Délmagyarország, 1935. augusztus (11. évfolyam, 171-195. szám)

1935-08-01 / 171. szám

DÉLMAGYARORSZÁG SZEOED. 9serke*ztA»ég: Somogyi ucca 22. I. r,m. Telelőn: Z3.33..Kladötilvatal, KHIr.íítnkönyvlAr legylrodo: Arndl ucca 8. relefon: 13-Ott. - Nyomda: I.Ow tlpöl ucca 19. relelon: 13-00. - I Avlroll levélcím: DtlmagyarorizAa Szeged. Csütörtök, 1935 augusztus 1 Ara lO ílllér XI. évfolyam, 171. sz. ELÜEIZETtS: Havonta Helyben 3.20, vidéken é* Budapesten 3.00, kllliOldUn O 4U pengd. — Egyes tzAm Ara hétköz­nap lO. vatár- ét Ünnepnap IO UH. Hlr­deiétek telvétele tarifa szerint. Megle­lenlk hél«l klvélelével naponta regoel, D szegedi alma A szegeli konzervativizmust sok minck>n­ben nem lehetett eddig megtörni. A belső te­rületen ez gyakran a potroheresztésben nyil­vánul meg és igen sikerült szimulálással tud­ja megjátszani a tekintélyelismerés adóját, jóllehet, keskenyebb az a szellemi terület, amelyen billegve megállani próbál. Ezt aka­rom, ez igy van! — mondja ez a konzervati­vizmus s általános törvénynek képzeli egyé­ni felfogását, tudását, amely egy külvárosi kis ház kapujának horizontjából szemléli a vi­lágot. Ezt, ami kötetet érdemelne a kortü­netek és esetleg a társadalomtudományok nagy könyvtárában, csak Ízelítőnek emiitet­tük fel, szólván a gazdasági életről, annak — merész szól — belterjességéről, általában ar­ról a százötvenezer holdnyi területről, amely körülveszi a várost s nemcsak arra van hi­vatva, hogy a „telhetetlen" belső népet el­lássa, hanem márkát is szerezzen, amiről majd emlegetnek bennünket. Márkánk a pap­rikán kivül nincs is, ennek a területe azonban mindig korlátozott volt s még szűkebbre szo­rult, mióta a felső gondoskodás egész sereg idegen szándékú motívumot kevert belé, — mintha csak a csumát őrölnék az édes-ne­mesbe.-hogy semmi se haladjon a megszo­kott és bevált uton, ami biztosította az ed­digi jó hirnevet. A paprika azonban specialitás már attól a pillanattól fogva, hogy kiültetik az első pa­lántát, aztán páratlan szorgalommal, szakér­telemmel, gondozzák a beéréséig. Kivüle ott van még a buza, meg a kukorica, évente vál­takozó rábizottsággal a mennyei jóságra, amely a maga tetszése szerint inditja meg öntöző lajtjait. Bocsánat, ki ne feledjük a ro­zsot, hiszen ebből is szükség van bizonyos mennyiségre, már csak a homok kihasználása szempontjából is. Azontúl aztán bezárul a világ s a tanyai nép nem hajlanló tanulni, mert az iskolázás idején is megelégedett annyival, hogy „a neve atrecát" le tudja má­solni. Ujabban látunk kísérleteket, lehetetlenség volna eltagadni, amik a tanyai gazdasági ku|­turát szeretnék előbbre vinni, de hot az a ha­talom, amely elhiteti a homokon megkemé­nyedett koponyákkal, hogy nekik maguknak lesz ebből hasznuk és nem valami uri huncut­ság játszik közbe? A vezetés, az oktatás in­kább magánjellegű s a lutri-hatásu példa­adásra megy ki, pedig erősen megszervezett­nek kellene lennie, kötelezővé tettnek, hogy megmozduljon a kényelem, amely takarás után hét-nyolc hónapon át az ámbitus, meg a bormérés között osztja meg tevékenységét, télen pedig a kéményt nézi, hogy eléggé érett-e már a disznó földi hagyatéka, amely a tavaszi pénzszűke idején négerre kormozot­tan, fantasztikus anatómiai feldaraboltaág­ban rémiti e! a piac látogatóit az alkalmi vé­teltől. Hogy pénzt másból is lehet szerezni, nem­csak búzából, meg kukoricából, azt talán száz év múlva sem érti meg a mi népűnk. Megbámulja azt az urat, aki néhány hold­nyi földjéről el tud adni nyolc vagon szilvát, elismerésével és tiszteletadásával nem késik, de ahogy a városi felekezete is csak nyfrni szereti a fát s virtuskodva kitépi az utak szé­liről már csemete korában, — ugy kerülj ő is a gyümölcsfát, pedig ennek a gondozás*, termése Hztositann számára azt a iövédel­mét, amelyet jelenkori, leromlott, elszegé­nyedésében jobban érez, mint bármikor. De nem engedi a konzervativizmusa, az apja, a nagyapja, a dédje szokása a nagy hallgatag­sága, — amelyről egyszer kisüti még vala­melyik fiók-Freud, hogy nem „mélyenjáró" gondolkozás külső jele, hanem abszolút szel­lemi szélcsend. A régi Szegedet jellemzi Mikszáth króni­kája, hogyan döbbent meg a hires késes, mi­kor tízezer halbicskát akart nála rendelni egy ángilus. Bohóság, tréfa, hiszen annyi bics­ka nincs is a világon s ki él addig, amig el­készül az utolsó darabja is. A mait jellemzi a Délmagyarország reggeli hiradása, hogy londoni exportra nem tudtak husz métermá­zsa egységes asztracháni piros almát össze­szedni. Pedig az a husz mázsa csak egy fog­hegyre való, cseppnyi viz a világkereskede­lem nagy tengerében. És mégis! Azaz