Délmagyarország, 1932. szeptember (8. évfolyam, 199-223. szám)

1932-09-01 / 199. szám

ilf. 31 Ölí CCüJ ihkol i 5-— 5-­• j y aí zálogcédtf on reszok, ékszerész, 7. 444 SnmflködS erflshangu ; " tAskagTa» részletfiz«' 17 penpí h órásnál, TOrl arany 421 iok kihor« pható 1 ebéd, kielégítve. Dngonicí 4!t 5EF. ¡yarország indájában. »r. 5T >an van, co. psAyM. él kilója ioIC karika >y 4SI rné 26-02 Szőr­>ltfása­Tanfl­rémek. 24 ikaré­1 él ta! SZEGED. SzerKe»ztO*ég: Somogyi ucca 42.1.©na. Telefon: 23-33.^Kiadóhivatal, •cHlctOnkOnrvtAr é» tegylroda • Aradi ucca S. Telefon: 13-OÖ. - Nyomda : L»w L'oól ucca 1». Telefon : 2n.1i TAvlrntl é* levélcím • DílmnqynroríiAa Szeged Csüíöriök, 1932 szeptember 1 Ara 16 fillér VIII. évfolyam, 199. saj. izhoz SM A közgyűlés jogköre és a színház A színház kérdése újra aktuálissá válik s mintahogy a lovag után ül a sötét gond, a szinház kérdése újra a törvénytelenség felé tereli a szegedi közigazgatást. Mintha már törvénytelenség nélkül nem is lehetne a szin­ház kérdéséhez hozzányúlni, olyan szigorúan következetes összefüggés alakul ki a szinház és a törvéenyellenesség között ennek a város­nak közigazgatásában. Az a program, amelyik a szeptember ötö­dikére összehívandó közgyűlés munkarendjét vázolta fel, kell, hogy foglalkoztasson minden­kit, aki függetlenül a színháztól és a szinház­polilikától, ebben a városban a törvényesség hive. A polgármesterhelyeltes ur elmondotta, hogy a szeptember ötödikére összohivandó köz­gyűlésnek csak egyetlen feladata lesz, az, hogy a színigazgatót megválassza s minthogy a mi­niszteri haíározat nem teszi kötelezővé a pályá­zat kiírását, a közgyűlésnek csak az lesz a feladata, hogy az eddig jelentkezők közül vá­lassza ki azt a vállalkozót, akire a szinház Igazgatását rá akarja bizni. A polgármesler­hehetíes urnák sem ezt, sem az ez­zel egyidejűleg megtett egyéb kije­lentését a közgyűlés hatáskörére vonat­kozó törvényes rendelkezésekkel össze­egyeztetni nem lehet. Az igaz, hogy a minisz teri leirat nem teszi a város kötdess'gévé azt. hogy pályázatot kiirjon, de nem rendelheti el a pályázat kiírását a közgyűlés? Nem állít juk, hogy ez helyes, vagy célszerű lenne s nem foglalunk most állást abban a kérdésben sem. hogy a város érdeke harcol-e vagy nem a színigazgató nyombani megválasztása mel­lett. mi csak azt állítjuk, hogy a közgyűlésnek joga van pályázatot kiírnia, mint ahogy a köz­gyűlés választását nem lehet azokra az ajánlkozókra korlátozni, akik' eddig a sze­gedi szinház igazgatásáért jelentkeztek. A köz. gyűlésnek természetesen joga van az eddig jelentkezők közül kiválasztani azt az egyént, akire a szinház igazgatását rá akarja bízni, de a közgyűlésnek ezt a jogát senki nem vál­toztathatja át a közgyűlés kötelességévé. »A szubvenció ügyét nem engedem tárgyalni, mert erre nézve már van jogerős határozat« — mondja az »illetékes hely«. Mi azonban a legnagyobb tisztelettel illetéktelennek tartjuk az illetékes hely jogmagyarázatát. A kisgyűlés valóban döntőit abban a kérdésben, hogy a sserrOdés meghosszabbi'ása esetére Görög Sándor részére miiven összegű szubve ció fo­lyósítandó. A kisgyűlés határozata ezt tartal­mazza a határozat szavainak jelentése* s az előzmények figyelembe vétele szerint is. Van ugyanis egy közgyűlési határozat, ami szerint a most következő évre a városi színigazgató­nak nem adható a mult évre megszavazott szub­venció. A város polgármesiere, amikor kilá­tásba helyezte Görög Sándornak a szerző­dés meghosszabbítását, azt kivánta Görögtől, hogy a szubvenció kérdésében vesse magát alá a hozandó határozatnak. Erre hozta meg ismeretes határozatát a kisgyűlés, de ebből a határozatból kétségtelenül megállapítható az, hogy a szerződés meghosszabbítása esetére a szerződés meghosszabbi ásának fellélel.zése mellett állapította meg a szubvenció összegét. A szerződés azonban nem hosszabbiltatott nteg s mégha Görög Sándor kapná is meg a városi szinház igazgatását, ebben a megbízás' in a szerződés meghosszabbítását akkor sem le­ELÜFlZETCü! Havonta helyben 3.20 vidéken én Budapesten 3*00. taUlfttldUn (V40 pengd — Egye* izAm Ara héllt»«-' nap 1«, vníAr- «is llnnepnap 24 Hlr­detéteK felvétele tarifa tzerlnl. Megle­lenl'r hétlA >rl vételével nr»nooln rorrfj'-; hetne látni annál kevésbé^ mert hiszien a város polgármestere a Görög Sándorral kötött szerző­dést felbontotta s ezt a határozatát a felleb­bezési hatóság is megerősítette. A közgyűlésnek azonban nemcsak az a joga. sőt kötelessége, hogy a színigazgatónak a vá­rosi szinház bérletét kiadja, hanem az is, hogy a színházi szerződés tartalmát megálla­pítsa. Nem elég a jelentkezők közül kijelölni annak