Délmagyarország, 1935. december (11. évfolyam, 270-292. szám)

1935-12-01 / 270. szám

DEMftGYARORSZáfi SS^SSSSSSXS&XSí Vasárnap, 1935 december I. SSKTSEJKSS^SB^ sSSSSSSSS« XI. évfolyam, 269, Sí. .e..*»*.. „.„„,.,.. r«„S«„. Végzetünk: a petróleum A világháború előtt még a szén és a vas mozgatta a világpolitikát s ha azt mondjuk, hogy a világtörténelem motorját szénnel fű­tötték s a világtörténelem motorjának vas­ból voltak a kerekei, akkor egyáltalában nem szimbólumokban beszélünk. A világhá­ború összeomlását azonban már nem a szén­nek és nem a vasnak hiánya okozta, sokkal nagyobb szerepet játszott benne a petróleum hiánya. A világ szénkészlete fogyóban, de a petróleum egyelőre kiapadhatatlan mennyi­ségben bányászható. Ha a világ petróleum­termelését évi százötvenmillió tonnára tesz­szük, talán nem is felfelé kerekítettük ki a horribilis számokat. Az autókat és a tenger­alattjárókat, a repülőgépeket és a tankokat petróleum hajtja, érthető tehát, ha a világpo­litika most a petróleumkutak körül táncol s voltak évtizedek, amikor az angol és az ame­rikai külpolitikát a Standard Oil és a Royal Dutch Shell Co., az amerikai és angol petró­leumtrösztök érdekei irányították. Petróleum nélkül nem lehet háborút visel­ni. Hiába az önfeláldozás heroizmusa, hiába a hősiesség csudatétele, hiába a hazafias ér­zésnek halált kereső s minden szenvedést vál­laló hűsége, ha nincs petróleum, egyformán bukik el a cézárok hóditó hadjárata és az el­nyomott népek szabadságharca. Mert a tan­kot nem lelkesedéssel fűtik, hanem petró­leummal s tüzelőanyag nélkül a legbátrabb pilóta sem tud repülni. A polgári életben a Í jetróleum, mint világító eszköz, a kulturát­anság és tömegszegénység jele, a háborúban a petróleum a siker, a diadal és a győzelem. Azelőtt a szabadságért harcoltak, nemzeti szabadságért, vagy lelkiismereti szabadságért folyt a küzdelem, azelőtt voltak eszmék, me­lyek meg tudták mozgatni a tömegeket s melyek tudták velük vállaltatni a háború bor­zalmát és kockázatát. Voltak törekvések, me­lyeket fel lehetett irni a zászlókra, melyeket imába lehetett foglalni s át lehetett adni nem­zedékről nemzedékre feladatul és kötelesség­ként. Voltak eszmék, melyek évszázadokat töltöttek be, az emberiség olykor évszázados harcokat és küzdelmeket vállalt csak azért, hogy szolgálja ideáljait és megvalósítsa esz­méit. Hatalmi érdekek, gazdasági szempon­tok mindig kisérték a háborúkat, mint had­seregeket a sakál és a pestis, de eszmék, ideák, a szellemi élet kitűzött céljai, történelmi tö­rekvések mozgatták a tömegeket, hímezték a 'észlókat s fűtötték a lelkesedést. S a kifinomult eszmék helyébe a nyers anyag lépett. Először a vas, azután a szén, ezt követte az alumínium, majd jött a gya­pot és most a petróleum uralmánál tartunk. Majdnem azt mondhatjuk, hogy a petróleum diktatúrájánál. Mert nemcsak Hitler és nemcsak S t ö I i n a diktátorok, diktátor a petróleum is. A világ ötvenhárom álla­ma most összeállt, hogy Olaszországtól meg­ragadják a petróleumot s attól kell félni, hogy a megtagadott petróleum is fel tudja gyújtani a világot. A petróleum nemcsak a kazánban ég és nemcsak a motorban robban, a petró­leum világhatalmi kapcsolatokat is fel tud gyújtani s a petróleum a genfi békepalotát is felrobbantással fenyegeti. Szétfolyik az egész világon s tűzfészekké teszi a szószéke­ket és oltárokat, parlamenteket és tőzsdeter­meket s óceánok vizei nem tudták eloltani, ha egyszer „a buta rög öntudatra jő" s a szennyes és bűzös petróleum egyszerre fel­lángol. S most attól kell félni, hogy az egész világ a petróleum lángjának tüzkárosultja lesz. Amit alkottunk évszázadokon keresztül, amit az emberi ész, az emberi értelem, az emberi kéz kulturában és civilizációban létre tudott hozni, ki tudott gondolni, meg tudott álmod­ni, az mind sokkal esendőbb, sokkal erőtle­nebb, sokkal gyöngébb és gyámoltalanabb, mint a petróleum. Ha egyszer a petróleum el­kezd ömleni, akkor sem bölcseség, sem hit, sem az emberi értelemnek alkotásai nem áll­hatnak gátul elébe. A petróleum értékesebb folyadék, mint a könny és értékesebb, mint a vér. Állatokat már leöldöstek, kávét már el­égettek azért, hogy az embernek kevesebb tápláléka és több könnye legyen, de petró­leumot még nem öntöttek a tengerbe, hogy kevesebb tüzelője legyen a hadigépeknek « kevesebb legyen a véráldozat. Vér már