Délmagyarország, 1931. november (7. évfolyam, 249-272. szám)

1931-11-03 / 249. szám

Laval Amerikából visszaérkezel! Párisba Nrk, november 1 tavai francia oriniszterel­Mk a* Ife de Franca fedélzetén me reggel meg. érkezett Le llavreba és rövid tartózkodás ntán vonatra szállt, amellyel déhltátt Périsba érkezett A miniszterelnök kijelentette az újságíróknak, hogy Számot félreértést stker/W Hárfázni oz amerikai |fs a francia kormány között, ugy, hogy az együtt működésnek ma már semmi akadálya nincs. fc Peüt Journal szerint Hoover teljese® Francia. 0r*»áyra hárította a kezdeményezést ét a felelős­séget Európa talpraátlttám körút éa érkötési támoga. |ásán kivül kizáróan a háborús adósságok csök­kentésére, vagy törlésére szoritkoaik. Ha Francia­lE>rszág vállalkozása attartl. akkor a bizalom heivre­illtával nemcsak Amerika követeléseit lehet behaj­tani. hanem a világválságot is leMtadKk. Ha azon­ban Franciaország kudarcot vall, akkor Amerika más államokhoz fordul ét azokkal szövetkezve igyekszik olyan megoldásokat elfogadtatni Francia, országgal, amélpek teljesen eftérne.k a francia állás, ponttól. Vasárnap Párisba érkezett Jfoesok német nagy. köwet, aki kedden nyújtja át Láváinak azt a me­morandumot, amelyet Berlinből magával hozott. Párisban Lavalt nagy néptömeg várta. Laval egye­nesen a belügyminisztériumba hajtatott Az épület bejáratánál a hazatért miniszterelnököt a sokaság nagy óvációval fogadta. A miniszterelnök délután 4 órakor a köztársasági elnököt kereste feL Szeged szomorú emlékezése Halottak napján a felvirágozott temetőkben ftt Délmagyarország munkatársától.) A t alottgk napján is megérzett az idén az élők yomorusága. Az élet már a kegyeletet is tsacionalizálta.. _ Az egyik szegedi pénzintézet egyik vezető főtisztviselője mondta a temető felé haladó Villamoson: — Tavaly még aritón vittem kl a koszorúkat. fiT. idén villamoson viszem ezt ae ötven fil­lérért vásárolt virágot. A halottaknak olyan mindegy, hogy mivel szimbolizálják az élők ^ irántuk érzett kegyelelet... A villamoskalauzok mondják: — Tavaly a városi autóbuszüzem erősen ronkurráH á villamossal, az idén autóba* ízok nem indutlak a temetőbe, átengedték h teljes forgalmat nekünk. És mégis az idrt forgalmunk nem érte el a mait évi forga­tom kétharmad részéi sem.. • A soffőrök igy panaszkodnak-. , — A mi hétköznapjaink agészea halottak. Szegeden még mindig lukszus a 'taxi. N'ln­fcsenek távolságok és az emberek gyalog jár­nak. A halottak napjában biztunk. Gondol­tok, les* valami forgalmunk. Nagyon csalód­unk. Raftunk az idén a halottak sem segi­btlck... Sírnak a virágárusok, a koszorúsok is. , — Elviselhetetlenül nagy volt az Idén a konburrencia. A termelők maguk fonták meg B koszorúikat és kiflitek vele közénk, a piacra. Olyan sokan voltak, hogy a virágpiac a ker­teóra is kinyúlt. Az árak lemorzsolódtak a nagy kínálat és a kis kereslet miatt. Azért li koszorúért, amelynek tavaly négy-öt pengő tolt az ára, az idén alig kaptunk egy-két pengőt. De a legtöbb igy. is a nyakunkon maradt Az élők pedig kevés virágcal, vézna koszo­rúkkal, vagy virág és koszorú nélkül elza­rándokoltak a halottak kertjébe. Talán na­gyobb tömegben, mint ezelőtt, de föltétlenül ÍAe'PJllvitetik. Romo- I m<5yndt