Délmagyarország, 1931. augusztus (7. évfolyam, 173-196. szám)

1931-08-01 / 173. szám

DZCCED. SzerttesEtűség: Somogyi ucca 22.Lem. Teleion: 23-33.^Kiadóhivatal, kölcítlnkönyviar és leqytrodo : Aradi ncca 8. Teleion: 13-06. - Nyomda : Liiw l-'Dó! ucca 19. Teleion : 26-34. Távirati levélcím DélmsgyaromAo Szeged. Szombat, 1931 augusztus I Ara ÍO fillér VII. évfolyam, 173. szám lÖFIZETÉ S • Havonta helyben 3.20 vidéken és Budapesten 3-eo, kUlmidifn •"40 pengd. — Egyes szóm Ara hétkHz« nap lö, vasór- és Ünnepnap 24 llll. Hlr« detések felvétele tarifa wcrlnl. Megje­Icnlk hííllrt kivételével nitonfnp reooel Szombaton a Ház 15 órás ülésen tárgyalja a felhatalmazási törvényjavaslatot 0 javaslat letárgyalása ntán megkezdődik a parlament nyári szünete Augusztus 1—20 Juliusvégi nyáron, mikor a kitisztuló ^g egyre forróbb napsugarai uj kániku­lával ijesztenek, iszonyodva áll az üzlet­ember, a lateiner, a gazda az ultimó és az elseje tornyosuló kötelességei előtt. Si­kerül-e rendben lefizetni a házbért, jut-e a személyzet fizetésére, ki tudja-e egyen­liteni a villanyszámlát, az adót és meg­lesz-e, nehéz viszonyok ellenére és köze­pette is, zavartalanul a mindennapi ke­nyér? Fokozottak a szegedi kereskedő gondjai, a szegedi lateiner aggodalmai, a szegedi gazda sérelmei és a sze­gedi iparos egzisztenciális bizonytalan­ságai. A helyzet kulcsa, legalább részben, a kormány és a helyi hatóságok kezében van s a helyi hatóságokat épp a szegedi különlegesen nehéz helyzet miatt fokozott felelősség és fokozott kötelességek ter­helik. Meddő dolog volna most megint mér­csikélni, hogy helyesen járt-e el a hatóság, amikor mindent egy kockára tett fel, ami­kor a város egész anyagi erejét lekötötte kizárólag az e<?vetemi építkezések céljai­ra. Adott helyzettel állunk szemben s most nem azt kell keresni, ho;~y milyen módon rágcsigálhatjuk egymás fülét a leghuza­mosabban s a legnagyobb fájdalmat elő­idézve, hanem azt, hogy mi a teendő, hogy az egyetemre elköltött egész pénz minél gyümölcsözőbb befektetés e van árú legyen tekinthető és kezelhető. Mert a legelső, hogy ezzel jöjjön tisztába a hatóság. El­költöttünk az egyetemre, mondjuk, tízmil­liót. A pénz elköltése után nem lehet arra az álláspontra helyezkedni, hogy a ma­gyar városok között példátlanul álló áldo­zatkészségével lekötelezte Szeged a nemze­tet, hogy várospoliti':-iHng is helye sen cse­lekedett, mert hiszen az egyetemmel ennyi és ennyi család jött ide lakni, ennyi és ennyi diákra költik el itt a pénzt, az egye­tem adminisztrációjával is sok pénz iön a városba — s aztán kcsz. Nem, kérem szépen, tisztelt hatóság. A kérdés nem intézhető el ilyen könnye­dén. Art az egész pénzt, ameiyet egyetem­re, Templom-térre és egyebekre elköltött a hatóság, befektetésnek kell tekinteni, amelyet kötelesség minél gyümölcsözőbbé tenni. A város részére is és a lakosok részére is. Enélkül nem tudjuk elképzelni Szegednek se a legközelebbi, se a távo­labbi jövőjét. Hiszen ez a város beépit­kezte legalább a következő két évtized min­den pénzét, viszont a hatóság nem ter­melt még egyetlen eszmét, egyetlen gondo­latot, amellyel mutatná, hogy foglalkozik az utolsó öt év befektetett millióinak mi­nél gazdaságosabb gyümölcsöztetésével. Nem tudjuk, miként áll a szabadtéri játé­kok ügye. De tudjuk, hogy eddig ez volt az egyetlen gondolat, mely a hatalmas épitkezé.sekel gyümölcsöztetni akarta er­kölcsileg, szellemileg és finánciálisan. hogy ez a terv sem származott a Városi ható­ságtól és hogy provizórikus, meg végle­ges megvalósítása is — ha sikerül meg­valósítani — gróf Klebelsberg Kunó ér­deme. Most, amikor a gazdasági válság tető­pontján érünk el a házbérnegyedes augusztus első napjához, figyelmeztetni kellett minderre és hangsúlyozottan kell (Budapesti tudósítónk telefonjelentéseA felhatalmazási tőrvényjavaslat vitája váratla­nul hosszú ideig elhúzódott A kormány ab­ban bízott, hogy a javaslatot legkésőbben pén­tekig általánosságban és részleteiben is elfo­gadja a képviselőház Miután