Délmagyarország, 1932. november (8. évfolyam, 250-273. szám)

1932-11-03 / 250. szám

SZEGED. 6zer»«*ziA*«fl: Somogyi upcn 22. Lem, Teleion : 23-33. ^ Kiad Ahlratal, ItaicanaJcnnyvtAr «• tegytroda t Aradi ucoa i. Teleion : 13-00, * Nyomda : LHW LIpAt ucca Itt. Telefon t 29-34. TdTlrnlI ét leveleim • Deimncyarnruráq Sreged Csütörtök, 1932 nov. 3 Ara 16 fillér VIII. évfolyam, 2SO. sz. ELŐFIZETÉS: Havunta helyben 3.20 vidéken éa BadapMtan 3<eo, KUinildHn IHO pengd « Bayee Mim Ara heiuna­nap is, vaaSta éa Ünnepnap 24 üli. Hlr­delétek felvétele tartla werlni. Megle­lenix hetin kivételével n»nonia renqel Gazdavédelem, — társadalmi védelem Nincs senki ebben az országban, aki nem tartaná közérdekű feladatnak az eladósodott gazdák szanálását. Nem lehet tehát senkinek ellenvetése azzal a törekvéssel szemben, ami a gazdamoratóriumról szóló rendeletben ki­fejezésre jutott. Mindenki helyesli a célt, he­lyesli a törekvést, helyesli azt a feladatot is, amit a rendelet kibocsátásakor a kormány maga elé állított. De ebből még nem következik az, hogy a szabályozás módját is s a kedvezmény­ben részesülök körének megálibpitását is min­denki ugyanezzel a helyesléssel tudn* fo­gadni. Az nem szorul bizonyításra, hogy a gazdá­kon segiteni kell. Mindenki beiátja, hogy ezen a téren kivételes intézkedésekre van szűkség, mert kivételesek azok az életkörülmények is, amelyek közé a gazdatársadalom került. Sem a kormányzat, sem a társadalom nem néz­heti ölbeíett kézzel, hogy a magyar gazdatársa, dalom olyan tényezők hatása alatt pusztuljon el, amelyeket előrelátni nem lehetett s ame­lyeket feltartóztatni minden emberi erőt és értelmet meghaladó feladat lett volna. Nem tartliatók fenn azok a pénzügyi állapotok s azok a jogi szabályok, amelyek, mellett jószág­vesztésre kelljen Ítélni azt a gazdát, aki va­gyona tizedrésze erejéig hitelt vett igénybe, vagy beruházást eszközölt, hogy a többter­melés kormányzati programját szolgálja. A gazdákon tehát segiteni kell, — ez a kí­vánság már nem pártpolitikai program, ha­nem társadalmi kőzmeggyőződés. De — nem kell segiteni a többi társadalmi osztályon, a többi foglalko7ási ágon, nem kell segi'eni az iparoson és kereskedőn s talán a szabad fog­lalkozási ágon lévők, — van-e egyáltalában szabad foglalkozási ág? — lemondhatnak az állami támogatásról? Nagyon rokonszenves megnyilatkozásnak tartjuk a kereskedelmi mi­niszter szenteli beszédének azt a kijelentését, hogy ma nem a kereskedelem szabadságáért, hanem a kereskedelem lehetőségéért kell har­colni. De nem kell ugyanígy harcolni az ipar lehetőségeért is? Az ügyvéd, az orvos, a mér­nök nem kénytelen ugyanígy harcot folytatni kenyérért és munkáért? S talán a magántiszt­viselők tízezrei, akik álláson kívül, munka­nélkül, összetört remények romjain várják a szebb hajnalt s a melegebb s jóságosabb hol­napot, lemondhatnak az állammá szervezett társadalom összeműködésének segítségéről, hatalmáról, támogatásáról és jótékonyságáról? A gazdik összeomlanak, ha az állami támo­gatás nem les;: eléggé hatékony, vagy ha az eléggé hatékony állami támogatás nem érkezik idejekorán. De összeomlik az ipar is, ha az áliamhatalom az ipar folytatásának, az iparo­sok életének feltételeiről nem gondoskodik. S mi lesz a kereskedelemből, ha a társad&lom fogyasztóképessége r.em javul, ha a kereske­delem kénytelen a kartele!; mai kereseti és vagyoni viszonyok közé nem illő árpolitikájá­nak szolgálatába szegődni s ha a vámtarifa módosításával s a vámszerződések uj rendel­kezéseivel a kormányhatalom nem tudja hatá­lyossá tenni a kartelek elleni küzde'mét? S ki foglalkoztatja az ügyvédet, ki tudja fizetni az orvost, kí ad munkai a mérnöknek. 