ktafM. PSrófora >i A«lmisaerAzlrt I TakartMnS, Jrt csa'li?b<J l -1 Saját myártmányu KÖTÖTTÁRUK iHinuBrek. pallowerak. nfli és férfi mellények kSffltfnifcák verseiiyenfclvBII Arakon LUMPÉI és HEGY! eísnél HcQreode lések e/ mérték saerlnt vállalunk t»ru far. urtnA vál Mi'tsrUa ra Btiíróré min>l zonyitvánf-'a! mélyebb szomorúsággal. Legnagyobb részük gyalog, mart pénz nincs villamosra, nincs virágra. A temeüjk megelevenedtek, szinte az egész élő város kizarándokolt a sírok közé, ahol nincs gond, ahol nem .. probléma a minden­napi kenyér. . . t . A halottak nyugodt birodalma megtelt a nyugtalan élők szomorú ezreivel, a békés sí­rokon apró gyertyalángok gyúltak föl és a szegény őszirózsákat barnára aszalta az éj­szakai fagy. Mondják, hogy a korai fagy többezer pen­gő értékű virágot pusztított el a halottak nap­jára virradó éjszaka. A hőmérők négy fokot mértek a fagypont alatt A belvárosi temető hősi halottjainak sírkertjében a szegedi helyőrség vasárnap délután gyászünnepélyt tartott. Az ünnepély a Hiszekeggyel kezdődött, amelyet a katona­zenekar adott elő. Sttnczel Lajos tábori lel­kész gyászbeszédet mondott, utána a zene­kar gyászdalt adott elő, majd a tábori lelkész megszentelte a hősök sirjait. A szegedi hely­őrség koszorúját vitéz Shvoy Kálmán tá­bornagy, vegyesdandárparancsnok helyezte el a Hősök sírjára. — Ismét elmúlt egy esztendő — mondotta Shvoy altábornagy — és immár tizenketted­szer jöttünk össze ebben a néma birodalom­ban, hogy áldozzunk az elesett hős bajtársak emlékének. Itt az Ősz, közéig a tél a maga szenvedéseivel, de csak azért, hogy a tél után ismét tavasz jöjjön. A magyar lelkekben régen ősz van, sőt talán ez a legzordabb tél is, amely után most már a derűs magyar tavasznak kell elkövetkeznie. A város közönsége nevében dr. Pdlfy Jó­zsef polgármesterhejyettef koszorúzta meg az emlékművet — A hősi halottak iránti hála, kegyelet és tisztelet jeléül helyezem el a koszorút — mondotta —, amelyekbe a kegyelet szálai fűz­ték a fájdalom virágait és egy gyászoló nem­zet babérait. Ezen a napon és helyen, ami­kor a hős katonák keresztes tábora előtt tisz­telgünk. tegyünk fogadalmat, hogy az élők és halottak elválaszthatatlanok lesznek egy nemzeti szent ügy szolgálatában. A vité»ek koszorúját dr. vitéz Gdrgyán Imre, az egyetemét dr. Ditrói Gábor, a Ka­tolikus Nővédő Egyesületét dr. Csikós \agy Józsefné, az orvosszövetségét dr. Bmtzk Pé­ter. Az ünnepély a Himnusszal ért véget. Kállay Albert síremlékére a város kegye­lete az idén is elhelyezte a barnavörös pia­tár' L rekonstrukciós főispán ked­venc platánjainak lehullott leveleiből font ko­szorút. A szegedi földben pihenő szegedi újság­Írókról az élő újságírók emlékeztek meg. Tö­mörkény István, Cserzy Mihály, Békefi An­tal, Újlaki Antal, Ortutay István és Gallyas István sirját koszorúzták meg a szegedi új­ságírók. A szegedi színészek a Müvészak és Mű­vészbarátok Lövészegyesületével karöllve ke­gyeletes ünnepséget tartottak a leventepálya „Merénylet az Orient Expressen" Gharlotte Sossa A z Ufa filmgyár att«*«Ms fösMrepiésévsi a ^ndiózus bünügyi regény Premier csütörtökön Belvárosi Mozi mellett lévő hősök ligetében. Az ein<tó kí n k előtt meggyújtották az emlékezés nrácwaait, dr. Lugosi Döme mondott kegyeletes