azonban a vita nem nyert befejezést, a pénteki ülés végén a kormánypárt nevében Temesváry Imre azt. indítványozta, hogy a Ház a javaslatot 15 órás üléseken tárgyalja. Ez az indítvány a Ház szombati ülésén a napirend előtt kerül (Budapesti tudósítónk telefonjclenlése.') Bécsből jelentik; A szociáldemokrata interna­cionálé pénteki ülése a páriskörnyéki béke• szerződések revíziójának jegyében állott. Az ülést Leon Blum, a francia szociáldemokraták vezére nyitotta meg rövid emlékbeszéddel, amit Jaures halálának 17-ik évfordulója alkalmá­ból mondott el. Majd a következőket jelen­tette ki: — Mi a német szociáldemokraták oldalán állunk abban a harcban, amelyet Németor­szág 'gazdasági életének és demokráciájának felbontása ellen folytat. 'Viharos hzlyeslés.) Leon Blum a Németországnak nyújtott segít­séget halaszthatatlanul szükségesnek mondotta szavazásra és nem kétséges, hogy megkapja a többséget A szombati ülést délelőtt 9 órára hivták össze és igy a Ház szombaton már tizenötórán át egészen éjfélig fogja tárgyalni a javaslatot, ha ugyan el nem fogynak a vi­tában résztvevő és feliratkozott szónokok. Politikai körökben valószínűnek tartják, hogy a javaslatot a szombati ülésen állalá­nosságban letárgyalják. A javaslatnak a felső­ház által tőrtént elfogadása után a parlament megkezdi nyári szünetét. és pedig olyan mértékű segítséget amely meg-' felel a német gazdasági igényeknek és nincs semmiféle feltételhez kötve. (Élénk tetszés,V. Végül kijelentette Leon Blum, hogy a francia szociáldemokrata párt a bé­keszerződések revízióját követeli az­zal a kikötéssel, hogy a revíziót nem háborús erőszak, hanem a demokrá­cia eszközeivel vívják ki. Ezután Breitscheid német szociáldemokrata vezér foglalkozott a német fasiszta vessélly-l és azt hangoztatta, hogy a veszedelem sokkal, nagyobb, mintsem hinnék és ezért azonnali védekezésre van szükség. követelni a kezdeményezéseket. A város befektetéseit gyümölcsöztetni képes kezde­ményezésekel Szeged nagy katolikus város. A legnagyobb, a leggazdagabb, a nemzeti kulturáért a legtöbb áldozatra kész ' ato­likus városa ennek az országnak. Szent Gellért hamvaiból ereklyék vannak Sze­geden és Szent Gellért első csanádi püs­pöke volt István királynak, akit VII Ger­geiy pápa 1083-ban avatott szentté Imre fiával együtt. Még csak decentralizáció­nak sem lenne nevezhető, ha a kulturális decentralizáció korszakában Szeged elő­állna azzal a tömérdek országos szem­pontból megindokolható igénnyel, hogy] augusztus 20-án, István és Imre szentté' avatásának napján, ne csak Pesten, ha­nem Szegeden is rendezzenek országos ünnepségeket. A gazdasági, társadalmi, művészeti, nemzeti és vallásos életnek csak előnyei származnának ebből a megosztott ­ságból. Sokkal többen ünnepelnének, mint ahányan ma ünnepelnek, mert hi /en Szentesről, Csoncrádról, Vásárhelyről, Ma« Németországban szombattól kezdve helijreáll a normális fizetési forgalom A Danotbanh meönuMa pénztáron és Korlátlanul tizet — A nemei banhhamallába! útból felemelten (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Berlinből jelentik: A fizetési forgalom felsza­badításáról szóló szükségre ndclet kibocsájtása közvetlen küszöbön áll. A birodalmi kormány tagjai az esti órákban minisztertanácsra ültek össze, hogy meghozzák a végső döntést az át­meneti intézkedések felfüggesztése ügyében. Nincsen kizárva, hogy a normális fizetési for­galom helyreállításáról szóló rendelet még Bank pénteken éjszaka megjelenik. Pénteken este összeült a Birodalmi központi bizottsága, hogy határozzon a bank­kamatláb felemelésének kérdésében. A discont­kamallábat 15 százalékra, a lombardkamaf­lábat 20 százalékra emelte fel. Az általános fizetési forgalom felszabadításával egyidejűleg a Danalbank is újból megnyitja pénztárait és korlátlanul teljesíti esedékes fizetéseit. Az Internacionálé bécsi kongresszusán a francia szocialisták a békeszerződések revízióját követelték Leon Blum; „MI a német szocialisták oldalán állunk..

Next

/
Thumbnails
Contents