Délmagyarország, 1942. január (18. évfolyam, 1-25. szám)

1942-01-01 / 1. szám

Megnyílt az Eíső Szegedi Rum- és Likőrgyár Eladás nagyban és kicsiny beje Sii»eivéry Sotcx MARS-TEB 1, T»l. 31-SO Glattfelder Gyula plispök iijévi szavai az egyházmegye papságához „Mn majd a békétlenkedő emberek megértik a krisztusi sze­retet szavát, ismét a szeretet fog uralkodni a világon" (A Délmagyarorszdg münkatár­sától) Szilveszter napján rféleTőtt fnrtént meg a esanádi egyházmegye papságának hagyományos föpáezto­ri üdvözlése a* ój év alkalmából, a püspöki palotában. Ez alkalommal jelentek meg GlaKfeldct Gyula me­gyéspüspök előtt a* újonnan kineve­zett S7,ékeskáptalani kanonokok is. A kanonokok és a papság szóno­ka Raslcó Sándor székeskáptalani nagyprépost volt. aki a papság élén üdvözölte a megyésfőpásztort az új­esztendő alkalmából. A nagprepost visszapillantást vetett az elmúlt esz­tendőre, kiemelte azokat a nehézsé­geket, amelyeket a lelkipásztoroz­nak a háborús időkben le kellett küzdeniük, végül annak a reményé­nek adott kifejezést, hogy a lelki­pásztorok az új évben is fokozott gonddal őrködnek majd a hívek nyugalma fölött és igyekeznek to­vábbra is elmélyíteni a hitéletet, hogy ezzel is'örömet, okozzanak aty­juk rink. mogyésfőpásztornak. Az üdvözlésre Glattfelder Gyula megyéspüspök meghatott szavakkal válaszolt. — Mélyen meghatnak azok a sza­vak — mondotta többek között a megyésföpásztor —, amelyeket a nagyprépost nr az egyházmegye papsága nevében hozzám intézett, ürülök, különösen azért, mert a jól­eső szavakból látom, hogy popjaim és híveim között tnváhhta in. a ne­hézségek ellenére is. megmaradt „az m mély kapcsolat, amely szükséges a hitélet elmélyítéséhe«. Nehéz és súlyos háború dúl a világon, mely­nek nyomában sok szenvedés, még több lemondás és sok-sok béketűrés iár. Papjaimnak ép az a feladatuk Fordulion az újévben is bizalommal Tóth Máv. órás ékszerészhez. SZEGED, KARASZ ü. El Eladás 6 havi részletre is előleg nél­Mil 'Nemzeti Takarékossági köny­vecskére. — Világmárkáé svájci érák egyedárusltása. Nagy óra- és ékszw­niiihelv. Tört arany, ezüst, régi pénz. hrilliáns és zálogjegy beváltás Szám­tnlan elismerő levét ezekben a nehéz időkben, hogy meg­adják híveiknek a lelki béke nyugal­mát. — össze kell fognítnk a krisztusi szeretet jegyében, mert a szeretet mindennél erősebb és idővel, ha majd a békétlenkedő emberek is megértik a krisztusi széf etet szavát, ez a szeretet fogja uralni a világot a fegyverek zaja helyett. A történe­lem élő példa számunkra, hogy az emberiség mindig akkor vesztette el a békét, amikor az emberek eltávo­lodtak Krisztustól, Krisztus békéjé­től és elvesztették a hitüket. És ak­ko? változott meg a világ, amikor a szeretet ismét Vrrá lett fölöttünk. Legyünk tehát igazi lelkipásztorai a híveknek, legyünk igazi lelki ve­zetői és megnyugtatói a mai idők­ben. Ebben a hitben és abban a re­ményben, bogy a szeretet mihama­rabb áthatja az egész emberiségek, fogadom papjaim üdvözlő szavait és ebben m örök isteni jegyben', a szeretet jegyében kívánok szobb és boldogabb magyar újesztendőt. A megyésföpásztor szavai mély hatást tettek az egybegyűltekre. ü JEVRE . Könyv Papír Hanglemezujdonságok VÁROSI NYOMDA Kárász-utca 9. Bejárat a kapu alatt. 335 oarüossu minisztereméit ntevi cikke a magqarsag nemzetiségi politikájáról \ gyűlölködés idegen tOIflnk, nép és nép között mindig van möd arra, hogy életviszonyaikat őszinte szavak és kéz­fogások lellemezzek" Budapest, december 91. Bárdossy László miniszterelnök ,Magyarsá­gunk és a nemzetiségek" címen nagy figyelmet költő cikket írt a „Láthatár'' öímű kisebbségi szemlé­ben abból az alkalomból, hogy a lap január elején munkásságának tize­dik évfordulójához ért. A minisz­terelnök cikkében ezeket mondja! JA magyarság politikai gondol­kodásának formái még azokon a tá­gas, beláthatatlan tájakon alakul­tak ki. ahonnan harcos lovasnépünk több mint ezer évvel ezelőtt a Du­na-völgyébe