Délmagyarország, 1931. szeptember (7. évfolyam, 197-221. szám)

1931-09-01 / 197. szám

SZEOED. SzerueszlOiég: Somogyi ucca 22.Lem. Telefon: 23.33.^Kimlúhlvalal, kölc»ílnkönyvíAr és íegylroda r Aradi ucca 8. Telefon r 13-00. -- Nyomda : LBw I.fpOf ncca 1». Telefon : 26-34. Távirati levélcím Délmagyarorazég Sreifed. Kedd, 1931 szeptember 1 Ara 1© fillér VII. évfolyam, W. »zám II kiállítás nem vigalom A kisgyűlés sose tudott nagy lenni. Ez­rei ugyan a közgyűlés se dicsekedhetik. Mégis: gyorstalpalásban is, hüperlojali­tásban is versenyen fölül áll, amit a kis­gyűlés most produkált. Legelőször a statisztika beszéljen. A tárgysorozatnak 109 pontja volt. Felszó­lalás hat tárgynál hangzott el. A polgár­mester javaslatával szemben négyen tet­tek indítványt. Ezeket azonban, egy ki­vételével, sorra leszavazták. Ehez az egy­hez, amelynek megkegyelmeztek, szava­zás «lőtt hozzájárult a polgármester. Destruktív közbeszólás egyetlen egy hang­zott el. Az illető urnák az ellen volt ki­fogása. hogy scsupa elengedés és szabad­ságolás az egész kisgyülési tárgysorozat*. Ebben volt némi túlzás. A" 109 pont között jutott hely a jégkárosult gazdák vetőmagszükségletének, az ipari vásárok vigtiPmi adójának, a vásárhelyi-sugáruti háztulajdonosok járdahozzájárulási költ­ségeinek, a Tompa-ucca ártézikutjának és 9 Nemest akács-ucca viItanylám p á j án ak. Csak a tárgysorozat többi pontja volt sza­badságolás és elengedés. Ez azonban még mindig a statisztikára tartozik. Nem statisztika, hanem jogtörténet dol­f a, hogy kisgyülésünk két év óta van és ogy a kisgyűlés előtt a tanács intézte a városnak azokat az ügyesbajos dolgait, amelyek nem tartoztak sem a közgyűlés, sem a polgármester — akkor még' nem éltük az autokrata szellemben átszervezett közigazgatás aranykorát —, sem az egyes tanácsnokok, sem a közigazgatási bizottság hatáskörébe. Kisgyülést legföljebb egyet tartanak havonkint. Tanácsülést legalább kettőt tartottak hetenkint. A dolog ugy történt, hogy a tanácsnokok hétfőn és csü­törtökön sorra megjelentek a tanácste­remben. Több-kevesebb aktát mindnyá­jan hoztak a hónuk alatt. A legtöbb re­ferálni valója mindig Balogh Károlynak és Gaál Endrének akadt. Égy időben ki lenckor, egy, időben tizkor'kezdődött a tanácsülés. Legtöbbször Somogyi Szilvesz­ter elnökölt. Legkésőbben mindig Taschler Endre érkezett. Százkilenc pontja a legközönségesebb tanácsülésnek is volt. De aligha fordult elő egyetlen egyszer is, hogy 109 ponttal egy óra alatt végeztek volnál A kisgvülés­nek csupa független tagja van Semmi esetre sincsenek hivatalnoki szubordiná­cióban a polgármesterrel szemben A ta­nácstagok mind alárendeltjei voltak a pol­gármesternek. A tanácsülés mégis más­kép foglalkozott volna az ipari kiállítás vi­galmi adójával, mint ahogy a kisgyűlés foglalkozott. Balogh Károlyra város pénz­ügyi érdekeinek intranzigens képviselője és védőié egészen bizonyosan megjegyezte volna, hogy mindenki a város rovására akar jó gazda lenni. De azért deferált volna az okos Taschler Endre érvelésé­nek, hogy ő ugyan ismeri a vigalom min­den fajtáját, de arról még nem hallott, mintha valami túlságosan nagy vigalom lenne a Tdállitás helyiségét előkészíteni, fői- és szétosztáni, a kiállítási tárgyakat elkészíteni, a kiállítási helyiségbe elszál­lítani, ptt a rendelkezésre adott kis da­ELŐFIZETÉS". Havonta helyben 3.20 vidéken é* Budapesten 3-AO, kUHilldrtn 6MO pengd. — Egyes arAm éra hétkHi. nap 16, vt«Ar- és Ünnepnap 24 >111. Hír. detéselc felvétele tarifa azerlnl. Megje. leník hétM kivitelével naoontarenqel l—l—HIHIillHIM— IIIWHIWI llll'llll il rab területen kényelmesen ís, csinosan ís, mutatósan is elhelyezni, a kiállítás meg­nyitása előtt legalább 48 "órán át éjjel, nappal izgulni, költeni, a megnyitás után továbbizgulni, továbbkölteni, fáradozni, hajladozni, gazsulálni, udvarolni s a végén vagy semmit se vagy nagyon keveset árulni. _ A kisgyűlés egy óra alatt végzett 109 ponttal. S ez ma már rendszer. A tanács­ülés tizenkét őráig, fél egyig mindig eltar­tott, de