Délmagyarország, 1934. május (10. évfolyam, 97-122. szám)

1934-05-01 / 97. szám

LMAGYA SZEGED, 9terfce*Btfl««o; Somogyi ncca 2 2.. 1. rm, Telefon : 23-35.-Klodúhtvatal k«lc90nk«nyvt6r legylroda; Aradi cco 8. Telefon: 1MM. — Nyomda : LiJw ir<M ncca 19. Telefon : l.l^oO. TATlrnM r* levélcím DélmogyororiiAn Sycocrt Kedd, 1934 május I. Ara 12 fillér X. évfolyam, 97. sz. mvmppmjijj .uumlvw ELOFIZETfiS: Havonta helyben 3.20 Vidéken éí Budapesten 3.00. kllHOldOn pengd» * Eqye» izAm Ara h«tk»z nap 12, vasér. és Ünnepnap 20 (111. Hir­detések fel-vétele tarifa szerint. Meqfe l^nl"'- hé«« klvéfftlévnl n^nonta r^nnrl Szakértő Nehéz ezt a kérdést eldönteni. Már t. 1. azt, hogy ki a szakértő. Szegeden most a polgár­mesteri állás megüresedéséről, a szabadtéri játékokról és a Mars-tér kikövezéséről beszél­nek legtöbbet. Ami a polgármesteri állást il­leti, Mindenki — szakértő. Abban is, hogy megüresedik-e? Abban is, hogy illik-e arról beszélni, hogy megüresedik-e. Abban is, hogy mi történjen, ha megüresedik, ha vá­lasztani, vagy agitálni kell. De abban is, hogy mi ma és mi lesz a legközelebbi jövőben a polgármester legfontosabb teendője, legna­gyobb feladata: Nem volt vitás egy pillanatig sem, Kogy « polgármesteri állás ügykörét, megüresedé­sét és betöltését illetően mindenki szakértő. & szabadtéri játékokkal már máskép állunk. Nagyon kevesen értenek hozzá. A legkisebb szakértelemből — majdnem a szakértelem hiánya — azok vizsgáztak le, akik az előfölté­teleket tavaly megteremtették, akik az idén meg akarják alapozni a szegedi szabadtéri játékok állandósítását és országos akreditálá­sát, akik ezen az uton számottevő eredménye­ket értek el már is, akik az agitició Szegeden eddig ismeretlen arányait s a művészi ma­gasrendűség országszerte elismert legtökéle­tesebb személyi föltételeit teremtették meg." Ellenben szakértő, de a maga nemében aztán páratlan szakértő a színigazgató. Azon kivül buzog a városszeretettől. Neki nincsenek önző szempontjai. Ő nem akar keresni. Sze­repelni sem akar. Az, amit ugy hívnak, hogy egocentrizmus, még pedig teljesen indoko­latlan egocentrizmus, olyan távol áll tőle, mint amilyen közel volt hozzá nemrég a — királyuccai vendégszereplés, ó örökérvé­nyű, sőt örök életű hatással rendezné a sze­gedi szabadtéri játékokat. De nem Az ember tragédiáját adná elő. Az megy most külföl­dön. Elégedjen meg vele — Madách. Más­nak is kell élni. Azon kivül csak Szegeden szerepelni, az nem üzlet. Általában legyen szerényebb Szeged s ne feledkezzen meg róla, hogy a világon van — Győr is. Végül pedig más nem rendezhet, csak — Sziklai. A Mars-tér kikövezése már bonyolult kér­dés. Nagyon bonyolult. Azzal sem intézhető cl, hogy mindenki szakértője, aki ebben a vá­rosban él. De azzal sem, hogy senki más nem ért hozzá, csak a — színigazgató. Azokkal, akiknek érteni kellene hozzá, meglehetősen feje tetejére van állítva a helyzet. Lehet, hogy ez a kinofc látvány — feje tetejére ál­lítva! — abból származott, hogy akkor, ami­kor a pénzügyi és műszaki bizottság együttes ülésén tárgyaltak a Mars-tér kikövezéséről, a műszaki bizottság tagjai sose beszéltek pénz­ügyi kérdésekről, viszont a pénzügyi bizott­ság legtöbb tagja mindig — műszaki kérdé­sekről beszélt. Ázt azonban, hogy ki állította feje tetejére a műszaki kérdéseket, ebből még nem lehet biztosan megállapítani. Bár és no­ha az már is bizonyos, hogy még csak néhány hétig tanúsítsanak a szakértők — mérnöki hi­vatal, műszaki bizottság, pénzügyi bizottság — annyi szakértelmet, mint amennyit két hó­nap óta tanúsítanak s a lovak és a vásárlók az idén ősszel és a jövő tavasszal derékig érő marstéri sárban dicsérhetik a — szakértelmet. De nekünk se mindig kell komolyan foglal­kozni a dolgokkal. Egyszer megengedhe­tünk magunknakaz olvasónak is — kis lcedélyességet. Mi történne például, ha a szakértők — az összes szakértők! — a ver­senytárgyalási hirdetmény kiirása előtt ülné­nek össze vitatkozni, ha azt, hogy éltégla le­gyen-e, vagy lapostégla, a versenytárgyalási hirdetmény kiirása előtt döntenék el s ha sohase hoznának kényelmetlen helyzetbe se bizottságokat, se a szegedi munkák iránt