Délmagyarország, 1936. június (12. évfolyam, 133-154. szám)

1936-06-03 / 133. szám

DÉI M A (i y A R () R S L A Ci 1036 tunius 3. 1 kg. rlrágméz — — 1 kg. akácméz — — 1.20 1 kg. mák — — — — 1.— Nagy Albert schnigg Velencéből repülőgépen Firenzébe ér­kezett, ahonnan Viareggióba ment. flz osztrák védkötelezettség Bécs, junius 2. Ma este közölték a nyilvá­nossággal, a szolgálati kötelezettség megszer­vezéséről szóló hivatalos rendelkezést. Esze­rint az 1915. évben született fiatalembereket junius közepétől julius közepéig sorozzák és megállapítják, hogy kik alkalmasak fegyveres szolgálatra és kiknek kell csupán munkaszol­gálatra bevonulniok. Junius végén rendkívüli Ülésre ül Sssze a Népszövetség Genf, junius 2. A rendkívüli közgyűlést való­színűleg junius utolsó hetében hívják össze. Valószínű, hogy junins 23-án ül össze a köz­gyűlés. Avenol főtitkárral Eden külügymi­niszter az ügyben érintkezésbe lépett. Az afrikai veszteséglista Róma, junius 2. Ma tették közzé az utolsó névsort a keletafrikai hadjáratban elesettek­ről. Az első csapatszállitás megkezdése óta a halottak száma összesen 2313, a benszülöttek közül 1513 halt meg, a munkások közül 453. Bauer Fogadésokat ügynöksége, amely eddig Feketesas-u 9 alatt Beeze István ur által volt képvisel­ve, működését mint hivatalos ügynökség ala'ti helyiségben folytatja, ugyanugy mint eddig, az ügetőre és ga­loppra siiarf é9 fo!« ílzí'/ir «»erlnt II. 8. 878 Vasárnap és hétfőn a tanyai gazdák lelkesen ünnepelték Rassay Károlyt Lelkes tUnfefés FelsGíanyán, Szalymazon, Szenfmlhályf eleken, Röszkén, Alsólanyén, Domaszéken (A Bélmagyarország munkatársától.) Ras­say Károly szombatesti nagyszabású beszámo­ló beszédének politikai súlyát kétségbevonha­tatlan bizonyossággal mutatja az a részletes­ség, amellyel az egész magyar sajtó beszámolt erről a politikai eseményről. Politikai körök­ben hangsúlyozták, hogy Rassay szegedi be­széde u] irányt szab az ellenzéki politika szá­mára. Rassay a két. ünnepnapot is Szegeden töl­tötte, hétfőn eete utazott vissza Budapestre. Vasárnap reggel megtekintette az ipari vá­sárt és nagy elismeréssel nyilatkozott a látot­takról. A vásár megtekintése után szegedi pártjának vezetőivel autóba szállt és Felsőtanyára ment. Először felsóközponti hiveit látogatta meg, akik nagy lelkesedéssel fogadták. Sokszáz PÁRISI RRGY ÁRUHÁZ RT. IZiaiD. CfEKONICS és KISS uccu jr jor ÉLELMISZEREK Csokoládé tunkmassa 10 deka 88 fillér Mogyorós táblás csokoládé 40 deka 88 fillér Főző és étkező csokoládé 40 deka 88 fillér Csokoládé mignon 10 deka 24 fillér Szardínia 1/5-ós doboz, 1 doboz .58 fillér KERÉKPÁR ALKATRÉSZEK Torpedó tengely Tengely anya 4 drb Szerszám táska Küllő 5 drb Klipsz lábtartó 1 pir Kerékpár zománc festék 1 doboz FÜRDÖCIKKEK Divat nöi sort kendő mintás Kuli formájú strand szalmakalap Szalma evezős sapka Vászon evező« sapka Gumi fürdfisapka Gumi fürdiö öv Holnap ujabb cikkeket hirdetünk. Kér^Jje figyelemmel kísérni naponkint megjdenü hirdété'eitikét. 