Délmagyarország, 1942. szeptember (18. évfolyam, 197-221. szám)

1942-09-01 / 197. szám

wcno 5 litert1' s 3,50 ti­á-fcor. — . 8. föld­1 1942. szeptember i. XYIH. en. 19?. sz. ütö in ftiier Havonta 2.$o. neSíisaevre 2.20 í* K E RBSZT E NY P O L ITI KA t NAP I LAP A maftjar honvéd hősi magatartásáról beszél a beleli fronlrói hazaérkezell láng hadsereiparancsnob A itcmel esapatoh beltafoKak Sztálingrád védelmi övezetébe - leves learcoh a hözcpsö arcvonalszahaszon A keleti fronton változatlanul he­**R«égsrel tartó nyári offenzíva há főm legfontosabb súlypontja to­pábbra is: Rzsev, Sztálingrád és kaukázusi hegyvidék. Berlini illeté­kes helyen a hivatalos hadijelenté­s«kke! kapcsolatban különösen az itt folyó harcok eseményeit emelik ki. Sztalinarád A sztaliágrádi front legújabb •seménye, hogy a németeknek és Nevetségeseiknek sikerült benyo­mulni a várost körülvevő 30 kilo­méter mélységű védelmi övezetig minden jel arra mutat, hogy az it­teni harpok a keleti front egyik leg­tlagJ'obb Csatájává szélesednek ki. A Pest. zürichi jelentése arról szá­mol be, hogy a Sztálingrád elleni koncentrikus támadás az ellenség makacs védekezése ellenéro tovább halad előre. A Sztálingrád köriili térséget a Szovjet mélyen tagozott­orösen kiépített védelmi hálózattá fejlesztette ki, ahol ugyyszólváu minden talpalatnyi földért Külön kell harcolni. A félköralaku német támadási..frout azonban ennek elle oéra egyre közelebb nyomul a Vol­*a'hajlás fontos támadási célpont mhoz. Sztálingrádhoz. Kiserőd-rend­"terre! védik a bolsevisták ezt terepet. az erődöket a természeti ®c'ottságok kihasználásával a védul­011 övekben ügyeseu szórták el. h'Zekben az erőd-övezetekben ke­^ny harcok alakultak ki a maka Ksul fenziva — amint a Völkischer B'O bgcher, katonai szakértője megálla­pítja — meghiusult a németek és szövetségeseik védelmén.; A szovjet mindössze azt érte el, hogy roppant érzékeny veszteséget szenvedett em­berben és hadianyagban. Igaz, hogy az erős orosz támadásokat részben eltenlökésckkel kellet elhárítani. A Pest zürichi külön tudósi tójának jelentése szerint a keleti front kö­zépső részén szovjetcsapatok az utolsó napokban főképpen Kalugá­uál és a Ladoga-tó körül ismételtek meg támadásaikat, amelyeket több­ször ellentámadásokkal kellett visz­szaverni. A Csata hevességét Ber­linben ismételten hangsúlyozzák. A harcok középpontja Kzsev, ahol egy hónap óta a legnagyobb érőfeszlté­téseket teszi a Szovjet a német front áttörésére. Moszkvai jelentésekkel szemben illetékes berlini helyen azonban ismételten megállapítják, hogy a német védelmi frontot se­holsem sikerült megingatni. védekező ellenséges harci cso­hertokkal. A botsevikiek minden kísérődött külön-küiön védelmeztek, ai£"nban semi sem tartózhatta fel a nmuet előretörést, aiue.y gyorsau tótott előre. Tehermentesítő támgdgsok &aluga és lízsev között a szovjet folytatja nagyarnáyu tehe mentet­té támadásait, hogy ezzel segítse " ^alingrád védőit — jelenti Ber '"hői a 8 órai Ujstíg tudósítója. A *':bl> het óta tartó, mintegy öt bol hJvl& hUdaereír ov&iségü ember- és megti8ztitották. lUc,|auyyag bevetéssel fo'yó csata »usüpovtoktol mc» ^turniféle eredményt nem hozott al ^Zkvai ura ' A kaukázusi arcvonalszakász leg­fontosabb eseménye, hogy ujabb hegyszorosokat foglaltak el a német hegyivadászok cs kii|önleges alaku­latok. A Kubán alsó folyásától dél­re a német és román csapatok, noha az ellenség erősen ellenállt és a te-!""."*" , ízeket !r u rep nehéz, mégis tovább nyomulta elére. A Kaukázus-vidék nyugati részén a román csapatok, miután megtörték az ellenség erős ellenál­lását, elfoglaltak egy nagyobb hely­séget és a visszahúzódó bolsevisták nyomában tovább törnek előro. In­nen keleti irányban a német csapa tök áttörték az ellenség védelmi >o­nanala.it és további támadásban tért nyertek. A visszavetett bolsevisták valamennyi terepszakaszon, falvak­ban ós erdőkben, ahol csak alkalom adódott a német Csapatok feltartóz­tatására, védekeztek. Ennek ellené­re a nemet csapatok 12 kilométeres mélységben előre vitték támadásu­kat. Más helyeken elkeseredett har­cokban megerősített hegyvonulato­kat és völgyeket ellenséges harci­• Az NST jelentése szerint a finn főváros ellen végrehajtott legutolsó szovjet légitámadással kapcsolatban kiadott kiegészítő jelentés szerint a támadásban hatvan szovjet repülő­gép vett részt. A finn légelháritó tüzérség kifogástalan működése a repülőgépek nagyrészét .visszatérés­re kényszeritette. A hatásos zárótüzön átötott