beszédet A színészek ezután felkeresték a temetőkben levő szinészsirokat, amelyeket megkoszorúz­tak. z A volt 59-es Loudon-gyalogezred hősi halált halt bajtársai emlékére ültetett hősökfája-; fasor előtt vasárnap délelőtt 11 órakor ka* gyeletes emlékezést tartott. Kastner tábornok,, az ezred utolsó parancsnoka kegyeletes sza­vakkal emlékezett meg az elhunyt bajtársak­ról. Unterreiner József, a Délvidéki Otthon éa a 61-esek nevében koszorúzta meg a London­emléktáblát Szeged közönsége koszorúját Scheirich Pál altanácsnok helyezte el. A belvárosi fiunépAskola ifjúsága kegyeletes mó­don emlékezett meg a hősi halottakról. Az Iskola összes tanulói kizarándokoltak a hősök sírjához, ahol Lantot Béla felügyelő-igazgató ünnepi beszé­det mondott Utána a tanulók megkoszorúzták a hősök emlékművét A gvászftnnepélyt a_ Hiszek­egy fejezte be. A belvárosi temetőben igen sok nj padot helyeztek el az idén. A padokat nemrégen festették fehérre, de a silány minőségi fehér festék nagyon sok temetőlátogató ruhájátmeg­fogta, különösen a gyászruhákat. Emiatt igen sokan bosszankodva hagyták el a halottak városát. 5 évi fegyházra Ítélték az Orczy-uti trafikrablókat Budapest, november Z Szombaton tárgyalta a büntetőtőrvényszék az Orczy-uti trafikrablók bűn­ügyét. Két héttel ezelőtt három fiatalember rabló­merényletet kísérelt meg özvegy Berdenics Győ­zőné trafíkosnő ellen. A fiatalemberek leteperték az icjös asszonyt, egyikük belemarkolt a pénztárba és abból körülbelül 40—50 pengőt kikapott A trafikosnő segélykiáltásaira üldözőbe vették a járó­kelők a rablókat és egyiküket, Bóta Lajost el is fogták, másik két társát uediff délután a detektí­vek találták meg. A tárgyaláson mind a három vádlott nyomorá­val védekezett. Kihallgatták özvegy Berdenics Gyö­zönét, aki kijelentette, hogy nem kéri a vádlottak megbüntetését. A törvényszék bűnösnek mondta ki mind a három vádlottat, Bóta Lajost Máté Ist­vánt és Barnák Józsefet és őket egyenként 5—5 évi fegyházbüntetésre és 10 évi hivatalvesztésre itélte. Az Ítélet indokolása szerint súlyosbító k<V rűlményként mérlegelte a törvényszék, hogy külön­leges rendelkezések idején követték el a bűncselek, ményi. Az ítéletet megfellebbezték. Éhezett, élelmiszereket lopott (A Délmagyarország munkatársától•) A rendőrség hétfőn délelőtt elfogta Bors Nándor 19 éves mun­kanélkülit, aki az egyik fehértói tanyáról élelmi­szereket lopott. Borsnak már hosszú idő óta nem volt mun­kája, éhezett. Szombaton kiásta özvegy Biacsi lm. réné fehértói tanyájának oldalfalát, behatolt a lakásba és kifosztotta az éléskamrát. Bors a rend. őrségen beismerő vallomást tett és azzal védeke­zett/ hogy éhezett. Letartóztatták, átkísérték az ügyészségre. Az~ídö SZEGED: A szegedi egyetem jö'drajsi intézetének meteorológiai obszervatóriuma jelenti, hogy hét. főn Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 8.9 fok Celsius, legalacsongabb —3.1 fok Celsius. A barométer adata nullfokra ét tengerszinre redu. kálva reggel 775.3 mnu, este 776.9 mm- A levegő relatív páratartalma reggel 98 százalék, délben 56 százalék. A szél iránya északnyugati, erőssége 3—3 volt.. | JL él szép bútor gyári áron Ifi Szegedi Bútorgyár R. T. 60 Cserzy K'bály u. 11. sz.

Next

/
Thumbnails
Contents