gyakran megtörtént, hogy félkettő is együtt találta a tanács tiszteit tagjait. Kisebb tárgysorozat esetén ls. Olyan vi­tákat, olyan minden irányú alapos meg­beszéléseket, mint aminőket a tanácsülé­seken hallottunk, a kisgyűlés még nem produkált s a tanácstagok nagy része soha nem vállalkozott a Hajbókoló Jánosnak arra a szerepére, amelyet a kisgyűlés leg- ! több tagja állandóan játszik a megalaku- I lás óta. A tanács .azokat igazolja, akik a közigazgatási ügyvitelt kisebb testületekre akarták és akarják bizni. Nem igazolja azonban ugyanezt az elvet a kisgyűlés a közgyűléssel szemben. A közgyűléstől át­ruházott hatáskörben járt el a kisgyűlés, amikor színigazgatót választott. Fenállása óta ez volt egyik legfontosabb funkciója s ma már csak nem szorul bizonyításra, hogy milyen szerencsétlenül végezte. A kisgyűlés teljesen fölösleges testület s azzal, hogy beékelődik a közgyűlés és a hatóság közé, nehézkessé teszi az ügy­vitelt. Munkakörének egy részét sokkal nagyobb felelősséggel és sokkal nagyobb szakértelemmel látná el a tanács, másik részét pedig a közgyűlésre kellene bizni. De a szegedi kisgyülésnek van egy hatalmas sikere és egyetlen elévülheletlen érdeme: rövid idő alatt meggyőzte a közvéleményt arról, hogy teljesen fölösleges. A hágai döntés lehetetlenné teszi a vámunió tervét A döntőbíróság Németországot felmenti, de — Ausztriát elitéi! ­Ausztria lemond a vámunióról (Budapesti tudósitónk telefonjelentése.) Párisból jelentik: A félhivatalos Temps azt írja, hogy a hágai nemzetközi biró­ság a küszöbön álló döntésében Német­ország eljárását törvényesnek nyilvánítja és megállapítja, hogy az osztrák—német vámunió terve nem' áll ellentétben Né­metország szerződéses kötelezettségeivel. Ausztria szempontjából azonban marasz­taló döntést hoz a biróság, kimondván, hogy a vámunió megsértené az 1922-ös genfi jegyzőkönyv rendelkezéseit. Végeredményben'tehát a hágai döntés lehetetlenné teszi a némel—osztrák vám­uniót. Dr. Schober már maga is belátta a helyzet tarthatatlanságát és ezért még a döntés előtt bejelenti, hogy. Ausztria le­mond a vámunió tervéről, — Ezzel a kiengesztelő gesztussal — írja: a Temps — Schober feltétlenül megköny­nyiti az uj osztrák kölcsön létrejöttét, amelyre Ausztriának égető szüksége van, miután Anglia egyheti határidőre felmon­dani volt kénytelen Ausztria 150. millió shillinges kölcsönét. felemelik a iorgalmiaddt, a Kereseti adót. a naiadót Budapest, augusztus 31. »Az államház­tartás egyensúlyának biztosítására* ho­zandó intézkedéseket kedd délutáni mi­nisztertanács tárgyalja le. A miniszterta­nács állásfoglalása után a javaslatokat a 33-as országos bizottság szerdai ülésén terjesztik elő. A pénzügyi kormány a for­qálmiadó felemeléséről, a házadó pótléko­lásáról és a magánalkalmazottak kereseti adójának emeléséről terjeszt be javasla­tokat. Rendelet készül továbbá illetékek felemeléséről, valamint tárgyalnak a cu­koradó felemeléséről is Károlyi Gyula tárgyalása! Walkó Genfbe uíazik Budapest, augusztus 31. Kárólyi Gyula miniszterelnök ma délelölt tanácskozáso­kat folytatott. A reggeli órákban megjelent nála Walkó Lajos külügyminiszter, aki holnap Genfbe utazik a Népszövetség ülé­seire. A miniszterelnök a külügyminisz­terrel megtárgyalta mindazokat a kérdé­seket, amelyek Magyarországgal kapcso­látosan a Népszövetség elé kerülnek. A népszövetségi tárgyalásokon Magyarorszá­got Apponyi Albert, Szterényi József és Tánczos Gábor képviselik, A külügyminiszter eltávozása után a miniszterelnök Gömbös Gyula honvédelmi minisztert fogadta A déli órákban Károlyi Gyula Varga Imre pénzügyi államtitkár­ral megtárgyalta azokat a közgazdasági vonatkozású és pénzügyi kérdéseket, ame­lyek a holnapi minisztertanács elé kerül­nek. A miniszterelnöknek Varga Imre ál­lamtitkárral folytatott tanácskozásán rész­vett Teleszky János, a hatos bizottság el­nöke és Popovics Sándor, a Magyar Nem­zeti Bank elnöke is. A tanácskozás dél­után 2 óra utánig tartott a miniszterelnök­ségen.

Next

/
Thumbnails
Contents