Délmagyarország, 1932. július (8. évfolyam, 148-174. szám)

1932-07-01 / 148. szám

Péntek, 1932 julius 1 H ^ Ara fl» fillér VIII. évfolyam, 148 wmm CLOFIZETf,«: llnTonln helyben 3.20 vld«ken «• Bui<»pMten 3*<VO. !tlllM>l<IHn »•41 r>«ri<jA. - Fgrrí »*Am Arn hetK«*­,» nnp 1«. vntAr. llnnepnni» «•* »111. «»ir­í< «teljek »el^Mele »nrll« »*«-rlnt. Irnhét(A nnn-í-iti rrn<ir| »ZCGBU. >iierHtic<0«éar Somooyl 22.Leír«. Teleion: 23-33.'KlartöhlTofnl, kOlctdr kflnrrt«» t* Icgylrodn Arr»«1I ncoe H. Telelőn : 13-Ott. - Nyomda : Li»w LlpA< ueea 1». Telefon 5 20-M. TAvIrnII e# leveleim n»lmrnynror<T^n S«eoe«1 ¡«••••••«•••••••••HHMwaaB A népjóléti fejfájára Másfél hónappal ezelőtt a képviselsz mm­drai különösebb emóció nélkül meqszavazta art • háromszakaszos förvénví.ivnstatot, amely megszünteti a népjóléti minisztériumot. A meg szavazott javaslat éppen olyan simán átment a felsőház retortáján, mint'1932. évi XII. tör­vénycikk helekerüK a törvénytárba és az im­már tételes törvénynek meefetelóen a népjó­léti minisztérium mai nappal, eqy évtucatra visszatekintő. dicsőséges jelzővei alig illethető pályafutás wtán beszünteti működését. Hagya­tékán a többi minisztériumok osztoznak. Az oroszlánrészt a belügyminisztérium kapja, oda kerülnek a társadaloimbiztositás ügyei, kisebb munkafeladatok jutnak helő!e a kereskedelmi, honvédelmi és pénzügyminiszteri-mnak is. Meghalt egy minisztérium, sok köunyet alig fo^nak hullajtani utána. Pedig senld sem állithatja, hogy olyan vi­rágzók volnának a közállapotaink és olyan jőlét tob/ődna akár 11 Alföldön, akár a I>o­nántulon, akár pedig az ország fővárosában, hogy a szociálpolitika nagy kérdései kfilön gondozást nr lenyelnének. Ellenkezőleg, soha nagyobb szükség nem volt megértő, céltuda­tos, a gondozottak érdekeit szolgáié, de egyút­tal a terheket viselők teherbíró képességével számoló szociálpolitikára, mint a gazdasági válság mostani szomorú idejön, ila a népjó­léti minisztérium ezt a célkitűzést látta vol­na állandóan a szemei előtt és ezeket a cé­lokat igyekezett volna megvalósítani, merjük állítani, hogy még a mostani takarékossági járvány idején sem lett volna olyan hatalom, amely éppen a népjólétinek a megszüntetésé­vel kezdliette volna meg leépítési program­jának megvalósítását. Országc; felzudulás fo­gadta volna a népjóléti megszüntetésének ter­vét, nem pedig a mostani fásult közöny, amely nyugodtan tudomásul veszi, hogy hantolják egy minisztérium sirját és legfeljebb csak azt sérelmezi, hogy örökségéből a társadalombiz­tosítás ügyei az érdekeltek közvéleményének egyértelmű megnyilatkozása és többszörös mi­niszteri kijelentések után miért kerültek a Iwlügyrainiszleriumba a rendőrügyek mellé és miért nem a kereskedelmibe, ahol a mun­kásbirtositás gondolata megszületett és ahova, külön szociális minisztérium hijján, tartoz­nék is. A népjóléti volt az a minisztérium, amely nagy feladatok megvalósításának kő'elczettsé­gével indult neki pályájának, de ne:n tudta megszerettetni magát. A közvélemény átérez­te a népjólét kérdéseinek nagy fontosságát, de ide^enkeCott attól a minisztériumtól, mely­nek tisztviselői kara hirtelen összetételénél foova nem tudta biztosítani az ügymenetnek és a gondozására hízott feladatoknak sima é.s zökkenés nélküli intézését. A közvélemény előtt nem volt szimpatikus az a miniszteriura, amely mindig leszéltetcu magáról, akár a tár­sadalombiztosító felhőkarcolójával, akár az al­bertfalvai építkezésekkel, akár a minisztérium udvarán az autók számára épített fordító ko­ronggal kapcsolatban. Még ekkor is, ha nem \t)H alapjuk a külön!>óző mende mondáknak, a közvélemény a népjóléti minisztériumot a szép asszony erkölcsének a normája szerint ítélte meg, amelyet annál inkább szoktak ma­gasra becsülni, minél kevesebbet beszélnek róla. A gyakorla i megvalósítás lehetőségeivel szá­molni nem iUdó mindenáron való alkotni vá­pvás, a lex Vassr j*ymásra kö­vetkezése. a hatáskéi - a sének mohó­sága, amety még a többi minisztériumok ma­gas építkezéseinek ügyét is a népjóléti mi­nisztérium technikai ügyosztályának hatáskö­rébe vonta, a társadalombiztosítás gyakorla­tában a fiskális és poliriális elveknek érvényre juttatása, majd végezetül a feljelentések, há­zi és külső vizsgálatok, miniszterelnöki, ügvé­sri és bírói beavatkozások sorozata, előkészí­tették azt a közhangulatot, amelynek már csak eredője a népjólétit megszüntető tör­vény, befejezője pedig magának a nagy re­ménységekkel létesített minisztérium teljes megszüntetése. A népjóléti minisztérium a jö­vőre csak emlék marad, amelyről talán ugy fognak megemlékezni néhány