né­hány szovjet repülőgépnek sikerült több gyújtó- és robbanóbombát Hel­sirskire iedoni. Az eddigi megálla­pítások szerint a bombarobbanások következtében több ember életét vesztette, hnsz pedig megsebesült. Tüzek következtében néhány lakó­ház megrongálódott. A szovjet repülők Észak- 'és Ke tetnémetprszáar ellen intézett leg­utóbbi támadásuk óta kát izben jár­tak Berlin fölött. Egyszer két, va­sárnap pedig négy bolsevista piló­tának sikerült elérnie a birodalmi fővárost. Koppant nagy magasság­ban repültek el a város fölött és minden célzás nélkül dobtak le bora­Koulíózus'búkat, amelyek azonban nem érték ei Berlin belterületét, hanem Csak o közelükben levő vidéki helysége­ket. Valótlan tehát az a szovjet je­lentés — irja a 8 Óra Újság — amely arról szól, hogy a püíők megfigyeihettték a ledobott bombáik áltat Berlinben okozott tü és pusztításokat. Külön iskolák az ui harc­hi -teve] 'SSkvss *a«Jha hadvezetőségnek, ameíl kísérletezik sikerek bireszte­íUos.w-?161** a tények rácáfolnak a rádiók Az of­es angolszász Gga közlemén vei re. Rep üíétómoclások modor elsajátítására A Transhotnittem Press isztan­buii ludósitásban ismerteti Assini Us főszerkesztőnek a Vakit cimü lapban írott Cikksorozatát. A török főszerkesztő németországi tanul­mányúton volt és meglátogatta a würusdorfi tankiskolát is, ahol a modern háború legmodernebb fegy­vereit próbálják ki és a légi fegy­vernemmel s a gyalogsággal va együttműködésüket gyakorolják. A<­sim Us azt irja, hogy mikor meg­tekintették a tankalakulatok és a gyalogság kombinált hadgyakorla­tát, megerősödött benue a meggyő­ződés, hogy a német csapatok sike­reit elsősorban a kiváló előkészítés­re és iskolázottságra lehet vissza­vezetni. Megírja a török főszerkesztő, hogy a whrnsdorfi iskola parancsnokai és kiképzői gyakran repülnek a had­műveleti területekre, hogy ellen­őrizzék a fegyvernem alkalmazása dolgában adandó hadászati utasítá­sokat és a rendelkezések végrehaj­tását. Máskor a harcoló alakulatok parancsnokai mennek az iskolába, hegy a tankharcban szerzett megfi­gyeléseiket és tapasztalataikat kö­zöljek az iskola vezetőségével s ott a legújabb megállapításokat azon­nal beiktassák a tananyagba. A charkovi harcokban történt, hogy a résztvevő taokalakulatnk parancsnoka a holsevisták uj takti­kájának felismerése ntáu azonnal Würnsdorfba repült és megfelelő utasításokat adott a gyakorló rend­szer megváltoztatására. A török publicista ezután leír egy hadgyakorlatot, amelyen ő is je:en volt. A parancsnokság drótnélküli távbeszélőn adta ki rendelkezéseit a tankoknak. Ahol a parancs köz­vetítése akusztikailag lehetetlen volt, a tankok világító rakétákkal érintkeztek. Ha egy a'aulatnak si­került áttörnie az ellenséges vona­lat, a parancsnok rakétát lő ki, ezzel elzi, hogy az általa támadott rfontszakaszon bizonyos pont fel­szabadult a támadás számára, meg­kezdődhetik a gyalogsági roham. Nagy érdeklődést keltett a török" publicisták között égy u nemet tank, amelyet bemutattak a tanulmányi csoportnak. A tanknak kiilön szá­razföldi és vizi meghajtása vau. Ha a tank szárazföldön mozog, a páncé­los orrában elhelyezett motor ttom működik, viszont erre a motorra ne­hezedik a gépezet meghajtása, ha a tank motorcsónakká alakul át és a vizén halad. Ezt az uj német tankot rnár; néhány évvel ezelőtt feltalál­ták, irja Assim Us, szériában való gyártásót azonban csak most. kezd­ték meg é? nagy szerep vár rá a jövő harcaiban. Német hcdijelentés Berlin, augusztus 31. A véderő fő-yliiigrád előtt, A légierő Sztálingrád ei­paránc»uok»aga közli: jlen intézett éjszakai támadásai nagy _ A Kubán alsó folyásától dclre a! kiterjedésű tüzeket okoztak. Ezenki­német és román csapatok folytatódój vül hatásosan harcolt a légierő az el­támad ások ban visszavetették az ellen. lenségnek a Volgától keletre levő vas­séget a Fekete-tengerpartja irányába.1 uti célpontjai és repülőterei ellen A légvédelmi tüzérség elsüllyesztett j _ ^ é| az el,ensé _ egy szovjet ^szádot ,-logos és páncélos erők békésévé) _ Sztálingrádtól delre a német csa-jtöbb helyen iotytatta támadásait Et­átok áttörték az ellenséges álláso-j mény harcokban 43 páncélor-t «• c-o-riet szórványos repülőtáma­., , „ i i i'0'"" --T- -- — '-r-o- •—— i >ii„,jj umtuw)«u ta páncélost meg d ás okkal próbálna ellensúlyozni a kat. nagy bolsevista erőket szetvertek, semmisítettünk. A «' megsemmisiteY nőmet sikereket. Jes 25 kilométerrel dék* aüáuak tizl*páncélos kozui 38-at egy rohamlöveg

Next

/
Thumbnails
Contents