Délmagyarország, 1932. augusztus (8. évfolyam, 175-198. szám)

1932-08-02 / 175. szám

S 25 EGED. Szerketztoaég: Somogyi ucco 22. Lem. Teleion: 23—33.,Kindóhlvatal, ItfflcíönkönyvilAr «a legylroda : Aradi ucco 8. Telefon : 13-06. - Nyomda : tdw Lipót ucco lO. Telefon s 20-54. TAvlrotl é* levélcím • DélmegyaronzAa Szeged Quo vadis Germania? Vájjon a megkönnyebbülés, avagy pedig a sötét aggodalom sóhaja törje fel azoknak a kevésszámú német polgároknak a melléből, akik a pártpolitika elfogultságaitól és szélső­ségeitől menten mérlegelik a tegnap lezajlott választás eredményeit? Mit szóljanak ők és mit szóljanak a külföldi szemlélők ennek a méreteiben grandiózus választási hadjáratnak mérlegéhez, amely azt mutatja, hogy döntés nem történt sem jobbra, sem balra, csupán megerősödlek mindkét oldalon a szélsőséges pártok, amelyek alapjában magának a fiatal német parlamentarizmusnak megsemmisítésé­re törekszenek? Lehet-e eredménynek tekin­teni a negatívumot, hogy egyelőre teljes fel­fordulás nem következhet be és hogy a szám­arányok szerint egyaránt hallatlanul megerő­södött hitlerizmus és kommunizmus kénytelen beletörődni a parlamentáris kormányzati rend­szer béklyóiba? És lehe'-e remélni azt, hogy ezek a szélső pártok, amelyeknek küzdelmé­ben a középpártok tragikus módon felőrlőd­tek, belenyugszanak a választás eredményébe és nem fognak-e inkább arra törekedni, hogv erőszakos eszközökkel megkorrigálják a ma­guk javára a népakarat megnyilvánulását? A helyzet Németországban tragikusan bi­zonytalan volt a választás előtt és ez a bi­zonytalanság falán még fokozódott Papén kancellárnak, vagy akárkinek, aki utána kö­vetkezik, nincsen kormányképes többsége és ha nem akar nyíltan letérni az alkotmányos­ság útjáról, ugy csak nagyon labilis, koalí­ciós csoportosulásokra támaszkodva tudhat kormányozni Ennek a koalíciós kormányzás­nak azonban ezidőszerint csak a számszerű előfeltételei vannak meg, de az erkölcsi elő­feltételek hozzá még hiányoznak. A német bi­rodalmi gyűlés legerősebb pártja, a hitlerizmus, amely hatszázkét mandátumból kétszázhu­szonkilencet szerzett meg, nem mehet együtt a marxista szocialistákkal és kommunisták­kal, hiszen egész választási hadjárata ezek legyűrésére irányult. Abszolút többsége a hit­lerizmusnak még Hugentergékkel együtt sin­csen, aminthogy a szociáldemokraták és kom­munisták sem tudnak együtt többséget alkotni. Akár jobbra, akár balra tehát a centrum lesz a mérleg nyelve, amely a viszonyok kényszere alatt az utolsó évek folyamán tisztán katolikus jellegű felekezeti pártból mindinkább demok­ratikus polgári párttá alakult át, az egyetlen polgári párttá, amely a szélsőségek harcában meg tudta magát óvni a felőrlődéstől Ha tehát a parlamentarizmus Németország­ban megmarad, — ez ugyanis olyan előfel­tétel, amelyet előre kell bocsájtani, — Ugy a centrum magatartásán múlik a jövő német politikának az alakulása. De hogy mit fog cselekedni a centrum, azt előre nagyon ne­héz megmondani. A katolikus gyökerű cent­rum ugyanis hitéleti és világnézleti kérdé­sekben olyan erősen szembekerült a hitleriz­mussal, hogy a katolikus püspökök egész sora egyenesen pásztorlevelekbcn tiltotta meg hí­veinek, hogy Hitler pártjával bárminő kö­zösséget vállaljanak. Ezért volt az is, hogy a nemzeti szocialista párt, amely a müncheni barna házból indult ki tagadhatatlanul^ hó­dító útjára, Poroszországban és a német közép­államokban szerezte tuandátumainak legna­gyobb részét -De bizonyos az is, hogy ha Kedd, 1932 augusztus 2 Ara <6 fillér VIII- évfolyam, 175. sz. vannak világnézleti ellentétek Hitlerék és a centrum között, ugy ezek a világnézleti és politikai válaszfalak még sokkal erősebbek a centrum és a kommunizmus között. így tehát, ha esetleg a német, szociáldemokrata párt rá is szánná magát, hogy a kommunis­tákkal koaleáljon, aminek egyébként nem sok a valószínűsége, ebben az alakulásban semmi esetre sem számithatna a középütt döntő centrum közreműködésére. A bizonytalanságnak ebben az orgiájában egyre erősebben merül fel azonban a kérdés, nogy miért kellett a német választásnak ilyen eredménnyel végződni és tulajdonképpen mi­lyen erők voltak azok, amelyek ezt a válasz­tást eldöntötték. Mert egyik oldalon lehet hu­moros cikkekben lebagatellizálni Hitler sze­mélyét, orra alatt díszelgő sörte-bajuszkáját, táncmesteri allűrjeit és demagóg