Délmagyarország, 1936. augusztus (12. évfolyam, 182-205. szám)

1936-08-01 / 182. szám

D£LM AGYAKORSZAö 3|JHP r^fr ff ^^m XX. I, m. Telelőn 1A.5VKI kBle*ISBka»yvt«r ét legtlroda: Aradi oeca S. Telelőm 13-OC. _ Nyomda: LAw icea 1«. Telefon* 1MM. • Thvtraí teveidm: Déto® XZ22&ZZ? Szombat, 1936 augusztus L SáST?WSSST-5S2S-5S _ 0.40 peng«. - Egye* «4» 3.2« Ara ÍO fillér XU. évfalyam, ISsz. pengA. — Egy« mno ÍO, vatár. ét Ünnepnap »• IUI- Hlr~ det«»ek 'eívctele larlia »leríni. Megíe. «ik héilö kiv«(el«vel nnnonlo reggel. A nagy mérkőzés Végigfutottak a magyar földet az olimpia« lánggal, a fáklya hordozói ma már messze járnak, hogy a tiiz szombatra Berlinbe érjen, ahol ötvenhárom nemzet erőben és ügyes­ségben legjobbjai várják a nagy mérkőzés kezdetét. A világ népei e versenyében a ma­gyarság is képviselve van, képességek te­kintetében is ugy, hogy remélni lehet, nem fogunk szégyent vallani a kiállással, amint az előző, tiz olimpiászon sem, hiszen a legutób­bi, e párisi, amszterdami és kxsangelesi a re­méltnél is nagyobb győzelmekkel gazdagí­totta a magyar ügyesség, készség és kultura hirét. A mai olimáipászokat az őskori Olympiában rendezett nemzeti ünnepélyektől másfél év­ezred választja el. Ez az időbeli távolság azonban a verseny lényegén mit sem változ­tatott s igy a mostani mérkőzés is a maga egészében a fizi!cumok, az erő, ügyesség és cletrevolósáig erőpróbája lesz, mely mellett a szellemi kvalitások csak alig-alig jöhetnek számításba^) Ez az, amit a nemzetek nagy mérkőzésében hiányolunk, mert a szellemi versengésnek azt a szűk területét, melyen a magyar Mező Ferenc vitte el legutóbb a pálmát, nem ta­lálhatjuk a testi erők értékelésével arány­ban állónak. Igaz, hogy a régi latin közmondás azt tart­ja: ép testben ép lélek. S az Olym­piában Krisztus előtt 776-bar. kezdődött nemzeti ünnepélyek egészen ennek a mon­dásnak igazolását látszottak szolgálni; de hol marad akkor a minden téren oly szívesen hangoztatott és tények által más területeken bebizonyítottnak tapasztalt fejlődés?! A futás­hoz, ugráshoz, úszáshoz, suíydobáshoz, bir­kózáshoz, boxoláshoz és futballhoz elsősor­ban mégis csak izmok kellenek, karok, lábak és öklök. Nem becsüljük le az izmok értékét, de az emberi test egyik része — a fej is, az agy, a koponya és ezek tartalmának össze­mérése is hozhat valami eredményt, valami dicsőséget azok számára, akik viselik, nem­csupán a karok és az öklök... i A sport manapság szinte az egyetlen vala­mi, ami százezres, milliós tömegek érdeklő­dését lekötni képes. Gondoljunk csak egy nemzetközi labdarugó mérkőzésre, vagy egy professzionista boxmeccsreí Ezzel szemben az irodaiam, zene, képzőművészet, ami szá­zadokra szőlő alkotások sorát ajándékozza nemzeteknek, népeknek, háttérbe szorul. Az ügyes^ labdarugó, rekorduszó, megélhetési biztosító állásba kerül, a muzsikus, költő, fes­tő nyomorog, ha csak meg nem alkuszik és művészetét iparként nem gyakorolja. így azután odáig nőtt és fejlődött ez a kultusz — amire kétségtelenül szükség van és amely­nek fejlődését mi is minden gondolatunkkal propagáljuk és segítjük, — de a túlhajtott és túlságba vitt testi erő kultusza odáig fejlő­dött, hogy a legfiatalabb fiatalok legnagyobb részének már nem a történelmi eszmék, nem a nemzeti történelem hősei, az emberiség ut­jának nem szellemi kiválóságai az ideáljai, hanem — a rekorderek s ezért nem annyira a szellemi élet kincseit igyekeznek gyűjteni, mint izmaikat erősíteni, mert amit fejje! ne­héz, könyökkel könnyebb elérni .. Régi pedagógiai elv, hogy az ember testi és szellemi képességeit harmonikusan kell fejleszteni és nem egyiket a má­sik rovására. Á testnevelés és veje a sport­készség fejlesztése addig a mértékig jogo­sult, míg ebbe a harmonikus képzésbe bele­illeszkedik. Tulhajtás nélkül is lesznek, mint voltak mindig, erőben, ügyességben kiválóak, akik versenyeken dicsőséget, diadalt szerez­nek a népnek, melynek soraihói valók. És csak ez az egészséges