Délmagyarország, 1936. szeptember (12. évfolyam, 206-230. szám)

1936-09-01 / 206. szám

Z I) e i TVI A fi y A R C) R S Z A G 1936 szeptember T. Őszi divatcipök! Óriási választékban! minőségű iskolacipők Olcsó gyári árakon ABC köayw l4 baT{ Városi utalványra* ZSURKó cipöáruházban Kossuth Lafos sugárul 6. A spanyol felkelők szárazföldön, levegőben és vízen általános támadásra készülnek Az asszonyok és gyermekek az ui offenzíva előtt el hagyták Irunt — A milícia a végsőkig védi a várost Paris, augusztus 81. Nagy elkeseredéssel fo­lyik a spanyol polgárháború; a legvéresebb harcok még mindig Irun körül tombolnak. A kormány egyik legerősebb védőbástyáját a fel­kelők már napok óta ostromolják, minden je­lentősebb eredmény nélkül, a milícia a végsőkig védeni akar ja a várost. Irunt szombaton egész éjszaka és vasárnap a felkelők repülőgépei bom­bázták. A nagy ostrom ellenére a kormánycsa­patok tartják állásaikat Erősen tartja magát az a hír, hogy Franciaországitól állandóan ágyukat és gépfegyvereket szállítanak az os­tromlott városba. Londoni jelentés szerint Irunból vasárnap megkezdődött a polgári lakosság menekülése, mert a felkelők bejelentették, hogy tovább nem lesznek tekintettel a lakosságra. A tömeg me­nekülése vasárnap éjszaka megkezdődött, mint­egy 3000 ember hagyta el Irunt. Margarida, frun hadügyi népbiztosa kijelentette, hogy az utolsó ^rál emberig védeni fogja a várost Ami­kor a kiürítésről a felkelők tudomást szerez­lek, meg nagyobb erővel kezdték meg a táma­dást Irun ellen. Nagy támadás előtt Pár!«, augusztus 31. A franria spanyol ha­lairól érkező jelentés szerint a felkelők egyelő­re nem indítottak nagyobbszabásu támadást Irun ellen, csak kisebb összeütközések voltak délután 2 óra tájban. A csapatok sehol sem tűr­tek dőre. Irun kiürítése ugy látszik, véget ért. Páris, augusztus 31. A Temps hendavei je­lentése szerint a felkelő csapatok négy cirkáló éi krzését várják és csak azután kezdődik meg az általános támadás levegőben, a szárazföldön és a tengeren. Az éjszaka folyamán egy njMZ­v/eliiirdó ágyul helvertek el az egvik fontos harcászati ponton. 6 ezer menekült Páris. augusztus 31. Az Irun és a fenyegetett más spanyol városok kiürítése folytán Bayon­neba fi ezer menekült érkezett. Legnagyobb ré­s/uk asszonyok, aggok és gyermekek. A fran­cia hatóságok messzemenő intézkedéseket tet­tek. hogy á menekülök között járvánvos beteg­ség ne üsse fel a fejét. Repülőtámadás ellen Madrid Lisszabon, augusztus 31. A felkelők repülőgé­pei bombázták a madridi belügyminisztérium épületét. A repülőgépekről ledobott öt nagysu­Ivu lutmba borzalmas rombolást vitt végbe az épületen. A teuáni rádió jelentése sxerint Madridban 240 jobboldali érzelmű embert agyonlőttek. A santiagói rádióállomás közli, hogy Malaga ellen megindult a felkelők támadása. A felke­lők északi hadseregének repülőgépei vasárnap bombázták a kormánycsapatok állásait Astu­i iában. Bombákat dobtak Guadelupe erődre, Xavallparellre és Eseuríalra. Madridból elhelyezték a német követséget Bérlin, augusztus 31. Hivatalosan közlik, hogy a német nagykövetséget Madridból elhe­lyezték és a további Intézkedésig Allicanteban rendezték be. A német kormányt erre as elhatá­rozasra aa késztette, hogy a spanyol korinam a német ügyvivő ismételt tiltakozáséra sem gondoskodott a követség megfelelő védelméről. Franco rohamra készül Malaga ellen Sevilla, augusztus 31. Az Havas Iroda je­lenti: Hivatalos jelentés szerint körülbelül 10 kormányhii repülőgépet lelőttek. A toledói arcvonalon a felkelők élénk tevé­kenysége azt mutatja, hogy Franco tábornok a döntő fellépésre készül. Malaga ellen ma, vagy holnap általános roham várható. A város egv­rrsre elpusztult. A felkelők győzelmeket jelentenek Burgos, augusztus 31. Hivatalos jelentés sze­rint a repülők bombázzák Naval Peral. Villa­la. Tcreguinóz és Escuriol városokat. A vallodolidi főhadiszállásról két nagy győ­zelmet jelentenek. Az egyik az Abila tarto­mányból. a másikat San Rafaelből. A repülő­gépek támadása megfutamította a kormány­'•sapatokat. A sevillai rádió hétfőn délután a következő­ket közölte: Toledo tartományban tegnap győz­tünk a marxista ellenséggel szemben. A ke­mény harc a vörösök megfutamitásával végző­dött. Az ellenségnek 600 halottja van, számos foglyot ejtettünk. A csata körülbelül bárom napig tartott. 