Délmagyarország, 1932. május (8. évfolyam, 100-122. szám)

1932-05-01 / 100. szám

£LM AGYAK IlMMO. i.wk«*sKMa> Somogyi »oe® SS.Lem. Telefoni Z303.'KladóhlTBtal, kHetankOnrvMf fgyttoda» awmii ouoo 8. Telefon 113-Oft. - Nyomda i LOw Updl ucca lO. Telefon t 20-34. TArlrotl é$ levélcím > DélmagyaionzAa Srcoed Májusi gondolatok Honnan, miből merítsük az ihletet, Amivel Májust szabad köszönteni? •Köröskörül tavaszi ujulás van.t csak az Hetünk maradt fagyos, rideg. A természetnek is van négy évszakos terve, minden tervgazdál­kodás példaképen tűzhetné maga elé azt a bölcs és szigora racionalizmust, amit a ter­mészet a négy évszak tervgazdálkodásában nemcsak kitűzőit, hanem meg is valósított Ridegnek és kegyetlennek tűnhetnek fel oly­kor a természet törvényei, de csak azért tart­hatjuk azoknak, inert emberésszel és ember­értelemmel Ítélkezünk olyan dolgok és össze­függések között, melyek csillagmagasságra emelkednek az emberi értelem és emberi ész kisugárzási körének legtávolabb pontjai fölé. Csak gyermekies antropomorfizmtis diktálhat­ja a természet jelenségeire az emberi értelem Ítéleteit, — óe akárhogyan nyilatkozik meg az emberi értelem, azt el kell hinnünk, hogy az életet szolgálja a természet öncélúsága. Talán nem az emberi életet, de magát az életet, ame­lyic megkezdődött az első sejt oszlásakor és tartani fog addig, ameddig terjedő időszaknak csak egy komolytalan paránya az, arait az ember örökkévalóságnak érez. S talán nem is meríthetünk másból Ihletet, mint az élet törvényéből, aminek most enge­delmeskedik fű. fa, virág, engedelmeskednek mezők és folyók, egyformán engedelmeskedik a Go Táram és a nap heve. Csak az ember láza­dozik ellene. Az ember crak egyetlenegy vo­natkozásban lehet a teremtés koronája, abban, hogy örök forradalmat szit a természet tör­vényei ellen. Az élet céljait szolgálja minden, s vizpárától a tenger dagályáig, csak az em­ber adja át magát a céltalan rombolás ösz­tönének. Csudálatos harmóniában zendül ősz­sze minden ezen a világon, a? ember az egyet­len diszharmónia ebben a világban. A tökéletesség rendszerében csak az töké­letlen. ami emberi. A természet maga az em­beri értelem számára irtózatos biztonsági koef­ficiensekkel dolgozik. Hogy egyetlen alma­molv és a pajzstetü százezerszámra hagyja hátra utódait, abban is csak a természet faj­fentartó parancsa nyilatkozik meg. Milliárd élet pusztul el, amig egy életber marad, de a milliárd élet nem azért pusztul el, hogy egy élethen maradjon. Az élet fentartása éle­tek pusztulásával jár, de csak az ember pusz­tit életet e Gyilkolás és rombeiás kedvtelé­séből. Ha lenne bennük még valami pogány élet­öröm, most ujjonghatna, mert süt a nap s a napsugárra szomjazva kibontja szépségét a dermedt világ. Legalább ez a csudálatos átalakulás kényszerítené le az embert az áhítat zsámolyára, legalább a természet szabadtéri templomában keresné a megigazulást és fel­oldozást Május lehetne a természet csuda­tetteinek ünneplésére a búcsújárások hónap­ja, mert most indul meg az élet vérkeringése s az élet meginduló vérkeringése nyomán mos,, tárulnak fel az öiök-megrojthetctlcu örök-csudák. Fárasztó és kegyetlen volt ez a tél s nem tudjuk, mi vár még ránk. Most :sak szivjiik "időnket tele a Május frisszagu levegőjével, raktározzuk el pórusainkban s fürdessük meg ^nne sziveinket Véres és gvó»rő emlékek \ «*nnvét kell lemosnunk s a nélkülözések év­ft'ürüinek bilincseit kell felolvasztanunk a Vasárnap, 1932 május 1 AralOtülér Vm. évfolyam, ÍOO. sz­m'ájuái nap melegében. Felejtenünk kel!, ha élni akarunk.' A természetnek most van ujévja s a régi év reménytelenségeinek koloncát nem hurcolhatjuk magunkkal. Minden megujul kö­rülöttünk, egyedül mi folytathatjuk-e a régit? A civilizáció annak az emberi küzdelemnek eredménye, an.it a természet erőinek ural­máért folytattunk. Az élet nyomorúsága most arra kényszerit bennünket, hogy lépésről­lépésre vonjuk vissza hadállásainkat amit a természet erőivel szemben építettünk ki. Min­den