Délmagyarország, 1932. október (8. évfolyam, 224-249. szám)

1932-10-01 / 224. szám

j f eofcl'- SierKe»i(ö»ég: Somogyi ucca ¿Z. I.ert 1 eleien: 23-33.^KiadAhlvalal. KOIctmkOnyvtAr e« tegylroda Aradi ucco Telelőn i 13-Oft. * Nyomda t L»w Lioe* ucca IV. Telelőn s ZA-34. lAvlrnll et jeveiclm DélmaoyarnmAo Szeged Szor 1932 oki. r- fi. 16 fillér ClOF|ZET£9: Havonta helyben 3.20 Vidéken e* Budapetten 3-00, KUimidiin «VMO pengd - Egye* »Am Ara hélkAi­nan te. va<Ar- et Ünnepnap »4 «111. Htr Mutatványok a trapézen A kultúrpalota környékén tehát minden este tovább tömegeinek. Mert hiába, gyermekpara­lizis ide, gyermekparalizis oda, a szabadtéren »nincs akkotv lehetősége a fertőzésnek, mint n zárt lvelyiscgben« és a volt pénzügyminiszter visszavonhatott olyan rendeletet, amslvnek nyomán általános felzudulás támadt, de a sze­gedi hatóságok nem vonhatják vissza azt az Intézkedésüket, amellyel ujabb rémes meg­dóblenést idéztek fel gyermekeikért aggódó, kétségbeesésig elkeseredett szülőkken. Ezzel az indokolással azonban az ügynek csak a paralizisre vonatkozó része van valahogy el­intézve Igaz, inkább formailag, mint érdemi­leg Dehát dicső napjainkban megint a formali­tások aranykorát éljük. S nem az a fontos, hogy a meleg vagy a járvány vagy mindake'tő enyhüljön, hanem az. hogy ne essen csorba • nyilvánvalóan hibás hatósági intézkedések tekintélyén. így állván a helyzet, figyelmünk és érdek­lődésünk egész mele^vel a kulturpalota felé fordulunk, mely korán roKkant testén mosl Is viseli a kultura friss sebeit Mert ha nem végnak nyílást n bádogtetőn és nem fűrésze­lik el a tető deszkáját, derék hódmezővásár­helyi artistáink egyik végénél fogva ugyan hova erősitik a hasfere:idiilésnek a has mel­le't leguélkü'özhe'.eMenebb s/ervét, a drótkö­telet? Meg aztán valami neveze'es'é, et csak leli adni a kultúrpalotának is. Festményei, köztük a mngvar képzőművészet 'ő'ib klasszi­kusának remekmüve. kiszorul!ak a városhá­zára -A-» ffaMag anyait dugdossak azok a megértésre képtelen vezetők. Az or­szágos viszonvlalhan is számot'evő néprajzi asztál v leszorult a pincébe Ezzel szemben a padláson is akad egyetmás, amiből egész kis muzeumot lehetne berendezni. CsnJc épü­let kellene hozzá. A köcsipíac, a hálátlan, i kulturpalotának már a környékén sem ta­lálta a helyét. Kivánszorgott a Mars-térre í most ott terjeszti a szegedi kuTtura illatát. A kultura minden külső jelvénye nélkül í>r8k időkre piég sem lehet hagyni azt az firva kis épületet. Hát ha Szegedre jöttek a hódmezővásárhelyi négyek s lelket-testet üditő produkciókkal most bennünket akarnak szóra­koztatni, melyik városi épületnek a tetejét fúrassák meg a kedvűkért, ha nem a kultúr­palotáét s hol álljon örökemlékü trapézuk, nyujlóiuk és korlátjuk, ha nem közvetlenül a kulturpalota mellett, ahol egyúttal részben elállják a főbejárathoz vezető utat. Az ilyen hilha'atlan intézkedések láttára ar embernek szhi'e a lélekzete is eláll az örömtől, sőt a l<éjtfjl 0 Strohschneider, dicső Strohschnei­der, akit a hálátlan Pest kiszorított az angol parkbe^ vurstlik közé. hol ti", fillérért meg­mérik ax erődet, megmondják