Délmagyarország, 1935. június (11. évfolyam, 122-144. szám)

1935-06-01 / 122. szám

DELMAGYARORSZÁG fgwi «•!—•! il «•IIIIIII jmw Ilii ami ni— IN wa ILI I I w III I I • IIIW.IL—iiiimm SZEGED. Szerke«zM*ég: Somogyi ucca ZZ. L em. Teleion: 23.33,. Kiadóhivatal, k!Hc»önk»nwiAr <• fogy Iroda: Aradi occa »„ Telefoni 13-Od. . Nyomda: löw Upttl ncea 19. Telefon: 13-0«. - Távirati leveleim: DAlmaoyaroritáa Szege«. Kereszténység és „ui pogányság" Az egyik debreceni lapban olvassuk J u ­h á s z Nagy Sándornak, a tiszántúli re­formátus egyházkerület ismert vezető ténye­zőjének tollából a következőket: A mai német diktatúrának Magyarorszá­gon sok barátja van. Kulturáltság, ízlés, vi­lágnézet dolga, hogy kinek tetszenek a Hit­ler által képviselt elvek és a rendszere által használt módszerek. Aki azonban csak vala­mennyire is ismeri a német birodalmi viszo­nyokat, határtalanul csodálkozhatík azon, hogy Magyarországon vannak olyanok is, akik magukat jó keresztyéneknek vallják, de mégis imádják a hitlerizmust. Hogy a mai német rendszer milyen állás­pontot foglal el a keresztyénséggel szemben, minden újságolvasó ember tudhatja. De gyöngébbek kedvéért két külföldi lapközle­ménnyel szolgálunk. A múlt héten egyik nagy müncKeni sör­házban keresztyénellenes, vagyis „ u j po­pén y" népgyűlést rendeztek. — Próbálna csak valaki keresztyénpárti népgyűlést ren­dezni a mai Németországban! Minden pár­tot feloszlattak, többek közt a katholikus centrumpártot is. Nincs se sajtó-, se egye­sölési, se gyülekezési szabadság, sőt még le­hetőség sem. De az „uj pogányok" hatósági támogatás mellett folytathatják propagandá­jukat és tüntethetnek, felvonulhatnak, gyűlé­sezhetnek, amikor akarnak. Nagy tömegekben hemzsegtek a müncKeni óiriási sörházban a lelkes „nácik," hogy meg­hallgassák Backofen Vilmost, a bajorországi „uj pogány" mozgalom vezérét. A gyűlésen végig két csatakiáltás harsogott; az egyik igy hangzott: „le a keresztyénség­g e 1," a másik pedig igy: „akasszátok fel Faulhaber tí", aki tudvalevően Mün­chen világhírű, nagytehetségű, rettenthetlen htivalló róm. kath. bíboros érseke. Backhofen ur ilyen kellemes hangulatban fejtegette ezután a katholikus egyház és a keresztyén hitvallás elleni kirohanásait, me­lyeket nem óhajtunk még felháborodás ki­fejezése mellett sem papírra vetni. Beszédé­nek az volt a veleje, hogy a Hitler-féle nemzeti szocialista forradalom Németország „pogá­nyai"-nak visszaadta a reménységet. A másik közleményből azt tudhatjuk' meg, hogy nemcsak a róm. kath. egyház van ve­szedelmes helyzetben Hitler birodalmában, hanem a protestantizmus is. Egy svájci új­ság beszámol róla, hogy az internálótábo­rokba hurcolt protestáns lelkészeknek nem egyforma sorsuk van. — Egyik helyen olyan szigorúan Kánnak a papokkal, hogy a fogoly­táKorKa szállítás után leborotválják a fejüket és kőtörésre szorítják őket, másik Kelyen el­lenKen kedélyesen tölthetik az időt, mert még a szomszédos község egyházi énekkara is bemehet hozzájuk és énekszámokkal gyö­nyörködtetheti őket. Ami ehhől a tudósitás­Kól kicsendül az, Kogy protestáns lelkészek is tömegesen vannak becsukva Hitler biro­dalmáKan. Miért? Azért, mert ellenállani vol­tak merészek Müller urnák, a protestánsok nemzeti szocialista érzelmű Kirodalmi püspö­kének, teKát az egyetemes egyKáz fejének. Egyenesen Kajmeresztő az a Kibliahamisitás és Kitvallásferdites, amelyet ezek a nemzeti Szombat, 1935 funius í. Ara ÍO fillér XI. évfolyam, 122. protestánsok elkövetnek, kezdve attól az ál­lítástól, hogy Jézus árja származású volt, egészen addig, hogy megtagadják a keresz­ténység szociális ideáljainak alaptételét: a z általános emberszeretet elvét és Kelyette a fajgyűlöletet akar­ják Kittétellé beállítani. Áldozócsütörtököt ünnepelte a keresztyén világ. Az első áldozatcsütör'ökön Jézus azt rendelte, hogy „elmenvén, tanítsatok meg minden népeket" és azt, hogy „hirdettes­sék az ő nevében a megértés és a bűnök bocsánata minden po­gányok között." Ezzel ellentétben a Németbirodalomban az „uj pogányságot" Kirdetik és tanítják. ELÖEIZETÉS: Havonta helyben 3.2«, vidéken et Budopellen 3.00, KUlUtidBn A 40 pengd. — Egyes