nap kevesebb hasznát vehetjük annak, hogv legyőztük a természet erőit De talan aheiyett, hogy lépésről-lépésre adjuk fel a megszerzett területet, nem lenne-e okosabb s nem lenne-e az ember érdekét jobban kielégítő, ha egyszer már megpróbálnánk másként fel­használni az évmilliók harcának eredményeit? Középkori hűbérurak, akik a maguk zsoldo­EtOrizEteai n®<rooin MV*™ i 3*00, IcOMtlMOn éra hélkttz­nap t«, TÜar. «• Ünnepnap «4 BU. Hlr­del«tek fel-vétele tarifa Merlnf. Megje­leni •< h«tfO kivételével naponta reggel saival a maguk zsebére harcoltak, küzdöttek csak ugy, mint ahogy a természet erőivel har­col az ember. Ha a harc közös, legyen közös a harc eredménye is s a természet erőit a maga hasznára ne sajátíthassa ki a földi tavak­nak egyetlen hatalmasa sem. A nap egyformán süt ránk és egyformán sugározza a meleget mindenkinek szóló ál­dott ajándékként Ennek a szent demokráciá­nak kellene érvényesülni az ember és a termé­szet minden viszonyában. A májusi nap nem­csak fényt küld és nemcsak meleget ad, de tanulságokat is tiir fel a gondolkodni akaró ember előtt. Hajtsunk térdct-fejet a természet törvénye előtt s engedelmes*- ^jünk annak a törvénynek is, ami nir ^ becikkelyezve és nincs kőtáblára írva, de amit minden 'élő szá­mára hirdet a májusi égbolt örök-kékie s a májusi nap őrök-ragyogása. A Népszövetség budapesti delegátusának jelentése Magyarország gazdasági helyzetéről (Budapesti tudósítónk telcfonjelentése.) Royal Tatjler, a Népszövetség pénzügyi bizott­ságának Magyarországra delegált szakértője terjedelmes, az egész magyar gazdasági és pénzügyi helyzetre kiterjedő és az ezekkel kapcsolatos kérdéseket is felölelő jelentésében foglalkozik Magyarország gazdasági helyzeté­vel. A jelentés részletesen felsorolja azokat a ki. fogásokat, amelyeket a pénzügyi bizottság de­legátusa a pénzügyi és gazdasági helyzettel kapcsolatban észlelt; rámutat azokra az utákra és módokra, amelyek segítségével ezek kikü­szöbölhetek volnának. A 63 oldalas jelentést egyidejűleg publikál­ták Genfben és Budapesten. Sanghaiban folytatiák a béketárgyalásokat (Budapesti tudósítónk telefonjclenlése.) Tokióból jelentik: A jelek szerint a Sanghai­ban elkövetett merényletnek nem lesz kiha­tása a kinai—japán béketárgyalásokra. Szom­baton a japán külügy., hadügy- és tengerészeti miniszter tanácskozott és megállapították. hogy a merénylet nem hozható összefüggésbe a békctárgyalásokkal, tehát a tárgyalásokat Sanghaiban tovább folytatják. A miniszterek a határozatot a mikádó elé teriesútMték jóvá­hagyás végett. Vasárnap választ Franciaország 3600 jelöli kflzd 615 mandátumért (Budapesti tudósítónk telefon, zlentéte) Párisból jelentik: A vasárnapi francia válasz­tásokat nem előzte meg olvan éles harc, mint a németekét. Csak a vidék választói harca szines és élénk, a főváros jóformán teljesen csendes. A várható eredményt nem tudják megjósolni. Tardieu cséhfei a genfi ut óta csökkentek. A választás itt nem annyira el­vek harca, mint inkább pártoké és szemé­lyeké. A radikálisok, a szocialisták és a kor­mánytöbbség körül folyik a harc. A jobboldal azzal fenyegeti a választókat, hogy ha a baloldal kerül uralomra, kirepül Franciaországból a 75 milliárd aranv. A bal­oldal viszont a deficiteket, a munkanélküli­séget veti a kormány szemére. Tardieu azt ajánlotta a baloldalnak, hogy támogassák egy­mást a második turnusban; mert valóstinü, hogy a választás első napján legfeljebb a mandátumok fele dől el, ugy, hogy május 8-án ujabb összecsapásra kerül a sor. A választási küzdelem a kormánytámogató két oártárnyalat és a iwtloldal két nagy pártja kőzött dől cl, — dc összesen 11 párt vesz részt a küzdelemben. A 615 madátumért 3600 jelölt küzd. A választási ajjitáció szombat estére befeje­ződött. Az agitáció a legnagyobb csendben és rendben folyt le, zavargás sehol sem tör­tént. Hetvenőt-nyölevan százalékos részvételre számítanak a szavazásnál. Az credraénv csak hétfő reggel lesz ismeretes.

Next

/
Thumbnails
Contents