Délmagyarország, 1936. január (12. évfolyam, 1-27. szám)

1936-01-01 / 1. szám

DÉLMAGYARORSZÁG , 9xerke«ztfl*6g: Somogyt •2. f. em. Telelom 2M3..Kiadóhivatal, kölcíönüMnyvlAr 6« Jegyirodát Aradi ncco 8. Telefont 13-Ott. . Nyomdai Low UpOl ucca 1». Telelom 13-00. . Tdylratl l«r«lclmi IMImagjraronrug, te« •HWHHrOHHH Szerda, 1936 Január L Ara 10 iniéf XII. évfolyam, 1. sz. ELÜClZETt« i Haronta helyben 3.ZO, TliMketi e* Budapesten 3.00, kUliOIdOn • 4ü pengd. — Egye» tiim diarhMk«» nap ÍO, Tatár» «* Ünnepnap, tf tUlil detéMk lelrítele tarifa «¿ettet Mé Két pillanat között Ha keresnénk egy tényt, egy gesztust, egy hangulatot, egy szót, vagy egy mozdulatot, amibe bele tudnánk zsúfolni ennek a haldokló évnek jelentőségét, súlyát az év minden olyan eseményének, ami hosszabb életű, mint az esztendő s emlékét mindannak, ami az esz­tendőnél is rövidebb életű volt, talán jelleg­zetesebb és mutatósabb, kiabálóbb és tanul­ságosabb eseményre nem tudnánk hivatkoz­ni, mint az év utolsó napjának utolsó esemé­nyére: Lindbergh kénytelen elmenekülni hazá­jából a gangsterek elől. Korunk Hőse megfutamodik a zsiványok elől, akik egy gye­rekét már megölték s a másik gyermeke éle­tét veszélyeztetik. Van hónapja a ráknak, a skorpiónak, a med­vének, legyen egy hónapja, lehetne egy esz­tendeje is a menekülő Lindberghnek. Hogy megmaradjunk a Liszt-év hangulatában: Liszt Ferenc óta nem ünnepeltek ugy férfit, mint Lindberghet. A tenorhang Rockefellerei, a magas Cé Napoleonjai sápasztó irigységgel nézhették azt az elementáris, soha nem látott méretű, megnyilatkozásu és hangulatu ün­neplést, amivel Amerika leborult Lindbergh lába elé. S nem a bitangok menekültek a mi világunkbon nem azok, akiket a világ vala­mennyi rendőrsége köröz, nem a kasszafurók és gyermekrablók, nem a mai Matuskák és tegnapi Papakoszták, azok sem, akik Pompéi és Herculánum sorsát szeretnék felidézni a mai társadalomra, nem azok menekülnek, akik felelősek a világromlásért, a bitang há­borúkért és becstelen békéért, nem, — Lind­bergh menekül, Lindbergh hajója „jár, jár szakadatlan, jár csöndben, csöndetlen", nincs megnyugvás és nincs pihenő s nincs part, amelyik nyugalmat adna. Volt egy kor, amelyből elmenekült a lélek s jött egy kor, amelyben szeretnénk magunk is elmenekülni az elmenekült lélek után. Ad­dig átkoztuk a háborút, amig ránktört. Addig építettük a béke palotáját, hogy belezavaro­dott nyelvűnk. Pilátus kiállott a tömeg elé s megkérdezte: kit bocsásson szabadon, Jé­zus t-e, vagy Barrabást? Mindenki azt mondta, hogy Jézust, de az ezrek Jézus-kiál­tásából csak az hangzott ki, hogy Barrabást. Mindenki azt mondja, kiáltja és suttogja, hogy béke, de amikor milliók ezt rebegik, ezt mondják, imájukba ezt a szót foglalják, ezzel kelnek fel és ezzel feküdnek le, hogy béke, milliók sóhajából és kiáltásából, mil­liók sikoltásából és suttogásából csak az az egy szó hangzik, szárnyal, üvölt és bőg föl hogy: háború. Mindig voltak nihilisták, de most nihiliz­mus van. Nem volt még kor, mely a gonosz­ságnak és becstelenségnek olyan táptalaját tenyésztette volna ki, mint a mienk. Büszkék lehetünk rá, magunkbanóllók vagyunk. Mint o pestis. Gyógyíthatatlanok, mint a lepra. Ausztrália a fegyencek utódaiból kitenyész­tette a világ leghaladottabb és leglelkiisme­retesebb népét, mi haladott és lelkiismeretes népből fegyenceket tenyésztettünk ki. Tör­vény és erkölcs, hit és hipokrizis, erő és erő­szak bénán ejti le karját az előtt a szellem előtt, amelyik úrrá válik felettünk. Ez a szel­lem csak eeyet tanít: célbalőni. Játéka a tank, szórakozása a gyilkolás, kenyere a rablás, sportja a menekülés. Valamikor az áhitat és az elérzékenyülés évszámok kilométerköveit állította elénk Fi­gyelmeztetőül és okulásul, hogy szálljunk magunkba s ne csak az utolsó tiszta pillana­tunkban végezzük el az élet nagy számadá­sát. A kereskedelmi törvény szerint minden évben leltározni kell, az élet törvénye is azt parancsolna, hogy cselekvéseink és mulasztá­saink leltárát végezzük el minden évben s nézzük meg, mit kell kidobni lelkünk raktárá­ból, mint felesleges, elavult, divatból kiment holmit s mit kell, mint nélkülözhetetlent sür­gősen beszerezni. De, — mint a nagy magyar vates legfanyarabb versében megkérdezte: — „kinek van kedve ezt az ügyet újracsinálni?" Hiszen minden remény hamarabb meghal, hogy a világtörténelem