Délmagyarország, 1934. július (10. évfolyam, 146-171. szám)

1934-07-01 / 146. szám

Hgsf&temmmrnm&w mm^^fnmm-. 'mm SZEGED, SMfkeMMtég: Somogyi necn *2wl.em,Telefon: Z3.33.^Kiadóhlvaial kölCíönkönyvtAr 6s (egylroda : Aradi ucea S. Telefon : 13—OO. « Nyomda : I8w l,|p6< ucea 19. Telefon i Tanratl levélcím : DélmagyaroMMo Seege«l mmmmmmmmmmmmmmmsmmmmmmmmmm Vasárnap, 1954 Julius I. Ara 20 fillér X. évfolyam, 146. sz. HW39OTMMMHBKMJI JUJ. j JUlULWnsi KlO iZETtS: Havonta helyben 3.20 Vfdí .,n é» Bndapesten 3.00,kUI!«ld«n 6.40 oenqA. + Egy».» tzAm Ara hetk(tr­nap 12, vatAr- Unnepnan 20 Ilii. Hlr delésefe felvétele tarlio azerlnt. Megje­lenít hétfA kivételével naponta rennri Véres forradalmi események Németországban Rohamosztagok kegyetlenül legázol t ellenforradalmi összeesküvése Hitler ellen Schleicher tábornokot, Röhm kapitányt, Heinest és hat S. A.-vezért agyonlőttek A rohamosziagok egyrésze fellázadt a Hifler-uralom ellen — Hitler személyes beavatkozással könyörtelenül letörte az S. A.-vezetőség összeesküvését Papeni letartóztatták, később lakásán őrizetbe vették (Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Berlinből jelenlik: Németországban szom­baton súlyos és rendkívüli események tör­téntek, amelyeknek hordereje az első órák­ban még nem tekinthető teljesen át. Ax ed. digi jelentésekből kétségtelenül megálla­pítható, hogy a rohamosztagosok egy része Röhm kapitánynak, a roham­tagosok vezérkari főnökének < vezetésével fellázadt a Hitler­uralom ellen, de a lázadást Hitler több emberélet árán le­törte. Röhm kapitány, Schleicher táhor­aok, volt kancellár, hadügyminiszter, vala. mint felesége és több más ismert nácive­íér életükkel fizettek a Hitler-ellenes lá­wdásért. Rengeteg letartóztatás történt. A rohamosztagosok kaszárnyáját min­denütt katonaság és csendőrség szállta meg. Erre a fegyveres erőre támaszkodva az ed­digi jelentések szerint Hitler maradt felül, Hitler maradt továbbra is ura szagnak. Némelor­A súlyos eseményekről a Délmagyarország budapesti tudósítója, (K. F.) a következő rész­leteket jelenti: "Az összeesküvés Az összeesküvésben a nemzeti szocialista ro­hamosztagosok egész vezetősége benne volt. Schneidhuber főcsoportvezető és gróf Spreti körzetvezető a szombatra virradó éj­szaka mozgósították a müncheni roham­[ osztagosokat és kiadták a jelszót, hogv a robamosztagosoknak ki kell vonulni az uccára, mert ..Hitler kancellár szembefordult a roKam. osztagosokkal ós parancsot adntt n birodalmi hadseregnek a rohamosztagosok lefegyverzésé, re". U.gvan3kkor B n h m kapitány, aki Wies­see városkában szállt meg. parancsol küldött az összes bajorországi csoportvezetőknek cs körzetvezetőknek, hogy szombaton délelőtt . gyűljenek össze a wiesseni villában, ahol kiadja a parancsot az ellenforrada. lom kirobbanására. Fellázadt rohamosztagok München uccálnT A Köhni-pucos mái' készen álilott a kitörésre és csak Hitler személyes akciója hiúsította meg a beláthatatlan fejleményeket. Hitler már az elmúlt héten értesült az összeesküvésről, amely az egész náci-uralom ellen irányirlt. Pénteken, amikor tnáir küszöbön állt az összeesküvés ki­robbanása. Hitler még a nyugatnémetország i mu irka táborokat iáirta. mintha semmiről sem tudna. Szombaton hajnalban 2 órakor az­után néhány bizalmas híve tár­saságában repülőgépre szállt és Münchenbe repült, A müncheni rohamoszlopok ekkor mär az uccán voltak. Hitler látta az uccán forrongó osztagokat és hallotta az ellene irányuló inrth'­test. Először 'Wagner bajor bdiigyimmisztert kereste fel. Wagner közölte, hogy a rohamosz­iagok egyrésze elvonult az uccákról. vezetőiket Schneidhuber főosopoirtvezetőt. Schmidt cso­portvezetőt és Spreti giróf körzetvezetőt le­tartóztatták. Hitler maga elé vezettette a háironu náci ve­zért, letépte bluzukról a rohamosztagok rangjelzését, majd sorsukra hagy­ta a lefokozott S. A.-vezéreket, aki­ket nemsokára kivégeztek. Hitler a hálószobában letartóztatja Röhm kapitányt és Heinest Hitler ezután autón Wiessecbe ment Röhm kapitányhoz. Röhm házában töltötte az éjsza­kát IJein es kapitány is. Hitler feltörette a ház kapuját cs belépeti a hálószobába. Röhm kapitányt felzavarta álmából, aki a meglepe­téstől némán nézett Hitlerre, majd amikor a kancellár közölte, hogv letartóztatja, szó nélkül hogyta, hogy elvezessék. Hitler ezután kisérőivel Heines szobájába lé­pett. A szobában utálatos látvány tárult elő, Tícines mellett egy fiatal gyerek aludt. Ugyanez volt a helvzet a többi szobában is, ahol ugyan­csak fiatal gyerekek aludtak. Köztudomásu, hogy Röhm kapitány beteges^ szenvedélyű volt és egész környezetét ilyen fiatalemberek­ből gyűjtötte össze. Kivégzik az összeesküvés vezéreit Röhmmel és Heinissel együtt az egész összees­küvő vezérkar kézre került a müncheni villá­ban. A letartóztatottakat az egyik szobában helyeztek el. Amilyen gyorsan ment a letartóz, tatás, olyan gyorsan ment az Ítélkezés. .»z elfogott rohamosztagos vezére, kel a helvszincn kivégezték. A Münchenben kivégzett három vezéren kívül a wiesseei villában llrines sziléziai főcsoportvezetőt, F.rnst Károly bprlini. Hayn Hans srás 1 főcsoport vezetőt és Hanas Pé­ter >on He.vílrbreok pomerániaí fő. csouorhczelőt végezték ki. Röhmről a hivatalos jelenlés azt mondja. Hogy letartóztatása után agyonlőtte magát. Magán­jelcntcsek szerint azonban Röhm kapitányt agyonlőtték. Heines szemelve, aki a nemzeti szocialista mozgalmak egyik legismertebb tagja, Hitler egvik legbizalmasabb hive volt. Heinest vérgyifknsságérf egy ízben halálra ítél ték, de kegyelmet kapott. Harminc éves korá ban lett Szilézia legfőbb ura és alig egv év mub va sorsa beteljesedett Reggel 8 óra Volt, amikor a kanccltar elin

Next

/
Thumbnails
Contents