állapot, győztesekre, at­létákra, bajnokokra szükség van, de talán szabod szerényen megjegyezni, hogy — a szellem hőseire, a szeüem atlétáira is szük­sége van ennek a népnek, ennek az ország­nak ós a nyugalomra áhítozó emberiségnek. Az olimpiászra küldött fiatalok meg fog­ják tenni a kötelességet. Várható és remélt győzelmeiken okuljon a magyar ifjúság, de ne gondolja: az erő, az izom, az ügyesség minden. Nekünk, magyaroknak nagy utat kell megtennünk a világ népei országútján s azon nem csupán edzett karral jutunk előre. Olaszország és Németország elfogadta a francia-angol meghívást az othatalmi értekezletre Berlin, julius 31. Neurath báró birodalmi külügyminiszter ma fogadta az angol, francia nagykövetet, továbbá a belga követet és közöl­te velük, hogy a német kormány elfogadja az angol, francia és belga kormány meghívását a nyugateurópai egvezménv elérésére irányu­ló öthatalmi értekezletre, Róma, julius 31 Hivatalosan jelentik: C i a­n o gróf külügyminiszter délelőtt fogadta a francia nagykövetet, valamint az angol és a belga ügyvivőt. A külügyminiszter a julius 27-én tett közléssel kapcsolatban kijelentette, hogy az olasz kormány nagy örömmel vesz részt az öthatalmi értekezleten. Hozzátette, hogy az értekezlet remikivüS fontos kérdéseire való tekintettel, az olasz kor­mány szükségesnek tartaná, hogy az értekezle­tet alaposan készitsék elő a szokásos diplomá­ciai uton folytatott beható eszmecseréjt utján. Erről a közlésről a külügyminiszter ér »««•et­te Németország nagykövetét is. Nemzetközi bonyodalom a spanyol repülőgépek miatt A polgárháború leguiabb eseményei ^ Ellenkormány alakult Burgosban Páris, julius 31. Hír szerint olyan esemé­nyek történnek a spanyol polgárháború nyo­mán, amelyek könnyen nemzetközi bonvodal­1 makra vezethetnek. Állítólag olasz repülőgé­! pek Franciaország területén kényszerleszállást i végeztek útközben Spanyolország felé. A hírrel kapcsolatban D e 1 b o s külügyminiszter kije­lentette, ha igaz az, hogy Olaszország támogat­ja a spanyol felkelőket, a francia kormány is meg fogja változtatni intézkedését, amely "sze­rint nem szállit fegyvert és muníciót a spanyol kormánynak. Londont is a Spanyolország felé irányított repülószállitmányob tartják izgalomban. A spanyol ellenforradal­márok 12 régi tipusu Fokker-gépet vásároltak egy angol repülőtársaságtól, amely azonban ta­gadja, hogy tudná, milyen célokra akarják fel­használni a gépeket Á gépeket már el is szál­lították — Portugália felé. Madridban bizakodó a hangulat. Giral mi­niszterelnök újságírók előtt kijelentette, hogv a népfront kormánya hamarosan teljesen ura lesz a helyzetnek. „Néhány nap alatt — mon­dotta a miniszterelnök — le fogjuk verni a lá­zadást, aztán Afrikában csinálunk rendet." Olaszország semleges Roma, julius 31. Marokkóból elrepült állító­lagos olasz repülőgépek ügyében olasz hivata­los helyen semmi nyilatkozatot nem tettek. A hir a kora reggeli órákban terjedt el Rómában, de hivatalos helyen sem meg nem cáfolták, sem meg nem erősítették. Jól értesült körökben mindenesetre hangsú­lyozzák, hogy Olaszország teljes semlegességet hinusit a spanyolországi eseményekkel kapcso­latban és az olasz kormány sem hadianyagok, sem repülőgépek kivitelére engedélyt nem adott. Kiilön bíróság Madrid, julius 31. A kormány a katonai fel­kelés vizsgálatára öl tagból álló külön birósá­got nevezett ki. Ugyanakkor a haditengerészeti miniszter rendeletet adott ki, amelynek értel­mében elmozdítja állásától Spanyolország ber­lini és párisi tengerészeti attaséját. Regülögépagitáció Paris, julius 81. A madridi kormány közöl­te, hogy Mavalperalban (Avilla tartomány) he­ves harcok folytak a kormánycsapatok és a fel­kelők között. A kormánycsapatok a felelőket megfutamították. A felkelők 63 halottat veszí­tettek, a sebesültek száma is jelentékeny. Reggel a kormány repülőgépei elrepülte!«: a felkelők állásai felett és röpcédulákat szórtak le, amelyben a kormány felszólítja a katonasá-

Next

/
Thumbnails
Contents