ér­deklődő cégeket. Ha szabad folytatni — utá­na mindjárt be is fejezzük — a kedélyeske­dést, kötelességünk kijelenteni, hogy annál, amit a Mars-tér kikövezése körül müveitek müveit szakértők, még csak egy müveit szak­értő müveit volna különbet, a színigazgató, ha — meg nem engedve és csak föltételezve — rábízták volna nem a szabad-, hanem a Mars-teret. Ugyancsak kedélyesen mondjuk, hogy az urak azonban tévednek. Ez alkalom­mai nem megkövezésről, hanem kikövezésről van szó. Aki akarja, vegye tréfának. De egy­szer a város is elvárhat alapos munkát. Nem a megkövezésnél. A kikövezésnél. Tifulescu helyzete megingott, meri a Vasgárda téri hódit a királyi udvarnál Minisztertanács — Kolozsvárott (Budapesti tndósitónk' telefonjelentése.) Bu­karestből jelentik: A király hétfőn kihallgatá­son fogadta T i t u 1 e s c u külügyminisztert, aki beszámolt párisi tárgyalásainak eredmé­nyéről. Politikai körökben elterjedt hirek sze­rint Titulescn helyzete megingott, amit azzal magyaráznak, hogy a külügyminiszter a leg­nagyobb ellensége a Vasgárdának, amely egy­re nagyobb befolyásra tesz szert az ndvarnál. A hétfői minisztertanácson a kormány ugy döntött, hogy a jövőben minden hónapban egy­egy minisztertanácsot valamelyik vidéki vá­rosban tart. hogy alkalom legyen közvetlenül érintkezésbe lépni a vidéki hatóságokkal és a társadalmi élet vezetőivel. Az első vidéki mi' nisztertanácsot csütörtökön tartják meg — Ko­lozsvárott. Ausztriában megszűnt a parlamentarizmus A Nemzeti Tanács utolsó ölése szociáldemokraták nélkül — A csonka parlament megszavazta a rendi alkotmányt Bécs, április 30. 'A DolTfuss-kormány egyévi szünetelés után hétfő délelőttre összehívta a csonka Nemzeti Tanácsot. Kedden életbelép az uj alkotmány, amely — megszünteti a parla­mentáris rendszert. Az ülésteremből hiányoz­tak a mandátumuktól megfosztott szociálde­mokrata képviselők. Az elnöki megnyitó után Hampel, a nagynémet párt ügyvezető elnö­ke deklarációt olvasott fel, amely szerint a par­lament összehívása törvénytelen. Pártja nevé­ben felszólította a kormányt, hogy az ezidősze­rinti parlamentet oszlassa fel és uj választáso­kat ir jon ki. R a m e k elnök bejelentette, hogy Hampel képviselő indítványára való tekintet nélkül az ülést tovább folytatják. 11 órakor lé­pett a terembe D o 11 f u s s kancellár. Az elnök bejelentette, hogy a Nemzeti Tanács utolsó ülé­se óta 471 szükségrendelctet adott ki a kor­mány és a h^fői nappal keltezve benyújtotta az uj alkotmány tervezetét. Szünet után az első felszólaló Hampel, a nagynémet párt megbízottja volt, aki kijelen­tette, hogy párt ja nevében nem veheti tudomá­sul az alkotmány megváltoztatására vonatkozó rendeletet, mert a kormánynak szükségrende­letek kibocsátására nem volt joga. A bejelen­tés után az elnök az alkotmány megváltoztatá­sára vonatkozó szükségrendelet kérdésében sza­vazást rendelt eL A nagynéniét nárti kén vise­lők kivételével, az összes megjelent képviselők megszavazták az uj alkotmányt. Az uj alkotmány ismertetése után Foppa, a nagynemet párt ügyvezető elnöke kért szót, tiltakozott a kormányzat ellen és népszavazást követelt. A mai ülés az alkotmány megsze^e­sót jelenti. A mai ülés határozatai nem törvé­nyek, csupán a keresztény szociálísok pártba­tározatai. Ezután még hitet tett Németország mellett. Foppóról ismeretes, hogy rokonszenvez a nácikkal. A keresztény szociálísok szónoka/A i g n e t volt. aki hitvallást tett az önálló és katolikus Ausztria mellett. A párt sokáig tüntetett Dnll. fuss mellett. „Ebben a pillanatban végétéi Ausztria parlamentárizmusa". mondotta méq és a keresztény szociálísok megint tapsoltak. Lisancv képviselő arról beszélt, hogy a hntévtizedes parlamentarizmus véget ér. Be­láthatatlan teljhatalmat kapnak az ország ve. zelői. Következett a szavazás, a jobb oldal megsza­vazta az uj alkotmányt. Az elnök a nagyné^ meteknek nem adott engedélyt a felszólalásra! Délután két órakor a csonka szövclségtai nács ült össze, amely ugyancsak megszavaz« a javaslatot. Éjfélkor M i k I a s szövetségi nök megerősítette az uj alkotmányt, amelyé május elsejéa jjrokJaui/ilnnk. *

Next

/
Thumbnails
Contents