izém Ara hétkHz­nap IO. vatái. e» Ünnepnap 1© flli. Hir­detéseit felvétele tarifa szerint. Mrqte­lei>lte hCttn klveteléTri Bi>t>o-<n renget, Aki csakugyan pogány, amilyennek Backo­fen urék büszkén vallják magukat, nzoktvv jól van ez igy. De, aki keresztyen, annak il­takoznia kell Jézus eszméinek ilyen megta­gadása ellen és annak nem szabad, nem le­Ket lelkesednie az ilyen „uj pogány" rend­szerért. Jó lenne azért, Ka Hitler magyaror szági bámulói alaposan revízió alá vennél felfogásukat, Ka t. i. magukat nem „uj po­gányok"-nak, Kanem keresztyéneknek vrsll­ják. Jó lenne, ha néha-néha, legalább is a? ünnepnapokon, Kele-bele tekintenének a bib­liába és kissé elmerengenének rajta, hopy vájjon melyik nagyoKh érték az emKeriség számára: a bibliai keresztyénsé í»-e, vagy pedí£* a hitleri „uj pogányság?" Flandin megbukott a frank-csatában Bouisson megalakította a koncentrációs kormányt a frank megvédésére Herriot, Lavai, Cailleaux, Petain az uj kormányban — Páris izgalmas péntekje, éjszakai kibontakozással Különleges intézkedésekre készfii az ni kabinet — Hadjárat a frank­Ozérek ellen Paris, május 31. Pénteken hajnalban szenve­delyes vita után megbukott a francia kormány, mert a kamara nem fogadta el Flandin mi­niszterelnök pénzügyi és gazdasági javaslatát. Ha|nal i fél 2 órakor került sor a szavazásra, amely 353:202 arányú eredményt hozott a kormány ellen. A7. eredmény kihirdetése alán a kabinet tagjai az Elyséebe mentek Lebrun elnökhöz, aki­nek benyújtották lemondásukat. A köztársasági elnök a kormánv lemondását el­fogadta. Az ülés lefolyása igen szenvedélyes és he­lvenkint viharos volt. Többen kifejtették, hogv hivei a frank átértékelésének, de a pánikot min­denképen el kell kerülni. Flandin miniszterelnök, törött karral, nagy fájdalmai ellenére, elkeseredetten védel­mezte a kormánv álláspontját. Herriot is a javaslat mellett foglalt állást, de ezúttal nem volt sikere. Már Flandin beszéde alatt eldőlt a kabi-. net sorsa, amikor a radikális szocialisták az ülés szfinete közben értekezletet tartottak, ame­lven elhatározták, hogy nem szavazzák meg a felhatalmazási javaslatot. Lebrun köztársasági elnök pénteken dél­előtt felajánlotta a kormányalakításról szóló megbizást Ferdinánd BonissonnalC a kamara elnökének. aki azt elfogadta. Bouisson (télutáji több politikussal tárgyalt. estig befőiezte kormánvalakitási tárgyalásait. Amikor Bouissmi az Elysée-pálotába ment. bizakodó hangú nvilatkozatot tett. — l.ebriin elnöknek" — rnon<tnfta q fár^vn­lások kielédtó eredményeiről fosok beszámolni. A jelek szerint Bouissont minden csoport tá­mogatni fogja, amely kormányalakítási szem­pontból számításba jöhet. A radikális pártnak a kormányban való részvétele tárgyában meg­hozott döntése óta politikai körökbe n biztosra veszik, hogy Rouissonnak sikerül a nemzeti egy ség alapián álló kormányát megala­kítani. Bouisson később az Elysée-palotából távoztá. ban megerősítette előző nyilatkozatát. Hangsú­lyozta, hogy kormányalakítási tárgyalásainak nehezebb részén már tul van és hogv számit kormányalakítási sikerére. Bouisson hir szerint fel akarja szólítani fler riot és Marin eddigi minisztereket, hogy ma radjanak meg az uj kormányban. Tárcájukat megtartják: T.aval külügyminiszter, P i e t r y tengerészeti miniszter, R o 11 i n gyarmatügyi miniszter. 0 u e u i 1 1 r egészségügyi miniszter. R'ov a földművelésügyi tárcát veszi át Bouisson a miniszterelnök tárca mellett a hrtfiívi tárcát is ellália. C, a i 11 e a u x tárcanélküli minisrter lesz kü­lönleges pénzügypolitikái jogkörrel. ftjszaka azok. akik valószínűleg tsgiai lesz nck az ui kormánvnak. megjelentek a képvise­lőház elnöki szobájában. Az uj kormánv messzemenő rendeletek után szándékozik program iát megvalósítani. Az ui kormánv tervei közfii többek körött is­meretes: az üzérkedés mcrrakadálvozásn. a nénzérték érinthetetlensécének fenntartása, a törvényhozási intézkedések keresztülvitele * nénzügvi helyzet meaiavitása érdekében és a nemzetgazdaság megélénkitése. A tőzsde han^ijlqtp nvugodt volt. a valuták leienféV*nven emelkedtek. Az üzérkedést megfékezte az

Next

/
Thumbnails
Contents