1-i juttatja kenyérhez és íróasztalhoz a inasán.is.ctvi:elök tízezreit, ha sc államhatalom a kormány elha­tározásain és intézkedésein keresztül a társa­dalom vérkeringését nem teszi szabaddá, nem távolítja el a trombózist s nem biztosítja a tár­sadalmi organizmus minden szervének szabad működését Az iparosok és kereskedők nem irigy félté­kenységgel, hanem támogató részvéttel tekin­tenek most a gazdák felé, akik újra morató­riumhoz s újra védelemhez jutottak, de jól tudják, hogy a védelem nem állhat meg a gazdáknál s ha egyformán súlyosak az életkö­rülmények s egyformán súlyosak a terhek, ak­kor a védekezés keretei közé be kell vezetni a többi társadalmi osztályt is. Nincs megállás, — ha egyszer a kormányzat kötelességének is­meri az államhatalom segítségét nyújtani az önhibájukon kivül a katasztrófa szakadéka elá ért gazdatársadalomnak, akkor nem tagadhatjá meg segítségét egyetlen társadalmi osztálytól s foglalkozási ágtól sem, amelyik éppolyan vétlen a mai élet terheiben a éppolyan közel jutott már az összeomláshoz, mint a gazdák. Az egyik osztályt nem lehet ma segiteni a má­sik osztály terhére, még az sem lehet, hogy az egyik foglalkozási osztályon segítsenek, ami­kor egy másik foglalkozási ág segítség nélkül marad. Az élet egyformán terhes s egyformán büntetlen a gazda, a kereskedő, az iparos és a latciner. Ha az államhatalom kötelessége a segítség, akkor erre a támogatásra egyforma s egyformán fájdalmas, egyformán igazolt jog­cimünk van valamennyiünknek. Parlamenti akció Angliában a leszerelés további fokozása ellen London, november 2. Az alsóházban két kép­viselő megnyugtató nyilatkozatot kért a mi­niszterelnöktől, hogy Anglia nem járul hozzá a 10.000 tonnánál nagyobb hadihajók teljes megszűntetéséhez. Viszont a népszövetségi alapszerződés 16. szakaszának megerősítése, vagy a genfi jegyzőkönyvhöz való visszatérés, általában a lokarnoi garanciák kiterjesztése ellen kért biztosítékot Wedgwood ezredes. Mac­Donald miniszterelnök kijelentette, hogy An­glia még nem kapta meg az «j francia lesze­relési terv részleteit, egyébként a kormány nem hárit ujabb kötelezettségeket aa orsaágra a pari lament jóváhagyása nélkül. A belügyminisz­ter a tegnapesti munkanélküli zavargást is« mertetve, előadta, hogy a Trafalgar-téren 3000 főnyi tömeg tüntetett, 8 ablakot bevertek, a rendőrség gummibotját több izben használta, 41 embert letartóztattak, 32 tüntető és lt rend­őr megsebesült, 1 rendőr állapota súlyos. Megszüntettek két árdrágító kartelt Budapest, november 2. (MTI.) A kereskedel ­mi miniszter a sodronvfonat kartel és egy kő­anyag szállítási karteí feloszlatása ügyében ezeket közli: Az ót legnagyobb hazai sodrony­árugyár még tavaly kartélmegállapodást léte­sített és ezzel kapcsolatban sodronyszövet és sodronvfonat árát körülbelül 15 százalékkal felemelte. Vizsgálat indult meg a kartel ellen s a kereskedelmi miniszter a kartelbizottság­gal egyetértőleg azt a felfogást juttatta ér­vényre, hogy az áralakulást a fogyasztóközön-« ség hátrányára szabálvoztálc és " így az nem egyeztethető össze a közgazdaság és a közjó érdekeivel, miért is a kartel feloszlatása iránt közérdekű keresetet fog inditanL A kereskedel­mi miniszter közölte ezt az érdekeltekkel, akik' ma bejelentették, hogy megszüntetik a kartelt Hasonló módon szűnt meg az a kartel is. ame­lyet a hazai kőbányák létesítették a kőanyag szállítására. Ufabb bonyodalmak a Braun-kormány visszahelyezése körül Berlin, november 2. A' porosz állami kor­mány hivatalosan ezeket közli: Az államminiszterek mai ülésén egyhangú­lag megállapították, hogv a birodalmi korrránv máig sem teljesítette azt a kötelességét, hogy az állami törvényszék döntése értelmében állá­suktól jogtalanul felfüggesztett porosz állnm­minisztcreket ismét helyezze vissza tisztjükbe, mint államminisztereket és mint országos kor­mányt. A porosz állnmkormánynak a nyilatkozatá­val szemben, mely szorint a birodalmi kor­mány nem telt eleget kötelezettségének, illeté­kes helven kijelentik, hogv a nyilatkozat anv­nviban megtévesztő, hogy azt a látszatot kelti, mintln nz á'. tmi törvényszék döntése után a birodalmi kormánynak kötelessége lenne a porosz minisztereket formailag visszahelyezni hivatalukba. Az államtőrvényszék Ítéletéből ilyen kötelezettség nem származik. A birodal­mi kormány csak arra van kötelezve, hogy a porosz minisztérium számára lehetővé tegye az államtőrvényszék által elismert jogainak gyakorlását. Készülődés a vasárnapi választásokra (Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Ber­linből jelentik: A vasárnapi birodalmi gyűlési választások iránt a külföldön példátlan érdek­lődés nyilvánul meg. Hétfőre virradó éjszakán valamennyi európai rádió közvetít a választá­sok eredményét. A mikrofonok előtt neves po­litikai újságírók ülnek, akik a választások eredményeit közlik a hallgatósággal.

Next

/
Thumbnails
Contents