Délmagyarország, 1942. március (18. évfolyam, 49-73. szám)

1942-03-01 / 49. szám

tfUBCRTAGT A B 0 B S 7 A 6 V a « 4 r TI *1», 1042. márcins 1 (Hátország légi treje sokszoros lendü­lettel sujt le az ellenségre. A ílrodíinVI tábornagy végül o.'rati bevetésről beszélt, amelv az utolsó ellenségnek a kezéből is kiüti a fegy­vert és megkoronázza HiMer Adolf birodalmának örök nagyságát és sza­badságát. (MTI) Tengeri csata Jáva vizein Tokió, február 28. A Német TI Jelenti: A japán főhadiszúl'ás köz­leménye szerint 'pénteken délután fi óra tájban a Jáva vizein tevé­kenykedő japnn haditengerészeti irok érintkezésbe jutottak az ugyan­ezen a területen működő kombinált ellenséges hajóhad főerejéveL A lezajlott ütközetekben — mint a hivatalos közlemény mondja — elsüllyesztették az ellenség egyik cirkálóját és három rombolót, Az ellenséges hajóhad maradékát üldö­zik. (MTI* Tokié, február 28. A Néuytt. TI jelenti: A Domei.iroda jelenti: Ja­pán tengerészeti bombázók, amelyek érintkezést kerestek az ellenséggel, angol hajóhadra bukkanlak. Feb­rnár 27-én BatAvia vizein egy Exe­ter-osztályba tartozó (barkáiét fel­gyújtottak és harcképtelenné lettek. Egy másik japán tengerészeti repü­lőkötelék Ugyanaznap Batávia ki­kötőjétől körülbelül 30 mérföldnyi­re ellenséges hadihajókat vett ész­re. Egy másik Exeter-osztályhoz tartozó cirkálón két bombatalálatot értek el. Valamennyi japán repülő­gép sértetlenül tért vissza. A többi Cirkáló elmenekült. (MTI) Visszahívását kérte Leahy franciaországi amerikai nagyköveti Vichy, február 28. A Slefani­iroda jelenti: Leahy tengernagy, az. Egyesült-Államok viehvi nagy­követe a legközelebbi jövőben el­hagyja állomáshelyét. Az amerikai diplomata és Darlan tengernagy közötti kapcsolatok oly feszültté váltak, hogy az amerikai nagykö­vet azt. kérte, hívják vissza állo­máshelyéről. Az. Egyesült-Államo­kat Vichyben Leahy távozása után ügyvivő képviseli Washington, február 28. Az Egyesült-Államok külügyminiszté­riuma határozottan cáfolja azt a fel terest, hogy Leahy tengernagyot, az Egyesült-Államok viühyi nagy­kövelét kormánya hazarendelte vol­na. Ezzel kapcsolatban Londonban úgy tudják, bogy Leahy rövidesen Washingtonba utazik, hogy jelen­tést tegyen kormányának, azután azonban visszatér Vichybe. (Bud. Tud.) Daladier a katonai főparancsnokságra háritja a felelősséget az összeomlásért Rióm, február 28. A Német TI Jelenti: Szombaton folytatták Dala­dier kihallgatását. Daladier a francia főparancsnokságot tette fe­lelőssé, hogy a nehéz Agyúk külön­féle mintáival végzett kísérletekből nem alakult ki semmi, ngy, hogy a sorozatos ágyvgyártás csak a há­ború kitörésekor kezdődött meg. Az elnök ezután azt a kérdést hozta szóba, hogy a Maginot-vona­lat miért nem folytatták Franciaor­szág északi részén. Daladier ebben a tekintetben is elhárította magától a személyes fe­lelősséget. azzal az Állítással, hogy a legfőbb haditanács ismételten el­vetette azt a gondolatot, hogy a Maginot-vonalat egészen a tenge­rig folytassák. — A Maginot-vonal előtt és mö­gött — jelentette ki Daladier — az erődítések egész sorát végeztettem, ami a Maginot-rendszért egy meg­erősített vonalból átalakította mé­lyen tagozott erődhálóznttá. Sajnál­tain, bogy a Maginot-vonal meg­szervezésénél nem vették figyelem­be azt a tényt, hogy az északi arc­vonal fedezetlen. Daladier ezzel kapcsolatban nj­hftl hangsúlyozta, hogy a francia főparancsnokság felelős a vere­ségért. mett hamis háborús lanté­lelt. alkalmazott Olvassa a Délmagyarországof, hirdessen a Déímagyarországban! Délután 5 órakor Daladier, akin a három órás kihallgatás után na­gyon erőt vett a fáradtság, kérte a törvényszék elnökét, napolja el a tárgyalást. Az elnök a vádlott in­dítványának eleget tett és a leg­közelebbi tárgyalást keddre tűzte ki. Vigyázat! A