Délmagyarország, 1934. augusztus (10. évfolyam, 172-196. szám)

1934-08-01 / 172. szám

MAGYARORSZÁG > 8KBOED, SMrkMBMMo: Somogyi ncca fivnvilA 4AT A anniicvillfi 1 ELŐFIZETÉS! Havonta helyben 3.2C C2k «m Telefon: 23-33. aZclfla WM aUQllSZIUS 1« Vidéken e> Budapetten 3.eo,kUimid«r koÍo*ank»nyvta( «• Jegyiroda : Arad! _ ,„.. MOpen«»«./ Egye» wAm Ara h«tk»z­ucc 8. lelelon: 1MM. « Nyomda : LBw Arn 1£ ,Uler nap«, ya»4r- éí Ünnepnap 20 tlll. Hír Lipót itec« )«. Teleion; IS^oO. Tavira« Y ^vfnlv»m «7 éeté«ek felvétele iartla »xerlnt Meaie­Kt ieveiclm: Pélmogyaromap Irrqprt lOiyöIIl, 1 ' lenlK heHO mv^tnl^vel nnponln ren-fl 4 bíró A bírónak hivatása, amelyre esküt tesz, hogy igazságot szolgáltasson. Az igazság szolgáltatásánál csak két korlátja van, a tör­vény szava és a tulajdon lelkiismerete. A törvényt a párbajt büntetendő cselekmény­nek minősiti. Párbajozhat-e a biró, akinek láz a hivatása, hogy Ítéljen Inasoknak a tör­vénybe ütköző cselekedetei fölött és a tör­vény tiszteletét a törvény szigorával is biztosítsa? Ha álszenteskedő moralisták volnánk, er­re a kérdésre csak a leghatározottabb nem­mel felelhetnénk. Ha a paptól megkövetelik, hogy elsősorban ő tartsa meg az egyház tör­vényeit, a magas elmélet szempontjai sze­rint a biróra is áll, hogy mindig és min­denütt ő szolgáltasson példát az állam tör­vényeinek tisztelétben tartására. Ellenben a biró is ember. A birót is kötik olyan társa­dalmi konvenciók, 6 is kerülhet olyan er­kölcsi kényszerhelyzetbe, melyek erősebbek fi törvény irott betűjénél. Angliában, ahol fi társadalom a párbajt kiirtotta, a biróra nem állhat fenn a párbajozás kényszere. Nálunk más az eset. Nálunk előfordulhat, hogy a biró párbajozik s a törvény érte el­ítéli, anélkül, hogy személye egyénileg csök­kenne a társadalom megítélésében. Mond­hatjuk: sajnos, hogy így van. Az állammá szervezkedett társadalomnak egyik legnagyobb erőssége a bírói talár ma­kulátlan tisztasága és a biró személyének Föltétlen érintetlensége. Hogy a biró megfe­lelhessen az Ítélkezés szinte emberi részre­hajlásokon, emberi elfogultságokon felül lálló hivatásának, övezi őt az állam minden más társadalmi osztálynál különb előjogok­kal. Jogorvoslatnak a birói itélet ellen lehet ugyan helye, de az Ítélkező biró személyét kritika tárgyává tenni nem szabad. A tör­vény keretei között és saját lelkiismerete szerint hozott Ítéletért a biró senkinek sem elei. Biró ellen, fegyelmi esetet kivéve, el­árásnak helye nincs s fegyelmi eljárás nél­cül a birót áthelyezni sem lehet. Helyes, hogy ez igy van, mert a biró abszolút függetlensége garanciája a polgá­rok jogbiztonságának, sőt garanciája az al­kotmánynak is. Olyan érték az, amelyet semmiféle módon, semmiféle érvekre való hivatkozással veszélyeztetni, vagy kockáz­tatni nem szabad. Ennek az elvnek az elis­merésében és elismertetésében, találkozni kell az államnak, a társadalomnak és magó­nak a birónak is. Az állam nyújtja a tör­vények által biztosított abszolút független­léget. A társadalom szolgáltatja a föltétlen tiszteletet. Ezzel szemben mivel tartozik a biró? A puszta ítélkezés tényén kivül f o k o­« o 11 óvatossággal olyan helyzetek előidézésével és bekövetkezésével szemben, •melyek őt állithatják szembe a törvény­fiyel s amelyek a preokkupált állásfoglalás látszatát kelthetik egyének, vagy esetek irá­nyában, akik vagy amelyek felett esetleg neki kell Ítéletet mondani. A biró legyen elsősorban ura és fegyelmezője önmagá­nak, hogy biztosítani tudja a társadalom rendjét és fegyelmét. A közigazgatási törvény nem ok nélkül mondja ki, hogy biró a törvényhatóság köz­gyűlése által kiküldött bizottságoknak, az iskolaszék kivételével, nem lehet tagja. Ez a bölcs és előrelátó rendelkezés védi. nem ne­dig korlátozza a birót. A szakbizottságok­ban anyagi és személyi természetű kérdések kerülnek véleményezésre és eldöntésre. Tárgyak, amelyekből polgári vonatkozású perek, sőt büntetőjogi következésü ügyek támadhatnak. Egy szállítás odaitélésének, egy koncesszió meghosszabbításának lehet­nek az elérhetetlen