Délmagyarország, 1934. január (10. évfolyam, 1-24. szám)

1934-01-03 / 1. szám

DEtM ÄGYARORSZAG SZEGED, Scerite»z«M6g: Somogyi ncca 2Z.,l.em, Telefon: 23-33.'RtadóMvaÍBl Uölcsiínüönyvlhr és legylrodn: Aradi ucca ». Telelőn : 13-00. - Nyomda s l-llw lAoAt ucca 1». Telefont 13w>6. TAnri>ll c» levélcím i ni*lm«nynror«Trtn szeged 'sanHRiHBHBnB Személyi tekintet és közügy Érdemes visszanézni a pár nappal ezelőtt megtartott kisgyülésre, ha a közigazgatás és az élet közötti kapcsolat kutatásában még nem fásultunk el. A kisgyűlés több, _ mint négyezer hold városi föld hasznosítását ren­delte el, több mint négyezer holdra vonatko­zóan kötött szerződést árverés mellőzésével s ezt a határozatát a kisgyűlés hozzászólás nélkül, vita nélkül, szavazás nélkül, pusztán az előadó tanácsnok ismertetése alapján hoz­ta meg. Négyezer hold városi földnek s leg­alább négyszáz családnak sorsát döntötték el vele anélkül, hogy a kisgyűlés egyetlen tagjának aggodalma lett volna a javasolt döntéssel szemben, vagy egyetlenegy tagjá­nak lett volna kérdezni valója azzal az elvi állásponttal kapcsolatosan, amelyik ebben a vita nélkül kialakult kisgyülési határozatban gyakorlati alkalmazást nyert. Ellenben. Ellenben ugyanakkor a kisgyűlés napirendjén szerepelt egy másik ügy is, ame­lyik személyes vonatkozású volt, amelyik kegydij iránt előterjesztett kérelem feletti ha­tározatot sürgetett, ez az ügy viszont — nyolc kisgyülési tagot birt felszólalásra s heves és izgatott vita után kialakult szavazatkülönb­ség döntötte csak el az előterjesztés sorsát. Ha ezt a két jelenséget egymással szembe­állítjuk, akkor a két ügy jelentőségét megha­ladó méretű tanulságokhoz jutunk. Az egyik ügyben négyezer hold föld és négyszáz csa­lád volt a közvetlenül érdekelt s ez a monu­mentális méretű érdekeltség a közügyek in­tézőinek érdeklődését nem keltette fei, a má­sik ügyben egyetlen család volt csak érde­kelve s a kérdés mégis a kisgyűlés viharos érdeklődése és szenvedelmes vitája után ju­tott el a határozathozatalig. Négyezer hold föld és négyszáz ismeretlen család ügye együttvéve nem kelt olyan érdeklődést, mint egyetlen ismert család kérdése, ami más fogalmazásban azt jelenti, hogy a közügyek­kel való törődés, a közügyekkel való foglalkozás nem a közügyek jelentősé­gével és súlyával, hanem a személyi kérdések érdeklődést keltő vonatkozásai­val van arányban. Ha csak a kisgyülésen s csupán a most is­mertetett ügyek tárgyalásán vettük volna észre ennek a megállapításunknak bizonysá­gait, nem is tehetnénk ezt szóvá. Végtére is akkor el kellene tűrnünk azt az ellenvetést, hogy talán a földek bérbeadására vonatkozó polgármesteri előterjesztés első hallásra meg­nyerte a bizottsági tagok helyeslését, a bi­zottsági tagok tárgyismerete, tájékozottsága és ítélőképessége olyan tökéletes, hogy első hallásra fel tudják fogni a kérdés jelentősé­gét, meg tudják ítélni a javaslat helyességét és mindezen felül gazdasági ügyekben s ha­szonbérleti kérdésekben is olyan verzátusak, a város földjeit is annyira ismerik, hogy a ja­vaslatba hozott haszonbér nagyságát illetően p r i m a v i s ta állást tudtak foglalni a pol­gármesteri előterjesztés helyessége mellett. Ellenben, amikor arról van szó, hogy adja­nak-e segélyt annak, aki segélyért folyamo­dik, akkor ez a tényállásában roppant kompli­kált, jogi vonatkozásaiban szinte áttekinthe­tetlen, pénzügyi hatásában ki sem számítha­tó, morális relációiban a legnagyobb körül- i Szerda, 1934 január 3. Ára 12 fillér X. évfolyam. 