müveletlen­ségét, a másik oldalon pedig lehet minden rosszat elmondani a kommunistákról, de sem a nyolc millió, sem pedig az ötnegyed millió szavazatot tőlük elvitetni nem lehet A har­minchat millió leszavazott választónak a két oldalon ők olyan hatalmas hányadát képvise­lik, hogy ezt a hányadot még akkor is nagyon figyelemre kell méltatni, ha kizárólag a vá­ELÖFIZETÉS: Havonta helyben 3.20 tdéken és Budapesten 3HW, ictliroidiSn «WO pengd „ Egye* *xAm Ara hétk»z> nap 1®, vaiAr- és Ünnepnap 2-4 I1ILII tr­detétek felvétele tarifa szerint. Megfe­leni« h«M felvételével napontaiesgef lasztók tömegének kevéssé müveit és politi­kailag legkevésbé iskolázott rétegeit reprezen­tálja. Rendszerint azonban a legkomplikáltabbnak látszó jelenségek magyarázata a legegyszerűbb. A német választás, a hitlerizmus és a kommu­nizmus megdöbbentő előretörése nem egyéb, mint a Versaillesben megalapozott ostoba és rövidlátó politikának és a nyomán keletkezett és példátlan magasságra felfokozott nyomoru­ságnak a reakciója* Ha a német választók tekintélyes része azt láthatta, hogy a lemon­dott Brüning kanoellár háta mögött a nem­zeti szocializmus fenyegetéseivel tudott olyan eredményeket elérni, amelyek a konciliáns és megértésre törekvő Slresemannak nem sike­rültek, akkor egészen természetesnek kell te­kinteni a hitlerizmus állandó és rohamos tér­foglalását Ha viszont másik oldalon a nyo­morúság az elkeseredés karjaiba hajija az embereket, akkor nem lehet csodálkozni, ha a munkanélküliek sötét tömege Moszkva felé fordítja tekintetét. Ebből a szempontból a német választások nagyon komoly intelmet és tanulságot szolgáltatnak minden ország, még a győztes államok polgári politikusai és kor­mányférfiai számára is. Hitler vasárnapja a német választásod eredménye: a t>oroglceresaiteseJc és a Kommunistáit előretörése — A Középpártok felmorzsolódta* — Egyilc csoportnak sincs abszolút többsége Véres ¿zavargások, halálos merényletei* :Parlamentáris hormányxat, vagy diktatúra ? Berlin, augusztus 1. Vasárnap lezajlottak Németországban a birodalmi gyűlési válasz­tások. Az urnáknál 36,845.249 választó adta le szavazatát, a legközelebbi birodalmi gyűlés­nek 602 képviselője lesz. A birodalmi válasz­tások ideiglenes hivatalos eredménye a kö­vetkező: a szociáldemokratákra 7,951.245 szavazat esett kapnak 133 mandátumot, Hitlerék 13,732.775 szavazatot és ezzel 229 mandátumot kapnak, a kommunisták 5,278.094 szavazattal 88 mandátumra tettek szert, a centrumpártra 4,586,501. szavazattal 75 mandátum jutott, a német nemzeti néppárt 2,172.941 szavazat­tal 37 képviselőt küld a gyűlésbe, a német néppárt 434,538 szavazata 7 man­dátumot jelent, a gazdasági párt 146.061 sza.vazattal 2 man­dátumhoz, a német állami párt 371,378 szavazattal 4 mandátumhoz jutott, a bajor néppárt 1,190.453 szavazattal 22 mandátumot a Landvolk 91.248 szavazattnl_ 1 mandátu­mot a keresztényszocialista párt 364.749 szava­zattal 2 mandátumot, a német parasztpárt 137.081 szavazattal 2 mandátumot, a földmivesszővelséfr 96.859 szavazattal 2 mandátumot kapott Mandátum nélkül maradt a német hanno- : veri párt, 122.000 szavazat pedig szétforgá­csolódott \ Az uj birodalmi gyűlésen ennélfogva egyetlen pártnak sincs abszolút többsége, tehát a törvényhozási munka csak ugy kép. zelhető el, ha a pártok esetröl-esetre össze­fognak. A Jobboldali pórtok a leadott szavazatok 43—45 százxdékát kapták, aszerint, ahogy a jobboldali kispárttőredéke­ket a magukénak mondhatják. Ezek szerint az uj birodalmi gyűlésen nem lehel jobb' oldali többségről beszélni. A hitleristák egyes kerülelekben nyertek, másokban háttérbe szo­rultak. Feltűnő a kommunista szavazatok szaporodása. A párt a szavazatok tiz százalé­kára számított és a szavazatok 16 százalékát kapta. A kommunisták a rajna—ivestjáliai iparterületen törtek előre. Váratlan volt a oentrumpárt megerősödése, amely azt jelenti, hogy a párt lesz továbbra is a mérlsg nyelve a szavazásoknál. A hözéppártok maidnem meg­semmisüllek, az állami párt is csak két mandátumhoz ju­tott Hitlerék a kőzéppártoktól vették el a mandátumokat, mig a szociáldemokraták mindössze három mandátumot vesztettek. Az uj birodalmi gyűlést az jellemzi, hogy két hatalmas párt alakult ki, amelyek köaöft a centrum állásfoglalásé lesz a döntő. A köztár­sasági birodalom hatodik választása tehát

Next

/
Thumbnails
Contents