magasságú birói itélő­székig sodródó hullámai. A törvény óvni akarja a birót, hogy az ilyen hul­lámok körülnyaldossák. De éppen az­ért a biró is kerülje az ösz­szeütközések lehetőségét, hogy alkalmazhassa a törvény betűjét és követ­hesse lelkiismeretének szavát. A biró állitsa fel élsősorban magára nézve a tartózkodás parancsát felelőtlen szóbeszédekkel szemben, hogy sem ő, sem a birói hivatás ne lehessen tárgya felelőtlen szóbeszédeknek A bírótól nem véleményt és nézetet kér a társadalom, hanem ítéletet. A magyar biró mindig fölötte állt a ki­csinyes társadalmi ellentéteknek és példa­képe volt annak a nemes önmegtartózta­tásnak, amely igazán hivatottá tette arra, hogy szolgája legyen az igazságnak, de ure az igazságszolgóltatásnak. A politike zajgásának legválságosabb időiben ií a birói önfegyelmezésnek, elfogulat­lanságnak és pártatlanságnak a tu­data volt az a szikla, amelyre biztosan épít­hettünk. Egy testülete sincs az országnak, amely annyi hivatásának élő és hivatásának diszt adó kiváló egyéniséget szolgáltatott volna, mint a magyar birói kar. Külföldön könyvet irtak a jó biróról. Nálunk a jó birót a birói kar szelleme termelte ki magából Ez a szellem él s ennek a szellemnek leté­teményese a magával szemben legmagasabb erkölcsi követelményeket felállító, a törvényt alkalmazó és az igazságot szolgáltató ma­gyar biró. Halálra ítélték és délután kivégezték Dollfuss gyilkosait Panetta bocsánatot kért a kancellár özve­gyétől - Szerdán tárgyalják a többi lázadó ügyét Háromezer náci-menekült Jugoszláviában Bécs, julius 31. A katonai törvényszék a hét­foesti tárgyalás után kedden befejezte Dollfuss gyilkosainak és a puccs szereplőinek tárgyaiá­sat. A terembe csak szigorú igazoltatás után lehetett bejutni. Az elnök először egy detektí­vet hallgatott ki, aki a merénylet idején a kancellári hivatalban teljesített szolgálatot. El­mondotta, hallotta, amikor menekülés közben a kancellárt a halálos lövések érték. Látta, hogy Dollfuss gyors léptekkel siet át az egyik szobán. Már a másik szoba küszöbén volt, amikor a lövések eldördültek. A következő tanú Pummerer tábornok fegyverszakértő volt. A tábornok elmondotta hogy a kancellárt kilencmilliméteres Steyr-pisztollyal lőtték le. Ezzel a pisztollyal kettős lövést egyszeri rán­tásra nem lehet leadni. Dr. Székely orvosszakértő szerint a kancellárra leadott lövések közül az első halálos volt. Orvosi segítség nem segíthe­tett volna rajta. Megjegyezte az orvosszakértő, hogy a kancellár keze-lába és egész teste meg volt bénulva. Ezután a puccs lefolyásáról szóló rendőri je­lentést olvasta fel az elnök. A jelentésből kitű­nik, hogy a lázadásban 160 ember vett részt, ezek közül 152-őt letartóztattak. nyolcnak sikerült megbökni. Re.ielentette az eluök. hogy Dollfussnak azo­kat a testrészeit, amelyeken sérülések voltak, felboncolták, A bizonyítási eljárás befejezése után a védelem adta elő érveléseit. Az egyik ügyvéd M i k 1 a s elnök és Schuschnigg kancellár kihallga­tását kérte arra vonatkozólag, igértek-e a lá­zadóknak pertörlést, illetőleg katonai fedezet mellett szabadmenlevelet a német határig. A főügyész szenvedélyes hangon kijelentette: Pertörlésről szó sem lehet. Ha volt is ilyen igéret, az telje­sen értéktelen és nem kötelező, mert hallatlan erőszakosságok árán zsarolták ki azt. A bíróság ezután tanácskozásra vonult vissza. A törvényszék a védelem előterjesztéseit el­utasította. Az ügyész vádbeszédében azt hangoztatta, hogy a hazaárulás kétségtele­nül fenn forog. A polgárháború ennek az áru­lásnak voll a következménye. Azután a védő emelkedett szólásra. Több összeütközés történt beszéde során. Amikor Führer dr. formális vé­dőbeszédet tartott a nácizmus és a csatlakozás mellett, az elnök rendreutasította. Az utolsó szó jogán P anetta kijelentette, hogy nem gyil­kos. Nem akart ölni és kocsánatót kért Doll­fuss özvegyétől. Holzweber kijelentette, hogy határozot­tan azon a véleményen volt, hogy nem fog vér folvni. Azt hitte, hogy emberei Rintelent fog-

Next

/
Thumbnails
Contents