1. sí. ELŐFIZETÉSI Havonta helyben 3.20 Vidéken 6» Budapesten 3.00, KUltttldön 0.40 penq«. " Egye* Mitm Ara h«lk»z­nop iz, vnüAr- «a Ünnepnap 20 MII. Hir­detések felvétele tarlta *xerinL Meofe­lenl«« héttő kivételével nnoonto reooe tekintést igényelő kérdésben csak a Hosszú és beható vita egyeztethette annyira össze a különböző felfogásokat, hogy végül is az el­nöklő főispán szavazással állapíthatta meg a többség akaratát. így is fel lehetne tűntetni, ha nem min­di g az ellenkezőjére kapna alapot a szem­lélő s nem mindig csak az a félelem erősödne meg, amelyik a közügyekkel való foglalkozás módját a közügyekkel való foglalkozás jelentőségével össze­egyeztetni nem tudja. Nem állítjuk azt, hogy mindez azóta van, amióta a városi önkor­mányzatot a törvényhozás megreformálta, — négy év alatt kétszer reformálták már ezt a reformot: a halottak gyorsan lovagolnak, — de azt már állítjuk, hogy ha már hozzá nyúl­tak a közigazgatás rendszeréhez, akkor re­formálták volna meg ugy, hogy az ügyintézés jóságán ak az ügyintézés rendje lenne a legelső garanciája. Ez a reform azonban azt tűzte ki céljául, hogy a közigazgatás pártat­lanságát lerombolja s ehelyett a pártpolitiká­nak szolgáltassa ki az önkormányzatot. Dyen politikai elvek s ilyen megoldások mellett az önkormányzatban élő polgárságon már csak a csudatétel segíthetne s csak isteni csuda pó­tolhatná azt, amit a rendszer s a rendszer ön­kéntes és besorozott katonái vagy szívesen, vagy kénytelenségből elmulasztanak. Ha a színház kérdése kerül szóba, mennyi szakértő akad, hány felszólalás meríti ki a tárgyat és a hallgatóságot s milyen elmélye­dés követel tiszteletet, de ha a pénzügyi kér­dések felett kell tárgyalni, ha a város földbir­tokának sorsát kell megszabni, megcsappan az érdeklődés s csak az önkormányzat utolsó mohikánjai végzik mindinkább reménytele­nebbé való kötelességüket. S amig a rend­szerből következik az, hogy nem az ügy fon­tossága és súlya állapítja meg az érdeklődés mértékét, addig ezen nem is lehet változtatni. Az angol külügy miniszter találkozása Mussolinivei Mussolini találkozásának. Beavatott (Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Pá- I risból jelentik: A francia főváros feszült érdek- körökben nagy horderejű dolgokat várnak lődéssel néz Róma felé és nagy izgalommal vár- római megbeszélésektől, ja, mi lesz az eredménye Sir John Simon és j politifei a Keves horogkeresztes tüntetés Bécsben A rendörök gumibottal verték szét a Ringen a felvonulást (Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Bécs­ből jelentik: Az osztrák fővárosban kedden es­te heves nemzeti szocialista tüntetések voltak. A nemzeti horogkeresztesek felvonulást rendez­tek a főbb utvonalakon, hogy megünnepeljék a bécsi körzet volt nemzeti szocialista vezéré­nek, Freuenfeld városi tanácsnoknak sza­badlábrahelyezését. Főleg a Ringen, az Opera előtt gyűlt össze nagyobb tömeg, akik „HeiI Hitler kiáltásokat hallattak és a Horst Wessel­dalt énekelték. A rendőrség a legerélyesebb eszközökkel 85­pett fel és a tüntetőkkel szemben gummibotot alkalmazott. Igen sok tüntetőt letartóztattak. flz Intfeíescu-^rmány minden eszközzel kiiríja a Vasgárdát Titulescu visszavon/a lemondását Bukarest, január 2. A vasgárdisták letartóz­tatása országszerte tovább folyik. A ploesti rendőrség folytatja Duca miniszterelnök gyil­kosának és két társának kihallgatását. Megálla­pították, hogy a merényletet központilag szer­vezték és a merénylők csak végrehajtó közegek voltak. (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Bu­karestből jelentik: Titulescu külügyminiszter kedden este visszavonta lemondását és tovább­ra is megtart ja a külügyi tárcát. Bukaresti kor­mánykörökben azt állít ják, • hogy a hétfői le­mondás csak formai jellegű akart lenni az el­len, hogy a miniszterelnök legutóbbi sinajai látogatása alkalmával nem történt kellő intéz­kedés személyének védelmére. Miután tigy Ká­roly király, mint Angelescu miniszterelnök a legteljesebb mértékben megnyugtatták Titules­cut, hogy a kormány erős kézzel viszi tovább az ügyeket, a külügyminiszter visszavonta lemon­dását. Kedden este újból összeült a minisztertanács, hogy megbeszélje mindazokat az intézkedése­ket, amelyeknek segítségével végleg lehetetlenné tudják tenni a Vasgárda további tevékenysé­gét. Kormánykörökben azt hangoztatják, hogy a Vasgárdát minden eszközzel kiirtják. A ha­tóságokat a legerélyesebben utasították, hogy közvetlenül tartóztassanak le mindenkit, akinek csak a legcsekélyebb köze is volt a .Vasgárdához.

Next

/
Thumbnails
Contents