esztendő múl­va, mint ahogy a cári "Oroszországnak is volt népfel világositáti minisztériuma, amely­nek kétségkívül volt nagyszerű programja és feladatköre, csak éppen ezt a programot nem tudta teljesíteni és ezt a feladatkört neui tudta Ív tói te ni. A szo -iális ügyek minisztériuma megszűnt, de megmaradt a szociális problémák óriási tőmece, a betegség- és baleset elleni munkás­biztositás, az aggkori- és rokkan! biztosit ás, a munkásvédelem, a munkaközvetítés, az önhi­bájukon kivül munkanélküliek ügye és mind­azok a kérdések, amel.vek a háború befejezé­sétől számítva mindenütt fokozott mértékben tolódtak át a ki nem elégítő társadalmi gon­doskodás és karitatív pepecselések köréből az állami gondozás keretéi«. A népjóléti meg­szüntetése nem jelentheti ezekben a kérdé­sekben a feladatkör összeszűkülését és a fe­lelősség megcsök kenését. Ellenkezőleg: a nép­jóléti tragédiája azt mutatja és azt paran­csolja, hogy mindezeket a kérdéseket a jövő­ben hatékonyabban és jobban kell ellátni. Az öt hitelező nagyhatalom feltételei Németország számára Tisztázódott a helyzet Laosanneban (Budapesti tu^cnHünk tetefonjelentéxe) Lausan­nebói 'jelenti«: Az öt íegn«\gjob* hitelező hata­lom delegátus»' csütörtökön déíuUn tanácskoztak afölött, hogy milyen javaslatot terjesszenek Német­ország elé a jóvátételi kérdésben. A tanácskozás eredményeképen a hitelezi nagyhatalmak kiláta». ftö helyezik a jóoátiieli fizetései: törlés* eset. ben, fta Németország teljesíti a köoctkmö fei­t*eteket: A német birodntom erjgr.)illhírd aranymárirtt f-zet a jövóben megalakítandó európai közös pénztárba és kötelezi magái, hogy megíireü azokat az össze­geket, .amelyeket a hitelező hatafmnk az ar.terikai kormánnyal folytatott tárgyalásaik során Amcriká­v»c szemben váltainak háborús tartozásaik fejé­i>en. Ez az összeg kórülbetöl négymilliárd már. kára tehető, azonban lehetsé^yes, hogy a tárgya­sok során o vijösszeg nyolcmilliárd márkára, eret. !eg még többre in emelkedik. Berüra politikai körökben b*ngsulyo«4k, hogy a fairsannei helyzet tisztázódott. Németország meg­mondta, hogy tizetni akar, ha a fizetendő össz»-. gek neai a francia jóvátételi követelésekre ruea­oek, hanem Európa uffá*pitésfTe és hogyha törlik a versaillési békeszerződésnek azt a szakaszát, amety egyedül Németországra hdritfa c felelő séget a világháború felelősségéért. Herrioí nyilaíkozaía (Budapesti tudósítón* tetefonietentése.) Lausan­nebói jelentjK: A tanácskozások még a késő éj­szakai órákban is tartanak. HerriPt újságírók eíőtt kijelentette, hogy ugy látszik, a németek a német választások miatt er akarják haiasztatni a kon­ferenciát A Németországgal" szemben támasztott követelés rőt azt mondotta Herriot, hogy nem há­rom, négy, vagy esetleg nyolcmilliárd mázkáról van sbó, hanem üVaciaország azt akarja, hogy Németország fizesse meg azt az összegA, amellyel *z ántánt-íüamok Amerikának tartoznak. s% Kormánysz6 nem fogadta el gróf Károlyi Gyula lemondásai Budapest, junius 30. A nivatalos lap pén­teki száma közli a kormányzó kéziratát, ame­lyet gróf Károlyi Gyula miniszterelnökhöz in­tézett. A kormányzó közli a miniszterelnök .¡el, hogy a kormány felnjánlott lemondását nem fogadja el. A miniszterelnök azzal indokolta a lemondást, hogy azokat a feladatokat, ame­lyeket vállalt, elvégezte. A '.ormányzó meg­állapítja, hogy az egymást követő, valóban nehéz elhatározást igénylő kérdések megoldá­sánál a kormányzat munkáját a lehetőségek keretein belül siker kisérte. Elértük ezt — mondja e kézirat —, ami a mai nehéz vi­szonyok között rendkívüli erőfeszítést és körül­tekintést igényel: az államháztartás eg>ensu­lyának és a pengő értékállandóságának biz­tosítását. Azonban ma — folvtatja a kéz­irat — a nemzet egységének kifejezésre jutta­tására fokozott mértékben van szükség. A kor­mányzó végül a minisztériumot a legteljesebb bizalmáról biztosítva, arra kéri a miniszter­elnököt, hogy továbbra h vállalja liszténei: ellátását. A Kormány uf birio'kpoUii'ka tervéi dtolgo&sza Ki a nyári ss&tínetben (Budapesti tadósiíónk telefonielentése.') A Dél­magyarország az eíuuit hetekben a kormányvál­ságról szóló hírekkel kapcsolatban megírta, hogy gróf Károlyi Gyula miniszterelnök a költségvetés felsőházi megszavazása után fogja bejelenteni Ie­mondá át azzal az indokolással, hogv a kormány végrehajtotta azokat a feladatokat, melyekre vál­lalkozott. A kormánynak ez a lemondása megtör­tént, a kormányzó azonban kéziratában arra kérte a miniszterelnököt, hogy maradjon továbbra is * kormány élén. A miniszterelnök csütörtökön este az egyt'tges

Next

/
Thumbnails
Contents