a jövődet, ahol esti »latnak és buktatnak, ó Strohschneider, aki Szegeden preerdrnst teremtettél ahhoz, hagy szabadtéri mutatványok a kulturpalota előfVcsnk kötélen eszközölhetők, de azok az­tán csak ott eszközölhetők. Elvetemült lélek­kel valahogy Az omber tragédiájára ne mél­tóztassék gon(i0ini A kulturának ezt a tiszteletét a mi derék polgármesterünk Velencéből hozta Szegedre. Ott lehet látni, ho^- Tiepolo. Vecchio, Tizinno. Neronese és Tintortttn festménvei nem tágas, világos, tiszta kiállna termekben élik' az örökkévalóság életét, móq csak nem is perzsa­szőnyeges hivatali helyisekben várják anvil AAAAI^A .« IM NOI' IVT •ASAR* «T» UUUOP»«I' — VITT ÓTirfnlTm ., . ^téiek felvétele firffa azerlnt. Megte­Vlll. evlotyam, SZ. FENI" HAMA ^'vételével nenontareape vánosság részére való feltámadást, hanem ro­zoga teherszállító hajók füstös fütőfülkéihe, vagy büdös halas csónakok levegőtlen szo­bácskáiba vannak internálva. Cirkuszi mu­tatványokat ott máskép el se tudnak képzelni, mint ugv, hogy a rendezési e bevonják az Acca demia Dl Bei le Arti külsőleg Igénytelen épü­letét (az ember szinte nem is hinné, hogy alkalmas a kuliura legmagasabb fokát repre­zentáló cirkuszi mutatványokra is) s két ma­rokkal szorítanák a dogé pallosa alá annp.k a fejét, aki csak álmodni merne arról, — mert a gondolat szabad, csak az álom nem —, hogy a hasföllendülés nemes mutatványához szükséges drótkötél egyik végét más ház e célra minél alaposabban megrongált tetőzeté­hez is lehet erősíteni, mint azéhoz, amelyben a tisztn és martir Desdemona emlékét őrzi a falai és izmai közé a költészetet is bebocsátó naiv kegyelet. A dicső trapézok és nyújtók pedig hol állhalnának máshol, mint a Kiáltón, ihol ugyancsak ama bizonyos Shakspére sze­rint Solanio megtudta Salarinótól, hogy An­tonio tönkrement s ahol Shylock olyan neg­nenditő emberi hangokon zokogta el »nem­zőiének« keserveit? A Márkus-téren, igaz. estéről ^es'ére remek világítás tiszta fényéhen hullámzik hatalmas tömeg s a szolidságban és pompában, váloga­tott drágaságokban és művészi kivitelekben fejedelmi tökéletességű Szent Márk templom főbejáratától jobbra és balra, a remek tér hosszának mindkét oldalán csinos kávéhá­zak előtt sorra játszanak zenekarok Puccinit, Verdit és Donizettit. De ezt a rossz sonkást, az é'et lüktetését és nyüzsgését, nem ültette át derék polgármesterünk a mi Márkus­terünkre Némi Igaza van neki. Mindent még se lehe' utánozni. Eredetiség is kell valami S határozottan eredeti, amint a nagy szegedi teret az idő már délután hat órakor sötétbe burkolja A vegvtani és fizikai Intézetből ki­szüremlik ugyan némi világosság. Lámpa vi­szont csak egy van az egész téren. Egy kis biciklistáé. A sötétbe belesimul egy sétáló reverendl Valamelyik piaristáé. Szerelmespár is akad. De bukdácsolva és bizonvtalanul tár­nak a hidog köveken. Megalakult a Gömbös-kormány Miniszterek: Kereszfes-risclier Pnkn Endre imredu (pénz­elem). Kállaii Nlklös (löidmlvelés) Vasárnap lelennek mea a Kinevezések - lílebelsbenS somos beleden lekszlk lakásán ¡¡39), Rómán (kultusz), lázár ciaazsS^Odn), rabinál Tihamér (kereskedelem), ös (löir (Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Az uj kormány, Gömbös Gyula kabinetje, csü­törtökön délután megalakult. , A dezignált miniszterelnök az egész pénteki napot a kabinet megalakításával kapcsolatos tanácskozásokkal töltötte, mert az eredeti Gömbös-listával az egységes párt nem volt inc^eíéíedve. Az utolsó percig Izgalmas 1 Qzdelem folyt le egyes miniszteri tárcákért, hogy az egyréges párt a maga embereit bevi­hesse a kormányba. Gömbös Gyula lakásán egymást érték a politikusok, Bethlen István, Pesthy Pál. Maver János, Marschall Ferenc és a párt többi tagja keresték fel a dezignált mi­niszterelnököt, aki a pártvezéreken kivül több olyan egvségespárti képviselőt is magához ké­retett, akikkel a kabinet megalakítása tekin­tetében tárgyalni kívánt. Délután 3 órakor Gömbös, aki már csütörtö­kön este kijelentette, hogy gyorsan fog dol­gozni, megalakította kormányát és a kormány névsorának h-mutatá'ára kihallgatáson Jelent meg a kor­mányzónáLf A kormányzó helyzenhagvta a dezignált mi­niszterelnök által bemutatott kormánylistát, mire Gömbös az egységes pártba sietett, ahol igen nagy érdeklődéssel várták a képviselők. Gömbös Gyula előbb néhány perces tanács­kozásra vonult vissza Bethlen Istvánnal, Pes­thy Pállal és Mayer Jánossal, azután az egysé­ges párt vezetőinek társaságában a dohányzó­ba ment, ahol az őt körülvevő képviselőknek és újságíróknak a következőkben jelentette he az ul kormány megalakulását: — Mélyen tisztelt uraim! Van szerencséin bejelenteni, hogy megvan a kabinetlista. Mi­niszterelnök Gömbös Gyula; megtartom a hon­védelmi tárcát is, mert ott még több elintézni \aló dolirom van. Külügyminiszter Puky Endre, pénz­ügyminiszter Imrédy Béla, kultuszmi- c niszter Hóman Bálint, igazságügyül!- ; niszter Lázár Andor, belfi^vmlr.ísz- ' ter Keresztes-Fischer Ferenc, igazság­Qgyminiszter Lázár Andor, földműve­lésügyi miniszter Kállay Miklós, ke­reskedelemügyi miniszter Fabinyi Ti­hamér. A párt tagjai éljenzéssel fogadták a miniszter­elnök által felolvasott kormánylistát^azután többen tréfásan közbeszóltak, mire Gömbös derűsen válaszolt: — Nincsen 145 tárcái A miniszterelnök ezután bejelentette, hogy a kormányzó szombaton fogja aláírni a ki­nevezési okiratokat és a kéziratok a hivatalos lap va­sárnapi számában fognak meg­jelenni. A kormány kedden teszi le a hivatali esküt. — Ezzel, hogv a listát közöltem — folytatta a miniszterelnök —, az összes kombinációk megdőltek. A. forgalomba hozott nevek ki­találások, kivéve Kozma Miklósét, aki nem tudott tárcát vállalni, mert betegen fekszik Zürichben. A minirirlcrelnők ezután néhány percig elbe­szélgetett a párt tagjaival, majd az olvasóte­rembe félrevonulva, Bethlen Istvánnal és Ma­ver Jánossal tanácskozott. A megbeszélésbe később bevonták Kozma Jenőt, majd Fabinyi Tihamért és Kállav Miklóst, a két ui minisz­tert. Ennek a tanácskozásnak a befejezése után újságírók vették körül Gömbös Gyulát és ar­ra vonatkozólag intéztek kérdést hoz.zá, hogy az uj kormány mikor mutatkozik be a parFa. mentben ? — Még nem beszéltem a Ház elnökével — \

Next

/
Thumbnails
Contents