mégsel Hogyan szerezzünk és biztosithassunk akkor márkát, ha nem tudjuk utánpótlásban szaka­datlanul adni azt, amit megismertek, megsze­rettek! Talán emlékszik még rá valaki, hogy a háború utáni időkben, amikor egzotikus foglalkozással kerestek megélhetést az em­berek, . sok csipkés zsebkendőt küldtek ki Amerikába Szegedről. Jött értük néhány dol­lár, idehaza pedig a valuta volt a bálvány. Akkor láttunk egy levelet. Voltaképen aján­lat volt, hogy kedvesek a holmik, lehet i> belőle üzlet, de tessék százezer darabot szál­litani — Éneikül nem fogok bele. Ugyanaz a minta, minőség legyen, hajszálnyira se más, mert ha esztendő múlva a vevőm ugyanazt keresi én csak ugyanabból adhatok neki. Természetes, hogy semmi sem lett az üz­letből. Ha a tizezer bicska bohó gondolat volt, a százezer zsebkendő minősített őrült­ség. Hát ugyan akkor mi a husz mázsa sze­gedi piros alma, — azaz bocsánat, a kiseb­bik fele, amit össze tudtak hozni? Mi lenne más, mint élhetetlenség. Szerdán megnyitották és — csütörtökre halasztották a Népszövetségi Tanács ülését Egyeztető tárgyalások indultak a nagyhatalmak képviselői között az olasz-abesszin kérdésben Genf, julius 31. A Genfben tartózkodó tanácsta­gok a délelőttöt beható tanácskozásokkal töltötték el. Aloisi báró hosszas megbeszélést folytatott l^val francia minszterelnökkel, aki ezután Eden angol miniszterrel találkozott. Az angol népszö­vetségi miniszter a délelőtt fohamán tanácsko­zást folytatott Abesszínia genfi kiküldöttével és Avenol népszöveségi főtitkárral, majd Aloisi bárót kereste fel. Eden és Aloisi tanácskozásának ered­ményétől függ, hogy vájjon megtarthatják-e a délutanra kitűzött időpontban a Népszövetségi tanacs nem nyilvános üléséL Népszövetségi körökben most arra törekszenek, hogy a tanács a megkezdett békéltető és döntő­bírósági eljárás szemmel tartásával folytassa meg­beszéléseit, mert a remény az, hogy ilyen módon néhány napon belül sikerül dönésre jutni. Optimista hangulat Genf. julius 31. Néhány órával a rendkivüli ta­nácsülés megnyitása előtt optimista hangulat nyil­vánult meg. Állítólag tegnap este Eden és Laval megbeszélésén Eden engedékenységet mutatott. Hajlandó volt engedni az eddig elfoglalt merev angol álláspontból. Anglia nem erőlteti az olasz­abesszin viszály érdemleges megvitatását és haj­landó csatlakozni ebben a kérdésben a kompro­misszumos megoldáshoz abban az esetben, ha Olaszország a tárgyalások lefolytatása alatt, de különösen augusztus második felében semmiféle fegyveres mozgalomban nem bocsátkozik Abesz­sziniával szemben. Ilyen körülmények kőzött bi­zalommal tekintenek a ma megnyíló tanácsülés elé és remélik, hogy a tanácskozásokat sikerrel lehet befejezni a hét végéig. A mennyiló ülés Genf, julius 31. Ma délután 5 órakor Lit­vinov elnök megnvitotta a Népszövetség Ta­nácsának .87. ülésszakát A külső kép hasonló a nagv és mozgalmas ülésekéhez. A közönség zsúfolásig megtöltötte a karzatokat. Az uj­ságirók terme is tele van. Mintegy 300 újság­író sereglett ide a világ minden részéből. Az ülés megnyitása után a Tanács tagjai zárt ülésre vonultak vissza. A zárt ülés ponto­san egy óra hosszat tartott. A zárt ülésen elő­ször is báró Aloisi olasz fómegbizott ismer­tette az olasz álláspontot, amelynek lényege az, hogy az olasz—abesszin vitát az auluali kér­désre kell korlátozni. Ezután Havan ics, Etiópia kiküldötte fej­tette ki Etiópia álláspontját, amely szerint a tanácsülés vitáját az olasz—abesszin viszálv teljes anyagára ki kellene terjeszteni. Látszólag ezt az álláspontot támogatta Eden az angol küldöttség vezetője és azt indítvá­nyozta, hogy a Tanács bocsájtkozzék az érdem, leges vitába. Ekkor Laval, a francia küldöttség vezető ie szólalt fel, aki szükségesnek látta, hogv közve­títő indítványt tegyen. Azt ajánlotta, hogv az ülést zár iák le és holnap délután 5 órakor u j ülésre üljenek össze. Időköziién megbeszélése­ket lehet majd folytatni abban az irányban, hogv a vitát az 19Ó6 évi szerződés alapján old­ják meg. A zárt ülés elfogadta Laval indítványát és elhatározta, hogv csütörtökön délután tartja ujabb ülését. Időközben az érdekelt nagyhatal­mak igyekeznek megoldási módol találni a döntőbírósági és közvetítő tárgyalások folyta­tására. Litvinov tanácselnök megállapította, hogv a Népszövetség tárgyalásait csak az alapokmány határolhatja körül. Nemcsak arra törekszenek, hogv-a Népszövetség kebelén belül találjanak megoldást, hanem az érdemi megegyezésre is törekszenek és ezzel kapcsolatban u iból az l90fi évi szerződés kínálkozik. Ezután tette meg i Laval napirendi indítványát.

Next

/
Thumbnails
Contents