öm­lött petróleumért, de petróleum még nem öm­lött azért, hogy a vérnek ne kelljen ömölnie. Sorsunk és végzetünk a petróleum. A világ békéje most talán azon múlik, hogy a petró­leum útjait elzárják-e? A petróleum olyan fontos hadianyag, mint az ágyú és a lövedék. Fontosabb hadianyag, mint az ember. Tö'ih is történik az érdekében. Az ember szenvedi meg a petróleum háborúját is, mintha ez a bűnös, szennyes és ostoba petróleum a vilá­got felgyújtva, megpörkölve és bekormozva, meg akarná bosszulni, hogy az ember kita­gadta otthonából s az elektromosságot és a Cfízt fogadta szolg-álatábn. Hz olajtllaiomtól várják az oSasz—abesszin kérdés megoldását Róma, november 30. A Tribuna ugy értesül Londonból, hogy a 18-as bizottság december 12-i ülésén nem Anglia fogja javasolni a kő­olajtilalom megvalósítását, hanem valamely más állam, hogy Anglia a második helyre ke­rüljön a megtorló intézkedések irán vitásában. A fcőolajtilalmat egyébként — a lap felfogása szerint — csak a Földközi-tengeri helyzet ki­élesedése következtében vették tervbe. Küszö­bön áll egyébként a tengerészeti értekezlet is ós ezalkalommal elkerülhetetlen a Földközi­tengeri kérdés tárgyalása. Lehetséges tehát, hogy a kőolaitilalom megvalósítása egyelőre nem következik be. A lap párisi tudósítója optimista körök vé­leményét közli. Eszerint francia vezető körök rövid időn belül vár iák az olasz—abesszin pro­bléma megoldását. Ezt Parisban ugy képzelik el, hogyha Genfben december 2-án életbelépte­tik a kőolajtilalmat, akkor Olaszország vagv összeomlik, vagv olyan lépést tesz, amelynek » francia-angol erők együttes felfejlődése lesz a következménye. A megtorló rendszabályok Genf, november 30. Népszövetségi körökben biztosra vesiÜk, hogy a megtorló rendszabályokat a kőolajra in kiterjeszti. Ezzel szemben ugy tud­ják. liooy a tilalomnak a kőszénre, vasra, acél­ra é< gyapotrt• való kiterjesztése elmarad. Mussoüni minisztertanácsa Róma, november 30. Az olasz kormány tag'ai ma délelőtt Mussolini miniszterelnök elnökletével minisztertanácsot tartottak. Az egyes hírekkel el­lenlétben a tanácskozásnak nem volt rencffíivüli jelentősége. A minisztertanácson a legfőbb honvé­delmi bizottság tanácsának módosítását és kibő­vité ét határolták el. Az eddigieken kivül a tanárs­ko.'ó bizottságnak tagjai lesznek az igazságügy­miniszter, a közoktatásügyi miniszter, a közmun­kaiigyi és sajtó ügy i miniszter, akiknek a bizottság tanácskozásaiban szavazati joguk lesz. Résiztvess­nek a bizottság munkájában a tengernagyi mi­lícia vezérkari főnöke, valamint a különböző ka­tonai szervezetek és előkészítő szervek főíe\"v ve­lői, akiknek a bizottságban tanácsadó szerepűkj lesz. A legfőbb honvédelmi bizottság titkárságát a minisztertanács elnökének rendelték alá. Asványo!a;finomitót rendez be Olaszország Róma, november 30. A mai olasz miniszteíH tanács elhatározta, hogy 70 millió lira költséggel Olaszországban ásványolajfinomitógyárat létesítem nek, amely az olasz petroleumhivatal által kiaks názott albániai forrásokból szárma?» nyersolajai fogja finomitani. Baftfwfn és Laval közeli találkozásáról beszélnek Párizsban Páris, november 30. A Paris Midi mai száma hiteles forrásra hivatkozva azt a raagyfeltü­né?l keltő hirt közli, hogy Laval miniszterelnök a legközelebbi napokban taláVcozni fog Baldwin miniszterelnökkel ós ez az összejövetel feltétlenül! december 12-ike előtt fog végbemeoni, amely napon Genfben összeül a 18-as szankciós bizott­ság, hogy a gazdasági megtorló intézkedéseket! Olaszország ellen a szén-, vas-, acél- ós petróleum­kivitelre is kiterjessze. A fejlemények ugyanis — mint a Paris Midi angol részről értesül — arra késztették Laval mi­niszterelnököt, hogy kezébe vegye a békéltető közvetítést, viszont Franciaország közvetítő fára­dozásai arra indították Olaszországot, hogy ki­tartson merev álláspontja mellett, végeredményé­ben tehát Laval fáradozásai nem mozdították elő a békés megoldást. Ilyen körülmények között Lon­donból az a terv indult ki, hogy még az utolsó pillanatban, de feltétlenül a szankciós bizottság döntő ü'ése előtt tisztázni kell a francia—angol szolidaritást, ez pedig a legjobban érhető el sze­mélyes tárgyalás utján. Az angol kormány a pá­risi dé i lap kö-'áse szerint formaszerint is me0«, tette diplomáciai utcm az intézkedésekert Batónia

Next

/
Thumbnails
Contents