48 fillér 22 fillér P 1.48 18 fillér 19 fillér 24 fillér 98 fillér 38 fillér 68 fillér 48 fillér 22 fillér 38 fillér főnyi tömeg előtt tartott Fassay képviselői beszámolót. Nagyszámú gazdaközönség előtt ismertette a választás óta eltelt egy esztendő eseményeit. A gyűlésen a gazdák szóvátették a szegedi ta­nyavilág egyik legfontosabb problémáját, a paprlkakérdést is. A gyűlést követő közebéden egy kisgazda jogászfia köszöntötte Rassayt és hangoztatta, hogy a Msgazdaifjuság min­den látszdt ellenére szabadelvű és demokra­tikus eszméket vallja magáénak. Délután Szatymazon és Szentmihályteleken ismertette a politikai helyzetet, este pedig Rösz­kén, ahol párthívei vacsorát rendeztek tiszte­letére. Hétfőn V ár ősanyát, Csorvát, Zákányt és Domaszé­ket látogatta meg. Mindenütt nagy szeretettel, kitörő lelkesedéssel fogadták, a kis gyerme­kek tarka virágcsokrokat nyújtottak át neki. Rasay minden tanyai állomásán beszédet mondott. Ismertette politikai célkitűzéseit és bírálatot mondott a kormány működéséről. Is­mertette a telepítési és a hitbizományi tör­vényt, megvilágította ezeket az uj törvényal­kotásokat a gazdaközönség szempontjából, foglalkozott a gazdaproblémákkal. Domaszéken nagygyűlés keretében egyórás beszédben fejtet­te ki Rassay az ellenzék gazdasági politikáját. Megemlékezett arról, hogy az egy év előtt tar­tott választáson a kormánypárt a kortesek seregével azzal harcolt ellene, hogy ő támogat­ja a karteleket. Annyira lenézték a polgárság értelmi színvonalát, hogy Ilyen hazugságokkal akarták elhitetni a falusi és tanyai lakosság­gal, hogy a kartelek támogatóikat az ellenzék és nem a kormánypárt soraiból válogatják ki. Sorra rámutatott azokra a kartelérdekeltdé­gekre és képviselőikre, akik a kormányhatalom mögött Mly'rkedtek el. Számonkdrte a kor­mánytól, hogy miit tett az iperi árak csökken­tése érdekben, hogy váltotta be a kartelek , letörésére hirdetett programját. Ezután a *az­Az elismerten I e cr j o b b védjegyű 6 vagy 12 havi részletre kaphatók ssi Varga Dezső vasáruházíban, Szeged. daközönség élénk tetszése mellett tiltakozott a különféle mezőgazdasági kartel és monopá lium ellen. Kinek használnak ezek az intéz mények? Sohasem a nagy érdekeltségeknek, hanem az „egykéz" mögé elhelyezkedett ki­váltságosoknak. Rassay beszéde után a gazdák elkeseredet­ten tiltakoztak a Hangya bevonásával terve­zett paprikamonopólium gondolata ellen. Rassay beszédét mindenütt óriási lelkesedéesel és tetszéssel fogadta a tanya népe, melynek szó­nokai arra kérték, hogy a jövőben látogasson ki a tanyavilágba gyakran, mert nagy szüksé­gük van a tanyaiaknak arra, hogy sérelm ­ket, panaszaikat, kívánságaikat időről-időre feltárhassák előtte. Rassay Károly megígérte, hogy a jövőben gyakran látogat ki a szegedi tanyák világába, amit a sokszáz főnyi tömegek kitörő lelkesedéssel vettek mindenütt tudomá­sul. Rassay Károly tanyai hívei a Várostanyán ebédet, Domaszéken pedig vacsorát rendeztek tiszteletére. Mindkét alkalommal több tanyai polgár szólalt fel és tolmácsolta a tanyavilág szeretetét, ragaszkodását és elvhüségéU A tanyai beszámoló gyűléseken Rassayn kí­vül beszédet mondtak még a szegedi Szabad­ságpárt vezetői, köztük dr. Pap Róbert, Czöitr dör József, dr. Kersch Ferenc, dr. Pártos Er­nő, dr. Palócz Sándor. Rassay Károly hétfőn este kilenc órakor érkezett vissza a városba és innen folytatta útját Budapest felé. Utolsó napoki A m. kir. Jótékonycélu Allamsorsjáték húzása már funius 5-én Próbálja ki szerencséjét éa a legközelebbi sorsjegyárusitó üzletben vagy dohány tőzsdé­ben szerezze be 3.— pengőért az államsorsje­gyet. Kis kockázat, nagy lehetőség. 40 000 ar. pengő! micrliclt SZENZÁCIÓ! Ne vegyen többé használt kerékpárt, mert folyton költhet rá. amikor teljesen ujai kap majdnem ab­Kenre?.eáM " 5(1100 ¡101111* tét a Református-palotában, ahol külső, belső gu­mik és mindenféle alkatrészek. Javítások, fillérei olcsó Arakon kephatók .IWgjdilMMWtMak SSEíü^rm fci&gy.trorszo.% laga&^yobb líűipari. üzeme.

Next

/
Thumbnails
Contents