március 1. A Német TI je­lenti: Az olasz közvélemény és diplo­máciai világ érdeklődésének központ­jában a Duce és Ribbentrop német kül­ügyminiszter tárgyalásai állanak. Ró­mában még nincsenek sem az illetékes körök, sem a sajtó részéről kotnmen­megvitatás tárgyai voltak, különös te­kintettel természetcsen az Olaszorszá­got legközelebbről érintő északafrika,' és lö'dközitengeri hadmüveietekre, amelyek az utóbbi időben egyre élén­kebb szakaszukba léptek. Mindent összevetve, római sajtókö­rökben az a benyomás alakult ki, bogy a Duce és Ribbentrop megbeszélésem fontos elhatározások születtek mpg, amelyeknek hatásai fokozatosan a gya­korlatban is érezhetőkké válnak majd. A felmerült elleniéies birekkel szemben egyébként megállapítják, hogy Ribbentrop külügyminiszter, akt vasárnap elhagyta Olaszországot, a Vatikánban nem tett látogatást (MTI) Az olasz trónörökös német kitüntetése Róma, március L A Német Ti jelenti: A Führer Umberto olasz német Sasrend Ami a Duce és Ribbentrop megbe­szélésein szóbajöhetett kérdéseket il­leti, ezeket a római sajtó köreiben a decemberben lefolyt legutóbbi olasz* ^ trónörökösnek német megbeszélések óta bekövetke- nagykeresztjét adomáuyozt.-. zett nagyfontosságú események alap- , .... . , „.. ,J , K. * , ján igyekeznek körvonalazni A kato-1 A kitüntetést Ribbentrop birodalmi nai személyeknek a megbeszélésekbei külügyminiszter olaszországi tar­való bevonása azt mutatja, hogy az tózkedása alkalmával nyújtotta át időszerű katonai problémák is beható I a trónörökösnek. (MTI) Az angol rádió hazugsága a német* megbeszélésekről •olasz Berlin, márcins 1. Illetékes helyről a következő tájékoztatást közlik: Hétfőn feltett kérdésre kijelentették a Wilhelmstrassen, hogy a londoni rá­dió foglalt először állást külföldi rész­ről a Ribbentrop birodalmi külügymi­niszternek olaszországi megbeszélései­ről kiadott közleménnyel kapcsolatban olyan értelemben, hogy ez a magyará­zat a kiadott hivatalos közleményből a német-olasz kapcsolatok válságát szeretné kiolvasni. A Wilhelmstrassen hangsúlyozzák: ugy látszik, olyan nagy volt a megle­petés, hogy az angol rádiónak nem ju­tott más eszébe, mint a mindegyre szappanbuborékként szertefoszló régL állításhoz való visszatérés. A hétfőn kiadott német-olasz hivatalos közle­mény is — hangsúlyozzák a Wilhelm­strassen — hazugságnak bélyegzi az ilyszerü állításokat. (MTI) Spellman ma vagy holnap elhagyja a Vatikánváros* Róma, március 1. A Német TI s Pül, ahonnan Algíron és Tunézián jelenti: Spellman newyorki érseket át továbbutazik Angliába, ahol fc­hétfőn este vagy kedden a pápa bu- foülvizsgálja az Egyesült-Államok csukihallga'ásoti fogadja. Szerdán hadsereg katonai tagjainak lelki reggel Spellman érsek Sevillába re gondozását. (MTI) Német hadijelentés Berlin, március 1. A Nétnet TI je-(gében, valamint az Ilmen-tótól délre lenti; A német véderő, főparancsnok- ------ • — ­sága közli: — Azok a támadások, amelyeket az ellenség vasárnap is a kubám bid- megsemmisítettük. súlyos harcokban megtuusuit az ellen­ség sok tamadása. Egy helyen a szov­jet gépesített csapatait bekerítettük e: fő arcvonalai ellen intézett, a bolse­visták súlyos cs véres vesztesége mel­lett összeomlottak. Novorosszijszk előtt a hadsereg tüzérségé bombákkal felgyújtott egy páncélosokkal megra­kott bajót. — A miuszi arcvonalon az ellenség heves tüzérségi előkészítés után szé­les arcvonalon támadásra indult A szovjet csapatokat már a fő arcvona­lak előtt elhárító tűzzel szétvertük. — Saját támadásunk Izjum térségé­ben a vasárnapi nap folyamán tovább­A Ladoga-totól délre az ellenség vasárnap egy keskeny előretolt ku­nyökállás eiien egymásután tiz táma­dást indított, valamennyi tamadást visszavertük. — Február 21—28 között a hadse­reg köteiekei 1060 szovjet páncélost pusztítottak el, zsákmányoltak, vagy találatokkal mozdulatképtelenné tet­tek. — A német tengeri haderők ismé? telt harcüavetése során Novorosszjiszk előtt elpusztítottak egy torpedónaszá­lyok a Donecig, majd a Donccen túlra vetették vissza a szívósan védekező tartama azt a benyomást keltik, hogy ezek a megbeszélések a legfontosab- _ J r „r bak közé tartoznak, amelyek a ten- ra is tért nyert. A támadó hadosztá- j dot, 4 kereskedelmi hajót 6500 tonna gelyhatalmak vezetői között az utóbbi időben lefolytak. Általában ugy ítélik meg, bogy a hivatalos jelentés eddi^ ellenséget Szétugrasztott és elvágott is szélesebbkörü és konkrétebb meg- szovjet erőket szétmorzsoltunk, 23 pán­tárok az olasz-német tárgyalásokkal határozását jelenti az uj Európa meg- célost szétlőttünk és sok foglyot, vala­kapcsolatban. A hivatalos közlemény valósítására irányuló politikai célkitü- mint zsákmányt ejtettünk, •szövege és a megbeszélések hosszú résnek. x — Churtuv, Kurszk és Ore] férsé­tartalommal, valamint két tankhajót. A légi haderő elpusztította az ellenség két további szállilóhajóját — Az északtuniszi arcvonalon a német és olasz csapatok támadása to­vábbi előrehaladást ért el. A hétfőre virradó éjszakán, az edjli&i jgletitévk _

Next

/
Thumbnails
Contents