öre, ... ^ ben egy lap felemelkedett és*] bire. Ennyi történik Szilveszter^^WgjVgs Újév között. De most már jobbaK T&szunk? Most már szabad bizni a békében? Most már közelebb jutottunk Isten országához? Most már szabadabb a lélek és tisztább a szó, szár­nyalóbb a hit és keményebb a meggyőződés? Gyávábbak lettek a gangszterek, a háború és béke az élet és halál gonosztevői s aki meg tudja ajándékozni az emberiséget, gondolat­tal, szépséggel, bátorsággal, hittel, vagy ke­nyérrel, az most már számithat a buza, a ba­bér és a békesség jutalmára? Az Időnek, „a véghetetlen portikusznak egyhangú oldalivei rejtett forrású fényben úsznak." Megint élőiről a verset és megint élőiről az életet. Megint uj nap és megint új­év, csak a bánat a régi s az óévből nem ho­zunk mást át, csak a reménytelenség szem­födőjét. Egy évvel rövidebb lett minden élŐ élete, egy évvel hosszabb lett minden élő mint az esztendő s a becstelenség nem szűnik | kétségbeesése. Ez az a kor, melyben a hős meg az év utolsó másodpercével. Az évszá­mok beleszürkülnek, belevesznek az idők for­gatagába s amit valamikor ugy fogadtunk, mint boldog végállomást, amellett ma ugy zakatol el vonatunk, mintha csak táviróoszlop lenne a többi között. Az év változásának nincs több jelentősége, mint a pillanat múlá­sának. Nagyon távolról érezzük már csak, menekül a gonosztevők elől. Nem álmodunk örök békéről, nem mérgezzük lelkünket el nem érhető tájak szépségével. De talán any­nyit szabad hinni, annyiban talán még sza­bad bizni is, hogy eljön a kor, melyben aa erénynek nem kell menekülni a bűn elől s melyben a bün lesz ufra a tisztaságnak és erénynek üldözöttje. Fekete roham Makalle ellen Badoglfo előrenyomulási íervez az addisz-abebai vonal felé Addisz-Abeba, december 31. Az abesszin ve­zérkar két nappal előbb közölte, hogy Makalle! három oldalról bekerítették Ras Széjum. Ras Kassza és Ras Kassza Szebat sere­gei. Kihirdették a fővárosban, hogy a legutolsó ütközetben Makalletól északra az abesszinek 50 gépfegyvert és több olasz tankol zsákmányol­tak. Az abesszin hadvezetőség tegnap a kővetkező jelentést adta ki: — Ras Mulugeta hadügyminiszter serege, amely az utóbbi időben alig hallatott magáról, hétfőn megkezdte az előnyomulást Makalle felé. Ras Mulugeta csapatai az északi hadsereg töb­bi hadcsoportiával egvütt Makalle visszahódí­tását tűzte ki feladatául. Paris, december 31. A „Matín" jelentése sze­rint Rómában ugv tudiák, hogy az olasz had­fípvonalak kiépítése és megszilárdítása után Badoglio tábornagy az Addisz-Ababát észak felé oltalmazó abesszin védelmi vonal irányá­ban előrenyomulást kezdeményez. Mag? o!asz katona: készülődések a földközi tenneren London, december 31. A Daily TeíegraoK fel­tűnést keltő jelentést közöl az olasz katonai hatóságok előkészületeiről Rhodos- és I^ems­sz'geteken. Az angol lap tudósítója szerint a két szigeten nem kevesebb, mint 50.000 főnvi o!a«* katonai csanatot vontak össze. A hatal­mas szárazföldi haderfin kívül tekintélyes ten­geri flotta és légi haderő is rendelkezésére n" már a két szigeten az olasz hadvezetőségnek. A szigetek kikötőiben jelenleg négv nagy cirkáló­hajó, 12 torpedóromboló és 17 tengeralattjáró horgonyoz. Az összevont légi haderő 200 darab Sávoya és Caproni tipusu repülőgépből áll. A repülőgépeket földalatti hangárokban helyezték el és összesen 900 pilóta áll rendelkezésre a re­pülőgépek szolgálatára. Portsaid, december 31. Az elmúlt héten ismét megnövekedett a szuezi csatornán áthaladó olasz csapatszállító hajók száma. Nem keve­sebb. mint kilenc nagy csapatszállító gőzös ha­ladt keresztül a csatornán. A kilenc hajó fedél­zetén 15.866 olasz katona utazott a keletafrikai hadszintérre. Nevezetesebb esemény nem történt, - jeíeiiti Badoglio Róma, december 31. A sajtó- és propaganda­miiiisztőrium kedden az alábbi 84. számú hiva­talos jelentést adta ki a keletafrikai helyzetről: — Badoglio tábornagy táviratozza: Sem a« eritreai, sem a ezomóli harctéren nevezetesebb ese­mény nem történt. Lebrun elnök: Franciaország hü marad hagyományaihoz" Páris, december 31. Lebrun köztársasági! elnök kedden délután Laval minií>zterelnölc jelenétében fogadta a párisi diplomáciai kar tagjait, akik jó kívánságaikat fejezték ki az újév alkalmából. A diplomáciai kar legidő­sebb tagja Magi ioné bíboros, a következő

Next

/
Thumbnails
Contents