20 ágyút, 9 mozsarat, 16 gépfegy­vert, 800 puskát, számos motorkerékpárt, gép­kocsit és nagymennyiségű lőszert zsákmányol­tunk. Egy teljes zászlóaljat és 2 századot el­fogtunk. Ez volt a kormánycsapatoknak legna­gyobb vesztesége az eddigi harcok során. Madrid Is győzelmet jelent Madrid, augusztus 31. A belügyminiszter je­lenti: A Quadarrama-arcvonulon az ellenség erős támadását visszavertük és ellentámadás­ba mentünk át. Az ellenség 160 halottat vesz­tett, 35 embert elfogtunk, 15 gépfegyvert zsák­mányoltunk. 0 magyar csanat vezet a sakkolimpiászon München, augusztus 31. Hétfőn délután a sakkolimpiászon befejezték a függő játszmákat. Valamennyi függő játszma befejezése után Magyarország csapata vezet 106 ponttal, 2. Lengyelország 102, 3. Németország 101 ponttal, 4. Jugoszlávia 100Ő, 5. Csehország 99.6, 6. Ausz­tria 92 5 ponttal. 9 danzicii kérdés megint a Népszövetség elé kerül Genf, augusztus 31. A népszövetségi tanács küszöbön álló ülésszakán napirendre került is­mét a danzigi kérdés. A népszövetségi főtitkár­ság hivatalosan közli, hogy a tanács 93. ülés­Szakának napirendjére kitűzte a danzigi kér­dési. A napirendretüzést Eden angol külügy­miniszter kérte, aki a tanácsban a danzigi kér­dések előadója és egyébként is mint a tanács jelenlegi elnökének is jogában áll a napirend­retüzést elrendelni. A népszövetségi tanács fu­lius 4-iki ülésében ugy határozott, hogy a len­gyel külügyminisztert felkéri a legújabb dan­zigi viszály megvizsgálására Ez a viszály ab­ból keletkezett, hogy a Leipzíg német cirkáló ­hajó danzigi látogatása alkalmával nem tisz* telgell Danzig népszövetségi főbiztosnál. Lloyd George németországi utja Lendon, augusztus 31. Az Evening Standard szerint Lloyd George németországi utjának időpontját még nem határozták meg. A lap sze­rint Lloyd George Franciaországba is el szán­dékozik menni. A liberális párt vezére kerülni akarja a nyil­vánosságot és Németországban a munkanélkü­liség leküzdésének módját akarja tanulmá­nyozni. Hitlerrel való találkozását nem »ártják" kizártnak. Mussolini: Ameddig csak lehet, békében akarunk élni mindenkivel Róma, augusztus 31 Mussolini vasárnap AveUinóban neszedet intézett az olasz nemzet­hez abból az alkalomból, hogy Irpinában a nagy gyakorlatok befejeződtek Egyebek között ezeket mondta: — A keletafrikai háború ellenére, sőt annak következtében is Olaszország hadereje ma erő­sebb, mint előzőleg volt. Kevés óra alatt bármi­kor és egyszerű parancsra 8 millió embert moz­é ósithatunk Az olasz népnek tudnia kéli, hogy első és külső békéje biztosítva van s az ő be­kéjével a világ békéje is. Visszautasítva ugyan az örök béke lehetetlen elgondolását, amely idegen a mi tanunk és lelkületünk számára, — ameddig csak lehet, békében akarunk élni min­denkivel és elhatároztuk, hogy felajánljuk ha­tározott és állandó segítségünket a népek kö­zötti együttműködés megteremtésére. A „Queen Mary" kék szalagja London, augusztus 31- A Queen Mary, az an­gol kereskedelmi tengerészet büszkesége, elhó­dította az óceán kékszalagját. Most már nem le­het vitás, hogy az angol óriáshajót illeti meg a büszke cím, mert a hajó nyugat-keleti irány­ban az óceáni utat kevesebb, mint négy nap alatt tette meg Az u j rekord 8 nap 28 óra és 57 pere. Vasárnap este a Queen Mary elérte Anglw partvidékét Bíshop Rock parti szirtnél és az óriáshajó hétfőn a kora hajnali órákban már befutott a sauthamptoni kikötőbe. A Queen Mary rekordja teljes 3 órával jobb a Normandie francia óriáshajó rekordjánál. Most történt elsőizben, bogv egy hajó négy napnál is kevesebb idő alatt tette meg az utat Amerikából visszafelé. Budapesti elsőrendű gázgyári dlÓfCOlCSZ! Vei?e"">6,nt'VÜI'm'nöCégberl 'ut(íny0iáron tiszaParti uszályunkból •au W.J üfülQlIUHW WU Boldog i Mzony •xao Ar ni 17. 41S

Next

/
Thumbnails
Contents