Darmol hashajiol utánoz­zák. Ügyeljen, mert minden tablettán a „DARMOL" szónak és T alakú bevágás­nak kell lenni. Kimondottan eredeti csomagban kérje. X3232QX Az önvédelmi kiképzés ujabb szabályozása Budapest, február 28. "A Buda­pesti Közlöny vasárnapi száma kötfli a honvédelmi miniszter ren­deletét az önvédelmi kiképzés ujabb szabályozásáról­A rendelet intézkedik a házak légoltalmi őrségparancsnokninak és parancsnok-helyetteseinek kiképzé­séről. önvédelmi kiképzésben kell részesíteni minden olyan férfit és nőt, aki 16 éves elmúlt és 70. élet­évét még nem töltötte be. A lakos­ság önvédelmi kiképzését 1942. má­jusában kell megkezdeni és a ház légoltalmi őrségparanesnokánnk ki­képzéséhez Igazodva december vé­géig be kell felezni. 1943-tól kezdve a kiképzést évenként márciusban kell megkezdeni. Az alapkiképzésre kötelezettek ut.ánkiképzésben is kö­telesek résztvenni. Tz utárikiképzés időturtuma évenként négy ízben egy egT éra. (MTT1 H&m lesz panfre^dsz^r, nem lesznek kenyértelen nespoh Győrffy-Bengyel Sándor közellátási miniszter nyilatkozata Budapest, február 28 Gyöiffy­Bengvel Sándor közellátási miniszter ismertette a sajtó képviselői elölt a közellátás helyzetét. Mindenekelőtt a kenycrmagvakról beszélt. Rámutatott atra, hogy legutóbb 50 grammal csök­kentette a kenyérfejadagokat. — Az volt a célom az ötdekás korlátozással — mondotta a közellá­tási miniszter —. hogy elegendő le­gyen a készlet az uj termésig és ne kelljen a múlthoz hasonlóan kenyér­telen napokat vagv heteket rendszere­síteni. A burgonyaellátásról kijelentette Gvürffy-Bengyel Sándor, hogy a hosz­szu és súlyos tél miatt kimerültek a tartalékok, viszont kellő mennyiség­ben nem tudták biztosítani a szállí­tást. Hiába teltek kísérleteket, a bur­gonya megfagyott, úgyhogy a közfo­gyasztás céljára alkalmatlanná vált. Most, hogy az időjárás megenyhült, a felhozatal is megindult, igv a zavar­talan burgonyaellátás máris biztosít­va van. A scrtésliclyzetről szólva, utalt ar­ra, hogy favalv a serléshiány okozott nagy bajokat, az idén éppen fordított a helyzet: a sertés elegendő, de takar­mány nincs. A takarmánykrizls azon­ban európai jelenség. Ezért fokozot­tan kell gazdálkodni a takarmánnyal. Nem engedi meg. hogy 170—200 kg-os sertéseket hizlaljanak, mert a 140 — 150 kg-os sertés hizlalásával dériünk mindent, amit a takarmányból ki le­bet hozni. — Egyik legnehezebb kérdésünk a zsirellátás — folytatta a miniszter. — Ma már lényegesen nagyobb készlet­tel rendelkezünk, mint két hónappal ezelőtt. Előrelátóan gondoskodtunk a szükséglet fedezéséről, azokra az időkre, amikor — a nyár derekán s az ősz elején jelentkeznek majd a zsirellétási nehézségek. Karácsonykör közöltem, bogy elegendő készlet esetén országos viszonylatban is rendszere­sítjük a jegyrendszert, ez azonban még nem következett be Komoly el­gondolások vannak arra nézve is, hogy zsirjegyre kell venni a vajat és egyéb zsiradékot is. A miniszter ezután a tnjáshri.vret­tel foglalkozva rámutatott, hogy a rendkívüli hideg időjárás és a forgal­mi akadályok átmeneti kiesést okoz­tak a tojásforgalomban. Az időjárás azonban megenyhült és a helyzet nap­ról-napra javul ezen a téren is. Győrffy-Bengyel Sándor a továb­biakban a népruházati akciói ól nyi­latkozott. Eddig hárommillió folyó­méter szövet és pamutárut osztottak szét a kisjövedelmű népréteg között. Januárban egvmillió pengő értékű köt-szövött áru. szvetter, meleg ha­risnya. érmelegitö és trikó került forgalomba Folyamatban van körül­belül nyo!e-tizmillió pengő értékű anyag kiosztása. Ebben a hullámban már konfekcio­nált árut is kiosztanak. Az árakra jellemző, hogy ecv ruha (nadrág és kabát) ára az akció keretén belül 12 pengő. Egy nadrágot pedig 7.80 pen­gőért adnak. — Jövőre ezt az akciót ki fogom bővíteni, még pedig ngy. hogy