költözött.. A tágas, gaz­dag síkságokat öntudatos, bátor nép járta, amelynek lényétől távol állt a mindig gyengeségből és félelem­ből fakadó idegengyűlölet. A ma­I gyareág bizalmatlanságot, gyanak­vást és aggodalmat az idegenfa­júakkal szemben soba sem ismert. A vándorlásában körébe érkező ide­gen vendégnek számított. Élvezte a vendégjogot és védte is a vendég­jog. Ennek ar, őshazából magiunkkal BÚTORT RERTESZ LQSZLB moaszlalos lakberendezőid Szeged. KiiiziMfr 6. (MBC. cwouzei melleit) Bútorai szenzárAsak. Arai olcsók. hozott természetjognak erős gyöke­rei voltak. E gyökerek tövéről fa­kadt, államalapító nagy királyfink­nak, Szent Istvánnak fiához intézett tanítása, a „vendég és jövevény né­pekről": „Fiam, adj nekik tálalást jóakarattal és tiszteséges tartást, hadd éljenek nálad örömestebb, hogysem másutt lakoznának." Szent István tanításával a széles térségeben élő erős ember maga biz­Vigyázat t A Darmol hashajtót utánoz­zák. Ügyeljen, mert minden tablettán a „DARMOL" szónak és T alakú bevágás­nak kell lenni. Kimondottan •rodeti csomagban kérje. ösmi tos tudatával nyit kaput annak, aki kívánt és várt munkásként érkezik, de annak is, akit valamilyen meg­rázkódtatás, vész, pusztulás sodort jövevényként országunk határáfa. És a történelem folyamán mindig többen és többen húzódtak és mene­kültek ide a magyarság katonai erejével védett területre jobb életvi­szonyok közé, idegen vendégek és idegen jövevények. Hogy szeretettel fogadtuk őket, kenyerünket megosz­tottuk velük, védelmünket, kiterjesz­tettük rájuk is, az fajtánk jellemző tulajdonsága, ami a magyarság po­litikai gondolkozásmódját irányítja. Pedig a feladat, amit ezzel vállal tünk. nem egyszerit A történelem sokféle, egymástól teljesen különbé­boldogabb Mhts nleszfcnúöt kívánattá összes n. b vevőinknek Gombház CseKonics u. 3, 7Ő szellemiségű ós lelkületű népi* meket sodort ide. amelyeknek ólat* formáit a magyarságával összehan* golni sokszor komoly nehézségek el jelentett. T)c nép és nép között mint dig van mód arra, hogy életviszo* riyaikat őszinte szavak és kézfogé^ sok jellemezzék. A magyarság — bármelyik szrfi lemi vezetőnk tanítását nézzük —sj mindig elismerte minden nemzetisét% jogát artn, hogy nyélvét, sajátos fa* ji jellegét és népi tulajdonságait szabadon ápolja és fejlessze. A „Láti határ," tíz esztendejének munkája i« ezt bizonyítja. Méltóan ezeréves po* litikai hagyományainkhoz, ma is a megértés vezet bennünket és nem a gyűlölködés. A gyűlölködés ma t« idegen tőlünk, pedig az elmúlt hús* év alatt megismertük és megtanul* tuk, mit jelent a kisebbségi sors ai idegen uralom alatt. 22 év keserves tapasztalatai megtanítottak bennünk ket arra, hogy lemérjük, mi a kü­lönbség a magyarságra jogtalanul és minden igazság ellenére rákény* szerített kisebbségi sors és a Ma* gyarországon élő nemzetiségek öuH ként vállalt, a vendégjog alapjául nyugvó életformái között. De ez sem változtat álláspontunk kon és magatartásunkon. Csak azt valljuk, hogy az idegen impérium alatt jogtalanul, sokszor erőszako­san szerzett jogok, hasznok és elfr nyök sohasem lehetnek a kisebb­ségi jogvédelem tárgyai. Európa igazságos életének megteremtésért dolgozó úton haladunk tovább éa mondjuk Széchenyivel: „Országunk mindért lakösa, hazafiak, akiket most az idő és a történelmi ese­mény egy testbe forrasztott, nyújt­satok barátságos kezet" . . . igazit* snk el természeti jogainkat férfiak­hoz illő igazsággal és mértéklettel", úrbjrvTTIs oyöriBM '0 Klauzál-tér. (Kereskedelmi Bank-épület) IMnT ni-l ' •*• - 1 I- -MKKI^ lelt leányát lerihezaflla és fehérneműt akar neki venni, kérjen ajánlatot FIONIALION LAJOS damasztszövőtóf SZABADKA, Katona utca 33. 531 Legszebb! Legjobb! Legolcsóbb! írógépek Kerékpárok Varrógépek Gramofon és gramofon lemeze Csillárok nagy választékban kedve-­zö részletre beszerezhető Kslemen Mártonnál Kelemen u. 11. írógép kölcsönzée lavité mül.elv

Next

/
Thumbnails
Contents