személyét, akinek a közgyűlés a szín­házi bérletet odaadja, hanem a bérleti szerző­dés szövegének megállapítása is a közgyűlés feladata. Most már hogyan képzelhető el s a' jogászi gondoskodással hogyan lehet azt ösz­szeegyeztetni, hogy a'bérleti szerződés minden rendelkezésének megállapítása a közgyűlés fel­adata s a közgyűlés kötelessége, csak egyedül a szubvenció nagyságának kérdése tartozik a kisgyűlés elé? Miért semmisítette meg a bel­ügyminisztérium a város polgármesterének ha­tározatát? Azért, mert ennek a kérdésnek el­döntése a közgyűlés elé tartozik. De ha a köz­gyűlésnek van hatásköre a színigazgató szemé­lyének megáll api. ására s a közgyűlésnek van hatásköre a szinházi szerződés szövegének megállapi:ására s ezzel azoknak a feltételek­nek megállapítására, melyek nífellett a városi szinház bérielét kiadja, akkor kétségtelen, hogy a szubvenció kérdésében a közgyűlés határoza­tának nem állhat útjában az a körülmény, hogy a szerződés meghosszabbítása esetére a kisgyűlés már jogerős határozattal a tavalyi szi' igazgató részére a szubvenció össze , él meg­állapította. A belügyminiszter döntése - sak arra vonatkozik, hogy a szerződés meghosszab­bítása esetére a kis^v ülésnek joga volt a szub­venció összegét ötvenezer pengőt meg nem haladó összegben megállapítani, ha azonban a város uj igazgatóval uj feltételek mellett uj szerződést köt, akkor a közgyűlés jogkörét s .ezzel az önkormányzat jogál nem korlátoz­hatja sem téves, sem helytelen, sem a cél­szerűségi szempontokat a törvényesség köve­telményei fölébe helyező magyarázat. Hindenburg ciak elvben Járult hozzá a birodalmi gylllés feloszlatásához Az elnök nem fogadja Neudeckben a horogkeresztes Göring kapitányi Papén kancellár: »A Saer-v5déket sürgősen vissza kell csatolni Németországhoz« Göring&elj a 'birodalmi gyűlés elnökével, hogy nem vehet részt az elnökség áJxiójában, hogy a parlament együttartására birja Hinden­burg elnököt. HtndenDura nem íelfeslíetíe a birodalmi gyűlés újonnan megválasztott el­nökségének azt a kérését, hogy sürgősen fogad­ja neudecki kastélyában. Hindenburg szerdán táviratot küldött Göringnek és közölte, hogy nem tartja helyénvalónak az uj elnökség szán­dékát. A jövő hét folyamán amúgy is vlsz­szatér Berlinbe, kéri tehát a parlament el­nökségéi, várjana^ addig látogatásukkal. Papén szerdán fontos nyilatkozatot tett a Saar-vidék kérdésében, kijelentette, hogy a Saar-vldéket sürgő en vissza kell csatolni Németországhoz. — Egészen felesleges büntetés lenne Német, országra — mondotta a kancellár —•, ha to­vábbra is enn'artanák a versaiHesi szerző­désnek azt a rendelkezését, hogy a Saar-vidék 15 évig nem csatlakozhat az anyaországhoz. Budapesti tucTósilónk 'telefonjelentése.') Berlinből jelentik: A"byo^almijgyftlés feloszlatásának kérdé­sében a sajtó legnagyobb részének az a véleménye, hogy Papén kancellár csak akkor fog e végső eszközhöz nyúlni, ha nyilt konfliktus tör ki a kormány és a birodalmi gyűlés között. Végleges felhatalmazást a birodalmi gyűlés feloszlatására a kancellár hír szerint még n^m kapott, Iftntienbiins csuüí elvben táralt hozzá a fcáz feloszlatásán©* azzal a kikötéssel, hogy a kancellárnak a döntö pillanatban újból ki ken kérnie az elnök hozzá­járulását. A kormányhoz közelálló lapok szerint ilyen körülmények között a feloszlatás időoontia Ii árólag a birodalmi gyűlés magatartásától függ. A Házfeloszlalás azonnal megtörténik, mihelyst a parlament nehézségeket támaszt a kormánynak. A német nemzeti párt meg'agadta a közösséget a nemzeti szocialista párttal és a centrummal Graef, a birodalmi gyűlés német nemze i párti alelnöke közölte A német kormány Jegyzéke Páritban a katonai fegyverkezés egyenjogúságáról (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Pá isból jeleniik: Szerián dél te 1 m ¿érkezet Párisba a német kprmány jegyzéke; amely tel­es egyenjogúságot köi e < l Németországnak a katonai fegyverkezés terén. Neurath báró német külügyminiszter Ber­linben felkereste Francois Poncét francia nagykövé é! és a csak a vele való megbeszé­lés után nyújtotta át a német kormány jegy­zékéi, amelyben a leghatározottabban leszö­gezi Némelország álláspontját a katonai egyen­rangúság kérdésében. BETHLEN FRANCIAORSZÁGBAN Fonlenebleauban Ghyka herceg vendége (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Párisból jelentik: Bethlen István gróf, volt magyar miniszterelnök, aki nyolc nap óta Franciaországban lartózkodik, csütörtökön Pá­risból Fonlenebleauba utazott, ahol Ghyka her­ceg, volt román külügyminiszter vendég. Bethlen, aki nemrégiben műtéten esett keresz­tül, ma már teljesen egészséges.

Next

/
Thumbnails
Contents