a vál­lalatoknál dolgozó ipari munkás és a mezőgazdaságban duleozó munkás ré­szére a munkaadó veszi meg az ái li­kat. illetve beszerzésükre a munkaadó ad hitelt. Rejelcnfette a miniszter, hogy a márciusban kezdődő akció során nsz­szonvok és gyermekek részére szánt ruhaneműt bocsátanak áruba. A mi­niszter ezután hangsúlyozta, hogy az iparügyi miniszterrel és az anyaggaz­dálkodási szervekkel tervet kés/itei­tek az ország texUllclIátásánuk bizto­sítására. Az alapelgondolás az. hogy csak a oép részére szüksége? árueik­L-el cvártasát sezitik elő. ezért az egész textilszakmára nézve száz tí­pusban jelölték meg azt' a, keretet, amelybe a pamutszövetek, gyapjúszö­vetek, kötött-szövött áruk, kárpitos­és lenáruk, valamint a legfontosabb rövidáruk gyártása beilleszthető. A gyártás racionalizálásával maris si­került elérni, hogy a pamulszöved© kek csoportjában 19 típussal, a gyap­júszöveteknél 23 típussal, a köíull. szövött áruknál pedig 8 tipussai el© gilik ki a szükségletet. — Ennek a rendszernek előnye, bogy egy év alatt 40 millió folyóm© tei anyagot állithatok elő s nemcsak egy évig, hanem további időre szóló szükségletet is ki tudunk elégíteni. — Kijelenthetem — mondotta a mi­niszter —, hogy pontrendszer nem tesz. Hogy luxuscélokra mi kell, aa engem nem érdekel, mert csakis az a fontos, hogy mi kell a népnek. A jö­vőben tehát csak standardizált áruk gyárthatók és gondoskodtunk arról, hogy a gyárak máris átálljanak erre a vonalra. Ennek a tervnek végrehaj­tását a közeljövőben létesítendő tex­tilközpont fogja lebonyolítani. — A nycrsanyagulánpótlás biztosí­tására megszervezzük a esalángyüj-. tést. A csalán rostjából állítjuk elö a kotonin nevü alapanyagot, amelynek, müselyemmel való keverése utján gyártjuk a különböző textíliákat. Há­la Istennek, az országban annyi csa­lán van. hogy bőven jut belőle! Fel­használjuk a kimustrált katonaruhá­ba! is. Ezeket összezúzva, nyerjük a hulladékanyag alapanyagát, amely textilgyártási rendszerünkben rendkí­vül fontos szerepet kap. A legolcsóbb gyapjúszövet ára 10 pengő lesz. a leg­drágábbé pedig 14 pengő. A miniszer végül a közelmúlt)irt megalakult lábbeliközpont működésé­ről tájékoztatta a sajtó képviselőit. A' központ kereken 5.200.000 pár cipőt gyárt még ebben az évben. Ebből 4 2 millió pár teljesen bőrből és bőrtolp­pal készül. 750.000 pár mütnlpból. a többi pedig mozaiktalp felhasználásá­val. Ezenfelül 6.2 millió pár cipői le­het fcjeltetni és javítani féltalpalás­sal. Ez összesen 11.4 millió pár cipő. Erre a mennyiségre elegendő bőr áll rendelkezésre. A miniszter arra törekszik, hogy népszerűsítse a fscipOviseletet. — fiszintén megmondom — jelen­tette ki Győrffy-Bengyel Sándor —. bogy a mutalpu cipők a gyakorlatban nem váltak be. mert tartósság és ki­vitel szempontjából igen sok a panasz ellenük. A miniszter tájékoztatása végén közölte, hogy rövidesen sor kerül a szappankérdés rendezésére ls A Szentatya kettős jubileuma Róma, február 28 Az Osservafnrs Romiino szombati számában emlékez­tet arra. hogv hétfőn, március 2-án lesz három éve XTI. Pius pápa meg­választásának. F.z a nap egybeesik a Szentatya 66. születésnapjával ls. A Vatikán lapja hangoztatja, hogy a kettős évforduló alkalmából az csf-t keresztény világ "XOREIETE és hálája fordul az Angyali Pásztor felé és is­mét felhangzik nz ősi lateránf kiáltás Életet és győzelmet a Szent Afvának A keresztény világ legfőbb óhaja, hogv XII. Pius Pápa győzelmesen he tud­ja fejezni hatalmas eevházi program­ját. A Szentatya egyébként influenza megbetegedése mialt nem jelenhetett meg a legutóbbi nagyböjti ájfatossá­gokon. Szobájából azonban szemé­lyesen iránvitja egyháza ügyeit. A pápa állapotában ma lényeges javu­lás állt be és kihallgatáson fogadta M-acHons biböros-államtitkárt

Next

/
Thumbnails
Contents